ብሌኪንገ Blekinge

ID104

ጥብቂ መምርሒ

ኩላቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

  • ምስቶም ኩሉ ግዜ እትረኽቡዎም ሰባት ጥራይ ተራኸቡ፡ ማለት ኣባላት ቤተሰብ ወይ ምስቶም ሓቢርኩም እትነብሩዎም ሰባት። ኣብ በዓላትን ድግሳትን ምዝንጋዕን ካልእ ብሕታዊ ጽምብላትን ኣይትሳተፉ።
  • ኣብ ገዛ ጽናሕ። ኣዚዩ ኣድላዪ እንተ ዘይኮይኑ ኣይትግሽ። ናይ ስራሕን ትምህርትን ናይ ሕክምናን መገሻ ግን ኣብዚ ኣይኣቱን።
  • ብእተኻኣለ መጠን ዝነውሐን ቀጻሊን ግዜ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ስራሕ።
  • እቶም ወሃብቲ ስራሕ ነቲ ብርሕቀት ዚግበር ስራሕ ከተባብዑን ከቃልሉን፡ ነቲ ናይ ስራሕ መገሻን ኮንፈረንስንን ካልእ ኣካላዊ ኣኼባታትን ድማ ንደሓር ግዜ ከመሓላልፉዎ ይሕተቱ።
  • ጽቕጥቅጥ ስለ ዝበዝሖ፡ ናብ ዕጹው ዕዳጋታትን ኣብያተመዘክርን መሐንበስን ጂምን ኣይትኺድ። ናብ ጥረመግቢ ዝሽየጦ ዕዳጋን ናብ ፋርማሲን ግን ይከኣል እዩ።
  • ኣብ ኣኼባታትን ኮንሰርትን ጽምብላትን ግጥም ስፖርትን ውድድርን ኣይትኺድን ኣይትሳተፍን። ነቶም ኣብ 2005ንን ድሕሪኡን እተወልዱ መንእሰያት ግን ሞያዊ ስፖርትን ልምምዳትን ኣይምልከቶምን። ብዚከኣል መጠን ኣብ ደገ ኴንካ ምልምማድ ይሓይሽ። 
  • ኣብቲ ጽቕጥቅጥ ዚበዝሖ እዋናት ናይ ሓባር መጎዓዝያ ኣይትጠቐም። ብእግርኻ ተጎዓዝ፡ ብሺግለታ ኣዘውትር፡ ወይ ድማ ብናይ ውልቅኻ ማኪና ተጎዓዝ።
  • ኩለን ትካላትን ነቶም ዓመዊለን ብሓደ ግዜ ንኸይመጹ ኪጥንቀቓ ይግባእ፡ ማለት ነቲ ናይ ምኽፋት ሰዓታት ብምምሕያሽ ወይ ድማ ኣብ ክንዲ ኣካላዊ ምብጻሕ፡ ዲጂታላዊ ኣማራጺ ብምእላሽ።

ኣብያተትምህርቲ ግን ኣብዚ መምርሕ'ዚ ኣይጥርነፋን እየን።

እቶም ልሙድ ሕክምናን፡ ናይ ስኒ ክንክንን ዚደልዩ ከም ቀደሞም ኪሓቱ ከም ዚኽእሉ ወረዳ ብለኪንገ ይሕብር።

 

ID105

ፍሉይ ክልከላታት

ክሳዕ ካልእ መምርሒ ዚውሃብ፡ እቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚህሉ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ዘየፍቅድ መምርሒ ኣብቲ ምምሕዳር ኪቕጽል እዩ።

Publicerades