ሃገራዊ ምኽሪ

ካብ ታሕሳስ 14 ጀሚሩ፡ እቲ ንኹሉ ሰብ ንመልከፍቲ ኮቪድ-19 ንምዕጋት ሓላፍነት ዘሰክም ጥብቂ ሃገራዊ መምርሒን ህዝባዊ ምኽርን ኣብ ግብሪ ኪውዕል እዩ። ኩሉ ኣባል ማሕበረሰብ፡ ውልቀሰብን ናይ ስራሕ ሓላፍን፡ ንምስፍሕፋሕ መልከፍቲ ኮቪድ ንምዕጋት ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ድማ ኣብ ግዜ ምጽምባል በዓላት እውን የገልግል እዩ።
Uppdaterades

ሃገራዊ ምኽሪ

ኩሉ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ውልቃዊ ሰብ ወይ ሓላፊ ትካል፡ ነቲ ናይ ለበዳ ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት ስጉምቲ ንኺወስድ ግዴታ ኣለዎ።

ሃገራዊ ምኽርን ወረዳዊ ምትዕርራይን

ነቲ ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ዚምልከት ብበዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተወጠነ መምርሕን ሓፈሻዊ ምኽርን ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣቲኹም ኣንብብዎ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ብዘይካ ናይቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሕን ምኽርን፡ ንገለ ወረዳታት ዚምልከቱ ፍሉያት ለበዋታት ኣብዚ ዚስዕብ ወብሳይት ከተንብቡዎም ትኽእሉ፥ Krisinformation.se. (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ግዴታኻ

ኣንጻር ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ንነብስኻን ንኻልኦትን ንምክልኻል ውልቃዊ ሓላፍነት ኣሎካ። ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ካብ ለበዳ ተኸላኸለሎም።

ምልክት ሕማም ምስ ዚረኣየካ ኣብ ገዛ ጽናሕ

 • ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ሕማም ምስ ዚህልወካ ኣብ ገዛ ጽናሕ።
 • ኣእዳውካ ኣዘውቲርካን ብጥንቃቐን ተሓጸብ።
 • ነቶም ካብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ካብ ወረዳዊ ናይ ሓከምቲ ምክልኻል ለበዳን ዚወጹ ፍሉያት መምርሒታት ዚምልከት ሓበሬታ ይሃሉኻ።

ውሑዳት መካይድቲ ጥራይ ይሃልዉኻ

 • ምስቶም ኩሉ ግዜ እትረኽቦምን ምስቶም ምሳኻ ዚቕመጡን ወይ ድማ ምስ ውሑዳት ብጾትን ኣዝማድን ጥራይ ተራኸብ።
 • ካብቶም ኩሉ ግዜ እትረኽቦም ሰባት ካልኦት ምስ እትረክብ፡ ርሕቀትካ ክትሕሉ ይግበኣካ። እቲ ዕላልካን ጸወታኻን ኣብ ደገ እንተ ኾነ ይምረጽ።
 • እቶም እተኸትቡ ሰባት ድሕሪ እታ ናይ መጀመርያ ክታበት ምስ ገለ እተፈላለዩ ስድራቤታዊ ኣባላት ኪራኸቡ ይኽእሉ ኢዮም። ይኹንምበር፡ ነቲ ሕማም ተሰኪምካዮ ከም ዘሎኻ ክትዝክር ይግባእ፡ ስለዚ ነቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ንኸይተሕምሞም ጥንቃቐ ምውሳድ ኣገዳሲ ኢዩ።

ካብ ካልኦት ርሕቀትካ ሓሉ፡ ካብ ጽቕጥቅጥ ዘለዎ ቦታ ድማ ተቖጠብ

 • ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ። እዚ ድማ ኣብቲ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዚካየድ ምርኻብን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድን ኣገዳሲ ኢዩ።
 • ኣብ ከም ቡቲካትን ሽፉናት ዕዳጋታትን ህዝባዊ መጎዓዝያታትን ጽቕጥቅጥ ምስ ዚህሉ ካብኡ ረሓቕ።
 • ክትዕድግ ከሎኻ ንበይንኻ ዓድግ፡ ኣብቲ ድኳናት ድማ ካብቲ ኣድላዪ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣይትጽናሕ።  

ብዚከኣል መጠን ውሕስነት ብዘለዎ መገዲ ተጓዓዝ

 • ኮፍ መበሊ ዚሕብር ቲከት ክትዕድግ ዘይከኣል እንተ ኾይኑ፡ ካብ ህዝባዊ መጎዓዝያን ካብ ሓፈሻዊ ናይ መጎዓዝያ ተሽከርከርትን ምዝውታር ተቖጠብ።
 • ኣብ ጕዕዞኻን ኣብቲ ናይ መድረሻኻ ቦታን ሓደስቲ ሰባት ካብ ምርካብ ተቖጠብ።
 • ኣብቲ ናይ ጕዕዞኻ መድረሻ ክትውሸብ ከም እትኽእል ኣረጋግጽ፡ ወይ ድማ ምልክታት ኮቪድ-19 ምስ ዚህልወካ ንኻልኦት ከይለከምካ ንገዛ ክትምለስ ከም እትኽእል ርግጸኛ ኩን።

ብዚከኣለካ መጠን ካብ ገዛ ኴንካ ስራሕ

 • እንተ ተኻኢሉ ካብ ገዛ ኴንካ ንኽትሰርሕ ብማለት ምስ ወሃብ ስራሕካ ተሰማማዕ።
 • ግድን ናብ ስራሕ ክትከይድ ምስ ዘድሊ፡ ብእተኻእለ መጠን ነቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ብምትዕርራይ፡ ኣብቲ ብህዝባዊ መጎዓዝያ እትገብሮ ጕዕዞን ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታኻን ጽቕጥቅጥ ከም ዘየሎ ኣረጋግጽ።

ነቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዚርከቡ ሰባት ብውሑስ መገዲ ርኸቦም

 • እቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዚርከቡን ኣረጋውያንን ሓደገኛ ሕማም ንኺሓሙ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ።
 • ሽሕኳ ዝኾነ ዓይነት ክታበት ሚእቲ ብሚእቲ ኪከላኸል ዘይክእል እንተ ኾነ፡ እቲ እተኸትበ ሰብ ግን ሳላ ክታበት ሓደገኛ ሕማም ከም ዘይሓምም ውሕስነት ይስምዖ ኢዩ።
 • እቶም ኣብ ተነቃፊ ጉጅለ ዘለዉ ሰባትን ከባቢኦምን ኪራኸቡ ከለዉ ርሕቀቶም ኪሕልዉ ይግባእ፡ እቶም ገለ ምልክታት ሕማም ዘርእዩ ድማ ምስ ካልኦት ካብ ምርኻብ ኪቑጠቡ ይግባእ።
 • ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዙካ እንተ ነይሩ፡ ድሕር'ቲ ሕማም ክትልከፍን ንኻልኦት ክትለክፍን ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ ኢዩ። ምስ ተኸተብካ እውን ከምኡ ኢዩ። ይኽንምበር፡ ኩሉ ግዜ ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ንምቕናስ ነቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒ ክትክተሎ ኣገዳሲ ኢዩ።

ኣብ ህዝባዊ ጕዕዞ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ግበር

 • እቶም ኣብ 2004ን ቅድሚኡን እተወልዱ ሰባት ኣብተን በዓላት ዘይብለን ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ ሰዓት 7-9 ንግሆ ከምኡውን ካብ ሰዓት 4-6 ኣጋምሸት በተን ናይ ኮፍ መበሊ ዘጠቓልል ቲከት ዘይሸጣ ህዝባውያን መጎዓዝያታት ገይሮም ኪጎዓዙ ከለዉ ናይ ኣፍን ናይ ኣፍንጫን መሸፈኒ ኪገብሩ ይግባእ።

ብተወሳኺ ኣንብብ (እተን ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢየን)