ምስፍሕፋሕ ተላባዒ ለበዳ ብኸምዚ ክድረት ይኽእል

ነዚ ሓድሽ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምንካይ ብሓባር ክንተሓጋገዝ ኣገዳሲ እዩ።
Uppdaterades

ነዚምልባዕናይ’ዚለበዳንምቝጻይተሓባበር

ነዚምስፍሕፋሕኮሮና-ቪሩስንምዕጋቱመታንክንክእል፥ናይኵላትናምትሕብባርኣዝዩኣድላዪነገርእዩ።

 • ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚህልዉኻ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕ። ናይቶም ምልክታት ዝርዝር ኣብ ናይዚ ገጽ'ዚ ታሕተዋይ ወገን ተመልከት።
 • ንሓድሽ ሰብኣዊ ርክባት ደርቶ፡ ውሑዳት መተዓልልቲ/መዋግዕቲ ድማ ይሃልዉኻ።
 • ምስ ካልኦት ሰባት ኣካላዊ ርሕቀት ይሃሉኻ፡ ካብ ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖም ቦታታት ድማ ረሓቕ።
 • ክሳዕ ዚከኣለካ፡ ነቲ ስራሕካ ኣብ ገዛኻ ኾንካ ኣሰላስሎ።
 • ኣእዳውካ ኩሉ ግዜን፡ ብጥንቃቐን ተሓጸብ፡ ወይ ድማ ናይ ኢድ ኣልኮል ኣዘውትር።
 • ክሳዕ ዚከኣለካ ብውሑስ ንለበዳ ዚምልከት መገዲ መገሻኻ ፈጽም።
 • ነቶም ዕድመኦም 70 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ወይ ድማ ኣብቲ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ክትበጽሖም ከሎኻ ተጠንቀቕ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ከመይ ጌርካ ብውሑስ መገዲ ምስ ሰባት ክትራኸብ ከም ዘሎካ  ዚገልጽ ሓበሬታ ኣለዎ።

ID2

ልሙዳት ምልክታት-ሕማም ናይ ኮቪድ-19

 •  ምስዓል
 •  ረስኒ
 •  ጸገማት-ምትንፋስ
 •  ዓፈፍ-ምባል
 • መዕበስቲ-ኣፍንጫ

 •  ቃንዛ-ጎሮሮ
 •  ሕማም-ርእሲ
 •  ቃንዛ ጭዋዳታትን ሓላኺቶታትን
 •  ከምልሰካ ምድላይን እዮም
 • ድኹም ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ዓቕሚ
 • ውጽኣት

ሓደናይኮቪድ-19” ሕማምዝሓዞሰብ፥ሓደወይብዙሓትካብዞምምልክታት-ሕማምከርኢይኽእልዩ።እቲሕማምኣብቲናይመተንፈሲላዕለዋይኣካልኪሕዘካኸሎ፥ንገለጊዜናይምሽታትን፡ጣዕሚናይምስትምቓርንስምዒትካምጥፋእ፡ዳርጋልሙድዩ።ተቕማጥከምዚገብረልካውንተጠቒሱኣሎዩ።መብዛሕትኦምሰባት፡ቀስእናበለዝመጽእቅልልዝበለሕማምዚገብረሎም።በቲኣብገዝኦምዝገብርዎክንክንድማ፥እቲሓማምባዕሉይሓድጎም።ገለሰባትግንብጽኑዕዝሓሙኣሎዉ፥ንኣብነትሽግርናይምትንፋስንረኽሲ-ሳምቡእንይገብረሎምዩ።

ID13

ምስ እትሓምም ወይ ምልክታት ምስ ዚህልወካ

 • ካብቲ ምልክታት ዚረኣየካ እዋን ጀሚሩ እንተ ወሓደ ኣብ ገዛኻ ንሸውዓተ መዓልታት ጽናሕ። እተን ክልተ ዳሕሮት መዓልታት፡ ረስኒ ዘይብልካ ክትከውን ይግባእ። እዚ ንህጻናትን ንኣባጽሕን ይምልከት።
 • ተመርመር። ኣባጽሕን ናብ ኣጸደህጻናት ዚኸዱ ቆልዑን ነቲ ዚቕጽል ረኽሲ ኪምርመሩሉ ይምከሩ።
 • ኣብ ገዛ ተዓጾ ወይ ተወሸብ።

ID92

ዝተረጋገጸ ረኽሲ ኮቪድ-19 ምስ ዘለዎ ሰብ ተራኺብካ እንተ ኔርካ ዄንካ

 • ንዓኻ ምልክት ሕማም እንተ ገይሩልካ ኾይኑ፡ ንነብስኻ ወሺብካ ንኽትምርመር ምስ ኣገልግሎት ጥዕና ርክብ ክትገብር ኣለካ። መልሲ ናይቲ መርመራ ኣብ ትጽበየሉ ግዜ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ፡ ናይ ቀረባ ርክባት ምስ ካልኦት ሰባት ድማ ኣወግድ።
 • ምልክት ሕማማ ዋላ ኣይግበረልካ፡ ተመሓላሊፉካ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘክር። ኣብቲ መጀመርታ እዋን ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ርክብ ካብ ምግባር ተቖጠብ። ዝከኣል እንተ ኾይኑ ኣብ ገዛኻ ኴንካ ክትሰርሕ ይግብኣካ።

ID46

ሓደ ሰብ ኣብቲ ስድራቤት ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚህሉዎ

 • ካብቲ ዝሓመመ ሰብ ብውሕዱ ናይ ዝርጉሕ ኢድ ርሕቀት ይሃሉኻ።
 • ብዚከኣለካ መጠን ኩሉ ግዜ ኣእዳውካ ብማይን ሳምናን ክሳዕ እንተ ወሓደ ን20 ካልኢት ተሓጸብ።
 • ምልክታት ከይረኣየካ ብማለት ቀጻሊ ኣስተብህል። እዚ ኣብቲ ምሉእ ናይ ምፍልፋል ግዜ ማለት እዩ (2-14 መዓልታት፡ በቲ ልሙድ ድማ 5 መዓልታት)።
 • እንተ ተኻኢሉ፡ ኣብ ገዛኻ ኴንካ ነቲ ስራሕ ኣሳልጦ።

ID97

ሓደ ሰብ ኣብቲ ስድራቤት እተረጋገጸ ኮቪድ-19 ምስ ዚህሉዎ

 • በቲ ናይቲ ወረዳ ኣላሺ ኣሰራት ለበዳ፡ ፍሉይ ናይ ኣገባብ መምርሒ ኪወሃበካ እዩ። እቲ መምርሒ፡ ህጻናትን ኣባጽሕን ኣብ ገዛ ኪጸንሑን ናብ ስራሕን ቤትትምርትን ወይ ናብ ኣጸደህጻናት ንሸውዓተ መዓልታት ከይከዱን ኪኽልክል ይኽእል እዩ። ከምዚ ምስ ዚኸውን፡ ነቲ እትስእኖ ኣታዊታት ካብ ፎሸክሪንካሳን ናይ መልከፍቲ ገንዘባዊ ካሕሳ ክትሓትት መሰል ኣሎካ።
 • እቲ ናይ ገዛ መምርሒታት ምስ ኣብቀዐ፡ ኩላቶም ኣባላት ስድረቤት ምልክታት ከይመጽእ ከስተብህሉ ይግባእ፡ ከምኡውን ንተወሳኺ ሸውዓተ መዓልታት ምስ ሰብ ዘለዎም ርክባት ኪቕንሱ ይግባእ።
 • ኣቐዲምካ ንኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ተባሂልካ እንተ ኔርካ፡ ወይ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ጸረ-ኣካል ከም ዘሎካ እንተ ተረጋጊጹ፡ እቲ መምርሒ ኣይምልከተካን እዩ።

ID93

እቲ ንኣጸደህጻናት ዚኸይድ ህጻን ምልክታት ምስ ዚረኣዮ

 • እቶም ኣብ ናይ ኣጸደህጻናት ዕድመ ዘለዉ ቆልዑ፡ ምልክታት ኮቪድ-19 ስለ እተራእዮም ኪምርመሩ ከም ዘይብሎም፡ ይሕብር በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና።
 • እቲ ህጻን ምልክታት ምስ ዚረኣዮ፡ ክሳዕ'ቲ ምልክታት ዘሎ፡ ኣብ ገዛ ይጽናሕ፡ ብድሕሪኡ'ውን ክልተ መዓልታት ይጽናሕ።
 • እተን ሸውዓተ መዓልታት ብዘይ ሕማም ምስ ዚሓልፋ፡ እተን ዳሕሮት ክልተ መዓልታት ድማ ረስኒ ምስ ዘይህሉዎ፡ ወላ'ውን ቅልል ዝበለ ምልክታት፡ ከም ቅልል ዝበለ ሰዓልን ናይ ኣፍንጫ ጸረርታን ይሃሉዎ፣ እቲ ህጻን ናብቲ ኣጸደህጻናት ኪምለስ ይኽእል እዩ።

 ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና  (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)

ID47

ንመሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዚምልከት ምኽሪ  

 • ካብ ጥሪ 7-2021 ጀሚሩ ኣብ ኩላ ሃገር፡ ኣብ ህዝባዊ መጎዓዝያ፡ ኣብ መዓልታት ስራሕ፡ ካብ ሰዓት 7-9 ከምኡውን ካብ ሰዓት 16-18 ኣብ ዚካየዱ ጕዕዞታት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምግባር ተሓቢሩ ኣሎ። ይኹንምበር፡ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ኣብቲ ማሕበረሰብ ሰፊሕ ዝውተራ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ከም መምርሒ ኣይተኣታተወን። 
 • ሓደ ሰብ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ኪገብር እንተ ደኣ ደልዩ፡ እቲ ትኽክለኛ ዓይነትን በቲ ግቡእ ኣጠቓቕማን ኪኸውን ይግባእ። ነቲ ናይ ኣፍንጫን ኣፍን መሸፈኒ ብኸመይ መገዲ ከም እትጥቀመሉ ብተወሳኺ ኣንብብ ።

ID90

ምልክት-ሕማም ዘይብልካስ - ንሰብ ምልጋብ 

ሕማም ናይ ለብዳ፡ ካብ ሓደ ምልክት-ሕማም ዘሎዎን - ካብ ዘይብሉን ሰብ ከጋጥመካ ይኽእል’ዩ። ካብቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ተበጺሑ ዘሎ ተምኩሮ፥ እቲ ብዘይ ምልክት-ሕማም ዘጋጥም ምትሕልላፍ ለበዳ፥ ብንኡስ ደረጃ ዘጋጥም ኪኸውን ከሎ፥ እቲ ብምልክት-ሕማም ዘሎዎም ሰባት ዝተሓላለፍ ለበዳ ግን፥ እቲ ዝዓበየ ክፋል ምዃኑ እዩ።  

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ኣቲኻ ዝበለጸ ኣንብብ  (እዚ ገጽ’ዚ ብሽወደንኛ ዝተጻሕፈ’ዩ)