ምውሳድ ቅምሶ

ኣብዚ፡ ነቲ ዚቕጽል ዘሎ ረኽስን ንጸረ-ተህዋስያንን መሰረት ብምግባር ኣብ ምውሳድ ቅምሶ እንታይ መምርሒ ከም ዘሎ ዚገልጽ እኩብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።
Uppdaterades

ID106

ከምዚ ብምግባር ናይ ቅምሶ ምውሳድ ብዚምልከት ቆጸራ ትሕዝ

ኣገባብ ምውሳድ ቅምሶ መርመራ በቲ ዘለኻሉ ወረዳ እዩ ዚጽሎ። ኣብ ገሊኡ ወረዳታት ኣብ 1177.se ሎግ ብምግባር ኣብ ናይ ቅምሶ መርመራ ትምዝገብ። ኣብ ካልእ ግን ቆጸራ ንምሓዝ፡ ነቲ ማእከል ጥዕና ክትረኽቦ ይግባእ። ንምውሳድ ቅምሶ ዚምልከት ናይ ዞባኻ ሓበሬታ ኣብ 1177.se ኣቲኻ ረአ። ብዛዕባ ሕክምናን ክንክንን ሕቶ እንተ ኣሎካ ናብ 1177 እውን ክትድውል ትኽእል ኢኻ፡ ግን ነቲ ናይ ቅምሶ መርመራ መልሲ ብዚምልከት ምንም ሕቶ ክትሓትት ኣይትኽእልን። 1177 ብዘይካ ብቛንቋ ሽወደን፡ ብኻልእ ቋንቋ እውን ይምልሽ እዩ። ናይ ቋንቋታት ዝርዝር ንምርካብ ኣብ 4 ጠውቕ። 

ID43

ምልክታት ምስ ዚህልወካ ተመርመር

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ምክትታል ኣሰር ለበዳ ንምውሳኽን፡ ነቲ ዝርጋሐ ለበዳ ንምቕናስን፡ ኩሉ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዘለዎ ሰብ ባዕሉ ንኺምርመር ይጽውዕ፡ እዚ ድማ ናይ PCR-ምርመራ ይብሃል። እዚ፡ ነቶም ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘለዉ መንእሰያትን ህጻናትን ክሳዕ ቅድመ-ትምህርቲ ዘለዉን ይምልከት። እቶም ነጋቲቭ እተባህሉ ቆልዑ ኩነታቶም ዚፈቅድ እንተ ኾይኑ፡ ብቕልጡፍ ናብ ቤትትምህርቶም ኪምለሱ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ወረዳ ናይ PCR-ምርመራ ንምክያድ ሓላፍነት ኣለዎ፡ እቲ ቅምሶ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ሰራሕተኛታት ክንክን እዩ ዚውሰድ። ሓድሓደ ግዜ ባዕልኻ ናይ PCR-ምርመራ ኣብ ገዛኻ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ውልቃዊ ምውሳድ ቅምሶ ይብሃል። ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ፡ እቲ መርመራ ዚወስድ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ብዚምልከት፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ንወረዳኻ ተወከሶ።

ድሕሪ ክታበት ንዚፍጠር ምልክታት ብዚምልከት ዚካየድ ናይ ቅምሶ መርመራ

ኣንጻር ኮቪድ-19 ተኸቲብካ እንተ ኔርካ'ሞ ልሙድ ዝኾነ ናይ ድሕረ-ክታበት ምልክታት ምስ ዚረኣየካ፡ ከምኡውን እቲ ምልክታት ኣብ ሓደ መዓልትን ለይትን ምስ ዚጠፍእ፡ መርመራ ምውሳድ ኣየድልየካን እዩ። ክሳዕ'ቲ ምልክታት ዘሎካ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕ።

እቲ ምልክታት ድሕሪ ሓደ መዓልትን ለይትን ጌና ምስ ዚቕጽል ግን፡ ሽዑ ክትምርመር ይግባእ፡ ወላ'ውን ተኸቲብካ እንተ ኔርካ። ምእንቲ ንኻልኦት ከይተልግበሎም፡ ኮቪድ-19 ከም ዘሎካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ 1177 ቮርድጊደን ብዛዕባ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ንመርመራ ቅምሶ ዚምልከት መምርሒታት  ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ገያሾ ንኺምርመሩ ምኽሪ ይውሃቦም ኣሎ

ኩሎም እቶም ካብ ውሽጢ EU/EES ሃገራት ናብ ሽወደን ዚጎዓዙ ገያሾ፡ ናብ ሽወደን ምስ ኣተዉ ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፎም ናይ PCR-መርመራ ኪገብሩ ይምከሩ ኣለዉ። እቲ ኣብ ውሽጢ ኖርደን ሃገራት ዝገሸን እቲ ምሉእ ክታበት ዝወሰደን፡ እቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዙዎ ዝነበረን፡ መርመራ ኪገብሩ ኣየድልን።

ካብ EU/EES ወጻኢ ካብ ዝኾናን ኣብ ሕድገት ካብ ዘየለዋን ሃገራት ናብ ሽወደን ምስ እትገይሽ፡ ኣብ ሽወደን ምስ ኣቶኻ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ካልእ መርመራ ክትገብር ይግበኣካ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ገዛኻ ክትጸንሕን ንሸውዓተ መዓልታት ድማ ካብ ቀረባ ሰብኣዊ ርክባት ክትቁጠብን ይግበኣካ።

እቲ ለበዋ ወይ ምኽሪ ክሳዕ ነሓሰ 31 የገልግል። ድሕሪ መገሻ ንዚግበር መርመራ ብዚምልከት ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና  ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሸወደን ኢዩ)

ብዛዕባ ከምዚ ምግባር ሕሰብ፥

  • እቲ ምልክታት ሕማም ድሕሪ ሓደ መዓልትን ለይትን ምስ ዘይከይድን ጠንቁ ድማ ኻልእ ፍሉጥ ምኽንያ እንተ ዘይኮይኑ፡ ማለት ኣለርጂ ወይ መርዘን፡ ሽዑ ጥራይ ኢኻ እትምርመር።
  • ምልክታት ሕማም ምስ ዚህልወካ ኣብ ገዛ ጽናሕ ምስ ካልኦት ምርኻብ ድማ ኣቋርጾ። ዝያዳ ሓበሬታ
  • ናይ ቅምሶ መርመራ መሳለጥያ ምስ እትደሊ፡ ንሓደ ጥዑይ ሰብ ከምጽኣልካ ለኣኮ። ኣብ ገለ ነቝጣታት፡ ብማኪና ምስ እትመጽእ፡ ምልክት ምስ ዚህልወካ'ውን፡ ነቲ ቅምሶ ከተረክቦ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣሰራርሓ'ዚ ኣብቲ እትቕመጠሉ ወረዳ ይሰርሕ ምዃኑ ንምፍላጥ ሓበሬታ ሕተት።
  • ካብቲ ምልክታት ዚረኣየካ ግዜ ክሳዕ'ቲ ነጋቲቭ ወይ ጥዑይ ኢኻ እትብሃሉ ግዜ፡ ልክዕ ከም እተለኸፍካ ጌርካ ሕሰብ።
  • ፖዚቲቭ ምስ እትብሃል፡ ዳግማይ መርመራ ንኽትገብር ኣይትኣዝዝ። ኣብ ገዛኻ ጽናሕ፡ ካብቲ ምልክታት እተራእየልካ ግዜ እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ድማ ምስ ካልእ ሰብ ኣይትራኸብ። ንኽትራኸብ፡ ኣብተን ክልተ ናይ መወዳእታ መዓልታት ካብ ረስኒ ናጻ ክትከውን ኣሎካ።
  • ናይ መርመራ መልሲ ትጽበ ምስ እትህሉ እሞ፡ ንገለ ሕክምናዊ ምርመራ ቆጸራ ሒዝካ እንተ ነበርካ፡ ቅድሚ ናብኡ ምኻድካ ነቲ ማእከል ጥዕና ሓብሮ።

ንምውሳድ ቅምሶ ዚምልከት ናይቲ ወረዳ ሊንክ ወይ መላግቦ ሓበሬታ  (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ንመርመራ ዚምልከት ናይቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ከመይ ገይሩ ምውሳድ ቅምሶ ኣብቲ 117 ቮርጊደን ከም ዚካየድ ዚገልጽ ሓበሬታ  (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ጸረ ተሃዋስያን ኣንጻር ኮቪድ covid-19

ኮቪድ 19 (covid-19) ሒዙኩም እንተ ኔሩን ኣንጻር እቲ ሕማም ድማ ጸረ ተሃዋስያን ኣማዕቢልኩም እንተ ኔርኩም፡ እቲ ሴረሎጂካዊ መርመራ ከርኢ እዩ። ካብ ምልክት ነጻ እንተዄንኩምን IgG-ጸረ ተሃዋስያን ድማ እንተ ልዮሙኹምን ብ covid-19 ክትልከፉን ከምኡ’ውን ንኻልኦት ንኸተሕልፉን ዘሎ ተኽእሎ ዝወሓደ እዩ።  

ተመርሚረ፡ ጸረ ተሃዋስያን ከም ዘለኒ ወይ ሓድሽ ወይ ዝቕጽል ዘሎ መልከፍቲ ከም ዘለኒ እንተ ተረጋጊጹ እንታይ ማለት’ዩ፧

እቲ በቲ ዘሎ መልከፍቲ ከም ዘሎዎ ዝተረጋገጸ እሞ ዝሓወየ ከምኡ’ውን እቶም ጸረ ተሃዋስያን ዘማዕበሉ ሰባት ንሳቶም ክሳዕ ሽዱሽተ ወርሒ ኣቢሎም ነጻ ምዃኖም እዩ ዝግምገም። ድሕሪ መልከፍቲ ዋላ’ኳ ክልካዕ ዝከኣለ ጸረ ተሃዋስያን ኣይረኸብ፡ ብመሰረት በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ግን ገለ ናይ ምክልኻል ዓይነት ኣማዕቢሉ ኣሎ ማለት’ዩ።

እቲ መከላኸሊ ከም ዘጥረየ ዝግምገምን ካብ ምልክታት ድማ ነጻ ዝዀነን ሰብ ንገዛእ ርእሱ ንኽልከፍ ይኹን ንኻልኦት ንኽልክም ውሑድ ተኽእሎ ጥራይ’ዩ ዘለዎ። እዚ ማለት ከኣ እቶም ዝረኽቦም ወይ ንገዛእ ርእሱ’ውን ኣብቶም ተነቀፍቲ ጉጅለ ዘሎ’ውን እንተዀነ ምስ ካልኦት ምርኻብ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ’ኳ ከይተረፈ ክራኸብ ይከኣል’ዩ ማለት’ዩ።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ካልእ ክራኸብን ዘይክራኸብን ኩሉ ግዜ ናይ ባዕሉ ገምጋም ክገብር ኣለዎ። ኩሉ ኸኣ ነቲ ለበዋታት ንምንካይ ለብዒ መልከፍቲ  ብዝግባእ ክኽተል ኣለዎ። ኣብ ኣብያተ ጥዕናን ክንክንን  እቶም ንንጽህናን ውልቃዊ መሳርሒታት መከላኸሊ ዝምልከቱ ንቡራት ግድን ክሰዓቡ ኣለዎም።

ID44

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ባዕላዊ መርመራ ምውሳድ ኣየተባብዕን

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ሕማም ኮቪድ-19 ዘለካን ዘይብልካን ንምፍላጥ፡ ካብ’ቶም ኣብ ዕዳጋ ዘለዉ ኣብ ገዛ ባዕልኻ ትገብሮም መርመራታ ክትቊጠብ ይመክር። ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ መርመራታት፡ እቲ በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን ዝሓቶ ጠለባት ስለ ዘየማልኡ፡ ካብ ጥቕሞም ጒድኣቶም ይበዝሕ።ቤ/ጽ ሕዝባዊ ጥዕና እውን እንተኾነ፡ እዞም ኣብ ገዛ ባዕልኻ ትገብሮም መርመራታት ካብ’ቶም ኣብ ሕክምና ዝግበሩ መርመራታ ኣዝዮም ትሑት ተኣማምነት ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብር።