ሓጋይ ኣብ ግዜ ላብዕ

ናይ ክታበት መረጋገጺ፡ መዓስከር ሓጋይ፡ ናይ መዘናግዒ መናፈሻ? ኣብ ግዜ ላብዕ ኣብ እዋን ዕረፍቲ እንታይ ከምዝምልከት ሓበሬታ ኣብ’ዚ ኣሎ።
Uppdaterades

መገሻታት ናብ ወጻኢ

ናይ ክታበት መረጋገጺ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ማሕበር

ምስክር ኮቪድ (Covidbevis) ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም እተኸተብካ ዘረጋግጽ ዘይክፈሎ ዲጂታላዊ ወይ ብወረቐት ዚውሃብ ሰነድ ኢዩ። ዕላማኡ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚካየዱ መገሻታት ንምቅላል ኢዩ። ኣብ ሃገር ሽወደን እቲ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ኢዩ ናይቲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ ሓላፍነት ዚወስድ።

ካብ መፋርቕ ሓምለ ጀሚሩ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ምስክር ወይ ድማ ከም ዝሓወኻ ዚገልጽ ምስክር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እንተ ደንጎየ ነሓሰ 12 ናይ ምሕዋይ ምስክር እውን ኪውሃበካ ይኽእል ኢዩ። ናይ ምሕዋይ ምስክር ኪብሃል ከሎ፡ ሓደ ሰብ እንተ ወሓደ ዓሰርተ መዓልታት ዝገበረ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ፖዚቲቭ ውጽኢት ከርእይ ይኽእል ኢዩ ማለት ኢዩ።

መገሻታት ካብ ኤውሮጳዊ ማሕበር ወጻኢ

 • ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ነቶም ብዘይካ ናብ ገለ ሕድገት እተገብረለን ሃገራት ናብ ኩሉ ሃገራት ኣድላዪ ዘይኮነ መገሻታት ዚገብሩ፡ ምኽራዊ ክልከላ ገይሩ ኣሎ። እተን ሕድገት እተገብረለን ሃገራት እተን ኣብ ውሽጢ EU, EES ከምኡውን ናይ ሸንገን ከባቢታት፡ ከምኡውን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ኣውስትራልያ፡ እስራኤል፡ ኒው ዚላንድ፡ ሩዋንዳ፡ ሲንጋፖር፡ ደቡብ ኮረያ፡ ታይላንድን ጃፓንን፡ ኣልባንያ፡ ሊባኖስ፡ ሰሜን መቀዶንያ፡ ሰርብያ፡ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ፡ ሆንግኮንግ፡ ማካውን ታይዋንን ኢየን።
  ኣብ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ   ዝያዳ  ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደንዩ)

 • ናብ’ቲ ኣትገሾ ሃገር እንታይ ከምዝምልከት ረአይ። ናብኡ ንኽትኣቱ ጠለባት ናይ ምምላእ ሓላፍነትካ እዩ።

ተወሳኺ ብዛዕባ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ መገሻ መምርሒታታ ኣብ ስወደን ኣብሮድ ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)

ናብ ሽወደን ምእታው

ካብተን ወጻኢ EU/EES ዝኾና መብዛሕተአን ሃገራት ናብ ሽወደን ዝቐንዐ ንዘየድሊ መገሻ ዚምልከት ናይ ምእታው ክልከላ። እቲ ክልከላ ንዜጋታት ሽወደን ወይ ዜጋታት ናይተን ካልኦት ናይ EU/EES ሃገራት ከምኡውን ካብ ካልኦት ሕድገት እተገብረለን ሃገራት ዜጋታት ዝኾኑ ኣይምልከቶምን ኢዩ።

ካብ ኖርደን ሃገራት ወጻኢ ናብ ሽወደን እትኣቱ ገያሻይ፡ ምስ ኣቶኻ ናይ PCR-መርመራ ከትገብር ከም ዘሎካ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ወላ'ውን ምልክታት ሕማም እንተ ዘይብልካ። ይኹንምበር፡ እዚ፡ ነቲ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምእታዉ፡ እንተ ወሓደ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሙ ሓንቲ ዶዝ ክታበት ወሲዱ ዝነበረ ሰብ ኣይምልከቶን ኢዩ።  እዚ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ'ውን ኣይምልከቶን ኢዩ።

ኣየኖት ሃገራት ካብ ናይ ምእታው ክልከላ ናጻ ምዃነን፡ ከምኡውን እንታይ ካልእ ሕድገታት ከም ዘሎ ብዚምልከት ኣብቲ ናይ ወጻኢ መገሻታት  ዘርእስቱ ገጽ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

መገሻታት ኣብ ውሽጢ ሽወደን

 • እንድሕር ገለ ሰብ ካብ’ቲ ጉጅለ ኣብ ካልእ ቦታ ሓሚሙ እንታይ ከምትገብር መድብ። ኣብ እዋን ሕማም፡ ተመርመር፣ ተገለል ከምኡ’ውን ክሳብ ትሓውይ ኣብኡ ጽናሕ ወይ ብዝተሓተ መጠን ንኻልኦት ካብ ምልባዕ ስግኣት ንገዛኻ ተመለስ።
 • እቲ ናይ ላብዕ ምዝርጋሕ ናብ’ቲ እትገሸሉ ኮባቢ ብቑልጡፍ ክቕየር ይኽእል እዩ።   ዘቤታዊ ለበዋታት እንድሕር ኣሎ ተቖጻጸር። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ኣብ’ቲ ትቕመጦ ተኸተብ

 • እቲ ናይ ክታበት ዓቐናት ኣብ ናይ ህዝባዊ መዝገብ ስለዝምስረት ብዝሓሸ ኣብ’ቲ ተመዝጊብካሉ ዘለኻ ኣውራጃ ተኸተብ። ግን እንድሕር ንኣብነት ኣብ ካል ከባቢ ትሰርሕ ወይ ትመሃር ኾይንካ ኣብ ካልእ ኣውራጃ ንኽትክተብ ኣኽእሎ ኣሎ።
 • ኣብ ክልቲኡ ናይ ክታበት ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ መቐበሊ ክትክተብ ክትፍን ይግባእ።እዚ ከኣ ምእንቲ ነቲ ምኣላይ ከቃልል ከምኡ’ውን ካልኣይ ዓቐንካ ክትወስድ ከልኻ ቅኑዕ ዓይነት ክታበት ከምዘሎ ርግጸኛ ንምዃን እዩ።

ዝያዳ ኣብ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰበ-ስልጣን መርበብ ሓበሬታ  ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ብዛዕባ ክታበት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Krisinformation.se ኣሎ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ናይ መሐምበሲ ቦታታት

 • ርሕቀት ሓዝ
 • እንድሕር ኣብ’ቲ ናይ መሐምበሲ ቦታ ጽቕጥቅት ኮይኑ፡ ናብ ካልእ ክትከይድ ወይ ካልእ ግዜ ንኽትምለስ ኣብ ግምት የእትው።
 • እቶም ናይ መሐምበሲ ኣዳራሻት እቲ ናይ ኮቪድ-19-ሕጊ (’’ሕጊ ላብዕ’’) ከምኡ’ውን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ሕግታት ይምልከቶም እዩ። እዚ ከኣ እቲ ነቲ ንጥፈት ሓላፍነት ዘለዎ ጽቕጥቕ ከምዘይህሉ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ።

እቲ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰበ ሽልጣን ምኽርታት ንናይ መሐምበሲ ቦታታት። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ሓፈሻውያን ሓበሬታታት ብዛዕባ መሕንበሲ ቦታታትን መሕንበሲ ማይን። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ንተፈጥሮ ሓልዮት ኣርእይ

ኣብ እዋን ላብዕ ብዙሓት ሰብ ናብ ተፈጥሮ እዮም ኣቢሎም። ኣብ ተፍጥሮ፡ ከይተረበሽካ ብዘሕ ርስሓት፡ ጽቕጥቅትን ናይ ፓርኪንግ ራብሻን ክትፍሳህ’ዶ ምስደለኻ? ቤት ጽሕፈት ናይ ተፈጥሮ ክንክን ናይ ሓደ ቆዋሚ ናይ ግዳም ሂወት ሓበሬታ ኣለዎ።

እቶም መምርሒታት ኣብ ናይ ተፈጥሮ ክፍለ ክንክን መርበብ ሓበሬታ ኣለው። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ናይ ሓጋይ መዓስከራትን ናይ ስፖርት ናይ ስፖርት ጽዋኣትን

 • ካብ ዕለት 1 ነሓሰ ናይ ሓጋይ መዓስከራትን ጽዋኣትን ክዳለው ይከኣል እዩ። ኣዳለውቲ ምእንቲ ላብዕ ክቕንሱ ስጉምትታት ክወስዱ ይግባእ። መዓሰከራትን ጽዋኣታትን ብነኣሽቱ ዘይተሓዋወሱ ጉጅለታት ክፍጸም ይግባእ።

ኣብ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰበ-ስልጣን መርበብ ሓበሬታ ዝያዳ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

ናይ መዘናግዕን ናይ እንስሳን መናፈሻታት

 • ብዙሓት ናይ መዛናግዕን ናይ እንስሳን መናፈሻታት እቶም ኣጋይሽ ነቲ ናይ ሓጋይ ወቕቲ ቲኬታቶም ኣቀዲሞም ክሕዙ እዮም ዝደልዩ። ብግዜኻ መድብ ከምኡ’ውን ነቲ ክትበጽሖ እትደልዪ መናፈሻ እንታይ ከምዝምልከቶ ረአይ።

ኣብ ኣኽራን ብእግሪ ምኻድ

 • ንስኻ ኣብ ኣኽራን ብግሪ ከያዳይ ነቲ ግዜኻን ናይ በረኻ ጎጆታት ኣብ መደበር ኣኽራንን ኣቐዲምካ ምሓዝን ምኽፋልን ከድልየካ እዩ። ናይ ሽወድን ማሕበር ቱሪዝም፡ ሽማቱ፡ ገለ ካብ ብዙሕ ቅድሚ ሓጋይ 2021 ከም’ዚ ዓይነት ጠለባት ኣለዎ፣ ዝያዳ ኣብ ናይ ሽወደን ማሕበር ቱሪስም መርበብ ሓበሬታ. ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።