ለበዳ ኮሮና፥ እዚ፡ ኣብዚ እዋን'ዚ የገልግል

ኣብዚ፡ ናይቲ ብምኽንያት ለበዳ ኣብዚ እዋን'ዚ ዘድልዩ ናይ ክልከላን ለበዋን ጽማቝ ትረክብ። ናብቲ ዝዓመቘ ሓበሬታ ዚመርሕ ሊንክ ወይ መላግቦ እውን ትረክብ። ኣብቲ ጽማቝ ነቶም ንኣኻ ብፍላይ ዚትንክፉኻ ምኽርታትን ለበዋታትን መሪጽና ኣሎና።
Uppdaterades

ID140

ናብ ሽወደን ዚግበር መገሻ

ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ ነቶም ካብ መብዛሕትአን ካብ EU/EES ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዝቐንዑ ዘየድሊዩ መገሻታት ይምልከት። እቲ ክልከላ ንዜጋታት ሽወደን ኣይምልከትን፡ ከምኡውን ንዜጋታት ናይ ካልእ EU/EES ሃገር ከምኡውን ዜጋታት ናይ ገለ ሕድገት እተገብረለን ሃገራት። እቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ኣብ ህዝባዊ መዝገብ እተመዝገቡ ሽወደናውያን ወይ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታት፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ኩሉ ግዜ መሰል ኣለዎም። እዚ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ'ውን ኣይምልከቶን ኢዩ።

ኣብቲ  ንናይ ወጻኢ መገሻታት ዚምልከት ገጽ  ብተወሳኺ ኣንብብ፡ ኣብኡ ድማ ኣየኖት ሃገራት ካብ ናይ ምእታው ክልከላ ናጻ ከም ዝኾናን፡ እንታይ ዓይነት እተፈላለየ ሕድገታት ከም ዘሎን ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ID128

ተኸቲብካ እንተ ኾንካ 

  • ድሕሪ እታ ካለአይቲ ክታበት፡ ክልተ ሰሙን ጸኒሕካ ካብ ገዛ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ፡ ወላ'ውን ኣብቲ ቤተሰብ ካልእ ሰብ ኮቪድ-19 እንተለዎ።
  • ይኹንምበር፡ እተኸትቡ ሰባት፡ ነቶም ምስ ሓመምካ ኣብ ገዛ ጽናሕ፡ ኣእዳውካ ተሓጸብን ርሕቀትካ ሓሉን ዚብሉ መሰረታውያን መምርሒታት ኪስዕቡ ይግባእ።

ኣብያተ-ትምህርቲ

  • እቲ ኣብ ክፍልታት ቤትትምህርቲ፡ ኣብ ቦታኡ ዚካየድ ትምህርቲ ከም ቀንዲ መትከል ኣብ ወርሓት ቀውዒ 2021 ከም ዚውሃብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ይኹንምበር ነቲ ናይ ምዝርጋሕ ለበዳ ንምጕዳል ዚውሰዱ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ብቐጻሊ ኣገደስቲ ኢዮም።

ID143

ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተ ኔርካ

ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተ ደኣ ኔርካ

እቲ ካብ ኖርዲካውያን ሃገራት ወጻኢ ገይሹ ዝነበረ ሰብ ናብ ሽወደን ኪምለስ ከሎ ናይ PCR -መርመራ ኪወስድ ከም ዘለዎ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ይሕብር። ወላ'ውን ምልክት ሕማም ኣይሃሉዎ። እዚ ግን ነቶም ትሕቲ ሽድሽተ ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ወይ ድማ ነቶም ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ብምሉኡ እተኸትቡ ሰባት ኣይምልከቶምን ኢዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዙዎ ዝነበረ ሰብ እውን ኣይምልከቶን ኢዩ።

ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ) 

ካብ ኖርዲካውያን ሃገራት ወጻኢ ገይሾም ዝነበሩ ሰባት ብዚከኣል መጠን ምስ መን ከም ዚራኸቡ ኪጥንቀቑ ይግባእ፡ ንኣብነት ምስቶም ተኣፈፍቲ ጉጅለ ኪራኸቡ የብሎምን።

ይኹንምበር ነቶም ቅድሚ ናብ ሽወደን ምእታዎም ክልተ ናይ ክታበት ዶዝ ወሲዶም ዝነበሩ ሰባት እዚ ምኽር'ዚ ኣይምልከቶምን ኢዩ።