ወይ ንስኻ ወይ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ሰብ እንተ ሓሚሙ

ከም ጸረርታ ኣፍንጫን ረስንን ዚመስል ምልክታት ኣሎካዶ? እዚ ድማ ንስኻ ወይ ካልእ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ሰብ ብናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚሓምም እውን ይምልከት ኢዩ።
Uppdaterades

ID1b

ነቲ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ዕገቶ

ኩሉ ሰብ ወላውን እቶም ምሉእ ብምሉእ እተኸትቡ፡ ብዛዕባ ምልክታት ኮቪድ-19 ንቑሓት ኪኾኑ ይግባእ። ኮቪድ-19 ከም ዘሎካ ምስ እትጥርጥር፡ ኣብ ገዛ ክትጸንሕን ምስ ካልኦት ሰባት ምርኻብ ደው ከተብልን ክትምርመርን ይግበኣካ።

እቲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ምሉእ ብምሉእ ዘይተኸትበ ሰብ ከምዚ ኪገብር ይግባእ፥

 • ኣብ ሳናቡእ ረኽሲ ምልክታት ምስ ዚስመዓካ ኣብ ገዛ ጽናሕ። ሓድሽ ምልክታት ይረአ ከይህሉ ተጠንቂቕካ ሓሉ።
 • ንመርመራን ንውጽኢቱን ክትጽበ ከሎኻ ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ምስ ሰባት ድማ ቀረባ ምርኻባት ኣቋርጽ።
 • ዝኾነ ዓይነት መርመራ ዘይወሰድካ ምስ እትኸውን፡ ንነብስኻ ከም ዝሓመምካ ቆጺርካ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ጽናሕ።

ሓደ ሰብ ዘይተኸትበ ኮይኑ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዚህሉዎ፡ ከምኡውን እንተ ወሓደ ንሓደ መዓልቲ ካብ ረስኒ ናጻ ምስ ዚኸውንን ጥዕና ምስ ዚስዖን፡ ከም ብሓድሽ ናብ ትምህርቲ ናብ ስራሕ ናብ ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታቱ ኪምለስ ይኽእል ኢዩ።

ብዚከኣለካ መጠን ተኸተብ

ኩላቶም ንኪኽተቡ ክእለት ዘለዎም፡ ምእንቲ እቲ ናይ መልከፍቲ ዝርጋሐ ኪጎድል ብማለት ጸረ ኮቪድ-19 ኪውግኡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይላቦ። ኣብዚ ገጽ ብተወሳኺ ኣንብብ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19

ID2

ልሙዳት ምልክታት-ሕማም ናይ ኮቪድ-19

 •  ምስዓል
 •  ረስኒ
 •  ጸገማት-ምትንፋስ
 •  ዓፈፍ-ምባል
 • መዕበስቲ-ኣፍንጫ

 •  ቃንዛ-ጎሮሮ
 •  ሕማም-ርእሲ
 •  ቃንዛ ጭዋዳታትን ሓላኺቶታትን
 •  ከምልሰካ ምድላይን እዮም
 • ድኹም ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ዓቕሚ
 • ውጽኣት

ሓደናይኮቪድ-19” ሕማምዝሓዞሰብ፥ሓደወይብዙሓትካብዞምምልክታት-ሕማምከርኢይኽእልዩ።እቲሕማምኣብቲናይመተንፈሲላዕለዋይኣካልኪሕዘካኸሎ፥ንገለጊዜናይምሽታትን፡ጣዕሚናይምስትምቓርንስምዒትካምጥፋእ፡ዳርጋልሙድዩ።ተቕማጥከምዚገብረልካውንተጠቒሱኣሎዩ።መብዛሕትኦምሰባት፡ቀስእናበለዝመጽእቅልልዝበለሕማምዚገብረሎም።በቲኣብገዝኦምዝገብርዎክንክንድማ፥እቲሓማምባዕሉይሓድጎም።ገለሰባትግንብጽኑዕዝሓሙኣሎዉ፥ንኣብነትሽግርናይምትንፋስንረኽሲ-ሳምቡእንይገብረሎምዩ።

ID13

ምስ እትሓምም ወይ ምልክታት ምስ ዚህልወካ

 • እቲ ምኽንያት፡ ኮቪድ-19 ምዃኑ ወይ ዘይምዃኑ ኣረጋጊጽካ ክትፈልጥ ስለ ዘይትኽእል፡ ወላ'ውን ቀሊል ሕማም እንተ ተሰሚዑካ ኣብ ገዛ ጽናሕ።
 • ተመርመር። ንመርመራን ንመልስን እናተጸበኻ ከሎኻ፡ ኮቪድ-19 ከም ዘሎካ ጌርካ ንነብስኻ ሕሰባ፡ ማለት ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ናይ ቀረባ ምርኻባት ኣቋርጽ፡ ጽሬትካ ድማ ሓሉ።

 • ኣብ ገዛ ተዓጾ። ሓደ ሰብ ኣብ ገዛ ንኽንደይ ግዜ ኪጸንሕ ከም ዚግብኦ ዚገልጽ ሓበሬታ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID149

ርጉጽ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈት ምስ ዚህልወካ

 • ሓደ ሰብ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ገይሩ ፖዚቲቭ ውጽኢት ምስ ዚረክብ፡ እቶም ምስኡ ኣብ ሓደ ገዛ ዚቕመጡ ነቲ ናይ ቤተሰብ መምርሒ ብምኽታል ካብቲ እቲ ሰብ እተመርመረሉ መዓልቲ ጀሚሮም ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ኪጸንሑ ይግባእ። እዚ ድማ ንእተኸትቡን ዘይተኸትቡን፡ ምልክታት ሕማም ይሃሉዎም ኣይሃሉዎም ወይ ዕድሚኦም ብዘየገድስ ይምልከት። ኩላቶም ድማ ኪምርመሩ ይሕበሩ።
 • እቲ ምልክታት ሕማም ካብ ዚጅምር እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ እንተ ኔርካ፡ ኣብተን ዳሕረዎት ክልተ መዓልታት ድማ ረስኒ ዘይብልካን ሓዊኻን እንተ ኔርካ፡ ናብ ኣጸደህጻናት፡ ናብ ትምህርቲ ናብ ስራሕ ከምኡውን ናብ ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታት ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ወላውን ቀጻሊ ገለ ናይ ትንፋስ ጸገም ከም ሰዓል ወይ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ እንተሎካ።
 • መርመራ ወሲድካ እንተ ኔርካሞ ምልክታት ምስ ዘይህልወካ፡ እተን ኣብ ገዛ እትጸንሓለን መዓልታት ካብታ መርመራ ዝወሰድካላ መዓልቲ ኢየን ዚቝጸራ።
 • ናይ ክንክን ጥዕና ምኽሪ ምስ እትደሊ ናብ 1177 ደውል፡ ከምኡውን ንናይ ሕማም ምልክታትካ ሕክምና ምስ እትደሊ። እቲ ሕማምካ ኣዚዩ ሓደገኛ ምስ ዚኸውን ግን ናብ 112 ደውል።

ብመሰረት ደምቢ ምክልኻል ለበዳ፡ ኮቪድ-19 ንኹሉ ሰብ ሓደገኛ ዝኾነ ሕማም ኢዩ። ስለዚ ንስኻ ንምዝርጋሕ ለበዳ ንምዕጋት ነቲ ካብ ክፍሊ ጥዕናን ክንክንን እተዋህበካ ናይ ኣገባብ መምርሒ ክትስዕቦ ግዴታ ኣሎካ።

ID93

እቲ ንኣጸደህጻናት ዚኸይድ ህጻን ምልክታት ምስ ዚረኣዮ

 • እቶም ኣብ ናይ ኣጸደህጻናት ዕድመ ዘለዉ ቆልዑ፡ ምልክታት ኮቪድ-19 ስለ እተራእዮም ኪምርመሩ ከም ዘይብሎም፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።
 • ሓደ ህጻን ናይ ኮቪድ ምልክታት ምስ ዚረኣዮ ካብ ረስኒ ናጻ ክሳዕ ዚኸውንን ጥዕና ክሳዕ ዚስምዖን ንሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛ ይጽናሕ፡ ወላውን እቲ ናይ ምስትንፋሱ ጸገማት እንተ ቀጸለ።

ID90

ምልክት-ሕማም ዘይብልካስ - ንሰብ ምልጋብ 

ሕማም ናይ ለብዳ፡ ካብ ሓደ ምልክት-ሕማም ዘሎዎን - ካብ ዘይብሉን ሰብ ከጋጥመካ ይኽእል’ዩ። ካብቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ተበጺሑ ዘሎ ተምኩሮ፥ እቲ ብዘይ ምልክት-ሕማም ዘጋጥም ምትሕልላፍ ለበዳ፥ ብንኡስ ደረጃ ዘጋጥም ኪኸውን ከሎ፥ እቲ ብምልክት-ሕማም ዘሎዎም ሰባት ዝተሓላለፍ ለበዳ ግን፥ እቲ ዝዓበየ ክፋል ምዃኑ እዩ።  

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ኣቲኻ ዝበለጸ ኣንብብ  (እዚ ገጽ’ዚ ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ’ዩ)