رهنمودهای سختگیرانه تر محلی

برای مقابله با شیوع محلی، سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten می تواند رهنمودهای کلی سختگیرانه تری را در یک منطقه اعمال کند. در این صفحه، اطلاعات مربوط به مناطقی را در سوئد جمع آوری  می کنیم که در آنجا رهنمودهای منطقه ای و / یا محدودیت های منطقه ای اعمال شده است.

بلکینکه

دالارنا

گوتلند

یولبوری

هالاند

یمت لند هریه دالن

استان یون شوپینگ

استان کالمار

کرونوبری

نوربوتن

اسکونه

استکهلم

سورملند

اوپسالا

ورم لند

وستربوتن

وسترنورلند

وست مانالند

وسترایوتالند

اوربرو

اوستریوتلند

Publicerades