اطلاعات فعلی و تایید شده در مورد ویروس کرونا

Uppdaterades

بیماری کووید -19 یک بیماری فرا گیر جهانی است. در اینجا مجموعه اطلاعاتی از مقامات مسئول ارائه شده است. هیئت تحریریه ما هرچه سریع تر اطلاعات جدید را ترجمه و با تغییر مقررات این اطلاعات را به روز می کنند.

خط تلفنی ملی در مورد ویروس جدید کرونا به چندین زبان

سازمان بهداشت عمومی و منطقه ها اطلاع می دهند که خط تلفنی منطقه استکهلم به چندین زبان در مورد ویروس کرونا الآن ملی می شود.
 
خط تلفنی مجهز به خدمه می شود از طریق ارتباطات سلامتی و اطلاعات سلامتی در منطقه ها.
 آنها به زبانهای عربی سومالیایی، فارسی، تیگرینایی، آمارینا و روسی صحبت می کنند.
 شماره تلفن است:
  ۰۰ ۶۸۰ ۱۲۳  - ۰۸

این خط روزهای عادی باز است در ساعتهای:
 ۰۰ : ۱۲ – ۰۰ : ۰۹  و  ۰۰: ۱۳ – ۰۰ : ۱۵ به اینجا همه مردم می توانند برای دریافت پاسخ سوالهای خودشان در مورد ویروس جدید کرونا تماس تلفنی بگیرند.
 
این خط تلفنی به عنوان اطلاع خدمات پزشکی کار نمی کند، اگر امکان دریافت کمک با موردهای بخصوص مریضی وجود ندارد، در این صورت بایستی به راهنمایی خدمات پزشکی ۱۱۷۷ مراجعه فرمایید.
 آنها به زبان انگلیسی و سوئدی پاسخ می دهند.

در صورت بروز مشکلات حاد و تهدید کننده جانی با شماره ۱۱۲ تماس بگیرید.
 برای سوالهای عمومی در مورد ویروس جدید کرونا همچنین شماره تلفن  ۱۳ ۱۱۳  برای اطلاعات ملی نیز وجود دارد.

 

کودکان و والدین

Bland annat tips och råd om hur du kan prata med barn om covid-19.