ሓደስቲ ጥብቂ ሃገራውያን ምኽርታት

ሓደስቲ ጥብቂ ሃገራውያን ምኽርታት

ካብ ታሕሳስ 14 ጀሚሩ፡ እቲ ንኹሉ ሰብ ንመልከፍቲ ኮቪድ-19  ንምዕጋት ሓላፍነት ዘሰክም ጥብቂ ሃገራዊ መምርሒን ህዝባዊ ምኽርን ኣብ ግብሪ ኪውዕል እዩ። ኩሉ ኣባል ማሕበረሰብ፡ ውልቀሰብን ናይ ስራሕ ሓላፍን፡ ንምስፍሕፋሕ መልከፍቲ ኮቪድ ንምዕጋት ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ድማ ኣብ ግዜ ምጽምባል በዓላት እውን የገልግል እዩ።  

ካብ ምዝርጋሕ ኮቪድ-19፡ ንገዛእ ርእስኻን ንኻልኦትን ንምክልኻል ውልቃዊ ሓላፍነት ኣሎካ። ካብ ታሕሳስ 14 ንደሓር ከምዚ ዚስዕብ ንኽትገብር ግዴታ ኣሎካ፥  

ምልክት ምስ ዚረኣየካ ኣብ ገዛ ጽናሕ

 • ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚህልወካ ኣብ ገዛ ጽናሕን ተመርመርን። እቶም ምልክታት፡ ሰዓልን፡ ረስንን፡ ሕጽረት እስትንፋስን፡ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታን፡ ምዕባስ ኣፍንጫን፡ ቃንዛ ጎረሮን፡ ሕማም ርእስን፡ ቅርጥማትን፡ ሕማቕ ናይ ጥዕና ስምዒትን (ዕውልውል)፡ ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ጉድለትን፡ ውጽኣትን እዮም።
 • ኣብቲ ስድራቤት ንስኻ ወይ ካልኦት፡ ምልክታት ኮቪድ-19  ወይ ምስ ዚጥቅዑ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ኣብዚ ኣንብብ።

ነቲ ምስ ቀረባ ብጾት ዘሎካ ርክባት ደርቶ

 • ምስቶም ኩሉ ግዜ እትረኽቦም ሰባት ጥራይ ተዛናጋዕ። ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡ ወይ ውሑዳት ብጾትን ቀረባ ወጻኢ ስድራቤት ዝኾኑን።
 • ምስቶም ኣብ ደገ እትረኽቦም ወይ እተውግዖም ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ።

ምስ ካልኦት ዘሎካ ርሕቀት ሓሉ፡ ካብ ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖም ቦታታት ድማ ረሓቕ

 • ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ርሕቀት ሓሉዎ። ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን።
 • ዱካናት ወይ ዕጹዋት ዕዳጋታት ጽቕጥቅጥ ምስ ዚህሉዎም፡ ካብኦም ርሓቕ።
 • ክትዕድግ ከሎኻ በይንኻ ኩን፡ ኣብቲ ቦታ ዕዳጋ ድማ ካብቲ ዘድሊ ንላዕሊ ኣይትጽናሕ።

ብዚከኣል መጠን ብውሑስ ዝኾነ መገዲ መገሻኻ ኣሳልጥ

 • መቐመጢ ቦታ ክትመርጸሉ ዘይትኽእል ህዝባዊ ወይ ካልእ መጎዓዝያ ኣይትውሰድ።
 • ኣብ መገሻን ኣብቲ እትበጽሖ ቦታን ሓደስቲ ሰባት ካብ ምርካብ ተቖጠብ።
 • ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚህሉዉኻ፡ ኣብቲ መገሻኻ ክትውሸብ ትኽእል ምዃንካን ወይ ድማ ንኻልኦት ከይለኸፍካ ንገዛኻ ክትምለስ ትኽእል ምዃንካን ኣረጋግጽ።

ክሳዕ ዚከኣለካ ካብ ገዛ ኴንካ ስራሕ

 • ዚከኣል ምስ ዚኸውን፡ ኣብ ገዛኻ ኴንካ ንምስራሕ ምስ ወሃብ ስራሕካ ተሰማማዕ።
 • ናብ ስራሕካ ክትከይድ ግድን ምስ ዚኸውን፡ ካብ ናይ መጎዓዝያን ናይ ቦታ-ስራሕ ጽቕጥቅ ናጻ ንምዃን ነቲ ናይ ስራሕ ሰዓታትካ ኣስተኻኽሎ።  

ግሩም ናይ ኣእዳው ንጽህና ይሃሉኻ

 • ኣእዳውካ ኩሉ እዋንን ቀጻልን ብጥንቃቐን፡ ብማይን ብሳምናን ተሓጸብ።
 • ቅድሚ መግብን፡ ሽንቲ ቤት ምስ ጸናሕካን፡ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምስ ጸናሕካ፡ ኩሉ ግዜ ኣእዳውካ ተሓጸብ።

ነቶም 70 ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሚኦም ወይ ኣብ ኣስጋኢ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ክትበጽሖም ከሎኻ ተጠንቀቕ።

 • ንኹሉ መምርሕን ምዕዶን ንምስዓብ ኣዚኻ ግዱስ ኩን። ኣብዚ፡ ከመይ ጌርካ ብውሑስ መገዲ ምስ ካልኦት ክትረኸብ ከም እትኽእል ዚገልጽ ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ። (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ).
 • እቲ ናብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ዚግበር ምብጻሕ ብውሑስ መገዲ ኪከናወን ይግባእ። ናይቲ ገዛውቲ መምርሒታት ሰዓብ።
 • ኣብ ወርሓት ጽድያ ኮቪድ-19 ነይሩካ እንተ ኾይኑ፡ ጌና ንኽትልከፍን ንኻልኦት ንኽትለክፍን ዘሎ ስግኣት ርጉጽነት የብሉን።  

ብተወሳኺ  ኣንብብ

Uppdaterades