ኡፕሳላ Uppsala

ID104

ጥብቂ መምርሒ

ኩላቶም ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይጽውዑ ኣለዉ፥

  • ህዝባዊ መጎዓዝያታት ወይ ካልእ ናይ ሓባር መጎዓዝያ ዘይምዝውታር (እዚ ንህጻናት ተመሃሮ ኣይምልከትን )
  • ብዚከኣል መጠን ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ካብ ምትንኻፍ ምቝጣብ (ካብ በዓላትን ካልእ ማሕበራዊ ርክባትን ምቝጣብ)

ምእንቲ ኩሉ ነቲ ዕቱብ ህዝባዊ ምኽሪ ኪስዕቦ፡ ትካላትን ወሃብቲ ስራሕን ስጉምቲታት ኪወስዳ ይግባእ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እቶም ወሃብቲ ስራሕ ነቶም ሰራሕተኛታቶም ኣብ ገዛ ኮይኖም ኪሰርሑ ከምኡውን ነቲ ጕዕዞታቶምን ነቲ ኣካላዊ ምርኽኻባቶምን ኪድሩቱዎ ኪሕብሩዎም ኣለዎም።  ካልኦት ትካላት ድማ ነቲ ናይ ሰባት ምብጻሕ ቁጽሪ ከጕድላኦ ኪፍትና ይግባእ።

 

ID105

ፍሉይ ክልከላታት

ክሳዕ ካልእ መምርሒ ዚውሃብ፡ እቲ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚህሉ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ዘየፍቅድ መምርሒ ኣብቲ ምምሕዳር ኪቕጽል እዩ።

Publicerades