ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላትን

ኣካላዊ ምውስዋስ ንጥዕና ጽቡቕ ስለዝኾነ እዩ፡ወላ ኣብ እዋን ለብዒ ኮቪድ-19፡ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላትን ክቕጽል ኣለዎ ኢሉ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ዝመክር። ነቲ መልከፍቲ ንምንካይ ግን ኣድለይቲ ዝኾኑ ምምሕያሻት ክግበሩ ኣለዎም። ኣብ’ዚ፡ ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላትን ዝምልከት ሓበሬታታትን መወከስታትን ጠርኒፍና ኣስፊርናዮም ኣለና።

ID34

ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላት ንእትገብር ዝወሃብ ምኽሪ

 • እንተ ሓሚምካ ካብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ተቖጠብ።
 • ዕድመኻ ልዕሊ 70 ምስ ዝኸውን፡ ኣብ ውሻጠ ዝካየዱ ንጥፈታት ክትገብር የብልካን።
 • ምፍንታት ካብ ዘይብሎም ህሞትን ምውስዋሳትን ተቖጠብ
 • ኣብ ክንዲ ኣብ ቦታ ምውስዋስ ኣካል ክዳንካ ትቕይር፡ ኣብ ገዛኻ ቀይርካ ኺድ።
 • መስተዪ ፈሳሲ፡ ማስኬራ(መሸፈኒ ገጽ) ወይ ካልእ መረቕ-ኣፍ ከመሓላልፍ ዝኽእል ነገር ምስ ካልእ ሰብ ኣይትማቐል።
 • ተጠቂምካ ምስ ወዳእኻ፡ ነቲ ብዙሓት ሰባት ዝጥቀምሉ መሳርሒ ብመምከኒ ገይርካ ድረዞ(ኣጽርዮ)።
 • ኣእዳውካ ሳምናን ማይን ወይ ኣልክሆል ናይ ኢድ ገይርካ ብደንቢ ኣጽርዮ።

ID35

ምኽሪ ንክለባት ስፖርት

 • ኣብ መንጎ ስፖርተኛታት ዘይምፍንታታት ክህሉ የብሉን።
 • ዝከኣል እንተኾይኑ ታዕሊም ወይ ልምምድ ኣብ ግዳም ይገበር።.
 • ብዝሒ ተዓዘብቲ ስፖርት ደረት ይገበረሉ። ዘይምፍንታት ክህሉ የብሉን።
 • ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ልምምድን(ታዕሊምን) ግጥማትን ምቚጣብ የድሊ።

ID36

ስፖርት ቈልዑን መንእሰያትን ክካየድ ፉቚድ እዩ


2002ን ድሕሪኡን ዝተወልዱ ቈልዑን መንእሰያትን ዝሳተፍዎም ግጥማት፡ ልምምዳውያን ግጥማትን ውድድራትን፡ ክሳብ ነቶም ብቤ/ጽ ሃገራዊ ጥዕና ዝወጹ ትእዛዛትን ለበዋታትን ተኸቲሎም ዝሰዓብዎም፡ ክካየዱ ፉቚዳት እዮም። ካብ’ቶም ትእዛዛትን ለበዋትን ሒደት፡ ብዝሒ ተዓዘብቲ ሰባት ክድረት፡ ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ምቚጣብ ዝብሉ’ዮም። ልዕሊ 50 ሰባት ዘሳትፉ ውድድራት ዋንጫ ወይ ውድድራት ግን ክዳለዉ የብሎምን። እዚ ኣብ ልዕሊ 50 ሰባት ዘሳትፉ ሕዝባውያን ምትእኽኻብን ሕዝባውያን ፍጻሜታትን እገዳ ሰፊሩ ኣሎ።

ID37

ልምምዳውያን ግጥማት ሽግር የብሎምን  – ግን ካብ መገሻታት ተቘጠብ


ክሳብ ነቶም ብቤ/ጽ ሃገራዊ ጥዕና ዝወጹ ትእዛዛትን ለበዋታትን ተኸቲሎም ዝሰዓብዎምን ኣብ ሜዳን ከባቢኡን ዘለዉ ሰባት ልዕሊ 50 ዘይኮኑን፡ ልምምዳውያን ግጥማት ክካየዱ ፉቚዳት እዮም። ኣብ ርሑቕ ቦታ ከይድካ ካብ ዝግበር ግጥም ምቚጣብ ግን ከይድሊ’ዩ።

ID38

መለማመድን መዐለምን ቦታታት ክፉታት ክኾኑ ፉቚድ’ዩ


ኣካላዊ መወሳወሲ ቦታ(ጂም)፡ መሐንበሲ ቦታታትን ናይ ስፖርቲ ኣዳራሻትን ክፉታት ኮይኖም ክቕጽሉ ፉቚድ ይኹን ደኣ’ምበር፡ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ጠንቅታት ክኾኑ ዝኽእሉ ሓደጋታት ንምንካይ ግን ኣድለይቲ ዝኾኑ ምምሕያሻት ክግበሩ ኣለዎም። እቶም ንጥፈታት ዘዳልዉ፡ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ብዘዳለዎ መተመኒ ስግኣት (riskbedömnings verktyg) ተጠቂሞም፡ ግምገማ ስግኣት ከካይዱ ይግበኦም።

Publicerades