ዕድሜኦም ልዕሊ 70 ዝኾኑን ካልኦት ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጒጅለታትን

ገለ ብcovid-19 ዝተለኽፉ፡ ክብድ ዝበለ ምልክታት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኣብዚ እምበኣር ብዛዕባ ዝርጋሐ ለብዒ እቲ ኣብ ኣረጋውያንን ኣብቶም ጉጅለ ተኽእሎ ምሕማም ዘለውን ብዝምልከት፡ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክርከብ ከም ዝኽእል፡ ከምኡ’ውን እቲ ኣብ ጥዕናን መእለዪ ሕሙማትን ዘለኩም መሰላት መምርሒ ተዳልዩ’ሎ።
Uppdaterades

ID69

ኣብ ተኣፋፊ ጉጅለ ዘለዉ

እቲ በዚ ሕማም’ዚ ብኸቢድ ንኽትጥቃዕ ዘሎ ሓደጋ፥ ምስቲ ምዕባይ ናይ ዕድመ ክብ እናበለ’ዩ ዚኸይድ። ሰብኡት ካብተን ኣንስቲ ክብ ብዝበለ መልክዑ፥ ብክልተ-ዕጽፊ ሓደጋ ናይ ሞትን ሕማምን የጋጥሞም። ኣብ ርእሲኡ፡ ብፍላይ እዞም ዚስዕቡ ዘሎዉዎም ሰባት ምስ ዚዀኑ፥ እቲ ሓደጋ ብዝበለጸ ክብ የብሎ እዩ። እቲ ሓደጋ፡ ከከምቲ ናይ መስርዕ ቀዳምነቶም ድማ፥ ክብ እናበለ ዚኸይድ’ዩ።  

 • ናይ ካልእ-ሰብ ኣካላት ዝተዋህቦም ሰባት
 • ናይ ደም ካንሰር ዘሎዎም፥ ናይ ቅድም ይኹን ናይ ሕጂ
 • ”ነርቭ-ጠቀስ” ሕማማት ዘሎዎም (ንኣብነት ንምጥቃስ MS, Parkinson, Myastenia gravis) እዮም።
 • ህጥራን (ዝዓበየ ህጥራን - ዝልዓለ ሓደጋ)
 • ሕማም-ሽኰር (ጽቡቕ-ምክትታል ዚግበረሉ ሕማም ዝተሓተ ሓደጋ)።
 • ኣብ ህጹጽ ናይ ካንሰር ሕክምና ዘሎዉ ሰባት
 • ሕዱር ናይ ሳንቡእ ሕማም ዘሎዎም (ንኣብነት ኣዝማ፡ ጽቡቕ-ምክትታል ዚግበረሉ ሕማም ዝተሓተ ሓደጋ)
 • ኣብ ሓንጎል ናይ ደም-ምፍሳስ/ ሕማም-ምዝንጋዕ
 • ካልእ ናይ ሕማም መከላኸሊ ዓቕሞም ድኹም ዝዀነ ወይ ንኸምኡ ሕክምና ዚገብሩ
 • ሕማም ጸላም-ከብዲ
 • ድኹም ናይ ኰላሊት-ጥዕና
 • ናይ ልቢን ናይ መትናታት-ደምን ሕማማት
 • ዳውን ሲንድሮም

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት፡ነቲ  ብከቢድ ሓደጋ ኮቪድ-19 ንኽትጥቃዕ ዘሎ ዕድላት ዚውስኾ እንታይ ከም ዝኾነ  ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ማሕበራዊ ውሕስነትን ናይቶም ኣብ ተኣፋፊ ጉጅለ ዘለዉ ዝርዝር ኣለዎ፡ ኣብኡ ድማ እዞም ዚስዕቡ ምልክታት ሕማም ይርከቡ።

 • ስኪዞፍረንያ (እተኸፋፈለ ኣእምሮ)
 • ባይፖላር (እተረሓሓቑ ባህርያት)

ID6

ነፍሰጾራት

ነፍሰጾራት ብኮቪድ-19 ኣዚየን ኪሓማ ዘሎ ዕድል ልዕል ዝበለ ኢዩ፡ ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ እቲ ኣብ ማህጸነን ዘሎ ዕሸል ብዘይ መዓልቱ ኪውለድ ይኽእል ኢዩ። ስለዚ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ንነፍሰጾራት ብፍላይ ቅድሚ ሕርሲ ኣዚየን ኪጥንቀቓ የተሓሳስብ።

ሓንቲ ሰበይቲ ነፍስጾር ከምኡውን ጸረ ኮቪድ-19 እተኸትበት ምስ እትኸውን፡ ከም ካልኦት እተኸትቡ ሰባት ጽቡቕ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዋ። ብተመሳሳሊ መገዲ ሓንቲ ነፍሰጾር ርግጸኛ ናይ ኮቪድ-19 መጥቃዕቲ ኣሕሊፋ እንተ ነይራ።

ነፍሰ-ጾራትን ”ኮቪድ-19ን” ኣብ ቦታ ስራሕ

ነፍሰ-ጾር ዝኾና ኣንስቲ፡ ነዚ ሓድሽ “ኮሮና-ቪሩስ” ከቃልዓሉ ዚኽእላ ስራሕ ክወሃበን ኣይግባእን’ዩ። ነፍሰ-ጾር ዝኾና ሰራሕተኛታት፥ ኣብ ምሕካም ናይ “ኮቪድ-19” ተሓከምቲ ወይ ውን ኣብ ክንክን ናይቶም “ብኮቪድ-19” ምትሓዞም ዝተረጋገጸ ሰባት ክሰርሓ ኣይግባእን’ዩ። እዚ ድማ፡ ነቲ ምስቲ ምጥናሰን ምኽንያት ክተኣሳስስር ዚኽእል ከጋጥም ፍሉይ ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ናይ ጥንቃቐ-መትከል ክትጥቀም ይግባእ፥ ማለት ዝሰፍሐ ናይ ጥንቃቐን ናይ ምክልኻልን ስጕምቲ፥ ኣብ ግብሪ ምውዓል ማለት’ዩ።

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነተን ነፍሰጾራት፡ ጸረ-ወቕታዊ ፍሉ ኪኽተባ የዘኻኽር። ቅድሚ ሕርሲ ንኸይልከፋ ድማ ጥንቃቐ ኪገብራ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ምውዳእ ጥንሲ ዚህሉ ናይ ሳንቡእ ረኽሲ ሓደገኛ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩለን ነፍሰጾራት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኪወስዳ ከም ዘይብለን ይመክር፡ ይኹንምበር እተን ንሓደገኛ ሕማም እተቓልዓ ነፍሰጾራት ኣብቲ 3ይ ደረጃ ክታበት፡ በቲ ጸረ ኮቪድ-19 ዝኾነ mRNA-ክታበት ኪኽተባ ይኽእላ እየን። እዚ ድማ እታ ሰበይቲ በቲ ኮቪድ-19 ዝለዓለ ናይ ሕማም ሓደጋ ኪወርዳ ዚኽእል ኮይና ንኣብነት፡ ልዕሊ 35 ዕድመ ወይ BMI ልዕሊ 30 ዘሎዋ ኢያ።

ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣየኖት ናይ ኣስጋእነት ረቛሒታት ንከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ተወሳኺ ሓደጋ ከም ዘስዕቡ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)