ክታበት፡ መድሃኒትን ክንክንን

ኣብዚ እዋን'ዚ ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝጸደቐ ክታበት የልቦን። ኣብዚ፡ ነቲ መደባት ክታበትን፡ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ነቲ ኣስጋእነት ናይቲ ክታበት ከም ዚምድበሉን፡ ከምኡውን ንናይ ኮቪድ-19 መድሃኒትን ክንክንን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎ።

ID100

ሃገራዊ መደብ ክታበት ጸረ-ኮቪድ-19

መንግስቲ ሽወደን፡ ነቲ በዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንኣገባባት ክታበት ጸረ-ኮቪድ-19 ዚምልከት መደብ ከውጽእ መዚዙዎ ኣሎ። እቲ ዕላማ፡ ብሃገራውን ወረዳውን ዞባውን ደረጃ ምድላዋት ንምፍጣርን ንኹሉ ህዝቢ ሽወደን ድማ ንኪኽተብ ዕድል ንምሃብን እዩ። 

እቲ ንጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ዚምልከት ሃገራዊ መደብ፡ ብምትሕብባር በዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕናን፡ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን፡ ናይ ሽወደን ክፍሊ ህዝባዊ ምክልኻልን ምድላዋትን፡ ናይ ሽወደን ኮሙናትን ወረዳታትን፡ ሃገራዊ ኣተሓባባሪ ኮቪድ-19፡ ከምኡውን ብናይ ለበዳ ምክልኻል ሓከምትን ናይ ወረዳ ተወከልትን እዩ ተተሊሙ ዘሎ።    

ሽወደን፡ ኣብቲ ናይ ጸረ-ኮቪድ-19 ንዕድጊ ዚምልከት እተገብረ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓባራዊ ስምምዕ ተኻፋሊት እያ።

ID101

ኣረጋውያንን ተነቀፍቲ ጉጅለን መጀመርያ ኪኽተቡ ይግባእ

ኣብቲ ንጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ዚምልከት ከፊል ጸብጻብ ሃገራዊ መደብ፡ ሽወደናውያን ኪጥቀሙሉ ዚኽእሉ ቅቡል ዝኾነ ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ዚርከበሉ እዋን፡ እቲ በዓል-መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ንኣየኖት ጉጅለ ቀዳምነት ከም ዚውሃብ ኣሚሙ ኣሎ። ብመሰረት'ዚ እማመ`ዚ፡ ነቶም 70 ከምኡውን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድመኦም ሰባትን፡ ነቶም ኣብ ሆስፒታላትን ክፍልታት ጥዕናን ክንክንን ዚነጥፉ ሰራሕተኛታትን ቀዳምነት ኪወሃቦም እዩ።

ID102

እቲ ክታበት ብኤውሮጳዊ ሕብረትን በቲ ወኪል ፍርያት መድሃኒትን ኪጸድቕ ይግባእ

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ክታበት ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ቅቡልነቱ ዚረጋገጽ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ክታበት በቶም ናይተን ኣባላት ሃገራት ክኢላታት ይጽናዕ ማለት እዩ፡ ኣብዚ ኸኣ ናይ ሽወደን ክፍሊ ሕክምና ይሳተፉ እዮም። እቲ ቅቡልነት ዚረጋገጽ ካብቲ ኣፍራዪ ክታበት እኹል ሓበሬታን ጸብጻብን ምስ ዚርከብ እዩ። ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ እንታይ ዓይነት ክሊኒካዊ ፈተናታት ከም እተወስደን እቲ መጽናዕቲ ክንደይ ስፍሓት ከም ዘለዎን ብንጹር ምሕባር ኣገዳሲ እዩ።

ሓደ ክታበት ተቐባልነት ኪህሉዎ ወይ ከይህሉዎ ዚኽእል፡ እቲ ጥቕሙ ልዕሊ ጉድኣቱ ምስ ዚኸውን እዩ። እቲ ጉድኣቱ ኣብቲ ጎድናዊ-ሳዕቤናት ኪረአ ስለ ዚኽእል፡ ተጸኒዑ ኪሕበር ይግባእ። እቲ ክታበት ቅቡልነት ምስ ረኸበ'ውን፡ ምእንቲ ሓደስቲ ጎድናዊ-ሳዕቤናት ከይህልዉ፡ ቀጻሊ ምክትታልን ምቁጽጻርን የድሊ እዩ።

ID108

ኣስጋእነትን ካልኣዊ ሳዕቤንን

እቲ መንግስቲ ን ትካል መድሃኒት ነቲ ዚመጽእ ጸረ-ኮቪድ-19 ዚምልከት ስግኣትን ውሕስነትን ብዕምቆት ንኸጽንዖ ዕማም ሂቡዎ ኣሎ።

እቲ ትካል መድሃኒት ከምዚ ዚስዕብ መደብ ኣለዎ፥

  • ነተን ትካላት ጥዕናን ክንክንን ከምኡውን ንሕብረተሰብ፡ ዝኾነ ዓይነት ካልኣዊ ሳዕቤን ንምሕባር ዕድላት ምሃብ
  • ንዚፍጠሩ ካልኣውያን ሳዕቤናት ምሕባር ኣገዳሲ ምዃኑ ምዝኽኻር
  • ኣብ ኩሉ ናይ ጥዕና ጸብጻባት እተጠርጠረ ካልኣዊ ሳዕቤን ምምዝጋብ
  • ንካልኣዊ ሳዕቤን ዚምልከት ዓሚቝ ናይ ጸብጻባት መጽናዕቲ ምክያድ

ID39

መድሃኒት

ኣብ ኤውሮጳ፡ ጸረ-ኮቪድ-19 ዝኾኑ ክልተ መድሃኒት ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ እቲ ጸረ-ቫይረስ ዝኾነ መድሃኒት ቨክሉሪ (ረምደሲቪር) ከምኡውን ደክሳመታዞን እዮም። ንሱ ንረኽሲ የጕድሎ፡ ነቲ ስርዓት ተጻዋርነት ወይ ኢምዩን ሲስተም ድማ ይጸቕጦ።  

ዝሓለፈ ሓምለ 2020፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን፡ ንቨክሉሪ ''ቅድመኩነታዊ ተቐባልነት'' ሂቡዎ ነይሩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ንሓደ መድሃኒት ብዚምልከት፡ እቲ እዋናዊ ሓበሬታ ወይ ዳታ ካብቲ ልሙድ ትጽቢት ዝወሓደ ስፍሓት ኪህሉዎ ከሎ ዚውሃብ ተቐባልነት እዩ። ቅድመኩነታዊ ተቐባልነት ኣድላዪ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ እቲ ጥቕሙ ካብቲ ኣስጋእነቱ ስለ ዚዛይድ እዩ፡ ከምኡውን ብህዝባዊ ጥዕና መዳይ ኪረአ ኸሎ፡ ብቕልጡፍ ተረካቢ ብምዃኑ ንህዝባዊ ጥዕና ኣገዳሲ እዩ። 

ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ንረምደሲቪር ከም ጸረ-ኮቪድ-19 ኮይኑ ንሕሙማት ንኺወሃብ ኣይመክርን እዩ።

ትካል ፍርያት መድሃኒት፡ ንቨክሉሪ (ረምደሲቪር) ከምኡውን ንደክሳመታዞን ዚምልከት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ጐናዊ ሳዕቤናት ምስ ዚረኣዩኻ ክትሕብር ይግበኣካ
ንኮቪድ-19 ዚምልከት ሕክምና ክትወስድ ከሎኻ፡ እቲ መድሃኒት ጐናዊ ሳዕቤናት እንተ ደኣ ኣኸቲሉልካ፡ ናብቲ ትካል ፍርያት መድሃኒት ክትሕብር ኣገዳሲ እዩ። ናብቲ ትካል ፍርያት መድሃኒት ወብሳይት ሓብር

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን፡ ኮቪድ-19ን መድሃኒትን ዝምልከቱ ዝውቱራት ዝኾኑ ሕቶታትን መልስታቶምን ኣብ’ዚ ኣኪቡ ኣቕሪብዎም ኣሎ።

ID40

ሕክምናዊ ክንክን

መብዛሕቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ነቶም ምልክታት ሕማም ልክዕ ከም ኣብ ሕማም ጉንፋዕን ኢንፍሉዌንዛን ዘለዉ ምልክታት ምዃኖም ስለ ዘለሊዎም ሕክምና ምኻድ ኣየድልዮምን’ዩ።ሒደት ካብ’ቶም ዝተለኽፉ ግን ከቢድ ሕማም ስለ ዝገብረሎም ሕክምና ብምኻድ ክንክን ከድልዮም ይኽእል’ዩ።እቲ ሕማም ሃንደበት ክገደካ ምስ ዝጅምር ወይ የዕሪፍካ ከለኻ ጸገም ምስትንፋስ ምስ ዝገብረልካ፡ ወዓል ሕደር ከይበልካ ንክፍሊ ሕክምና ተደሃዮ።

ID41

ባዕላዊ ክንክን ኣብ እዋን ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም

ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም ኣብ ዝህልዉኻ እዋን፡ ንክሕሸካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ክንክናት ንምፍላጥን ምኽሪ ንምርካብን 1177 ተወከሶ:

  • ብዙሕ ፈሳሲ ስተ። ብፍላይ ሰዓልን ረስንን ኣብ ዝህልወካ እዋን።
  • ተደረብቲ መተርኣሳት ብምግባር፡ ርእስኻ ክብ ከም ዝብል ግበሮ።
  • ረስኒ ዘህድእ ወይ ዝቕንስ መድሃኒት ውሰድ።
  • እኹል ዕረፍቲ ውሰድ፡ ንነዊሕ ግን ከይተንቀሳቐስካ ጸጥ ኣይትበል። ምኽንያቱ ሳንቡእ ካብ ዕዮኡ ይዕንቀጽ ስለ ዘሎን ነቲ ምሕዋይ ሕማም ከኣ ስለ ዘካብዶን።

ብርክት ዝበሉ ምኽርታት ኣብ 1177 ኣለዉ።

ID42

ሕክምናዊ ክንክን ኣብ እዋን ከቢድ ሕማም

ገለ ካብ’ቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ፡ ከቢድ ረኽሲ ሳንቡእ(ኒሞንያ) ስለ ዝገብረሎም፡ ጸገም ምስትንፋስ ይፈጥረሎም። ከቢድ ሕማም ምስ ዝገብረልካ፡ ሳንቡእን ካልኦት ኣካሊትን ኣብ ዕዮአን ክዕንቀፋ ስለ ዝኽእላ፡ ንዐአን ዝድግፍ ሕክምናዊ ክንክን ክወሃበካ ይኽእል’ዩ። ንኣብነት ተወሳኺ ኦክስጅን ይወሃበካ ወይ ኣብ ምስትንፋስ ትሕግዘካ መስተንፈሲት ማሺን ይግበረልካ።ኣብ’ዚ 1177 በታ መስተንፈሲ ዝወሃብ ሕክምናዊ ክንክን ከመይ ከምዝሰርሕ ተገሊጹ ኣሎ።

ID49

ናይ ትሃድሶ-ሕክምና - ብድሕሪ ሕማም  “ኮቪድ-19”

ሰዓታት ሕክምና ሕሙታት  እቶም covid-19 ዘማዕበሉ፡ ብፍላይ ከኣ እቶም ጽዑቕ ክንክን ዘድልዮም፡ ነዊሕ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል’ዩ።

ሕማም ”ኮቪድ-19” ምስ ኣሕለፍካ፥ ኣብ ገለ እዋናት፡ እቲ ምልክታት-ሕማም ንነዊሕ ጊዜ ምሳኻ ይጸንሕ’ዩ። እንተ ደኣ ለጊቡካ ኔሩ፥ እሞ ዘየቛርጽ ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሽግራት ምስ ዚገብረልካ፥ ምስቲ ናትካ ”ማእከል-ጥዕና” ወይ ምስ 1177 መምርሒ-ክንክን-ሕማም (Vårdguiden) ርክብ ምስ ትገብር፤ ንትሃድሶ-ሕክምና ናበይ ከም ትኸይድ ብዝበለጸ ክሕብሩኻ እዮም።

“ሶሻልስትይረልሰን” (Socialstyrelsen)፡ ንስራሕተኛታት ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን ዚኸውን፥ ብድሕሪ ሕማም ”ኮቪድ-19” ንተሃድሶ-ሕክምና ጭቡጥ ምኽርን ናይ ኣካላዊ-ልምምድ መደባትን ዚኸውን ናይ ደገፍ-ፍልጠት ኣዳልዩ ኣሎ።

ID87

መጠንቀቕታ ንንመታለልቲ ፍርያት

ቤት ጽሕፈት ምክትታል ስርሓት ምግቢ ንሓፋሽ ዝሕብሮ ነቶም covid-19 ክከላኸሉ ወይ ከሕውዩ ይኽእሉ እዮም ዝብሃለሎም ተወሰኽቲ መኣዛታትን ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም እዩ። ብፍላይ ኣብ መሸጣታት ኦንላይን ሓያሎ ፍርያት መጺኦም ኣለዉ፡ እቶም ተወሰኽቲ  መኣዛታትን ካልኦት ምግብታትን ኣንጻር covid-19 ይከላኸሉ ወይ የሕውዩ እዮም ምባል ዘይሕጋዊ እዩ ምኽንያቱ ኸኣ ስነ ፍልጠታዊ መርትዖ ስለ ዘይብሉ እዩ። ቤት ጽሕፈት ምክትታል ስርሓት መግቢ ምስ ካልኦት ሰብ መዚ ብምዃን ነቶም መሸጣታት ደው ንምባሎም ይሰርሕ ኣሎ።

ምስ ከምዚኦም ዓይነታት ፍርያት እንተተራኺብኩም ናብቲ ናይ ኮሙን ዘለዉ ተቘጻጸርቲ ስርሓት ምግቢ ከተምልክቱ ትኽእሉ ወይ ከኣ ናብ ቤት ጽሕፈት ምክትታል ስርሓት ምግቢ ኢ-መይል፡ registrator@slv.se ስደዱ።

Uppdaterades