Ordlista A-E

Akutbil

Bil bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal med hög medicinsk kompetens. Akutbilen är försedd med medicinteknisk utrustning men saknar transportkapacitet för sjuka eller skadade.

Alarm

Utryckningssignal.

Allvarlig händelse

Se extraordinär händelse.

Ansvarsprincipen

Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvaret inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att både skapa robusthet och krishanteringsförmåga. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra, ofta sektorsövergripande. Tre grundprinciper

Anspänningstid

Tiden från alarmering av personal till dess första räddningsenhetens första fordon kan gå ut.

ARCC (Aeronautical rescue co-ordination centre)

Så hette tidigare Sjöfartsverkets flygräddningscentral som numera är en del av JRCC (Joint rescue co-ordination centre).

ATS (Air Traffic Services Unit)

Organisation för flygtrafikledning. Sammanfattande benämning på flygkontrolltjänst, flyginformationstjänst och alarmeringstjänst.

Avdelning

Enhet som består av chef, ställföreträdande chef och två till sju grupper.

Avhämtningsplats

Plats där personer avhämtas som behöver kollektiv transport(hämtningstransport).

Avklingning

Minskning i strålningsaktivitet, antalet sönderfall per sekund, hos ett radioaktivt ämne.

Avklingningstid

Tid under vilken strålningsaktiviteten hos ett radioaktivt ämne sjunker till en viss nivå.

Avlastningsavspärrning

Avspärrning som upprättas runt ett avlastningsområde. Detta sker normalt genom polisens försorg. Se avlastningsområde

Avlastningsområde

Område där åtgärder vidtas för att underlätta arbetet i riskområdet och skyddsområdet genom trafikreglerande åtgärder och anordning av utrymningsstationer.

Avspärrning

Sammanfattande benämning på olika typer av åtgärder för att hindra tillträde till visst område.

Bakre stöd

En stödfunktion till räddningsledaren. Stödfunktionen kan utvecklas till en räddningsstab. Kallades tidigare bakre ledning.

Basräddningstjänst

Räddningstjänst inom militär flygplats (flygbas) och område i dess omedelbara närhet.

Bekämpningsoperation

Räddningstjänstskedet av en olje/kemikalieolycka till sjöss, i kustfarvatten, i Mälaren, Värnern och Vättern.

Beordrad utrymning

Utrymning som beordras med stöd av lagstiftning.

Beredskap 

Att vara beredd på kommande händelseutveckling som inte är förutsägbar. Kan ibland mätas i resurser i form av personal och materiel som finns tillgängliga inom en viss tid.

Beredskapsläge

  1. Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Se respektive term.
  2. ALERFA, alert phase, en situation under vilken man hyser oro för ett fartygs/luftfartygs och de ombordvarandes säkerhet.

Beslut i stort (BIS)

Övergripande beslut som anger mål och inriktning för en insats. Används inom räddningstjänsten, polisen och andra myndigheter som har behov av att fatta snabba beslut.

Bevakningsledare

Ansvarigt befäl på regional nivå för kustbevakningsverksamhet.

Bevaknings- och avvärjningsstyrka

Enhet som med olika hjälpmedel säkrar och bevakar vissa utrymmen och platser.

Bombvagn

Se materielfordon

Bombröjningsvagn

Se materielfordon

Brytpunkt

  1. Plats dit räddningsenheter dirigeras innan insatsen påbörjas.
  2. Plats där planerad kursändring görs vid sjöfart eller luftfart.

C-händelse

Skadehändelse med spridning av kemiska ämnen eller toxiner.

CBRN

Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Kemiska ämnen som avses är fasta, flytande eller gasformiga som kan skada människor, djur och växtlighet.

Biologiska ämnen som avses är levande organismer eller smittsamt material från dessa som kan vålla allvarlig sjukdom eller skada.

Radiologiska ämnen som avses är radioaktiva ämnen som kan skada människor, djur och växtlighet.

Nuklära ämnen som avses är ämnen vars verkan åstadkoms genom energiutveckling vid en kärnreaktion.

Central alarmeringszon

Ett område med minst 5 km och högst 10 km radie från kärnkraftverk där varning av allmänheten är säkerställd.

CRS (Coast Radio Station)

Kustradiostation, öppen för allmän kommunikation med civil sjöfart.

CSEC

Sveriges certifieringsorgan för informationssäkerhet. Drivs av Försvarets materielverk, FMV.

CSS (Co-ordinator Surface Search)

Ytspaningsledare – kapten ombord på ett fartyg (normalt inte en räddningsenhet) som samordnar ytenheters räddningsinsatser inom ett visst angivet område.

Debriefing (psykologisk)

Planerad och strukturerad genomgång i grupp av fakta, tankar och reaktioner efter en kritisk händelse. Syftet är att hindra onödiga psykiska efterverkningar.

Drabbad

Person som varit utsatt för traumatisk upplevelse.

Efterforskning (Eftersökning)

Verksamhet som syftar till att återfinna saknade personer eller saknad egendom.

Se även skallgång.

Eskort

Åtgärd eller formering som innebär att polisman vid särskilda tillfällen skyddar person/föremål och säkerställer framkomligheten.

Extraordinär händelse

Med allvarlig eller extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser. Se lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

Sidan uppdaterad: 2013-08-13 13.39