ስኮነ Skåne

ID104

ጥብቂ መምርሒ

ኩላቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

  • ብምኽንያት ጽቕጥቅጥ፡ ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኪጸንሕ ኣይግባእን፡ ንኣብነት ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ። ብዙሓት ዚእከቡሉ ቦታታት ካብ ምብጻሕ ተቖጠብ። ምእንቲ ኣብ ከም ንኣብነት ናይ ስፖርት ቦታታትን ጂምን መሐምበሲ ዝኣመሰሉ ቦታታት ጽቕጥቅጥ ከይትፈጥር፡ ንምውስዋስ ኣካላት ብዚምልከት ካልእ መገዲ ከተናዲ ፈትን።
  • ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ ወይ ሰሙን ሰሙን እትረኽቦም ሰባት እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ኣይትራኸብ። በዓላትን ጽምብላትን ወይ ካልኦት ብሕታውያን ጽምብላት ኣይተዳሉ ወይ ኣይትሳተፎም። ምስቶም ምሳኻ ዘይቅመጡ ወይ ኩሉ ግዜ ዘይትረኽቦም ሰባት ምስ እትራኸብ፡ እቲ ናይ መልከፍቲ ዕድላት ይውስኽ እዩ።
  • ኩሉ ሰብ ብናይ ሓባር መጎዓዝያ ወይ ካልእ ህዝባዊ መጎዓዝያ ኪጎዓዝ የብሉን። ገለ ኪግደፉ ዘይብሎም ጕዕዞታት፡ ከም ንኣብነት ናብ ስራሕን ናብ ትምህርትን ናብ ሕክምናን ምኻድ ግን ከምቲ ልሙድ ኪቕጽሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ህዝባዊ መጎዓዝያ ጽቕጥቅጥ ከይፍጠር እሞ እቶም ብዘይካ ህዝባዊ መጎዓዝያ ካልእ ኣማራጺ ዘይብሎም ብቕሳነት ምእንቲ ኪጎዓዙ፡ ጥንቅቕ በል። ርሕቀትካ ሓሉ፡ ሓልዮት ኣርእይ፡ ቅድሚ ምድያብካ ድማ ነቶም ዚወርዱ ዕድል ሃቦም።
  • ኩሉ ልዕሊ 15 ዓመት ዝዕድሚኡ ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኪቑጠብ ይግባእ። እዚ ግን ነቶም ሞያውያን ስፖርተኛታትን ኣብ ስፖርት ዚሳተፉ ተመሃሮን ኣይምልከትን። ኩሉ ሰብ፡ ዕድመ ብዘየገድስ፡ ነቲ ብዙሕ ሰብ ዘሳትፍን መገሻ ዚሓትትን ስፖርታዊ ግጥማትን ውድድርን ከዳሉን ኪሳተፎን ኣይተባባዕን።
  • ኩሎም ናይ ኣገልግሎት ትካላት ነቲ ኣብ ሓደ ውሱን ግዜ ዘጋጥም ብዝሒ ቁጽሪ በጻሕቲ ንምቕናስን ነቲ ናይ ቆጸራ ሰዓታት ንምውጋንን ወይ ዲጂታላዊ ኣገባብ ንምጥቃም ስጉምትታት ኪወስዱ ይግባእ። ጽቕጥቅጥ ከይለዓል ተጠንቀቕ። ብዙሓት ሰባት ዚእከቡሉ ንጥፈታት ኣይተዳሉ።
  • እንተ ተኻኢሉ፡ እቲ ወሃብ ስራሕ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ንኺሰርሑ ኩነታት ኪፈጥረሎምን ኪሕብሮምን ይግባእ። ናይ ኣገልግሎት ጕዕዞን ኮንፈረንስን ካልኦት ኣካላዊ ርኽክባትን ኪተርፉ ይምረጽ።

 

ID105

ፍሉይ ክልከላታት

ክሳዕ ካልእ መምርሒ ዚውሃብ፡ እቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚህሉ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ዘየፍቅድ መምርሒ ኣብቲ ምምሕዳር ኪቕጽል እዩ።

Publicerades