ዞባዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ”ኮሮና-ቪሩስ”

ኣብዚ ሓደስቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ለበዳን - ከምኡ ውን ካብ ዞባውያን ኣብያተስልጣናት ዝተረኽበ ብዛዕባ ምልባዕ ”ኮቪድ-19” ዚምልከት ዝተወስደ ስጉምቲታትን፥ ኣኪብና ክነቕርብ ኢና። እቲ መራኸቢ-ቀሌቤታት - ካልእ ሓበሬታ ምስ ዘይወሃብ፡ ብቛንቋ ሽወደን ናብ ዚወሃብ ሓበሬታ ከምርሓካ’ዩ።

TB19c ብሌኪንገ Blekinge

R20 ብሌኪንገ ሆስፒታል፡ ናብ ክፍሊ-ሕክምናታት ናይ ምብጻሕ እገዳ ኣንቢሩ (2020-09-14)
ብምኽንያት ኮሮና-ቪሩስ ናብ ብሌኪንገ ሆስፒታል ክፍሊ-ሕክምናታት ከምኡ ውን ናብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕክምና ምብጻሕ ክትገብር ክልኩል ምዃኑ ኣብ 1177 Blekinge ተገሊጹ። ኵሉ ጊዜ ቅድሚ ናብ ”ማእከል-ጥዕና” (vårdcentral) ወይ ናብ ቤትሕክምና ምምጻእካ ውን ስልኪ ምድዋል ዘድሊ ምዃኑ ተገሊጹ።  

R1 ናይ ተጠንቀቕ-ደረጃ ምድላው ይንኪ፥ ኣብቲ ናይ ኣተሓሕዛ ኣገባባት ግን ይቕጽል (2020-09-10)
ዞባ ብሌኪንገ (Region Blekinge) ነቲ ናይ ”ኮሮና-ፓንደሚ” ዝጸንሖ ናይ ተጠንቀቕ-ደረጃ ምድላው ይንኪ። ናይ ተጠንቀቕ-ደረጃ ምድላው ማለት፥ እቲ ነቶም ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ዚግበረሎም ሕክምና ብቕጽበት ተቐይሩ ማለት ኣይኰነን። ከምቲ እቲ ዞባዊ ምምሕዳር ገሊጽዎ ዘሎ፥ እቲ ብዛዕባ ”ኮቪድ-19” ዝጸንሐ ፍሉይ ናይ ኣተሓሕዛ ኣገባብ፥ ሕጂ ውን ኪቕጽል ምዃኑ እዩ።

TB19d ዳላርና Dalarna

R21 ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኣብ ከማ ”ሙራ” ክብ እናበለ ከይዱ (2020-09-15)
ዞባ ዳላርና (Region Dalarna)፥ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ፥ ኣብ ”ሙራ-ኮሙን” ናይቶም ”ኮቪድ-19” ዝሓዞም ቁጽሪ ሰባት ክብ እናበለ ምኻዱ ተመልኪቱ። ስለዚ፡ እቲ ትሑት ዝኾነ ምልክት-ሕማም ውን እንተ ደኣ ተዓዚብኩም፥ ኣብ ገዛኹም ክትጸንሑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ምውሳኽ ናይቲ ቁጽሪ፥ ኣብ ውልቀ-ሰባትን ናይ ጃምላዊ-መልከፍቲን (klustersmitta) ዘጋጠመሉ ኩነታት ዘካትት እዩ። ኣብ ነንበይኑ ናይ ዕድመ-ጕጅለታት ከምኡ ዓይነት መልከፍቲ ኣጋጢሙ’ዩ። ብፍላይ ግን እዚ ኣብ መንጎ መንእሰያት እዩ።  

R22ምስፍሕፋሕ-ለበዳ ኣብ መንጎ መንእሰያት (2020-09-15)
ናይ ”ኮቪድ-19” ምስፍሕፋሕ-ለበዳ፥ ኣብ መንጎ ደቂ 15-19 ዘሎዉ መንእሰያት እናወሰኸ መጺኡ ኣሎ፥ ኪብል ዞባ ዳላርና Region Dalarna ገሊጹ። ስለዚ መታን ምስፍሕፋሕ ለበዳ ናብቶም ዓበይቲን ተነቀፍቲ-ሰባት ውን ንኸይላባዕ፤ ዋላ እቶም መንእሰያት ውን እንተ ኾኑ፥ ዝኾነ ቀሊል ምልክት-ሕማም ምስ ዚህልዎም፥ ኣብ ገዝኦም ንኺጸንሑ ኣዝዩ-ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር’ዩ፤ ኪብል ናይቲ ዞባ ሓለቓ ዶክቶራት ”Roger Larsson” ተዛሪቡ።

R23ነቶም ጕጅለ-ሓደጋ ዚግበር ናይ ማኪና ድጎማ፥ ንለበዳ ክንክዮ እዩዩ (2020-09-14)

ዝሸምገሉን ካልኦት ናይ ሓደጋ-ጕጅለታትን፥ ብምኽንያት ናይ ምልባድ-ሓደጋ ናብ ቤት-ሕክምና ንምምጻእ ህዝባዊ-መጐዓዝያ ካብ ምጥቃም ኪቝጠቡ ብዞባ ዳላርና Region Dalarna መምርሒ ተዋሂቡ’ዩ። ንዕለት 28 መስከረም፥ እቲ ”ዞባዊ-ቤትምኽሪ”፡ ኵሎም ደቂ 70 ዓመትን፡ እቶም ኣባላት ናይ ሓደጋ ጕጅለ ዝኾኑ ሰባትን፥ ናብ ቤት-ሕክምና ንዝገብሮዎ ምብጻሕ፤ ዋላ ንሓጺር መገሻ ውን እንተ ኾነ፥ ናይ ማኪና-መጐዓዚ ካሕሳ ንኪኽፈሎም፥ ውሳኔ ክወስድ ትጽቢት ተጌሩሉ ኣሎ።

R2እቲ ምርመራ ንምግባር ዘሎ ጸቕጢ ዓቢ ብምዃኑ፥ ነዊሕ ናይ ምጽባይ መስርዕ ፈጢሩ ኣሎ (2020-09-07)
ዞባ ዳላርና፡ ነቲ ናይ ምርመራ ጊዜ ክብ ኣቢልዎ’ኳ እንተ ሃለወ፥ እቲ ምርመራ ንምግባር ዘሎ ተገዳስነት ግን ኣዝዩ ዓቢ እዩ። ብዙሓት ጕንፋዕ ብምሕማሞም፥ ንምርመራ-ፒ.ሲ.ኣር. (PCR-prov) ቆጸራ ንምሓዝ ይደልዩ ኣሎዉ። እቲ ቅልል ዝበለ ሕማም ዘሎዎ ሰብ፥ ቆጸራ ንምሓዝ ናብ ”ቮርድ-ሰንታርለን” ክድውል የብሉን። ኣብ ክንድኡስ ኣብቲ ”Min Vård Dalarna” ዚብል ”ኣፕ”፥ ኣብኡ ቆጸራ ኪሕዝ’ዩ ዚግብኦ፥ ኪብል እቲ ናይ ዞባዊ ምክልኻል ሕማም ይሕብር። ኣብዚ ዞባዊ ኣድራሻ ኢንተርነት webbplats ብዝያዳ ኣንብብ። 

R3ምልክት-ሕማም ዝተራእዮም ቆልዑ ክምርመሩ ይግባኦም ’ዩ (2020-09-07)
ዞባዊ ምክልኻል-ሕማም ዳላርና Region Dalarna ዚህቦ መምርሒ፥ ካብ መዋዕለ-ሕጻናት ጀሚሪካ ንላዕሊ ዘሎዉ ቆልዑ፥ ምልክት-ሕማም ናይ ”ኮቪድ-19” ምስ ዘርእዩ፥ ክምርመሩ ከም ዘድሊ እዩ። እቶም ዝነኣሱ ቆልዑ ግን፥ እቲ ብቐዳምነት ክግበር ዚግብኦ፥ ምርመራ ከይተገብረሎም ኣብ ገዝኦም ንኽጸንሑ’ዩ።

TB19e ጎትላንድ Gotland

R24 ናብ እንዳ ኣረጋውያን ውሑስ ዝኾነ ምብጻሕ ንኽግበር ምድላው ይግበር ኣሎ (2020-09-15)
ዞባ ጎትላንድ Region Gotland ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፥ እቶም ንሓልዮት-ኣረጋውያን ዚምልከቱ፥ ኣተሓሕዛ-ጽሬትን ናይ ቅርበት መከላኸሊ-መሳርሒታት፥ ቀጻሊ ከም ዚኸውን እዩ። ኣብ ምሉእ ሃገር እቲ ናይ እንዳ-ኣረጋውያን ምብጻሕ እገዳ ኣብ 1 ጥቅምቲ ምስ ተላዕለ፥ እቲ እንዳ ኣረጋውያን ንቤተሰብን ንፈተውትን በጻሕቲ ኪቕበል ኪጅምር’ዩ። ክሳዕ ሽዑ ድማ፥ እተን ኣብ ምምሕዳር ማሕበራዊ ጉዳያት ሕክምናዊ ሓላፍት ዘሎዋ ነርስታት፥ ከምኡ ውን ዶክቶር ምክልኻል ተላጋቢ-ሕማማት፥ ውሕስነታዊ ዝኾነ ኣገባብ ምብጻሕ ኣብ ቦትኡ ንኺህሉ ኪሰርሑ እዮም።

R4 ብዙሓት ቆልዑንመንእሰያትን፡ ኣብዚ ጊዜ ናይ ፓንደሚ ሻቕሎት ይስምዖም ’ዩ (2020-09-10)
ዞባ ጎትላንድ (Region Gotland)፡ ቆልዑን መእሰያትን ብዛዕባ ኮሮና-ፓንደሚ ዘሎዎም ኣረኣያ ኣጽኒዑ ዘርጊሑዎ ኣሎ። ብዙሓት ካብቶም ቃለ-ምሕትት ዝገበሩ፥ ብዛዕባ’ቶም ዓበይቲ ኣባላት ስድራቤቶም ብዙሕ ሻቕሎት ከም ዚስምዖም ገሊጾም ኣሎዉ። ገለ ካብኣቶም ውን ብፍላይ ብዛዕባ’ቶም ኣብ ጕጅለ-ሓደጋ ዘሎዉ ወለዶም ከም ዚሽገሩ እዩ። እቲ ብተደጋጋሚ ዝመጽእ ሽግር፥ እቲ ብምኽንያት ናይ’ዚ ፓንደሚ’ዚ ስዒቡ ዘሎ ስነ-ኣእምሮኣዊ ዘይምጥዓይ እዩ።

TB19f የቭለ-ቦርይ Gävleborg

R25 ተፈጢሩ ዘሎ ጽዑቕ ጠለብ፥ ውጽኢት ምርመራታት ከደናጒ ይኽእል’ዩ (2020-09-11)
ኣብቲ ኣብ ዞባ የቭለቦርይ Region Gävleborg ዘሎ ባዕልኻ ምርመራ-ኮሮና ትገብረሉ ትኽእል ተንቀሳቓሲ-መደበራት፥ ልዑል ጸቕጢ ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ድማ፥ ነቲ መልሲ ምርመራ ናይ ምርካብ ጊዜ፥ ብ48 ሰዓታት ከናውሖ ዚኽእል’ዩ። ስለዚ ድማ፡ ነቲ ህዝሒ ምርመራታትን መልሲ ናይ ምሃብን ዓቕሚታት ክብ ንምባሉ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ።

R26 ናይ ኣፍ-ደገ ቴሌፎን፡ ንተሓከምቲ ንከረሓሕቖም ይኽእል’ዩ (2020-09-10)
ዞባ የቭለቦርይ Region Gävleborg ከም ዝሓበሮ፥ እቲ ኣብ ሆስፒታል ሁዲክስቫል ዚርከብ ”ናይ ኮሮና ቴንዳ” ተላዒሉ፥ ብናይ ኣፍ-ደገ ቴሌፎን ከም ዚትካእ ኪግበር’ዩ። ከምዚ ብምግባር ድማ፡ እቶም ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ካብቶም ካልኦት ተሓከምቲ ንምርሕሓቖም ኪክኣል’ዩ።

TB19g ሃላንድ Halland

R5 ባዕልኻ ትገብሮ ነፍሰ-ምርመራ ንቖልዑ - ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ (2020-09-10)
ኣብ ዞባ ሃላንድ (Region on Halland) እቲ ካብ 6 ዓመት ጀምሪካ ዚግበር ናይ ቆልዑ ነፍሰ-ምርመራ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ምርመራ ብወለዲ ወይ ብሓደ ኣዕባዪ እናተሓገዝካ ዚትግበር ምርመራ እዩ። ዚክኣል እንተ ደኣ ኰይኑ ግን፥ ነቲ ቆልዓ ናብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ብማኪና ጌርካ ምውሳዱ እዩ።

TB19h የምትላንድ- ሀርዬዳለን Jämtland Härjedalen

R6እተን ምርመራ ዚግበረለን ኣውቶቡሳት፡ ናይ ምትግባር ዓቕመን ክብ ይብል (2020-09-09)
ኣብቲ እዚ ዞባ’ዚ ዘውጽኦ ጽሑፍ pressmeddelande፥ ብምኽንያት’ቲ ዘሎ ምርመራ ናይ ምግባር ተገዳስነት፥ እቲ ናይተን ምርመራ ዚግበረለን ኣውቶቡሳት ዓቕሚ ውን ክብ ከም ዚብል ተጌሩ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ውን፡ ናይቲ ብባዕልኻ ዚግበር ምርመራ፥ ክሳዕ ክንደይ ዘተኣማምን ምዃኑ ይሓቱ ኣሎዉ’ዮም። ከምቲ እቲ ዞባ ዘውጽኦ መግለጺ፥ እቲ ብሆስፒታል ዚግበርን እቶም ኣብ ኣውቶቡሳት ዚግበሩ ምርመራታት፥ ሓደ ዓይነት ውጽኢት ከም ዘሎዎም እዩ።

TB19i ዞባ ዮንሾፒንግ Jönköpings län

R27 እቲ ናይ PCR ምርመራታት ምስ ጎደለ፡ ናይ ጸረ-ኣካላት ምርመራ ይሰፍሕ (2020-09-10)
ናይ ኮቪድ-19 ምትሓዝ ምርመራታት ኣዝዩ ልዑል ጻዕቂ ስራሕ ፈጢሩ ኣሎ። ዞባ ዮንሾፒንግ Region Jönköpings län ንዅሎም ነቶም ምልክት-ሕማም ስለ ዘሎዎም ናብ ”መባእታዊ-ሕክምና” ዝመጹ ሰባት ድማ፥ ምርመራ ንኺግበረሎም ስጕምቲ ወሲዱ ኣሎ። እቲ ናይ ” PCR-ምርመራታት” ብድሕሪ ምጕዳሉ ድማ፥ እቲ ናይ ”ጸረ-ኣካላት ምርመራታት ብስፍሓት ከም ዝበጋገስ ኪግበር’ዩ።

TB19j ዞባ ካልማር Kalmar län

R28ምርመራ መግበሪ-መሳርሒ እንተላይ ኣብ ኦስካርስሃምን ሆስፒታል (2020-09-15)
ዞባ ካልማር Region Kalmar ነቲ ናይ ኮቪድ-19፡ ባዕልኻ ምርመራ ናይ ምግባር ዕድላት የጠናኽሮ። ካብ ሎሚ ዕለት ሰሉስ ጀሚሩ፥ ምርመራ መግበሪ-መሳርሒ (provtagningskit) ካብ ”ኦስካርስሃምን ሆስፒታል” ክተምጽእ ይክኣል’ዩ።

R29 1177፡ ብዛዕባ ምርመራ-ምግባር ብቴሌፎን ንዝቐርቡሉ ሕቶታት ክምልሽ ኣይክእልን’ዩ (2020-09-10)
1177 መምርሒ ክንክን-ሕማም (1177 Vårdguiden) ከም ዝሓበሮ፥ ብዛዕባ ምርመራ-ምግባር ብቴሌፎን ንዝቐርቡሉ ሕቶታት ክምልሽ ኣይክእልን እዩ። ብዛዕባ ምርመራ ምግባር ሕቶታት ምስ ዚህልዉኻ፥ ከመይ ከም ትገብር ኣብዚ (Här) ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

R7ናብ ህጹጽ ረድኤት ሕክምን ናብ መባእታዊ ሕክምናን ናይ ዝመጹ ሰባት ቁጽሪ ይንኪ (2020-09-09)
እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ”ፓንደሚ”፡ ኣገልግሎት ክንክን-ሕማም ብምጽላው፥ ነቶም ናብ ህጹጽ ረድኤት ሕክምናን ናብ መባእታዊ ሕክምናን ዚመጹ ሰባት ከም ዚንክዩ ጌሩ’ዩ። ምስኡ ማዕረ-ማዕረ ግን፡ እቲ ናብ 1177 ዚግበር ናይ ስልኪ ምድዋላት ክብ ከም ዚብል ኰይኑ’ዩ። ከምቲ ዞባ ካልማር ዘቕረቦ ጽሑፋዊ ጸብጻብ፥ እቲ ”ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ሕክምናታት” ውን ንቕድሚት ከም ዚድፋእ ኰይኑ ኣሎ።

TB19k ክሮኖበርይ Kronoberg

R30 ኣገልግሎት-ሕክምናን ደረጃ-ለበዳን ኣብ ቁጽጽር ኣትዩ (2020-09-15)
ኣብቲ ብኣውራጃዊ-ምምሕዳር ክሩኑበርይ (Länsstyrelsen Kronoberg) ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ለበዳ ዝተዋህበ መግለጺ፥ ኣገልግሎት-ሕክምናን ደረጃ-ለበዳን ኣብ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ። ብዝሒ ናይቶም ተለበድቲ ሰባት፥ ኣብ 45 ሰባት ንሰሙን ደው ኢሉ ኣሎ። ምስኡ ግን፡ እቲ ምርመራ ናይ ምግባር ጠለብ፡ ኣዝዩ-ኣዝዩ ልዒሉ ኣሎ።  

TB19l Norrbotten

R31ጸብጻብ ኩነታት ኣብ ኖርቦተን (2020-09-15)
ከምቲ ናይ ኖርቦተን ኣውራጃዊ-ምምሕዳር Länsstyrelsen Norrbotten ዝገለጾ፥ እቲ ”ብቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ዝወጸ መምርሒታት ብሓፈሽኡ ጽቡቕ ይሰዓብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር፡ ምምሕያሻት ኪግበረሎም ዘድልዩ፡ ንኣብነት ኣብ ኣብያተ-መሸጣ መግቢ ዚግበሩ ምጽቕቓጣት፥ ብፍላይ ኣብ ጊዜ ድሕሪ-ቐትሪን ኣብ ጊዜ ምሸትን ኣሎዉ እዮም። ኣብቲ ድኳናት፡ ጽቡቕ ናይ ኣተገባብራ መመልከቲታት ተጌሮምሉ ኣሎዉ’ዮም። ሓንቲ ኮሙን ጥራይ፡ ብርክት ዝበሉ ደቂ 70ን ልዕሊኡ ዝዕድሚኦምን፥ ኣብ ብዝሒ-ሰባት ዚእከቡሉ ቦታታት ዝርኣዩ፥ ክትብል ሓቢራ።

R8ብሽማግለታትን ተመሃሮ መንእሰያትን፡ መምርሒታት ናይ ዘይምስዓብ ሸለልትነት ይርአ (2020-09-08)
ናይ ኖርቦተን ወረዳዊ-ባይቶ (Norrbottens länsstyrelse)፥ ሽማግለታትን መንእሰያት ተመሃሮን፡ መምርሒታት ናይ ዘይምስዓብ ሸለልትነት የርእዩ ከም ዘሎዉ ጸብጻብ ኣቕሪቡ። ብኣንጻሩ ግን፡ ኣብ ምጥቃም ህዝባዊ-መጐዓዝያታት፥ እቶም መምርሒታት ብዓበይቲ ሰባት ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዚስዓቡ ጸብጺቡ።

TB19m ስኮነ Skåne

R32 ብጻይካ፡ ቆጸራ ኣብ ዝተገብረሉ መጥባሕቲ-ጥኑሳት ብኣካል ንኽህሉ ተፈቒዱ (2020-09-11)
ካብዚ ዝሓለፈ ጽድያ፡ ምሳኻ ሓቢሩካ ዝመጸ ብጻይካ፥ ኣብቲ ዝተቖጽረ ጊዜ መጥባሕቲ-ጥኑሳት፥ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኮይኑ ከም ዚጽበ እዩ ኪግበር ጸኒሑ። ሕጂ ግን እቶም ጥዕንኦም ዝተሓለወ ሰብኡት፥ መምስ ኣንስቶም ኪኣትዉ ከም ዚኽእሉ፥ ዞባ ስኮነ region Skåne ገሊጹ።

R9ብዙሓት ከባቢታት፡ ዝበዝሐ ምርመራ ናይ ምግባር ዕድል ይህቡ ኣሎዉ (2020-09-07)
ኣብ ስኮነ፡ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ምርመራ ናይ ”ኮቪድ-19” ክትገብረሉ ትኽእል ዕድላት ተኸፊቱ ኣሎ። ብጀካ እቶም ካብ ፋርማቻ ኣምጺእካ ባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ምርመራታት፥ ካልእ ብማኪና ዚግበር፡ ናብኡ ኬድካ ባዕልኻ ምርመራ ክትገብረሉ ትኽእል ተወሳኺ ናይ ምርመራ ቦታታት ተኸፊቶም ኣሎዉ። ኣብዚ ዚስዕብ ኣድራሻ ኢንተርነት 1177 Skånes webbplats ብዝበለጸ ኣንብብ። 

TB19n ስቶክሆልም Stockholm

R33ምልክት-ሕማም ምስ ዚህልወካ ጥራይ ምርመራ ንኽግበረልካ ኣዝዝ (2020-09-12)

ዞባ ስቶክሆልም Region Stockholm፡ ብምኽንያት’ቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምርመራ ናይ ምግባር ልዑል ጸቕጢ፥ ምልክት-ሕማም ምስ ዚህልወካ ጥራይ ክትእዝዝ ከም ዘሎካን፤ እንተ ሓዊኻ ውን ነቲ ቆጸራ ክትስርዞን፥ ቆልዑ ትሕቲ 6 ዓመት ውን ብሓኪም ወይ ብነርስ እንተ ደኣ ዘይተኣዚዙ፥ ምርመራ ምግባር ከም ዘይድልዮም፥ ዳግም መዘኻኸሪ ኣውጺኡ።

R34 ኣብ ስቶክሆልም ብዙሓት ሰባት’ዮም ክምርመሩ ዝደልዩ ዘሎዉ (2020-09-10)
ኣብ ዞባ ስቶክሆልም (Region Stockholm) ብዙሓት ሰባት’ዮም ናይ ኮቪድ-19 ምትሓዝ ምርመራ ክግበረሎም ዝደልዩ ዘሎዉ። እዚ ድማ ንኽልቲኡ፡ ማለት፡ ነቲ ለበዳ ንምቁጽጻርን ልኹፋት ንምክትታልን ጽቡቕ ’ኳ እንተ ኾነ፤ እኹል ጊዜ ንምርካብ ግን ኣሸጋሪ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ዞባ፡ ተወሳኺ ናይ ቆጸራ ጊዜታት ንምድላው ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ፥ ኣብቲ መግለጺኡ ሓቢሩ።   

TB19o ሶርምላንድ Sörmland

R19 ኣብዚ ንግዚኡ ሓድሽ ዝተሓትመ ሓበሬታ ክርከብ ኣይተኻእለን።

TB19p ኡፕሳላ Uppsala

R10ኣውራጃዊ ምምሕዳር ትራፊክ፡ ኣበየናይ ጊዜ ካብ ምጕዕዓዝ ክትቁጠብ ከም ዘሎካ ይገልጽ (2020-09-08)
እቲ ናይ ኣውራጃዊ ምምሕዳር ትራፊክ ኡፕሳላ ኣድራሻ ኢንተርነት ul.se፥ ክሳብ’ቲ ምርሕሓቕካ ሓሉ ዚብል መምርሒ ኣብ ቦትኡ ዘሎ፥ ካበየኖት ናይ ኣውቶቡስን ናይ ባቡራትን ናይ ምጕዕዓዝ ሰዓታት ክትቁጠብ ከም ዘሎካ፥ ዞባ ኡፕሳላ (Region Uppsala) መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ።  

TB19q ቨርምላንድ Värmland

R35 ሳዕቤናት ፓንደሚ ንደቂ-ሰባት (2020-09-14)
ዞባ ቨርምላንድ (Region Värmland)፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ነዊሕ ናይ ፓንደሚ ጊዜ፥ ኣብ ህይወት ደቂ-ሰባትን ኣብ ሃለዋት ጥዕና ህዝቢን ዘምጽኦ ሳዕቤናት የጽንዕ ኣሎ። 

R11 ናይ ቆልዑ መመርመሪ ክትእዝዝ ይክኣል’ዩ (2020-09-11)
ኣብ ዞባ ቨርምላንድ (Region Värmland)፥ እቲ ነቶም ካብ 6 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን መንእሰያትን ዚግበረሎም መመርመሪ ናይ ምእዛዝ ዕድል፥ ክብ ኢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ”ኤ-ኣገልግሎት” (e-tjänsterna) ተጠቒምካ ኣብ 1177.se ትገብሮ ምርመራ እዩ።   

TB19r ቨስተርቦተን Västerbotten

R36 ኣብ መዋለዲ ክፍሊ-ምምሕዳራት ናይ’ዚ ኣውራጃ ዝነበረ ናይ ምብጻሕ እገዳ ተሰሪዙ (2020-09-14)
1177 ቨስተርቦተን ( 1177 Västerbotten): ካብ 14 መስከረም ጀሚሩ፥ ንስኻ ከም ወላዲን ቀረብን፡ ኣብቲ ናይዚ ኣውራጃ ናይ መዋለዲ ክፍሊ-ምምሕዳራት (BB-avdelningar) መጺእኩም ምብጻሕ ክትፍጽሙ፥ ከምኡ ውን ኣብ ናይ ”ኡልትራ-ዩድ” ቆጸራታት ንኽትርከቡ ተፈቒዱ ኣሎ። እዚ ግን፡ ነቶም ምልክት ሕማም ኮቪድ-19 ዘይብሎም እዩ።

R37 መዘኻኸሪታት ምሃብ ኣድላይነት ይህሉ’ዩ (2020-09-13)
ኣውራጃዊ ምምሕዳር ቨስተርቦተን (Länsstyrelsen Västerbotten) ኣብቲ እዋናዊ ኩነታት መበል 37 ሰሙን ንምግላጽ ዘቕረቦ ጸብጻብ፥ ነቲ ብቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ ዝወጸ መምርሒታት ሸለል ምባል ይርአ ምህላዉ እዩ። እዚ ድማ ብፍላይ፡ እቶም ኣብ በጻሕቲ ናይ ኣገልግሎት ቦታታት እዩ። ብዙሓት ኣውራጃታት፡ እቲ ፓንደሚ ገና ከም ዘይጠፍአ ብቐጻሊ መዘኻኸሪ ኪወሃብ፥ ሰባት ውን ኣብ ህዝባዊ-መጐዓዓዚ ካብ ምጽቕቓጥ ንክቝጠቡ፥ ሓበሬታ ኪወህብ ይደልያ ከም ዘሎዋ ተገሊጹ።

R12ነፍሰ-ምርመራ ምግባር፡ ብዘይ ናይ ”ባንክ-መንነት” (bank-ID) ይክኣል’ዩ (2020-09-09)
ካብዚ ዚመጽእ ሰሙን ጀሚሩ፡ እቶም ናይ ”ባንክ-መንነት” (bank-ID) ዘይብሎም ሰባት ውን፥ ናይ ገዛእ ርእሶም መመርመሪ ተጠቒሞም ክምርመሩ ከም ዚኽእሉ፥ ዞባ ቨስተርቦተን (Region Västerbotten) ገሊጹ።

R13ምልክት ሕማም ዘርኣዩ ቆልዑ ምርመራ ክግበረሎም ይግባእ (2020-09-04)
ኣብ ቨስተርቦተን (Västerbotten)፡ እቶም ምልክት ሕማም ዘርኣዩ ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ቆልዑ፥ በቲ ብመሰረት’ቲ ኣብ ”1177 Vårdguiden” ወጺኡ ዘሎ መምርሒ ምርመራ ኪግበረሎም ይምከር። ይኹን እምበር ኣብዚ ጊዜ’ዚ እተን ኣብዚ ዞባ’ዚ ዚርከባ ”ማእከላት-ጥዕናን” ”ኣባይቲ-ሕክምናን”፥ ነቶም ቅልል ዝበለ ምልክት-ሕማም ጉንፋዕ ዘሎዎም ቆልዑ፥ ምርመራ ንምግባር ክእለት የብሎምን ዘሎዉ።

TB19s ቨስተርኖርላንድ Västernorrland

R14ንቖልዑ ምርመራ መግበሪ መሳርሒ ክትእዝዝ ይክኣል’ዩ (2020-09-09)
ኣብዚ ጊዜ’ዚ፡ ነቶም ምልክት ሕማም ዘሎዎም፡ ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ቖልዑ መመመሪ ዚኸውን መሳርሒ (provtagningskit) ንኽትእዝዝ ዕድል ተኸፊቱ ኣሎ። ነዚ ንምትግባሩ ግን ናይ ሓደ ዓቢ ሰብ ሓገዝ የድሊ’ዩ፥ ኪብል ዞባ ቨስተርኖርላንድ (Region Västernorrland) መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ።

TB19t ቨስትማን-ላንድ Västmanland

R19 ኣብዚ ንግዚኡ ሓድሽ ዝተሓትመ ሓበሬታ የልቦን።

TB19u ቨስትራ ዮታላንድ Västra Götaland

R38 ኣብዚ ጊዜ ፓንደሚ፡ ብዝሒ ገያሾ ኣዝዩ ጐዲሉ ኣሎ (2020-09-14)
ብዝሒ ተጠቀምቲ ህዛባዊ-መጐዓዓዚያ ኣብ ዞባ ቨስትራ ዮታላንድ Region Västra Götaland፥ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር፥ ብ30% ከም ዝነከየ ተገሊጹ። እዚ ድማ፡ ምስቲ ኣብ 10 ዓመታት ዘጋጠመ ናይ ቁጽሪ ምውሳኽ ዝመጣጠን እዩ።  

R39 ክብ ዝበለ ናይ ክንክን-ሕማም ጊዜ ኣብ ቨስትራ ዮታላንድ (2020-09-11)
ልዕሊ 10 000 ናይ ሓኪም ቆጸራታት ከምኡ ውን 13 000 መጥባሕቲታት፥ ብምኽንያት እቲ ዘጋጠመ ፓንደሚ ከም ዝተሰናኸሉ፥ ኣብቲ ዞባ ቨስትራ ዮታላንድ Region Västra Götaland ዘውጽኦ ጸብጻብ ሓቢሩ።

R15ኣተሓሕዛ ፓንደሚ ናይ ዞባ፡ ግምገማ ኪግበረሉ’ዩ (2020-09-08)
ኣመሓደርቲ-ዞባ ናይ ቨስትራ ዮታላንድ (Västra Götaland)፥ እቲ ኣብ ምዕራብ ሽወደን ዘሎ ”ኮሙናዊ ናይ ስነ-ምርምር ትካል” (KFi Väst)፥ ነቲ ናይ ዞባ ቨስትራ ዮታላንድ ኣተሓሕዛ ”ኮሮና-ፓንደሚ”፥ ግምገማ ንኺግበረሉ መዲቡ ኣሎ።    

TB19v ኦረብሮ Örebro

R16ዘሻቕል ስታቲስቲክ ልዑል ብዝሒ ገበናት (2020-09-09)
ዞባዊ-ምምሕዳር ኦረብሮ (Länsstyrelsen Örebro) ኣብቲ ጊዜ ናይ ”ኮሮና-ፓንደሚ”፡ ምስኡ ተተሓሒዙ ቁጽሪ-ገበናት ውን ክብ ከም ዝበለ መግለጺ ኣውጺኡ። ካብቶም ምልክታ ዝቐረበሎም ገበናት ድማ፥ መውቃዕቲ-ቆልዑን ጾታዊ-ዓመጽን እዮም።

R17ኣብ ጊዜ ጽዑቕ-ትራፊክ፡ ብናይ ኣገልግሎት-ማኪናታት ካብ ምጕዕዓዝ ተቖጠብ (2020-09-08)
ኣብዚ ዝሓለፈ ቕንያት፡ እቲ ኣድላይነት ናይ ኣገልግሎት-መጐዓዓዚ፥ ትራንስፖርት-ሕሙማት፡ ናይ ቤትትምህርቲ መጐዓዓዚታት፥ ኣዝዩ ክብ እናበለ መጺኡ ኣሎ። ኣብ ጊዜ ጽዑቕ-ትራፊክ፡ ብዝተኻእለ መጠን ምስ’ዞም ናይ ኣገልግሎት-መጐዓዓዚታት ካብ ምጕዕዓዝ ተቖጠቡ፥ ኪብል ”ዞባ ኦረብሮ” Region Örebro መግለጺ ኣውጺኡ።

TB19w ኦስተርዮትላንድ Östergötland

R18 ቀሊል ምልክት-ሕማም ንዘሎዎ ቆልዓ ምርመራ ካብ ምግባር ተጸበዩ (2020-09-09)
ብዙሓት ሰባት’ዮም ናብ ዞባ ኦስተርዮትላንድ (Region Östergötland) ብምድዋል፥ ብዛዕባ ናይ ቆልዑን መንእሰያትን ምርመራ ምግባር ሕቶታት ዘቕርቡ ዘሎዉ። ”ቤትስልጣን ምክልኻል ለበዳ” ከም ዚሕብሮ ግን፥ ብዛዕባ’ቶም ቀሊል ምልክት-ጉንፋዕ ዘሎዎም ቆልዑን መንእሰያትን ምርመራ ምግባር፥ ወለዲ ናብ ክንክን-ሕማም ከይደወሉ ንኽጽበዩ ከም ዘሎዎም እዩ።

Uppdaterades