Sydsamiska

Bïevnesh åajvaladtjijste. Daennie sæjrosne lïenghkh åajvaladtijste gaavnh bïevnesigujmie Covid-19 bïjre dov gïelesne.
Uppdaterades