ምስፍሕፋሕ ተላባዒ ለበዳ ብኸምዚ ክድረት ይኽእል

ነዚምልባዕናይለበዳንምቝጻይተሓባበር

ነዚምስፍሕፋሕኮሮና-ቪሩስንምዕጋቱመታንክንክእል፥ናይኵላትናምትሕብባርኣዝዩኣድላዪነገርእዩ።

 • ዋላኳቅልልዝበለጕንፋዕሒዙካይሃሉ፥ኣብገዛኻጽናሕ።ኣብዚታሕቲ፡ዝርዝርናይቶምምልክትታት-ሕማምክትርእዮምኢኻ። 
 • ኣእዳውካደጋግሚካብማይንሳምናንጌርካ፡እንተሓጸረን20 ካልኢትዝኸውንተሓጸብ።ብዙሓትናይጽሬትምኽሪታት፡ኣብዚክትረክብኢኻ።
 • ኣብውሽጢ-ገዛንኣብደገን፡ምስሰባትዘሎካምርሕሓቕከምትሕሉግበር።
 • ኣብኣውቶቡስ፡ኣብባቡር፡ኣብቱነልባና፡ኣብባቡር-ላዕሊ፡ከምኡውንካልኦትህዛባዊ-መጐዓዓዚታት፥ነቲምስካልኦትዘሎካምርሕሓቅከምትሕልዎግበር።ካብቲሰብብብዝሒመጐዓዚያዚጥቀመሉሰዓታትተቖጠብ። 
 • ንኣረጋውያናኣዝማድካካብምብጻሕተቖጠብ።እቶምብቐዳምነትበዚኮቪድ-19” ብኸቢድዚውጽዑሰባት፥እቶምልዕሊ 70 ዓመትዝዀኑሰባትዮም።
 • ካብኵሉዓይነትፌስታታት፡ቀብሪ፡ጥምቀትወይመርዓተቖጠብ።
 • ኣብስፖርት-ቦታታት፡እንዳ-ሓምባሳይንኣዳራሽምውስዋስ-ኣካላትን፥ካብቶምካልኦትሰባትፍንትትኢልካርሕቀትካሓሉ።ኣብቲናይሓፋሽመቐየሪክዳውንቲውንክዳውንትኻካብምቕያርተቖጠብ።
 • ኣድላዪኣብዝዀነሉጊዜጥራይመገሻፈጽም።ብዛዕባመገሻታትውሽጢ-ሃገርኣብዚኣንብብ።


ID2
ልሙዳት ምልክታት-ሕማም ናይ ኮቪድ-19

 •  ምስዓል
 •  ረስኒ
 •  ጸገማት-ምትንፋስ
 •  ዓፈፍ-ምባል
 • መዕበስቲ-ኣፍንጫ

 •  ቃንዛ-ጎሮሮ
 •  ሕማም-ርእሲ
 •  ቃንዛ ጭዋዳታትን ሓላኺቶታትን
 •  ከምልሰካ ምድላይን እዮም

ሓደናይኮቪድ-19” ሕማምዝሓዞሰብ፥ሓደወይብዙሓትካብዞምምልክታት-ሕማምከርኢይኽእልዩ።እቲሕማምኣብቲናይመተንፈሲላዕለዋይኣካልኪሕዘካኸሎ፥ንገለጊዜናይምሽታትን፡ጣዕሚናይምስትምቓርንስምዒትካምጥፋእ፡ዳርጋልሙድዩ።ተቕማጥከምዚገብረልካውንተጠቒሱኣሎዩ።መብዛሕትኦምሰባት፡ቀስእናበለዝመጽእቅልልዝበለሕማምዚገብረሎም።በቲኣብገዝኦምዝገብርዎክንክንድማ፥እቲሓማምባዕሉይሓድጎም።ገለሰባትግንብጽኑዕዝሓሙኣሎዉ፥ንኣብነትሽግርናይምትንፋስንረኽሲ-ሳምቡእንይገብረሎምዩ።

TB13

ምስ ትሓምም

ዝሓመምካ ምስ ዝስመዓካን ክሳብ ሓሚምካ ዘለኻን፡ ካልኦት ሰባት ከይትለክፍ ከይወጻኻ ኣብ ገዛ ክትኽውን ኣገዳሲ’ዩ። ምስ ሓወኻ ፡ ናብ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ቅድሚ ምምላስካ ወይ ምኻድካ፡ እንተ ወሓደ ክልተ መዓልትታት ኣብ ገዛ ኹን። ነብስኻ ባዕልኻ ክትኣሊ ዘጸግመካ እንተኾይኑ፡ ኽንክናዊ ምኽሪ ንምርካብ 1177 ደውል። ብሽወደንኛን እንግልዝኛን ክምልሱልካ ይኽእሉ’ዮም። ከከም ትነብረሉ ኸባቢ፡ ብኻልእ ቋንቋ ከዛርቡኻ’ውን ተኽእሎ ኣሎ። ባዕልኻ ክትድውል ምስ ዘይትኽእል፡ ዘመድካ ወይ ብጻይካ ክድውለልካ ሓገዝ ሕተት።

ID46

እቲ ለበዳ ንኸይላባዕ ኣባላት ሓንቲ ስድራቤት እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?

ለበዳ ከይላባዕ ንምግታኡ ኲሎም ኣባላት እታ ስድራ፡

 • ኣእዳዎም ብተደጋጋሚ ክሕጸብዎን ብፍላይ ድማ ካብ ግዳም ናብ ገዛ ኣብ ዝኣትዉሉ ግድን ክሕጸብዎ ኣለዎም
 • ክስዕሉ ከለዉ ኢዶም ዓጺፎም ኣብ ኲርናዕ ኢዶም ክገብርዎ።
 • ኣብ ውሻጠን ግዳምን ካብ ሰባት ክፈናተቱ ከም ዘለዎም ኣጽኒዖም ክከታተልዎ።
 • ሓደ ኣባል እታ ስድራቤት ምስ ዝሓምም፡ ብዝተኻእለ መጠን ካብ’ቶም ካልኦት ኣባላት ስድራ ክእለን(ክውሸብን)፡ ኣብ ዝውሸበሉ እዋን ድማ እንተ ተኻኢሉ ናይ ግሉ ክፍሊ ክወሃቦ

ID5

ምርመራ ኮቪድ-19 ምግባር የድልየኒ’ድዩ?
ዳርጋ ኵሎም ”ብኮቪድ-19” ዝተለኽፉ ሰባት፡ ቅልል ዝበለ ምልክት-ሕማም’ዩ ዘጋጥሞም፥ ሓገዝ ክንክን-ሕማም ከየድለዮም ዚሓውዩ እዮም። ስለዚ፡ ንዅሎም እቶም ከም ናይ ”ኮቪድ-19” ዚመስል ናይ ምስዓል፡ ቃንዛ-ጎሮ፡ ረስኒ ወይ ካልእ ምልክታት-ሕማም ዝተራእዮም፥ ምርመራ ክትገብረሎም፥ ሕክምናዊ ምኽንዩነት የብሉን። ካልእ ዓይነት ዝሓዞም ረኽሲ ውን ኪኸውን ይኽእል’ዩ።
“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ዚህቦ ምኽሪ፥ ነቶም ኣብ ሆስፒታል መጺኦም ክንክን-ሕማም ዘድልዮም፡ ”ከቢድ-ረስኒ” ወይ ናይ ”መዕበስቲ-ጎሮር” ምልክታት ሕማም ዝገበረሎ ሰባት፥ ምርመራ ንኺግበረሎም እዩ። እቶም ካልኦት ምርመራ ንኺግበረሎም ዚህቦ ምኽሪ፥
ነቶም ኣብ ”ክንክን-ሕማም” ከምኡ ውን ኣብ ”ሓልዮት-ኣረጋውያን” ዚሰርሑ ሰባት፥ ”ብኮቪድ-19” ምኽንያት ናይ ረስኒ ወይ መዕበስቲ-ጎሮሮ ምልክት ሕማም ዘርኣዩ ምስ ዝዀኑ እዩ።

ID7

ብዛዕባ ኣብ ገዛኻ ኴንካ ምስራሕ
”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ዚህቦ ምኽሪ፥ ብዝክኣል መጠን ኣብ ገዛኻ ዄንካ ንምስራሕ እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ወሃብ ስራሕካ ብምርድዳኣእ ክትገብሮ’ዩ። ዕላማ ናይ’ዚ ድማ፡ ነቲ ቅልጣፈ ናይቲ ለበዳ ንምጕዳሉን፥ ቁጽሪ ናይቶም ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ድማ ንምንካዩን እዩ።

ID8

እቲ መገሻ ብሓቂ ኣድላዪ’ድዩ ኢልካ ሕሰብ
”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፡ ብምኽንያት ምልባዕ ናይ’ዚ ”ኮሮናቫይረስ’ዚ”፥ ኵሉ ሰብ ብዛዕባ’ቲ መዲብዎ ዝጸንሐ ናይ ኣውደ-ኣመት መገሻ ወይ ካልእ ኣብ ሽወደን ዚግበር መገሻታት፥ ብሓቂ እዚ መገሻ’ዚ የድልየኒድ’ዩ ኢሉ ንኽሓስብ ይመክር። እቲ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ፡ ብፍጹም ኪገይሽ የብሉን’ዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ኣንብብ።

Publicerades