ቀየድትን ከልከልትን ትእዛዛት

ኣብ’ዚ፡ ጽማቚ ናይ’ቶም ብሰንኪ ቫይረስ ኮረና ኣብ ሽወደን ዝተኣታተዉ ዝቕይዱን(ዝድርቱን) ዝኽልክሉን ትእዛዛት፡ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
Uppdaterades

ID98

ብሕጊ ለበዳ እተደገፈ ስጉምቲ

ክሳዕ መስከረም 2021 ግዜያዊ ናይ ለበዳ ሕጊ ከገልግል እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ገለ ብኻልእ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሕጊ ዘይጥርነፋ ትካላት  ኪዕጸዋ ወይ ኪቕየዳ እየን ማለት እዩ።

መንግስቲ  ብደገፍ ሕጊ ለበዳ፡ ቅየዳታት ኣተኣታቲዩ ኣሎ።

ብተወሳኺ፡ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን፡ ካብ ሸሞንተ ሰባት ንላዕሊ ኪሳተፉ የብሎምን። ካብ ሸሞንተ ንላዕሊ ሰባት ምስ ዚርከቡ፡ ፖሊስ ነቲ ኣኼባ ደው ከብሎን ኪብትኖን ይኽእል እዩ። 

ብሕታውያን ኣኼባታት ኣብ ናይ ድግስ ቦታን ናይ ማሕበር ቦታን ካልኦት ዚካረዩ ቦታታትን ምስ ዚካየዱ፡ እንተ በዝሐ ሸሞንተ ሰባት እዮም ኪሳተፉ ዘለዎም።

ካብዚ ናጻ ዝኾኑ እቶም ኣብ ቀብሪ ዚሳተፉ እዩ። ኣብኡ ክሳዕ 20 ሰባት ኪሳተፉ ይኽእሉ ኢዮም።

ሓደ ሰብ ምስቲ ክልከላ ዚጋጮ ገለ ጽምብል ምስ ዘዳሉ፡ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ወይ ድማ ክሳዕ ሽድሽተ ኣዋርሕ ዚጸንሕ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ኪወሃቦ ይኽእል እዩ።

ቡቲካትን ጂምን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚነጥፉ ናይ ስፖርት ፍጻሜታትን ከምኡውን መሐምበሲታትን ንሓደ ሰብ ዓሰርተ ሜትሮ ትርብዒት እዩ ዚፍቀደሉ። እተን ትካላት፡ ነቶም በጻሕቲ ዚምልከት ክንደይ ሰባት ብሓደ ግዜ ኪእከቡ ከም ዘለዎም ዚገልጽ ንጹር ሓበሬታ ብታቤላ መልክዕ ኬቐርባ ይግባእ።

ናይ ወረዳ ምምሕድር ቦርድ፡ መምርሒ ንኺሰዓብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ።

ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት

ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ክበሃል ከሎ:

 • ንሰላማዊ ሰልፊ፡ ንዘተ፡ ርእይቶኻ ንምግላጽ ወይ ሓበሬታ ንህዝቢ ወይ ንውልቀ­ሰባት ንምሃብ ተባሂሎም ዝግበሩ  ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት 
 • ንምምሃር፡ ህዝቢ ንምሕባር ወይ ዜጋታት ንምንቃሕ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ወይ ኣቕርቦታት
 • ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምትእኽኻባት
 • ኣብ ትያትራዊ ምርኢት፡ ሲነማታት፡ ምርኢት ሙዚቃን ካልኦት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ንምርኣይ ዝግበር ምትእኽኻብ 
 • ቅዋም ዝፈቕዶም ነጻ ኾይንካ ኣኼባ ንምክያድ ዝግበሩ ካልኦት ምትእኽኻባት

ሕዝባዊ ምርኢት

ሕዝባዊ ምርኢት ክበሃል ከሎ:

 • ውድድራት፡ ምርኢታት ናይ ስፖርትን ግጥማትትን ስነ­በረራን
 • ምርኢታት ሳዕስዒት
 • መዘናግዒ ቲቮሊን ሰልፍታት በዓላትን
 • ዕዳጋታትን ዓውደ­ምርኢትን(ኤግዚቢሽን)
 • ከም ህዝባዊ ምትእኽኻብ ወይ ምርኢት ሰርከስ ዘይውሰዱ(ዘይሕሰቡ) ካልኦት ምርኢታት

ኣብያተ ትምርህቲ፡ ሕዝባዊ መጓዓዓዝያ፡ ውልቃውያን ዉራያትን ንናብ ንግዲ­ቤት(እንዳ ዱካን) ምኻድ ግን እቲ እገዳ  ኣይምልከቶምን እዩ።

ንባህልን ስፖርታዊ ፍጻመታትን ዚምልከት ሕድገታት

ካብ ሕዳር 1 ጀሚሩ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት እንተ በዝሐ 300 ኮፍ ዝበሉ ተዓዘብቲ ኪህልዉዎ እዮም።

ሓደ ጽምብል ወይ ኣኼባ 300 ተሳተፍቲ ንኽህሉዎ፡ እቲ ተሳታፋይ ካብ ካልእ ተሳታፋይ ብውሑዱ ሓደ ሜትሮ ርሒቑ ኮፍ ኪብል ኣለዎ። ብሓደ ዝመጹ ክልተ ብጾት ግን ካብ ሓደ ሜትሮ ዝቐረበ ርሕቀት ኮይኖም ኮፍ ኪብሉ ይኽእሉ እዮም።

ID10

ገዛውቲ ኣረጋውያን

እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንገዛውቲ ኣረጋውያን ብዚምልከት ዞባዊ ናይ ምብጻሕ ክልከላ ከተኣታቱ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ክልከላ እተገብረሉ ቦታታት ግን እቲ ቦታ ዕዮ ገለ ሕድገታት ኪገብር ይኽእል እዩ፡ ንኣብነት ንበዓልቤትን በዓልቲቤትን መጻምድትን ኪፈቕደሎም ይኽእል እዩ። ብመሰረት እቲ መንግስቲ ፡ እቲ ንዞባዊ ናይ ምብጻሕ ክልከላ ዚምልከት መምርሒ ኣብ ሕዳር 21 ኣብ ግብሪ ይውዕል፡ ክሳዕ ለካቲት 2021 ድማ የገልግል። (እቲ ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን እዩ።)

ንምብጻሕ ብዚምልከት እንታይ መምርሒ ከም ዘገልግል ነቲ ዚምልከቶ ገዛ ኣረጋውያን ተወከሶ። እቲ ንሓደ ዋኒን ዘካይድ ሰብ፡ እቲ ለበዳ ናብቲ ገዛ ኣረጋውያንን ሰራሕተኛታትን ኣትዩ ከይላባዕ ሓላፍነት ይወስድ። ኣዝማድን ናይቲ ገዛ ተቐማጦን እውን ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንኺድርቱን ነቲ ህዝባዊ መምርሒ ኪስዕቡን ሓላፍነት ኣለዎም። 

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብዛዕባ ናብቲ ገዛውቲ ኣረጋውያን ብምብጻሕ ዚህሉ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኣቐዲምካ ምክልኻል  (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID120

ንወጻእተኛታት ዚምልከት ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት መርመራ ኣድላይነት

ብሓፈሻ፡ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ወጻእተኛታት፡ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ዘርእይ ቅቡል ወረቐት ምስክር ከርእዩ እንተ ደኣ ዘይክኢሎም፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ወረቐት ምስክር፡ ካብቲ ናይ ቅምሶ መርመራ እተኻየደሉ ግዜ ክሳዕ'ቲ ናይ ዶብ ምስጋር፡ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረ ኪኸውን ኣለዎ። 

ብስራሕ ዚመላለሱን፡ ናይ ዶብ ሰራሕተኛታትን፡ እንተ በዝሐ ክሳዕ ሓደ ሰሙን ዝዕድሚኡ ናይ መርመራ ውጽኢት ከርእዩ ይግባእ። እዚ ሓድሽ መምርሒ'ዚ፡ ነቲ ዝሓለፈ ናብ ሃገር ንምእታው ዚምልከት ክልከላ ዚምልእ እዩ።

እዞም ዚስዕቡ ዓይነት መርመራታት ቅቡላት እዮም፥ ጸረ-ኣካላት፡ PCR-መርመራን LAMP-መርመራን። እቲ ሓበሬታ ብንጹር መገዲ ብቛንቋታት ሽወደን፡ እንግሊዝ፡ ኖርወይ ወይ ዳንማርክ ኪግለጽ ይግባእ። 

ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብተወሳኺ ኣንብብ ((እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID14

ካብተን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ጕዕዞ ዚምልከት ክልከላ

ክልከላ ነቲ ኣድላዪ ዘይኮነ ካብ ወጻኢ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ሽወደን ዝቐንዐ መገሻ ይምልከት። እቲ ክልከላ ወይ እገዳ ክሳዕ መጋቢት 31-2021 የገልግል።

ሽወደናውያን ዜጋታትን፡ ኣብ ካልእ ናይ EU/EES-ሃገራት ዜጋታት ዝኾኑን በዚ ክልከላ'ዚ ኣይቅይዱን። ካልኦት ንኽልከላ ምእታው ሃገር ዚምልከቱ ብዙሓት ሕድገታት ኣሎዉ፡ ንኣብነት ገለ ሃገራት፡ ትሑት ናይ ለበዳ ምዝርጋሕ ኣስጋእነት ከም ዘለወን እየን ዚቝጸራ። እዞም ኣብዘን ሕድገታት እተገብረለን ሃገራት ዚቕመጡ ሰባት፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዘርእዩ፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ይኽእሉ እዮም።

ንክልከላ ምእታው ሃገርን ንሕድገታትን ዚምልከት ናይ ፖሊስ ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ነቲ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን፡ ናብ ሽወደንን ዚግበር መገሻ ዚምልከት ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሕቶን መልስን  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

እቲ ናይ ሽወደን ተቖጻጻሪ ዶባት ነቲ ሕድገታት ብኸመይ መገዲ ከም ዚትግበርን ኣየናይ ውሳነ ከም ዚውሰድን ይሕብር፡ ይኹንምበር፡ ኣብቲ ናይ ዶባት መቆጻጸሪ ቦታታት፡ እቲ ገያሻይ እዩ ሕድገታት ዚምልከቶ እንተ ኾይኑ ኪገልጽ ዘለዎ።ሓደ ሰብ፡ ንኣብነት፡ ናይ ስራሕ ምስክር ወይ ካብ ናይ ህዝባዊ ቆጸራ ደብተር እተረኽበ ሓበሬታ ከርእይ ኪኽእል ይግባእ። 

ካብ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት  

ንወጻእተኛታት ዜጋታት ብዚምልከት፡ ነቲ ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ደንማርክን ኖርወይን ናብ ሽወደን ዝዓለመ መገሻታት፡ ግዜያዊ ክልከላ ተነቢሩሉ ኣሎ።

ሕድገታት ዚግበረሎም ኩነታትን ኣጋጣሚታትን፥

 • እቶም ኣብ ሽወደን ዚሰርሑን ዚነብሩን ሰባት ካብ ደንማርክ ኪመጹ ይኽእሉ እዮም።
 • እቶም ነቶም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ ወለዶም ኪበጽሑ ዝመጹ ህጻናትን ከምኡውን ናይቶም ህጻናት መሰነይታን።
 • እቶም ብናይ ሕክምና መጎዓዝያ ዚመጽኡ።

ብተወሳኺ፡ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኣብ ሃገር ሽወደን ኪኣትዉ ቅድሚ ዚፍቀደሎም፡ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ከርእዩ ይግባእ።

ኣብ ወጻኢ ሃገራት በጺሕካ እንተ ኔርካ

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ብራዚልን ኖርወይን፡ ኮቪድ-19 ዘኸትል ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ተረኺቡ ኣሎ። ንስኻ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብዘን እተጠቕሳ ሃገራት በጺሕካ እንተ ኔርካ ከምዚ ዚስዕብ ክትገብር ይግበኣካ፥

 • እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ጽናሕ
 • ክሳዕ ዚከኣለካ ምስ ካልኦት ካብ ምርኻብ ተቖጠብ
 • ናብ ሽወደን ምስ ኣቶኻ ተመርመር፡ ብድሕሪኡ፡ ሓሙሽተ መዓልቲ ጸኒሕካ ድማ መሊስካ ተመርመር

ኩሉ ናይ ቤተሰብ ኣባል እውን ክሳዕ ናይ ቅምሶ መርመራ መልሲ ዚረክብ ኣብ ገዛ ይጽናሕ።

ንኣኻ፡ ካብተን ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ዘለወን ሃገራት እትጓዓዝን ተጓዒዝካ ዝነበርካን ዚምልከት መምርሒ  (ብቛንቋ ሽወደን)

ID30

ኣብያተ-መሳሰዪ

ኩለን ኣብያተ-መሳሰዪ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት ስጉምትታት ኪወስዳ ሓላፍነት ኣለወን። እዚ ዚስዕብ ኣብ ግብሪ ይውዕል፥ 

 • ኣብ ሓደ ሰደቓ እንተ በዝሐ ኣርባዕተ ኮፍ ኪብሉ ይግባእ። እዚ፡ ካብ 24 ታሕሳስ ይጅምር።
 • ካብ ሰዓት 8 ምሸት ጀሚሩ፡ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ብኣልኮላዊ ነገራት እተቓመመ መስተ ምስሳይ ክልኩል እዩ። እዚ፡ ካብ 24 ታሕሳስ ይጅምር።

እቲ ቤት-መሳሰዪ ከምዚ እውን ኪገብር እዩ፥

 • ነቶም ኣብ ሪጋ ወይ መስርዕ፡ ኣብ ጣውላ፡ ኣብ ቡፌ፡ ኣብ ናይ ባራት ባንኮ ዚርከቡ ሰባት ንኸይጸቓቐጡ ስጉምትትት ምውሳድ።
 • ነቶም ተገልገልቲ እንተ ወሓደ ሓደ ሜትሮ ናይ ሓድሕድ ርሕቀት ከም ዚህልዎም ምግባር።
 • ነቶም ጣውላ ዝሓዙን ኣብ ባንኮ ዘለዉን ጥራይ ምስሳይ።
 • ክሳዕ ምጽቕቓጥን መስርዕን ዘይፈጠረን ዚከኣል እንተ ኾነን፡ ነቶም ተገልገልቲ፡ ምግብን መስተን ባዕላቶም ኣዚዞም ንገዝኦም ከም ዚወስዱ ምግባር።
 • ነቶም ተገልገልቲ ኣእዳዎም ብማይን ሳምናን ንኺሕጸቡ ምምካር ወይ ድማ ኣልኮል ምቕራብ።
 • ነቶም ተገልገልቲ ከመይ ገይሮም ነቲ ስግኣት ምስፍሕፋሕ ለበዳ ከጕድሉዎ ከም ዚኽእሉ ምምካር።

እተን ኮሙናት ነተን ኣብያተ-መሳሰዪ ኪከታተለአን እየን። መርምርሒታት ይሰዓቡ ከም ዘየለዉ ምስ እተስተብህል፡ ናብተን እቲ ቤት-መሳሰዪ ዝርከበሉ ኮሙን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።