ቀየድትን ከልከልትን ትእዛዛት

ኣብ’ዚ፡ ጽማቚ ናይ’ቶም ብሰንኪ ቫይረስ ኮረና ኣብ ሽወደን ዝተኣታተዉ ዝቕይዱን(ዝድርቱን) ዝኽልክሉን ትእዛዛት፡ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ID10 

ናብ ኵሉ እንዳ-ኣረጋውያን ምብጻሕ ክልኩል’ዩ


መንግስቲ ሽወደን፡ መታን ምልባዕ ”ኮቪድ-19” ንኽገትእ ብማለት፥ ኣብ ምሉእ ሃገር ናብ ዚርከቡ ኵሎም ”እንዳ-ኣረጋውያን”፥ ዝዀነ ዓይነት ምብጻሕ ንኸይግበር ውሳኔ ኣሕሊፉ ኣሎ። እዚ ውሳኔ’ዚ፡ ካብ ዕለት 1 ሚያዝያ (april) ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል።
ኣብ ገለ ፍሉይ ኵነታት፡ ኣንጻር’ዚ ክልከላ’ዚ ፍሉይ ፍቓድ ኪወሃብ ይኽእል’ዩ። እዚ ግን፡ እንተ ደኣ ፍሉይ ምኽንዩነት ኣልዩ ወይ ውን እቲ ሓደጋ ናይ ለበዳ ”ኮሮና-ቫይረስ” ውሱን ኰይኑ’ዩ።

N5

ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ብሓንሳብ ኮይንካ ምእካብ ኣይፍቀድን(እጉድ እዩ)

ካብ ሰንበት ዕለት 29 መጋቢት ጀሚሩ ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ይኹኑ ሕዝባዊ ምርኢታት እንተ በዝሐ 50 ተሳተፍቲ ሰባት  ጥራሕ ይፍቀድ። እዚ ዓርቢ(27 መጋቢት) ብመንግስቲ ተወሲኑ።  ብዝሒ ተሳተፍቲ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ምስ ዝኸውን፡ ፖሊስ ነቶም ምትእኽኻባት ይኹን ምርኢታት ክስርዝዎም ወይ ደው  ከብልዎም ይኽእሉ እዮም። እቶም ምርኢት ወይ ኣኼባ ዘዳልዉ ነዚ እገዳ ምስ ዝጥሕሱ፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ወይ እንተ በዝሐ  ን6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ክብየነሎም ይኽእል’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ደረት ብዝሒ ተሳተፍቲ ናይ’ቶም ሕዝባውያን ምትእኽኻባት 500 ከም ዝነበረ ዝዝከር’ዩ፡ ሕጂ ግን  ብጠለብ ቤት ጽሕፈት ሕዝባዊ ጥዕና ተቐይሩ ኣሎ። ምኽንያት መቐየሪኡ ድማ ዝርገሐ ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮሮና  ንምድራቱ’ዩ። ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ክበሃል ከሎ:

 • ንሰላማዊ ሰልፊ፡ ንዘተ፡ ርእይቶኻ ንምግላጽ ወይ ሓበሬታ ንህዝቢ ወይ ንውልቀ­ሰባት ንምሃብ ተባሂሎም ዝግበሩ  ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት 
 • ንምምሃር፡ ህዝቢ ንምሕባር ወይ ዜጋታት ንምንቃሕ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ወይ ኣቕርቦታት
 • ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምትእኽኻባት
 • ኣብ ትያትራዊ ምርኢት፡ ሲነማታት፡ ምርኢት ሙዚቃን ካልኦት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ንምርኣይ ዝግበር ምትእኽኻብ 
 • ቅዋም ዝፈቕዶም ነጻ ኾይንካ ኣኼባ ንምክያድ ዝግበሩ ካልኦት ምትእኽኻባት


ሕዝባዊ ምርኢት

  ሕዝባዊ ምርኢት ክበሃል ከሎ:

 • ውድድራት፡ ምርኢታት ናይ ስፖርትን ግጥማትትን ስነ­በረራን
 • ምርኢታት ሳዕስዒት
 • መዘናግዒ ቲቮሊን ሰልፍታት በዓላትን
 • ዕዳጋታትን ዓውደ­ምርኢትን(ኤግዚቢሽን)
 • ከም ህዝባዊ ምትእኽኻብ ወይ ምርኢት ሰርከስ ዘይውሰዱ(ዘይሕሰቡ) ካልኦት ምርኢታት

ኣብያተ ትምርህቲ፡ ሕዝባዊ መጓዓዓዝያ፡ ውልቃውያን ዉራያትን ንናብ ንግዲ­ቤት(እንዳ ዱካን) ምኻድ ግን እቲ እገዳ  ኣይምልከቶምን እዩ።

2020-03-24 N4

“ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፡- ምልምማድ ምውሳስ-ኣካላት ግበር - ግን ብጥንቃቐ ድማ ግበሮ

ስፖርትን ናይ ምልምማድ ምውስዋስ-ኣካላት ንጥፈታት፥ ኪቕጽሉ ይኽእሉ’ዮም። እንተዀነ ግን፡ ብመሰረት መምርሒ “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፥ ናይ ምልባዕ ሕማም ንምክልኻል ናይ ጥንቃቐ ስጕምቲ ምውሳድ ከድሊ’ዩ።

ከም ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ኣረኣእያ፥ ኣካልዊ-ምንቅስቓስ ንጥዕናና ጽቡቕ’ዩ፥ ስለዚ ስፖርትን ልምምድ ምውሳዋስ-ኣካላትን ኪቕጽል ኣሎዎ። ልምምዳትን፡ ግጥማትን፡ ናይ ከባቢ ውድድር-ጸወታ ጋንታታትን፡ ብምኽንያት’ዚ ለበዳ ከቛርጽ ኣየድልን’ዩ። ቤት ልምምድ ምውሳዋስ-ኣካላት፡ እንዳሓምባሳይ፡ ኣዳራሻት ምውሳዋስ-ኣካላት ውን ኪኽፈቱ ይኽእሉ’ዮም።

እንተዀነ ግን፡ እቲ ዚግበር ንጥፈታት ምስቲ ህልዊ ናይ ለበዳ ሓደጋታትን ንዕኡ ምግታእን ክነዛምዶን የድሊ’ዩ። ንኣብነት እቲ ልምምድ ካብ ውሽጢ ገዛ ወጻኢ ኪግበር ይኽእል’ዩ። ”ቤትስልጣን ጥዕናህዝቢ”፡ ምስቲ ”ሃገራዊ ውድብ ምውሳዋስ-ኣካላትን” ካልኦትን ለዘባ ብድሕሪ ምግባሩ፥ ነዚ ሓለፍቲ ስፖርትን ትካላት ልምምድ ምውስዋስ ኣካላት ንጥፈታትን ኪስዕብዎ ዘሎዎም መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ።

 • ዝሓመመ ሰብ፡ ዋላኳ ምልክታት’ቲ ሕማም ቀሊል ይምሰል፥ ክሳብ’ቲ ካብ ሕማሙ ዝሓዊን፡
  ብድሕሪ ምሕዋዩ ውን ክልተ መዓልትን፥ ኣብ ገዝኡ ኪጸንሕ ደኣ እምበር፡ ፍጹም ኣብቲ ንጥፈታት ክሳተፍ ኣይግባእን። ሓደ ሰብ ኣብ ልምምድ ከሎ ምስ ዚጽልኦ፥ ብቐጥታ ናብ ገዝኡ ኪኸይድ ይግባእ።
 • ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት፥ ኣብ ውሽጢ ገዛ ጕጅላዊ-ንጥፈታት ኪሳተፉ ኣይግባእን። ንጥዕንኦም ኣገዳሲ ስለ ዝዀነ፡ ኣካላዊ-ምንቅስቓስ ኪገብሩን፥ ኣብ ደገ ወጺኦም ውን ብእግሮም ምኻድ ኪቕጽሉ ንመክር።
 • ተጸጋጊዕካ ካብ ዚግበር ነገራት ኪቝጠቡ፥ ኣብ ክንድኡ ካልእ ዓይነት ልምምድ ይግበሩ።
 • መስተዪ-ማይ፡ መሸፈን-ኣፍ ወይ ከምኡ ዓይነት፥ ናይ ምራቕ ነገር ከተሓላልፍ ስለ ዚኽእል ዘይምልቕቓሕ።
 • ንኢድካ ማይ-መሕጸቢ ወይ ንኢድ ዚኸውን ኣልኮል ከም ትረክብ ግበር። ጽቡቕ ናይ ኢድ ጽሬት ንኺህልወካ ተደፋፋእ።
 • ጽቕጥቕት ካብ ዝፍጠረሉ ቦታታት ተቖጠብ፥ ንኣብነት ኣብ ኣፍ-ደገ ኣብያተ-ንግዲ ወይ ኣብያተስፖርት

ID14

ግዝያዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቶም ናብ ሃገር ሽወደን ዝግበሩ መገሻታት 


ካብ ዕለት 19 መጋቢት ጀሚሩ ግድን ኣድለይቲ ዘይኮኑ ካብ ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ሃገር ሽወደን ዝግበሩ መገሻታት ተኣጊዶም ኣለዉ። ምጥፋእ ክሳብ June 15 ክሳብ ተግባራዊ ክኸውን ኢዩ ። ዕላማ ናይ’ዚ እገዳ ነቶም ውጽኢት ቫይረስ ኮረና ዝኾነ ለበዳ ንምህዳእን ሕማም ኮቪድ-19 ከይራባሕ ድማ ንምንካይን’ዩ።
እዞም ዝስዕቡ ካብ እገዳ መገሻ ንውሽጢ ሃገር ነጻ እዮም፡

 • ሽወደናውያንዜጋታት
 • ቤተሰብዜጋታትሽወደንዝኾኑንኣብሽወደናዊትካል፡ሽወደናዊበዓልመዚወይኣብወጻኢኣብኣህጉራዊውድብዝሰርሑ፡እቲወሃቢስራሕንሰራሕተኛኡንወይብጻዩሰራሕተኛናብሽወደንክምለስእንተኣዚዝዎ።
 • ናይኣባልኤውሮጳዊቊጠባዊምትሕብባርሃገርዜጋዝኾነ፡ዜጋዓባይብርጣንያወይስዊዘርላንዝኾነወይናይኣባልኤውሮጳዊቊጠባዊምትሕብባርሃገር፡ዓባይብርጣንያወይስዊዘርላንኣባልስድራቤትዝኾነ፡ናብመንበሪኡሽወደንክምለስዝደሊ 
 • ኣብሽወደንወይሕብረትኤውሮጳመንበሪፍቓድወይመንበሪመሰልዘለዎምሰባትናብመንበሪኦምሽወደንክምለሱምስዝደልዩ
 • ዘይወደቐናይሽወደንቪዛዘለዎምንሰባትካብመገሻናብመንበሪኦምሽወደንክምለሱዝደልዩ
 • ፍሉይህጹጽጒዳይወይኣብሽወደንግድንክገብሮዘለዎውራይ(ዕዮ) እንተለዎ፡ካብእገዳነጻክኸውንይኽእልዩ።ንኣብነት
 • ሰራሕተኛክፍሊጥዕናንሕክምናን
 • ከምመግብንመድሃኒታትንዝኣመሰሉፍርያትኣብምጒዕዓዝዝሰርሑሰባት
 • ዝወርድንዝስቀልንመርከቤኛታትንመኪነኦምንተጸዓኒኣቊሕቶምንኣብሽወደንዘሎሞያውያንመራሕቲመኪና
 • ወዓልሕደርዘየብልጒዳይስድራቤትዘለዎምሰባት
 • ካብእገዳነጻዝኾኑነገራትተርጒሞምውሳነዝወስዱእቶምሽወደናውያንተቘጻጸርቲዶብእዮም። 

ID30

ምኽሪ ንቤት-ብልዕን ባራትን

ምስፍሕፋሕ ሕማም ኮቪድ-19 ንምንካይ ንኣብያተ መግቢ፡ እንዳ ሻህን ባራትን ዝምልከት ሓደስቲ ደንብታት ኣለዉ።

 • ኣብ መስርዕ፡ ኣብ ጣውላ መኣዲ፡ ቡፈታትን(ደርዲርካ መግቢ ትወስደሉ ቤት-መግቢ) ባንኮታት፡ ኣብ መንጎ ሰባት ዘይምፍንታት ክህልዉ የብሎምን። ኣብ መንጎ ዓማዊል ምፍንታት ክህልው ኣለዎ።
 • ዓማዊል ኣብ ጣውላ መኣዲ ኮይኖም ክበልዑን ክሰትዩን ኣለዎም። ዝተኣዘዘ መግቢ ይኹን መስተ እቶም ሰራሕተኛታት ኣምጺኦም ክቕርብሎም ኣለዎም።
 • እቶም ዓማዊል ባዕሎም ከይዶም ክእዝዙን ዝኣዘዝዎ ክወስዱ ዝከኣል እንተኾይኑ፡ ክሳብ ምፍንታት ዘሎን ኣብ መስርዕ ምጽቕቓጥ ዘይፈጠረ፡ ፉቚድ’ዩ። 
 • ብደገ ኣዚዝካ መጺኻ ትወስዶ መግቢ፡ ኣብ መንጐ ሰባት ምፍንታት ክሳብ ዘሎ፡ ከም ቀደሙ ፉቚድ’ዩ።
 • ኣብ ኣብያተ መግብን ኣብ ቦታታት ምንሽርታት በረድ ዝርከባ ኣገልግሎት ድሕረ ምንሽርታት ዝህባ ትካላትን እዞም ደንብታት ይምልከተን’ዩ።
Publicerades