መድሃኒት፡ ሕክምናን ምውሳድ መርመራን

ኣብ’ዚ መድሃኒት፡ ሕክምናን ምውሳድ መርመራን ብዝምልከት ሓበሬታታት ኣኪብና ኣቕሪብናዮም ኣለና።

ID39

መድሃኒት

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ጸረ ሕማም ኮቪድ-19 ዝኾነ ይኹን ክታበት ወይ ፉቚድ መድሃኒት የለን። በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትንኣብ ኤውሮጳን ካልእ ከፍለ ዓለምን ዝርከባ ካልኦት ብጾታ ብምትሕብባር፡ክፍውሱ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ኣብ ምድላይን ክታበት ንምርካብ ዕጃማ ኣብ ምብርካትን ትርከብ ኣላ።

እዚ ሕማም ሓድሽ ስለ ዝኾነ፡ ኮቪድ-19 ነቶም ካልኦት ብመድሃኒት ዝፍወሱ ሕማማት ብኸመይ ከም ዝጸልዎም ንምልላይ፡ ኣፍልጦና ክብ ምባል ኣገዳሲ ይኸውን። ስለ’ዚ እዩ እቲበዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን እቶም ትካላት ሕክምናን ሕሙማትን ጐድናዊ ሳዕቤን ናይ ሓደ መድሃኒት በቲ ዘዳለዎ ቅጥዒ ክሕብሩ ዝሓቶም።

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን፡ ኮቪድ-19ን መድሃኒትን ዝምልከቱ ዝውቱራት ዝኾኑ ሕቶታትን መልስታቶምን ኣብ’ዚ ኣኪቡ ኣቕሪብዎም ኣሎ።

ID40

ሕክምናዊ ክንክን

መብዛሕቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ነቶም ምልክታት ሕማም ልክዕ ከም ኣብ ሕማም ጉንፋዕን ኢንፍሉዌንዛን ዘለዉ ምልክታት ምዃኖም ስለ ዘለሊዎም ሕክምና ምኻድ ኣየድልዮምን’ዩ።ሒደት ካብ’ቶም ዝተለኽፉ ግን ከቢድ ሕማም ስለ ዝገብረሎም ሕክምና ብምኻድ ክንክን ከድልዮም ይኽእል’ዩ።እቲ ሕማም ሃንደበት ክገደካ ምስ ዝጅምር ወይ የዕሪፍካ ከለኻ ጸገም ምስትንፋስ ምስ ዝገብረልካ፡ ወዓል ሕደር ከይበልካ ንክፍሊ ሕክምና ተደሃዮ።

ID41

ባዕላዊ ክንክን ኣብ እዋን ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም

ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም ኣብ ዝህልዉኻ እዋን፡ ንክሕሸካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ክንክናት ንምፍላጥን ምኽሪ ንምርካብን 1177 ተወከሶ:

  • ብዙሕ ፈሳሲ ስተ። ብፍላይ ሰዓልን ረስንን ኣብ ዝህልወካ እዋን።
  • ተደረብቲ መተርኣሳት ብምግባር፡ ርእስኻ ክብ ከም ዝብል ግበሮ።
  • ረስኒ ዘህድእ ወይ ዝቕንስ መድሃኒት ውሰድ።
  • እኹል ዕረፍቲ ውሰድ፡ ንነዊሕ ግን ከይተንቀሳቐስካ ጸጥ ኣይትበል። ምኽንያቱ ሳንቡእ ካብ ዕዮኡ ይዕንቀጽ ስለ ዘሎን ነቲ ምሕዋይ ሕማም ከኣ ስለ ዘካብዶን።

ብርክት ዝበሉ ምኽርታት ኣብ 1177 ኣለዉ።

ID42

ሕክምናዊ ክንክን ኣብ እዋን ከቢድ ሕማም

ገለ ካብ’ቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ፡ ከቢድ ረኽሲ ሳንቡእ(ኒሞንያ) ስለ ዝገብረሎም፡ ጸገም ምስትንፋስ ይፈጥረሎም። ከቢድ ሕማም ምስ ዝገብረልካ፡ ሳንቡእን ካልኦት ኣካሊትን ኣብ ዕዮአን ክዕንቀፋ ስለ ዝኽእላ፡ ንዐአን ዝድግፍ ሕክምናዊ ክንክን ክወሃበካ ይኽእል’ዩ። ንኣብነት ተወሳኺ ኦክስጅን ይወሃበካ ወይ ኣብ ምስትንፋስ ትሕግዘካ መስተንፈሲት ማሺን ይግበረልካ።ኣብ’ዚ 1177 በታ መስተንፈሲ ዝወሃብ ሕክምናዊ ክንክን ከመይ ከምዝሰርሕ ተገሊጹ ኣሎ።

ID43

ምውሳድ መርመራ

ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕናመርመራ ኮቪድ-19 ንብዙሓት ሰባት ንኽገብረሎም፡ ሃገራዊ ስትራተጂ ከውጽእ መንግስቲ መዚ ሂብዎ ኣሎ። እቶም ኣብ’ቲ መርመራ ቀዳምነት ዝወሃቦም ኣብ ሕክምና ዝደቀሱ ሕሙማት፡ ኣብ እንዳ ኣረጋውያንን ድርጅታትን(ኢኒስቲቱሽን) ዝነብሩ ሰባት፡ ብኻልኣ ደረጃ ከኣ ኣባላት ሰራሕተኛታት ሕክምናን ማሕበራዊ ሓልዮትን ኮይኖም ብሳልሳይ ደረጃ ድማ እቶም ኣብ’ተን ኣብ ማሕበረሰብ ወሳኒ ሚና ዘለወን ትካላት ዝሰርሑ ሰባት’ዮም።

እቲ ቐንዲ ዕላማ መርመራ ኮቪድ-19 ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ምሕያል ኮይኑ፡ ኣብ’ቲ ዝመጽእ ደረጃ ድማ ብዙሓት ኣባላት ሕብረተሰብ በቲ ለበዳ ድሕሪ ምልካፎም፡ ብብዝሒ ጸረ ጓና ኣካል(ዕያገነዳውያን) መርመራታት ምውሳድ’ዩ። ዕያገነዳዊ መርመራ፡ ሓደ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ተለኺፉን ዘይተለኽፈን ምንባሩ ኣብ ምፍላጥ ይሕግዙ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዕያገነዳውያን መርመራታት ንምድላው ጻዕርታት ይካየዱ ከም ዘለዉ ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ። እዞም መርመራታት ድልዋት ኣብ ዝኾንሉ እዋን፡ እቲ ቀዳምነት ፈለማ ነቶም ኣብ ሕክምናንማሕበራዊ ሓልዮትን ዝሰርሑ እዩ ዝወሃቦም።

ኲሎም ጒንፋዕን ኢንፍሊዌንዛ ዝኣመሰሉ ምልክታት ሕማም ዘለዎም ሰባት፡ እቲ ለበዳ ናብ ካልኦት ሰባት ንኸይላባዕ ንምክልኻል፡ ኣብ ገዛ ክኾኑ ኣለዎም። ነዚ ጒጅለ ኣብ ምውሳድ መርመራ ቀዳምነት ኣይወሃቦን’ዩ።

ID44

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ባዕላዊ መርመራ ምውሳድ ኣየተባብዕን

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ሕማም ኮቪድ-19 ዘለካን ዘይብልካን ንምፍላጥ፡ ካብ’ቶም ኣብ ዕዳጋ ዘለዉ ኣብ ገዛ ባዕልኻ ትገብሮም መርመራታ ክትቊጠብ ይመክር። ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ መርመራታት፡ እቲ በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ዝሓቶ ጠለባት ስለ ዘየማልኡ፡ ካብ ጥቕሞም ጒድኣቶም ይበዝሕ።ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና እውን እንተኾነ፡ እዞም ኣብ ገዛ ባዕልኻ ትገብሮም መርመራታት ካብ’ቶም ኣብ ሕክምና ዝግበሩ መርመራታ ኣዝዮም ትሑት ተኣማምነት ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብር።

Publicerades