Ordlista T-Ö

Teknisk enhet

Enhet bestående av fältgrupp och ID-grupp.

 • Fältgrupp: Tekniker för platsundersökning, utmärkning, fotografering, skissritning, omhändertagande av misstänkt farliga föremål.
 • ID-grupp: Tekniker för identifiering.

Tipsmottagning

Plats dit allmänheten vid besök eller per telefon kan lämna uppgifter.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Beredskapsfunktion hos myndigheter centrala för krishanteringen samt Länsstyrelserna, landstingen och regionerna. Ska finnas tillgänglig dygnet runt. Kan vid behov initiera och samordna det inledande krisledningsarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga händelser.

Tjänsteplikt

Skyldighet att medverka i en räddningsinsats om räddningsledaren så begär. Skyldigheten gäller person i åldern 18-65 år i den mån dennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.

Transportcentral

Plats varifrån kollektiva transporter leds.

Transportledare

Ansvarig för transportcentral.

Undsättning

I allmänhet rädda skadade, hotade och/eller instängda människor.

Upplysningscentral

Plats och/eller telefonnummer dit allmänheten och massmedia hänvisas för information.

Uppsamlingsplats för:

 • döda: plats dit avlidna förs efter dödförklaring av läkare.
 • gods: plats dit skadades tillhörigheter förs.
 • oskadade: plats för omhändertagande och registrering av drabbade som är kroppsligt oskadade.
 • skadade: plats där personal från sjukvården, polisen och räddningstjänsten arbetar. Skadade prioriteras och registreras vid ankomsten. Akutbehandling ges och övervakning av vitala funktioner sker i väntan på transport. Innan transport registreras patientens destination.
 • kontaminerade: plats inom skadeområdet där kontaminerade personer samlas i väntan på personsanering.

Utrymning

Förflyttning av människor från ett område för att skydda deras liv och hälsa.

Utrymningsledare

Polischef som leder och samordnar verkställandet av utrymning.

Utrymningsstation

Plats utanför riskområde som upprättas för registrering, sanering och transportsamordning.

Varm zon

Del av skadeområde eller riskområde där det bedöms föreligga fara för liv eller hälsa för oskyddad personal. Se även kall zon.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Används för att varna och informera allmänheten när det finns risk för skada på liv, egendom och miljö. Systemet består av utomhuslarmet viktigt meddelande (tyfoner som brukar kallas ”hesa Fredrik”) och meddelanden i radio och TV. Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Viktigt meddelande till allmänheten

Se även Myndighetsmeddelande.

Varningsmeddelande

Har signalen VMA utlösts ska den alltid följas av ett varningsmeddelande. Som sänds i Sveriges Television och Sveriges Radio. Varningsmeddelande

Meddelandet innehåller information om:

 • vad som hänt
 • vad som utgör det akuta hotet
 • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
 • vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

Återflyttning

Återvändande till utrymt område sedan myndighet upphävt förbud att vistas i området.

Återströmning

Tillfälligt spontant återvändande till utrymt område.

Sidan uppdaterad: 2013-08-08 16.23