ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላትን

ካብ ታሕሳስ 14 ጀሚሩ እቲ ንስፖርት ዚምልከት ሃገራዊ ህዝባዊ መምርሒ፡ የገልግል። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ስፖርትን ልምምድን፡ ለበዳ ብዘይዝርግሕ መገዲ ምስ ዚከናወን፡ ኪካየድ ይኽእል እዩ።
Uppdaterades

ID114

ናይ ስፖርት ኣደራሻትን ጂምን ተዓጽየን ኪጸንሓ ይግደዳ

መንግስቲ፡ ንኮሙናትን ወረዳታትን፡ ነቶም ዘየድልዩ ንጥፈታት ኪዓጽዋኦም ይጽውዕ። እዚኣቶም ድማ ከም ኣብነት ስፖርታዊ ኣደራሻትን ጂምን ኢዮም።

ነቶም ኣብ 2002 ብድሕሪኡን እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ግን ኣብ እተወደበ ስፖርትን ናይ ትርፊ ግዜ መዘናግዕን ናይ ባህሊ ንጥፈታትን ኣብ ውሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ ንኺሳተፉ ሕድገት ተገይሩሎም ኣሎ።

ይኹንምበር፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ነተን ናይ ልምምድ ስፖርት ደጋዊ ቦታታት ከይተዓጽዋ ክጸንሓ ከም ዚኽእላ ይግምግም፡ ከምዚ ዚኸውን ግን ነቲ መምርሒታት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና  ከምኡውን ነቲ ህዝባዊ መምርሒ ምስ ዚስዕባ እዩ።  

ብተወሳኺ ኣብ ናይ ስዊድን ስፖርታዊ ፈደረሽን ከምኡውን ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ (እቲ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID34

ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላት ንእትገብር ዝወሃብ ምኽሪ

  • እንተ ሓሚምካ ካብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ተቖጠብ።
  • ምፍንታት ካብ ዘይብሎም ህሞትን ምውስዋሳትን ተቖጠብ
  • ኣብ ክንዲ ኣብ ቦታ ምውስዋስ ኣካል ክዳንካ ትቕይር፡ ኣብ ገዛኻ ቀይርካ ኺድ።
  • መስተዪ ፈሳሲ፡ ማስኬራ(መሸፈኒ ገጽ) ወይ ካልእ መረቕ-ኣፍ ከመሓላልፍ ዝኽእል ነገር ምስ ካልእ ሰብ ኣይትማቐል።
  • ተጠቂምካ ምስ ወዳእኻ፡ ነቲ ብዙሓት ሰባት ዝጥቀምሉ መሳርሒ ብመምከኒ ገይርካ ድረዞ(ኣጽርዮ)።
  • ኣእዳውካ ሳምናን ማይን ወይ ኣልክሆል ናይ ኢድ ገይርካ ብደንቢ ኣጽርዮ።
  • ኣብ ናይ ስፖርቲ ቦታታት፡ኣብ መሐንበሲ ቦታ፡ኣብ ናይ ጂምናስቲክ ቦታን ኣብ ካልኦት መወሳወሲ ቦታታትን ካብ ካልኦት ሰባት ፍንትት ኢልካ ርሕቐትካ ሓሉ።