Ordlista F-J

Farligt gods

Ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, djur, miljö och egendom om de inte hanteras rätt. Farligt gods

Fjällräddningstjänst

Polisen ansvarar för fjällräddningen men mycket av arbetet, att undsätta nödställda, sköts av fjällvana frivilliga. Fjällräddningen

Flygräddningscentral

Central för samordning av flygräddningsuppdrag inom en flygräddningsregion.
Flygräddningscentral

Flygräddningsregion

Avgränsat område som en flygräddningstjänst ansvarar för.

Forcera/forcering

Åtgärd som innebär att med våld tränga fram till visst utrymme eller område.

Frivilliga

Personer som efter eget beslut åtar sig att delta i arbete i samband med olyckor och krissituationer.

Frivilliga försvarsorganisationer

Organisationer som rekryterar och utbildar medborgare på frivillig basis för att kunna bidra till samhällets beredskap att hantera kriser och delta i totalförsvaret. 18 förbund får kalla sig frivilliga försvarsorganisationer och har tillsammans drygt 600 000 medlemmar. Frivilliga försvarsorganisationer

Frivilliga resursgrupper (FRG)

Ett samarbete mellan en kommun och lokala frivilliga. Syftet är att ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid extraordinära händelser. Frivilliga resursgrupper (FRG)

Fältstab

Stab till polisinsatschefs förfogande. 

Färdvägsbevakning

Åtgärd utmed färdväg för att skydda och bereda kortege fri väg.

Följefordon

Fordon med livvakt eller annan polisman som följer ett objekt för att vid behov kunna ingripa.

Förberedande order

Order som avser att förbereda viss verksamhet eller att förenkla slutlig order.

Förmåga i samhällsviktig verksamhet

Förmågan inom ett verksamhets- eller ansvarsområdet att motstå allvarliga störningar så att verksamheten kan bedrivas på en sådan nivå att samhället fortfarande kan fungera och säkerställa en grundläggande service, trygghet och omvårdnad om allvarliga störningar skulle inträffa.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge  som innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. Se även beredskapsläge, stabsläge samt katastrofläge.

Genomsökning

Åtgärd för att leta efter person eller förmål.

Jfr efterforskning, eftersökning, skallgång.

Geografiskt områdesansvar

Inom ett geografiskt område ska det finnas ett organ som verkar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder som behöver vidtas i en krissituation. Områdesansvaret handlar om att få till stånd denna samordning. Aktörerna hanterar samma kris men har olika uppgifter. Varje aktör agerar självständigt och leder sin egen verksamhet.

Halveringstid

Den tid efter vilken ett ämnes radioaktivetet gått ned till halva ursprungsnivån.

Jfr Avklingningstid. Halveringstid

Hemvärnet

En del av Försvarsmakten. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är ett frivilligt förband i insatsorganisationen som finns över hela landet. I enheterna ingår förutom personal som gjort värnpliktsutbildning en stor andel specialister rekryterade och utbildade av frivilliga försvarsorganisationer. Hemvärnet skyddar, bevakar, ytövervakar och stödjer samhället vid stora olyckor och allvarliga händelser, exempelvis skogsbränder, översvämningar och eftersök/skallgång.

Hämtplats

Plats där personal i ambulanssjukvård hämtar patient. Kan vara samma som ilastningsplats.

Informationsmeddelande

Se Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Ilastningsplats

Plats där patient lastas i ambulans för transport till vårdenhet. Kan vara samma som hämtplats.

Indikering

Påvisande av farligt ämne (då sjukvården hanterar skadehändelse med farligt ämne).

Inre avspärrning

Avspärrning som upprättas runt ett riskområde, t ex i samband med kemikalieolyckor. 

Inre beredskapszon

Ett område kring ett svensk kärnkraftverk. Zonen sträcker sig minst 12 km, i allmänhet 15 km från anläggningen.

Insatsområde

Det skadeområde en polisinsatschef ansvarar för.

Insatstid

Tiden från alarmering av insatsstyrkan till dess räddningsarbetet kan påbörjas, summan av anspänningstiden, körtiden och angreppstiden.

JRCC

Sjöfartsverkets ledningscentral för flyg- och sjöräddning. Tidigare Maritime rescue co-ordination centre (MRCC) och Aeronautical rescue co-ordination centre (ARCC).

Sidan uppdaterad: 2013-08-08 10.21