Foto: Johan Nilsson/TT.

Krishanteringens grunder

Om man förstår de grundregler som styr svensk krisberedskap och hantering av extraordinära händelser får man också en bra bild av hur krishanteringssystemet fungerar.

Svensk krishantering bygger på samverkan. Det gäller samverkan mellan olika myndigheter och kommuner likväl som samverkan mellan företag och frivilligorganisationer. Och inte minst samverkan mellan människor. Eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris.

De tre grundprinciperna

En annan viktig del är vad som brukar kallas de tre grundprinciperna: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen.

Sektors- och områdesansvar

Sektorsansvar innebär att varje myndighet och organisation ansvarar för sitt eget verksamhetsområde. Geografiskt områdesansvar har kommunerna, länsstyrelserna och regeringen.

Särskilt intressanta lagar

Det finns ett antal lagar som är särskilt intressanta när det gäller krisberedskap och hantering av kriser.

Informationen är sammanställd av Krisinformation.se

Myndigheter i de sex samverkansområdena

Teknisk infrastruktur:
Svenska Kraftnät
Elsäkerhetsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Livsmedelsverket
Post- och telestyrelsen
Energimyndigheten
Fortifikationsverket

Transporter:
 
Trafikverket
Sjöfartsverket
Energimyndigheten
Transportstyrelsen
LFV - Luftfartsverket

Farliga ämnen: 
Kustbevakningen 
Livsmedelsverket 
Rikspolisstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Socialstyrelsen 
Statens jordbruksverk 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Statens veterinärmedicinska anstalt
Tullverket 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ekonomisk säkerhet: 
Finansinspektionen 
Försäkringskassan 
Riksgälden 
Skatteverket 
Tullverket 

Geografiskt områdesansvar: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelserna 

Skydd, undsättning och vård: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen 
Rikspolisstyrelsen 
Sjöfartsverket 
Socialstyrelsen 
Transportstyrelsen
Tullverket

Läs mer om krishanteringens grunder