ስቶክሆልም Stockholm

ID104

ጥብቂ መምርሒ

ኩላቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

  • ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ካብ ምጽናሕ ተቖጠብ፡ ንኣብነት ከም ቡቲካትን ማእከላት ዕዳጋን ኣብያተመዘክራትን ኣብያተንባብን መሐምበሲታትን ጂምን ። ናብ ጥረ-መግቢ ዚዕደጎ ቦታን ናብ ፋርማሲን ዚግበር ኣድላዪ ምብጻሕ ግን ይከኣል እዩ።
  • ካብ ንኣብነት ኣኼባታት፡ ኮንሰርትታት፡ ጽምብላት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ፡ ግጥማትን ውድድራትን ተቖጠብ። እዚ ግን ነቲ ናብቶም ኣብ 2005 ወይ ድሕሪኡ እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ዝዓለመ ልምምድ ስፖርት ኣይምልከትን እዩ። 
  • ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ እንተ ዘይኮይኑ፡ ብዚከኣል መገዲ ምስ ካልኦት ኣይትልገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ፌስታን ጽምብላትን ወይ ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ኣይትሳተፍ፡ ወይ ድማ ባዕልኻ ኣይተዳሉ፡ ማለት እዩ።

ይኹንምበር፡ ኣድላዪ ምርኻባት፡ ከም ንኣብነት ናይ ክንክን ወይ ሕክምና ምርመራታት ምግባር ኣብዚ መምርሒ'ዚ ኣይኣቱን ኣዩ። ስለዚ፡ እቲ ገለ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዘለዎ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ርክባት ካብ ምግባር ኪቑጠብ ከም ዚግባኦ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ውሳነ ነቲ ጥብቂ ዝኾነ ንትካላት እተዋህበ መምርሒ እውን ይምልከት እዩ - ንኣብነት ቡቲካት፡ ማእከል ዕዳጋታትን ናይ ስፖርት ቦታታትን - ከምኡውን ናይ ወረዳታት ስቶክሆልምን ቨስትራ ዮታላንድን ኦስተርዮትላንድን ናይ ስራሕ ቦታታት። በጻሕትን ሰራሕተኛታትን ነቶም ንዞባዊ ምግንፋል ኮቪድ-19 ዚምልከቱ መምርሒታት ምእንቲ ኪኽተሉ፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲታት ኪወስዱ ይግባእ።

 

ID105

ፍሉይ ክልከላታት

ክሳዕ ካልእ መምርሒ ዚውሃብ፡ እቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚህሉ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ዘየፍቅድ መምርሒ ኣብቲ ምምሕዳር ኪቕጽል እዩ።

Publicerades