Myndigheter med särskilt ansvar

Den 1 oktober 2022 förändras många myndigheters ansvar i kris och krig. Detta på grund av en större satsning på det civila försvaret. Här beskriver vi vad som kommer att ändras.
Uppdaterades
Miljöskyddsfartyg. Foto: Kustbevakningen.

Landets länsstyrelser kommer att fördelas på sex civilområden i arbete med det civila försvaret. Länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län blir ansvariga för varsitt område.

Beredskapssektorer ska stärka viktiga samhällsfunktioner

Elförsörjning, vård, transporter, dricksvatten och mycket annat måste fungera också i kris och krig. För att säkra detta inrättar regeringen tio beredskapssektorer, där beredskapsmyndigheterna ska ingå. Varje sektor ska ha en ansvarig myndighet som driver på arbetet och se till att åtgärderna samordnas inom sektorn och med myndigheter utanför den.

Sektorerna blir:

  • Ekonomisk säkerhet
  • Elektroniska kommunikationer och post
  • Energiförsörjning
  • Finansiella tjänster
  • Försörjning av grunddata
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
  • Ordning och säkerhet
  • Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
  • Transporter

Hos Regeringen kan du läsa mer om förändringarna. De börjar gälla den 1 oktober 2022. Här nedan kan du läsa vad som gäller till dess.

Detta gäller fram till 1 oktober 2022

För att stärka krisberedskapen har myndigheterna sex samverkansområden. Arbetet går ut på  att minska samhällets sårbarhet och på att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.

Hanteringen av de kriser som trots allt uppstår sköts enligt likhets-, närhets- och ansvarsprinciperna, det vill säga så nära krisen som möjligt och av de som har ansvar under normala förhållanden. Läs mer om dessa principer under Krishanteringens grunder.

De sex samverkansområdena

Teknisk infrastruktur

Här arbetar de berörda myndigheterna för att elförsörjning, tele- och IT-kommunikation ska bli säkrare.

Transporter

Här går arbetet ut på att säkra alla typer av transporter: spårbunden trafik såväl som trafik till sjöss, i luften och på vägarna.

Farliga ämnen

Här försöker man hitta sätt att minska riskerna med skadliga kemikalier, radioaktiva ämnen och annat som kan vara farligt men som ändå måste hanteras i samhället.

Ekonomisk säkerhet

Här arbetar man med att göra de finansiella systemen säkrare. De moderna betalningssystemen är mycket känsliga. Om de slogs ut skulle det snabbt få konsekvenser för stora delar av samhället.

Geografiskt områdesansvar

Här arbetar länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med att förbättra samordningen av olika verksamheter som hanterar en kris. Eftersom samhället oavbrutet förändras krävs hela tiden nya metoder för att klara av detta.

Skydd, undsättning och vård

Här håller de berörda parterna varandra informerade om beredskapsläget, samtidigt som man utvecklar samarbetet mellan olika myndigheter och organisationer.

Samtliga 21 länsstyrelser och de centrala myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap är indelade i de sex olika områdena. Med jämna mellanrum träffas myndigheterna inom ett samverkansområde för att identifiera risker och hot och komma överens om vilka åtgärder som bör genomföras för att stärka krisberedskapen.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).