ዕድሜኦም ልዕሊ 70 ዝኾኑን ካልኦት ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጒጅለታትን

ID31

ዘድልየካ ሓገዝ ህጹጽ ምስ ዝኸውን፡ ናብ ሕክምና ኪድ


ኲነታት ጥዕንኡ ከቢድን ህጹጽን ዝኾነን ሕክምና ዘድልዮን፡ ብሰንኪ ፍርሒ ሕማም ኮቪድ-19፡ ሓገዝ ካብ ምሕታት ክቚጠብ ከም ዘይብሉ ምዝካሩ ኣገዳሲ’ዩ። ህጹጽ ምስ ትሓምም 112 ደውል። ሕቶታት ብዛዕባ ህጹጻት ዘይኮኑ ምልክታት ሕማምን ሕክምናን ምስ ዝህልዉኻ፡ 1177 ደውል። ብሽወደንኛን እንግልዝኛን እዮም ዝምልሱልካ። ከከም ትነብረሉ ቦታ ብኻልእ ቋንቋታት ከዛሩቡካ’ውን ተኽእሎታት ኣሎ። ባዕልኻ ክትድውል ምስ ዘይትኽእል፡ ዘመድካ ወይ መሓዛኻ ክሕግዘካ ሓገዝ ሕተት።

ID45

ጥዕናኻ ብኸምዚ ትሕሉ

ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ጒጅለ እንተ ኾይንካ፡ ብዛዕባ ኲነታት ጥዕናኻን ብኮቪድ-19 ክይትልከፍ ነቶም ስግኣታት ብኸመይ ከምትንክዮምን ንምፍላጥ ምስ ሓኪምካ ተማኸር። ኣብ ስግኣት ዝርከቡ ጒጅለ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለዎም ጥቡቕ ርክባት ብዝተኻእለ መጠን ኣዝዮም ክድርትዎ ይምከሩ። ገለ ካብ’ቲ ሳዕቤን ናይ’ዚ ምኽሪ፡

 • ኣብ ገዛ ክትኸውን ፈትን እኳ እንተበልናካ፡ግዳም ወጺኻ ብእግርኻ እንዳሓለኻ ብዙሕ ሰብ ኣብ’ዘይብሉ ቦታታት ምዝዋርን ምፍንታት ኣብ ደገ ምዃንን፡ ዝእግደካ ከም ዘየለ ንጹር’ዩ።
 • ካብ እኲባት ሰባት ዘለውዎ፡ ከም ሕዝባውያን መጐዓዓዝያትን ድኳናትን፡ ሓፋሽ ዝርከበሉ ቦታታትን ተቖጠብ።
 • ኣብ ውሻጠ ይኹን ኣብ ግዳም ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐትካ(ምፍንታትካ) ሓሉ።
 • ምፍንታት ከይትሕሉ ካብ ዘገዱዱኻ ኲነታት፡ ንኣብነት መግብን መድሃኒትን ኣብ ትዕድገሉ ወይ ካልእ ጕዳይ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን፡ ካልኦት ሰባት ክሕግዙኻ ሕተት።
 • ኣእዳውካ ደጋጊምካ ብሳምናን ማይን ብውሑዱ ን20 ካልኢት(ሰከንድ) ተሓጸብ።.

ID47

ምኽሪ ብዛዕባ መከላከሊ ኣፍ

ብመሰረት ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ንቡር ኵነታት ኣብ ማእከል ሕብረተ ሰብ ናይ ኣፍ መከላኸሊ ኣየድልን እዩ፡ ኣብ ከምዚ እዋን ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ምሕላውን ኢድካ ኣብ ምሕጻብ ጥንቁቕ ምዃንን ዝሓሸ እዩ።


ውድብ ጥዕና ዓለም WHO መከላከሊ ኣፍ ነቲ ዝጥቀመሉ ሰብ ሓደ ዘይቅኑዕ ውሕስነት ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ፣ እዚ እቲ ተጠቃማይ ኣገደስቲ ናይ ጥንቃቐ ስጕምትታት ከም ጽቡቕ ጽሬት ኢድን ካብ ካልኦት ሰባት ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላውን ንክርስዕ ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢሉ ይጽሕፍ።


ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ንሕክምናዊ ጥቕሚ ቅቡል ዘይኮነ መከላኸሊ ኣፍ፡ ብጌጋ እንተ ተጠቂምካሎም ንተኽእሎ ዝርግሓ ለበዳ ከዕብዮ ተኽእሎ ኣሎ። ሓደ ኣብነት ናይዚ፡ ነቲ መከላኸሊ ኣፍ በእዳውካ እንተ ተንኪፍካዮ፡ በዚ መንገዲ ወይ ናብ ነብስኻ ተእትዎ ኣለካ ወይ ነቶም ናትካ ቫይረስ ናብ ኢድካ ተመሓላልፎም ከም ዘለኻ እዩ።

ID4

ናይ ሓደጋ ጕጅለ

እቲ 70 ዓመትወይልዕሊኡዕድመዘሎዎሰብ፥ኣብቶምናይሓደጋጕጅለእትውዩ።እቲልዑልዕድመምህላው፥እቲሕማምምስለገበካብጽኑዕንኽትሓምምዚገብር፥እቲቀድማይረቛሒምዃኑኣርእዩእዩ።እቶምልዑልዕድመዘሎዎምሰባት፥ምስካልኦትሕማማት፡ንኣብነትምስብዝሒ-ደም፡ሕማም-ልቢ፡ሕማም-ሳንቡእወይሕማም-ሽኰርተወሲኹ፥ከምልሙድ፡እቶምብኸቢድሕማምከምዝጥቅዑዝዀኑ፥ንሳቶምእዮም።

ID3

ልዕሊ 70 ዓመት ምስ ትኸውን ካብ ማሕበራዊ ርክባት ተቖጠብ

እቲልዑልዕድመምህላው፥እቲምስለገበካብጽኑዕንኽትሓምምዚገብር፥እቲቀዳማይረቛሒዩ።ስለዚድማ፡ዕድሜኻልዕሊ 70 እንተዀይኑ፥ነዞምምኽሪታትእዚኦምንኽትስዕቦምትምከር፡-

 • ናይ ቀረባ ርክባት ምስ ካልኦት ሰባት ኣጕድል
 • ብዙሓት ሰባት ካብ ዚርከብዎ ቦታታት፥ ንኣብነት ካብ ኣብያተ-መሸጣታት ወይ ሓባራዊመጐዓዓዚ ተኸልከል
 • ምስቶም ቀረባ ቤተሰብካ ብቴሌፎን ወይ ብዳታ ጌርካ ተራኸብ
 • ኣብ ደገ ክትዛወር ትኽእል ኢኻ
 • መግቢንኺገዝኡልካን፡ጉዳይካንኸስልጡልካንንሰብሕተት።ዚሕግዘካሰብዘይብልካምስትኸውን፥ምስቲኮሙንርክብግበር።

ID32

ሓገዝን ደገፍን ምርካብ

 • ኣስቤዛመግቢንምግባርወይመድሃኒትካብፋርማቻምውጻእሓገዝምስዘድልየካ፡ነቲንኡስ-ዞባኻ(ኮሙን) ኢኻትውከሶ።ኣስታትፍርቆምንኡሳን-ዞባታትምስፍሪቪሊግትጒጅለዓቕሚ-ሰብዝተባህለ፡ነቶምኣብሓደጋዝርከቡጒጅለታትኣስቤዛመግቢኣብምግባርዝሕግዛወለንታውያንውድባትምክልኻልዝሓቖፈ፡ምትሕግጋዝይገብራ’የን።
 • ኣብ’ተንፍሪቪሊግትጒጅለዓቕሚ-ሰብዘይብለንንኡሳን-ዞባታት፡ከምቀይሕመስቀል፡ረዳቦርነት፡ስታድስሚሽን፡ቤተክርስትያንሽወደንንሃገራዊፈደሬሽንስፖርትንዝኣመሰሉ፡ኣብህጹጽዝኾኑጒዳያትይሕግዙ’ዮም።ገሊአንንኡሳን-ዞባታትድማካልእመፍትሒዝወሰዳኣለዋ።ነቲንኡስ-ዞባኻ(ኮሙንካ) ሓገዝብኸመይከምትረክብደዊልካሕተቶ።ሽወደንኛወእንግልዝኛክትዛረብምስዘይትኽእል፡ዘመድካወይመሓዛኻከራኽበካሓገዝሕተት።
 • ኣስቤዛመግቢ፡ምዝዋርከልቢ፡መድሃኒካብፋርማቻምምጻእንዝኣመሰሉንምግባርሓገዝምስዘድልየካኣብብተበግሶማሕበርተኻረይቲዝተዳለወጉዳግራናር(ጥዑማትጎረባብቲ) ብምምልካትክትሕገዝትኽእልኢኻ።ሽወደንኛወይእንግልዝኛክትዛረብምስዘይትኽእል፡ዘመድካወይመሓዛኻከራኽበካሓገዝሕተት።
 • ኣብመካነ-መርበብናይተልእኾስነ-ኣእምራዊጥዕና(Uppdrag psykisk hälsa) ንሽማግለታትዝምልከትሓገዝንደገፍንዝሕብርእኩብሓበሬታታትኣሎ።እቲመርበብብቋንቋሽወደንኛ’ዩ።

ID33

መሰላትካ ኣብ ሕክምና

 • ኣብ1177.se ኣቲኻሕክምናከመይገይርካከምትሓትትወይትደሊ፡ንሕክምናዝመርሑሕግታትንደንብታትንኣየኖምምዃኖም፡ኣብጒዳያትሕክምናክንደይክፍሊትከምትኸፍልንእንታይመሰላትከምዘለዉኻንኣብኡሰፊሮምኣለዎ።
 • በቲሕክምናዕጉብእንተዘይኮይንካ፡ብቐዳምነትነቲሕክምናዝሃበካትካልትውከሶ።ብተወካኺ፡ኣብነፍሰወከፍዞባ፡እቲዝተገብረልካሕክምናምስዘየዕግበካ፡ሓገዝዝህበካሽማግለ-ሕሙማትዝተባህለኣሎ።እቲሽማግለንኣብነትምስ’ቶምዝምልከቶምሓለፍቲትካልሕክምናኣብምርኻብይሕግዝ።ብዛዕባ’ዚዝያዳምፍላጥምስዘድሊ፡ነቲዞባኻተወከሶ።

ID10

ናብ ኵሉ እንዳ-ኣረጋውያን ምብጻሕ ክልኩል’ዩ


መንግስቲ ሽወደን፡ መታን ምልባዕ ”ኮቪድ-19” ንኽገትእ ብማለት፥ ኣብ ምሉእ ሃገር ናብ ዚርከቡ ኵሎም ”እንዳ-ኣረጋውያን”፥ ዝዀነ ዓይነት ምብጻሕ ንኸይግበር ውሳኔ ኣሕሊፉ ኣሎ። እዚ ውሳኔ’ዚ፡ ካብ ዕለት 1 ሚያዝያ (april) ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል።
ኣብ ገለ ፍሉይ ኵነታት፡ ኣንጻር’ዚ ክልከላ’ዚ ፍሉይ ፍቓድ ኪወሃብ ይኽእል’ዩ። እዚ ግን፡ እንተ ደኣ ፍሉይ ምኽንዩነት ኣልዩ ወይ ውን እቲ ሓደጋ ናይ ለበዳ ”ኮሮና-ቫይረስ” ውሱን ኰይኑ’ዩ።

ID6

ምኽሪ ንነብሰ ጾራት

ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኮቪድ-19ን ጥንሲን ድሩት ሓበሬታ እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ጥንሲ ንባዕሉ ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኽትሓምም ፍሉይ ኣስጋእነት ከም ዘለዎ ዝእምት ዝኾነ ነገር የለን።


እንተዀነ ምስ ካልኦት ረቋሒታት ሓደጋ ንኣብነት ከም ርጕዲ፡ ልዑል ጸቕጢ ደም ወይ ሕማም ሽኮር ተሓዊሱ ግን ተኽእሎ ናይ ዘስግእ ሕማም ከዕቢ ይኽእል እዩ። ስለዚ ገለ ካብዞም ረቋሒታት ሓደጋ ዘለወን ነብሰ ጾራት ጥንቍቓት ክኾናን ምስ እታ ናተን ማሕረሲት ወይ ሓኪም ክማኸራን ብዝተኻእለ መጠን ምስ ካብ ስድርኣን ወጻኢ ዝኾኑ ሰባት ዘለወን ናይ ቀረባ ርክብ ገደብ ክገብራሉን ይግብኣን።


ከምኡ’ውን ቅድሚ ሕርሲ መልከፍቲ ከተወግዲ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ረኽሲ ስርዓተ-ምስትንፋስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ እዋን ጥንሲ ኣጸጋሚ ክኸውንን ነታ ነብሰ ጾር ሰበይቲ ኣስጋኢ ክኸውንን ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ኢና ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነብሰ ጾራት ኣንስቲ ካብ ሰሙን 36 ጀሚረን ብዝያዳ ጥንቁቓት ክኾናን ነቲ ንህቦ ሓፈሻዊ ምኽሪ ተጠንቂቐን ክስዕበኦን ንላቦ።


ረኽሲ ኮቪድ-19 ኣብ እዋን ጥንሲ ናብቲ ዕሸል ዘይመሓላለፍ እዩ ዝመስል። ቈልዑ ብኮቪድ-19 ክልበዱ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዕሸላት ከቢድ ምልክታት ሕማም ከርእዪ ኣዚዩ ሳሕቲ እዩ። ስለዚ እዩ ምሉእ ጥዕና ዘለዎም ቈልዑ ብምኽንያት ናይ መልከፍቲ ስግኣት ካብ ኣዲኦም ክትፈልዮም ዘየድሊ። ብመሰረት ተበጺሑ ዘሎ መጽናዕትታት ጸባ ኣደ ናይ መልከፍቲ ምንጪ ስለ ዘይኮነ ምጥባው ዝኽልክል ዝኾነ ነገር የለን።

Publicerades