Halland

ID104

Talo bixinta guud oo laga sii adkeeyey

Qof kasta oo gobolka jooga waxa lagu dhiirigelinayaa inuu:

  • Iska ilaali joogitaanka bay'adaha gudaha sida dukaamada, xarumaha ganacsiga, matxafyada, maktabadaha, goobaha dabaasha iyo jiimka. Booqashooyinka daruuriga ah ee tusaale ahaan lagu tagaayo dukaamada raashinka iyo farmashiiyaha ayaa la sameyn karaa.
  • Iska ilaali inaad ka qeybqaadato, tusaale ahaan shirarka, riwaayadaha, bandhigyada, tabobarada, kulamada iyo tartamada isboortiga. Laakiin taasi ma khuseyso tabobarada isboortiga ee carruurta iyo dhalinyarada dhalatay 2005 ama wixii ka danbeeyey.
  • Haddii ay suurtogal tahay iska ilaali inaad xiriir jidhka/taabasho jir ahaaneed la yeelato dadka kale aan ahayn kuwa aad la nooshahay. Waxa uu taas micnaheedu yahay waxa ka mid ah in lagaala talinaayo inaad qabanqaabisid ama ka qeybqaadatid xaflad ama kulamada kale ee bulshada.

Xiriirada dhowdhow ee daruuriga ah, sida tusaale ahaan  booqashooyinka daryeelka caafimaadka iyo baaritaanka caafimaadka, ayaan ku jirin talooyinka la soo jeedinaayo. Waxaase mihiim ah in laga fikiro in qof calaamado laga yaabo inay yahay covid-19 leh uu ka fogaadaa dhamaan xiriir dhow ee dadka kale oo dhan.

Go'aanka waxa sidoo kale ku jira talo bixinta guud ee laga sii adkeeyay ee la xiriirata waxqabadyada- sida dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo goobaha isboortiga - iyo goobaha shaqada ee gobollada:

  • Dhamaan waxqabadyada gobolka ama waax/qeyb gobolka ah waa inay qaadaan talaabooyin uu qof kastaa ugu raaci karo talooyinka guud ee marka meel degaanka uu ka dillaac covid-19. Taasi waxay tusaale ahaan noqon kartaa in goobta waxqabadku ay dhinto/yareyso tirada soo booqdayaasha ee wakhti isku mid ah wada jooga, saacadaha furitaanka oo lagu beego oo waxqabadku uu bixiyo fursad dhijitaal ahaan wax lagu qabsan karo.
  • Loo shaqeeyayaashu waa inay qaadaan talaabooyin inay shaqaaluhu ay raaci karaan talooyinka guud ee marka meel degaanka uu ka dillaac covid-19. Waxay kuwaasi noqon karaan talaabooyin sida ku dhiirrigelinta shaqaalaha inay guriga ka soo shaqeeyaan, iyadoo ls siiya fursado dheeri ah oo ay guriga kaga soo shaqeynayaan iyo in safarada shaqadu dadka dirto, shirarka iyo kulammada kale ee jir aheed dib loo dhigo.

 

R233

Ugu badnaan sideed qof dhacdooyin iyo shirar

Laga bilaabo 24 Noofambar 2020 waa inay keliya sideed qof ay ka qeybqaataan isku imaadyada/isku ururida dadweynaha iyo kulamada guud. Waxay taasi sidoo kale khusaysaa dadweynaha wax daawanaaya ee fadhiya. Go'aanku waxa uu sii shaqeeyo doonaa ilaa muddo. Waxa laakiin ka reebanaan loo sameynaaa aaska. Halkaas waxa la oggol yahay ugu badnaan 20 ka qeybqaate.

Uppdaterades