ለበዳ ኮሮና፥ እዚ፡ ኣብዚ እዋን'ዚ የገልግል

ኣብዚ፡ ናይቲ ብምኽንያት ለበዳ ኣብዚ እዋን'ዚ ዘድልዩ ናይ ክልከላን ለበዋን ጽማቝ ትረክብ። ናብቲ ዝዓመቘ ሓበሬታ ዚመርሕ ሊንክ ወይ መላግቦ እውን ትረክብ። ኣብቲ ጽማቝ ነቶም ንኣኻ ብፍላይ ዚትንክፉኻ ምኽርታትን ለበዋታትን መሪጽና ኣሎና።
Uppdaterades

ሕጋውያን ቅየዳታትን ክልከላታትን

ንህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚምልከት ናይ ስፍሓት መጠን

ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ክንደይ ሰባት ኪሳተፉ ከም ዘለዎም ዚውሰን፡ እቲ ውራይ ኣብ ውሽጢ ገዛ ወይ ኣብ ደገ ዚካየድ ምዃኑን ወይ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ኮፍ መበሊ ኣለዎም ምዃኑን ኣብ ግምት ብምእታው ኢዩ፥

 • ኮፍ መበሊ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድ ውራይ፥ 50 ተሳተፍቲ።
 • ኣብ ውሽጢ ዚካየድ ውራይ ምስ ኮፍ መበሊ፥ 300 ተሳተፍቲ (እቶም ተሳተፍቲ ብጎድኒ ብውሕዱ ብ 1 ሜትሮ ኪፈላለዩ ይግባእ። ነፍስወከፍ ጉጅለ ብጾት ካብ 8 ሰባት ንላዕሊ ኪህሉዎ ኣይግባእን)።
 • ኣብ ደገ ዚካየድ ውራይ ብዘይ ኮፍ መበሊ፥ 600 ተሳተፍቲ።
 • ኣብ ደገ ዚካየድ ውራይ ምስ ኮፍ መበሊ፥ 3000 ተሳተፍቲ።
 • ናይ ስፖርት ጉያ፥ 900 ተሳተፍቲ።
 • ኣብ ቀብሪ፡ ናይ ትርብዒት ሜትሮ ቁጽሪ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ 20 ተሳተፍቲ ጥራይ ኪህልዉ ይግባእ። ብዙሓት ዚሳተፉ እንተ ኾይኖም፡ እቲ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ኣብ ውሽጢ ዲዩ ወይስ ኣብ ደገ ምክያዱ ወሳኒ ኢዩ፡ ወይ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ምዱብ ኮፍ መበሊ ኣለዎም እንተ ኾይኑ። ንኣብነት፡ ኮፍ መበሊ እተመደበሉ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዚካየድ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት፡ 300 ተሳተፍቲ ኪህልዉዎ ይኽእሉ ኢዮም።
 • ኣብ ክሩይ ገዛ ዚካየድ ብሕታዊ ጽምብል፥ 50 ሰባት።

ኣብ እተፈላለዩ ዓይነታት ጽምብላት ዚፍቀድ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ንዚምልከት ብተወሳኺ ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መግለጺ  ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ንህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ዚምልከት መምርሒታት ኣብ ናይ ፖሊስ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ቡቲካትን ጂምን ናይ ስፖርት ቦታትትን

 • እቶም 500 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዓመዊል ወይ በጻሕቲ ዘስተናግዱ ናይ ንጥፈታት ቦታታት፡ ኣብቲ ቦታ ወይ ኣብ ክፋላቱ ወይ ኣብቲ መውጽኢታቱ ጽቕጥቅጥ ከይህሉ ብማለት ፍሉይ ጥንቃቐ ኪገብሩ ይግባእ። እዞም ናይ ንጥፈታት ቦታታት'ዚኣቶም ነቲ ናይ ጽቕጥቅጥ ኩነታት ንምጕዳል ፍሉይ ንምክልኻል ለበዳ ዚምልከት ስጉምቲ ኪወስዱ ይግባእ።

ናይ መሳሰዪ ቦታታት

ነቲ ለበዳ ንምዕጋት ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላዪ ኢዩ። ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ሓደ ጣውላ ካብ ሸሞንተ ሰባት ንላዕሊ ኮፍ ኪብሉ የብሎምን።

ክልከላ ምእታው ሃገር

ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ ነቶም ካብ መብዛሕትአን ካብ EU/EES ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዝቐንዑ ዘየድሊዩ መገሻታት ይምልከት። እቲ ክልከላ ንዜጋታት ሽወደን ኣይምልከትን፡ ከምኡውን ንዜጋታት ናይ ካልእ EU/EES ሃገር ከምኡውን ዜጋታት ናይ ገለ ሕድገት እተገብረለን ሃገራት። እቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ኣብ ህዝባዊ መዝገብ እተመዝገቡ ሽወደናውያን ወይ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታት፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ኩሉ ግዜ መሰል ኣለዎም። 

ካብ ኖርደን ሃገራት ወጻኢ ናብ ሽወደን እትኣቱ ገያሻይ፡ ምስ ኣቶኻ ናይ PCR-መርመራ ከትገብር ከም ዘሎካ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ወላ'ውን ምልክታት ሕማም እንተ ዘይብልካ። ይኹንምበር፡ እዚ፡ ነቲ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምእታዉ፡ እንተ ወሓደ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሙ ሓንቲ ዶዝ ክታበት ወሲዱ ዝነበረ ሰብ ኣይምልከቶን ኢዩ።  እዚ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ'ውን ኣይምልከቶን ኢዩ።

ኣብቲ  ንናይ ወጻኢ መገሻታት ዚምልከት ገጽ  ብተወሳኺ ኣንብብ፡ ኣብኡ ድማ ኣየኖት ሃገራት ካብ ናይ ምእታው ክልከላ ናጻ ከም ዝኾናን፡ እንታይ ዓይነት እተፈላለየ ሕድገታት ከም ዘሎን ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ምስክር ኮቪድ

ምስክር ኮቪድ ወይ covidbevis ዲጂታላዊ ምስክር ኮይኑ ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም እተኸተብካ ዚገልጽ ምስክር ኢዩ። ዕላማኡ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚግበር መገሻታት ንምቅላል ኢዩ። እቲ ምስክር ብመገዲ ኢ-ሸንስተን ኮቪድበቪስ ኢዩ ዚእዘዝ። ገለ ካብተን እትገሸን ሃገራት ነቲ መምርሒታተን ባዕለን ስለ ዚውስንኦ፡ ናብአን ክትገይሽ ምስ እትምድብ ኣቐዲምካ ኩነታት ምርግጋጽ ናትካ ሓላፍነት ኢዩ።

ምኽርታትን ለበዋታትን

ሃገራውያን ምኽርታት

ኩላቶም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ፡ ነቶም ንኣብነት፡ ናይ ሕማም ምልክታት ኪረኣየካ ከሎ ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ርሕቀትካ ሓሉ፡ ካብ ገዛ ኴንካ ስራሕ ዚብሉ መምርሒታት ኪስዕቡ ይግባእ።

ነዚ ምኽር'ዚ ክትስዕቦ ኣሎካ

ተኸቲብካ ምስ እትኸውን

 • እቶም ቀዳማይ ዶዝ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት፡ ምስ ተኸትቡ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙናት፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ እተፈላለዩ ኣባላት ቤተሰብ ኪራኸቡ ይኽእሉ ኢዮም። ንኣኻ ንእተኸተብካ ዚምልከቱ እተስተኻኸሉ መምርሒታት ብዚምልከት ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን ኢዩ)
 • ይኹንምበር፡ እተኸትቡ ሰባት፡ ነቶም ምስ ሓመምካ ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ኣእዳውካ ተሓጸብን ርሕቀትካ ሓሉን ዚብሉ መሰረታውያን መምርሒታት ኪስዕቡ ይግባእ።

ብዛዕባ'ዚ፡ ብተወሳኺ ኣብቲ ን ክታበት ዚምልከት ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ኣብ ሓባራዊ መጎዓዝያ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ተጠቐም ዚብል ለበዋ ደው ኣቢሉዎ ኢዩ።

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ብዚምልከት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ኣብያተ-ትምህርቲ

 • ትምህርቲ ወይ ምህሮ ከመይ ኢሉ ኪካየድ ከም ዘለዎ ዚውስን እቲ ናይ ነፍስወከፍ ሓለቓ ቤትትምህርቲ ኢዩ፡
 • ላዕለዎትን 2ይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ነቲ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ከካዪዱ ይኽእሉ ኢዮም። ድሕሪ ሓጋያዊ ዕረፍቲ፡ እቲ ትምህርቲ ናብ ንቡር ኪምለስ ከም ዚኽእል እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይግምግም።
 • ኣብ እተፈላለያ ወረዳታት፡ እቲ ኩነታት ለበዳ እተፈላለየ ብምዃኑ፡ እቲ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ድማ ወረዳዊ ፍልልያት ኪህሉዎ ይኽእል ኢዩ። ኣብቲ ወረዳኻ  እንታይ ከም ዘገልግል ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ኣብዚ ገጽ'ዚ ብተወሳኺ ኣንብብ፥  ኣብያተትምህርትን መእለዪ ህጻናትን

ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ካብ ገዛውቶም ኮይኖም ኪሰርሑ ኪኽእሉ ኢዮም

ምእንቲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ገዛ ኮይኖም ንምስራሕ ዘኽእሎም ተኽእሎ ኪዓቢ፡ መንግስታውያን ትካላት ስጉምቲ ኪወስዱ ኢዮም።

ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተ ኔርካ

እተፈላለዩ ለበዋታት፡ ኣብቲ ሽወደናዊ ዜጋ ወይ ወጻእተኛ ምዃንካ ወይ ካበይ ሃገር ትብገስ ከም ዘሎኻ ዚህሉ ሓበሬታ እተመርኮሱ ኢዮም።

ኣብዚ ዚስዕብ ገጽ ብተወሳኺ ኣንብብ፥ ናብ ወጻኢ ዝዓለሙ መገሻታት