مدارس و مهد کودک

ما در اینجا اطلاعات مربوط به مهد کودک ها، مدارس و دوره های آموزشی مختلف را از منظر شیوع بیماری جمع آوری می کنیم.

ID82

مدارس ابتدایی و مهد کودک ها

مدارس ابتدایی و مهد کودک ها مانند قبل باز خواهند بود. دانش آموزانی که بیمار هستند و میتوانند دیگران را هم بیمار کنند باید در خانه بمانند. دانش آموزان سالمی که هیچ علائمی ندارند باید به مدرسه بروند. 

برای کسب اطاعات در مورد یک مدرسه یا مهد کودک خاص  با مدیر یا مسئول مدرسه تماس بگیرید.

در صورتی که سرایت بیماری گسترش یابد، یک مقام مسئول می تواند در مشورت با یک پزشک متخصص جلوگیری از سرایت بیماری¬ها تصمیم به تعطیلی کودکستان¬ها و مدارس بگیرد.

مدرسه به عنوان یک محل تجمع عمومی محسوب نمی شود

ممنوعیت اجتماعات با بیش از 50 نفر برای مدارس و کودکستان¬ها صدق نمی کند. اما این ممنوعیت به عنوان یک روش عمل درست یا یک هنجار در نظر گرفته شده است. اگرچه این ممنوعیت مربوط به مدارس و کودکستان¬ها نیست، اما اداره کل امور مدارس توصیه می کند که برخی تغییرات برای جلوگیری از ازدحام در فضاهای مشترک مانند سالن غذاخوری و یا سالن اجتماعات مدرسه اِعمال شود.

ID83

دبیرستان ها ، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی

در طی بهار سال 2020 سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه کرده است که دبیرستان ها، موسسات آموزشی، مدارس فنی و حرفه ای و مدارس بزرگسالان، جلسات آموزشی راه دور داشته باشند. توصیه ها در ۱۵ ژوئن برداشته شد.

در پاییز دبیرستان ها تدریس های خود را در کلاسهای مدرسه می توانند دوباره انجام دهند.
 برای کاهش ازدحام در تردد های عمومی، دولت تصمیم گرفته است که دبیرستان ها در تحت شرایط خاصی تدریس های نزدیک را با تدریس از راه دور ترکیب کنند یا تدریس کاملا از راه دور انجام دهند.

بر پایه تعریف سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten موسسات آموزش عالی ، پلی تکنیک ها yrkeshögskolor آموزشگاه های بزرگسالان folkhögskolor و دیگر اشکال آموزش بزرگسالان می توانند به عنوان مکان های کار در نظر گرفته شوند. این سازمان در اینجا به آیین نامه ها ، توصیه های عمومی و توصیه هایی که برای بقیه جامعه اعمال می شود ارجاع میدهد.

تدریس از راه دور ازدحام در تردد های عمومی را کاهش خواهد داد (صفحه به زبان سوئدی است)

ID84

کمک هزینۀ تحصیلی

کمک هزینه های تحصیلی از طرف CSN به دلیل همه گیری بیماری کرونا تغییراتی کرده اند. همچنین قوانین امنیتی جدیدی وضع شده است که در صورت دشواری های اقتصادی به دلیل همه گیری در بازپرداخت وام تحصیلی به شما کمک می کند.

Publicerades