Ordlista M-Q

Medicinskt ansvarig

Den ur hälso- och sjukvårdspersonalen som prioriterar och beslutar om medicinska åtgärder vid en skadeplats. Medicinskt ansvarig.

Materielfordon

  • Bombvagn: släpfordon för transport av misstänkt farliga föremål.
  • Bombröjningsvagn: släpfordon med teknisk materiel för röjning av sprängladdningar.
  • Insatsvagn: släpfordon med specialutrustning för särskild polisinsats.
  • Materielvagn: släpfordon med avspärrnings och räddningsmateriel.

Miljöräddningstjänst till sjöss

Kustbevakningen svarar för räddningstjänsten, när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet – med undantag för vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

Mottagningsledare

Ansvarig på mottagningsstation.

Se mottagningsstation.

Mottagningsplats

Plats för mottagning av personer i land i samband med sjöräddning.

Mottagningsstation

Plats där utrymda personer vid behov får bistånd med bland annat inkvartering.

MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre)

Så hette tidigare Sjöfartsverkets sjöräddningscentral som numera är en del av Joint rescue co-ordination centre (JRCC).

Myndighetsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända myndighetsmeddelande. Det sker när normal verksamhet inte längre kan bedrivas. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, ett giftutsläpp eller liknande situationer som i ett kort perspektiv inte bedöms som livsfarliga.

Se även viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Nationella insatsstyrkan

En elitgrupp inom Rikskriminalpolisen, RKP, avsedd att hantera ovanligt svåra och farliga situationer då människors liv är i fara, bland annat terrorism, gisslantagning, kidnappning, grova vapenbrott och liknande. Nationella insatsstyrkan.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället, så nära händelsen som möjligt. Tre grundprinciper

Omlastningsplats

Plats där skadade omlastas till annat transportmedel, till exempel från terränggående fordon till helikopter.

Operativ förmåga

Förmågan inom ett verksamhets- eller ansvarsområdet att snarast påbörja åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna av inträffade händelser, genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och lindra effekterna av det inträffade.

OSC (On Scene Commander)

Den som under räddningsledaren leder det direkta räddningsarbetet inom ett visst angivet område till sjöss.

On Scene Co-ordinator

Samordnare av räddningsinsatser till sjöss.

Patrull

Enhet som består av högst tre polismän.

Personsaneringsenhet

Utrustning som är avsedd för sanering av personer. Kan vara fast enhet på sjukhus eller en mobil saneringsenhet som upprättas i ett skadeområde.

Personsaneringsområde

Saneringsområde vid gränsen mellan varm och kall zon för sanering av personer. Se även varm zon och kall zon.

PKL-grupp

Krisledningsgrupp inom landstinget som är avsedd att leda och samordna det psykiatriska och psykosociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse. PKL

Platsbevakning

Åtgärder för att skydda en plats eller ett område.

Polisinsats

Samlade åtgärder för att genomföra polisens uppgifter vid särskilda händelser.

Polisinsatschef (PIC)

Polisbefäl som ingår i räddningsledningen och har ledningsansvaret
för polisinsatsen på skadeplatsen. Polisinsatschef.

Polisinsatsorder

Order (skriftlig eller muntlig) för genomförande av polisinsats.

Polisinsatsstyrka

Särskilt organiserad styrka för att genomföra en en särskild insats.

POSOM-grupp

Verkar inom kommunen och leder och samordnar det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse. POSOM

Prioritetsmarkering

Markering av prioritetsgrad för att omhänderta skadade i ett skadeområde. Se även skadekort.

Psykosocialt omhändertagande

Psykologiskt, psykiatriskt och socialt stöd som ges till drabbad för att förebygga negativa efterverkningar.

Sidan uppdaterad: 2013-08-13 13.40