ናይ ኮቪድ መረጋገጺ

ምስክር ኮቪድ (Covidbevis)፡ ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም እተኸተብካ ዚምስክር ዘይክፈሎ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ኣገልግሎት ኢዩ። ምስክር ኮቪድ እንታይ ምዃኑን ከመይ ጌርካ ከም እትረኽቦን ብተወሳኺ ኣንብብ።
Uppdaterades

ምስክር ኮቪድ እንታይ ኢዩ?

 • ምስክር ኮቪድ (Covidbevis) ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም እተኸተብካ ዘረጋግጽ ዘይክፈሎ ዲጂታላዊ ወይ ብወረቐት ዚውሃብ ሰነድ ኢዩ። ዕላማኡ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚካየዱ መገሻታት ንምቅላል ኢዩ።
 • ኣብ ሃገር ሽወደን፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኢዩ ናይቲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ ሓላፍነት ዚወስድ።
 • ካብ መፋርቕ ሓምለ ጀሚሩ ነቲ ነጋቲቭ ውጽኢት መርመራ ኮቪድ-19 ዚምልከት ምስክር ወይ ድማ ከም ዝሓወኻ ዚገልጽ ምስክር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
 • እንተ ደንጎየ ነሓሰ 12 ናይ ምሕዋይ ምስክር እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ምሕዋይ ምስክር ማለት፡ ሓደ ሰብ እንተ ወሓደ ዓሰርተ መዓልቲ ዝገበረ ናይ ኮቪድ ፖዚቲቭ ውጽኢት ከርእይ ይኽእል ኢዩ ማለት ኢዩ።

ከመይ ገይረ ምስክር ኮቪድ ክረክብ እኽእል?

 • ምስ ተኸተብካ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት እቲ ምኽታብካ ናብቲ ሃገራዊ ናይ ክታበት መዝገብ ኪለኣኽ ኢዩ። እዚ ምስ ተላእከ፡ ብመገዲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ ጌርካ ናይ ኮቪድ ምስክር ክትእዝዝ ትኽእል።
 • ናይ ኮቪድ ምስክር ንምእዛዝ፡ ቅቡል ሽወደናዊ ኢ-ለጊቲማኹን ኪህልወካ ይግባእ። ኣብቲ e-legitimation.se ከመይ ጌርካ ኢ-ለጊቲማኹን ኪህልወካ ከም ዚኽእል ሓበሬታ ኣሎካ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)
 • ኢ-ለጊቲማኹን ምስ ዘይህልወካ ወይ ክትጥቀም ምስ ዘይትኽእል፡ እቲ ምስክር ኮቪድ ናብቲ ምዝጉብ ኣድራሻኻ ኪለኣኸልካ ይኽእል ኢዩ። ነቲ ፎርም ወይ ቅጺ ኣብቲ ናይ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ወይ E-hälsomyndighetens webbplats. ክትረኽቦ ትኽእል። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ነቲ ናይ ኮቪድ መረጋገጺ ብኸመይ እየ ዝጥቀመሉ?

 • ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ማሕበር ክትገይሽ ከለኻ ኣብ’ቲ ናይ ዶብ መተሓላለፊ ናይ መንነት ወረቐትካ ቁጽጽር ክግበር ኣንከሎ ተርእዮ።
 • ኣብ ምሉእ ጉዕዞ እቲ ናይ ኮቪድ መረጋገጺኻ ኣብ ቀረብካ ክትሕዞ ኣለካ።
 • ኣየኖት መምርሒታት ከምዝምልከቱ ኣቲ ትገሾ ዘለኻ ሃገር እዩ ዝውስን ስለ’ዚ ምንቲ ክትኣቱ እንድሕር እቲ ጠለባት ተማላእ ኮይንካ ንምቁጻጸር ሓላፍነትካ እዩ።
 • ኣብ ስወደን ኣብሮድ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ዝተፈላላአዩ ሃገራት ናይ መገሻ መምርሒታት ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።

መኣስ እየ ምስክር ዝወስድ ክሳዕ ክንደይ ግዜ ኢዩኸ ዘገልግል?

 • ናይ ኮቪድ ምስክር ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ክታበት ክትወስድ ትኽእል። እቲ ዓቐን ክታበት ክሳዕ ኣብ መዝገብ ዚኣቱ ክሳዕ ሸውዓተ መዓልታት ከም ዚወስድን፡ ኣብ እተፈላለያ ሃገራት ድማ እቲ ናብ ሃገር ንምእታው ዘድሊ ዓቐን ወይ ዶዝ ብዚምልከት እተፈላለየ መምርሒታት ከም ዘሎን ድማ ሕሰብ።
 • ገሊአን ሃገራት እውን፡ ናብ ሃገረን ቅድሚ ምእታው ካብቲ ካልኣይ ክታበት ጀሚሩ እተወሰነ ግዜ ኪሓልፍ ከም ዘለዎ ዚጠልባ ኣለዋ። ስለዚ ኣብታ እትገሻ ዘሎኻ ሃገር እንታይ መምርሒታት ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣቐዲምካ ኣረጋግጽ።  
 • ናይ ክታበት ምስክር ን 90 መዓልታት የገልግል ኢዩ፡ ንምሕዳሱ ድማ ከምቲ ክትወስዶ ከሎኻ ዝተጠቐምካሉ መገዲ ተጠቐም።
 • ድሕሪ ናይ NAAT-test (PCR) ፖዚቲቭ ውጽኢት፡ እንተ ቀልጠፈ ድሕሪ 11 መዓልታት፡ ናይ ምሕዋይ ምስክር ኪወሃብ ኢዩ። እዚ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ፖዚቲቭ ውጽኢት ጀሚሩ ን 180 መዓልታት ከገልግል ኢዩ።

ኣብቲ ምስክር ኮቪድ ናይቲ ዝወሰድካዮ ክታበት ዓቐን የሎን ዲዩ?Saknar du vaccindoser i ditt covidbevis?

 • ዝብዝሕ ግዜ ከምዚ መኾኒኡ፡ እቲ ሓበሬታ ኪምዝገብ ብዘይ ምኽኣሉ ኢዩ። እቲ ናይ ክታበት ዶዝ ክሳዕ ዚምዝገብ ክሳዕ ሸውዓተ መዓልታት ከም ዚወስድ ኣይትረስዕ።
 • ኣብ ገለ ናይ ኮቪድ ምስክር፡ ጌጋታት ተራእዩ ኣሎ። ክልተ ግዜ ተኸቲብካ ከሎኻ ኣብቲ ምስክር ኮቪድ ብምሉኡ ከይተመዝገበ ይጸንሕ። እቲ ናይ ሓበሬታ ጉድለት፡ ተክኒካዊ ጸገም ኪኸውን ይኽእል ወይ'ውን እቲ ምትሕልላፍ ተደናጒዩ ኪኸውን ይኽእል። ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ምስተን ወረዳታት ብምትሕብባር እቲ ጌጋ ካብ ምንታይ ከም ዝመጸ ብምምርማር ነቲ ጌጋ ቀልጢፉ ከዐርዮ ኢዩ።
 • ብቕልጡፍ ዘይትገይሽ እንተ ኾንካ፡ ቅሩብ መዓልታት ጸኒሕካ ሓድሽ ናይ ኮቪድ ምስክር ውሰድ።  
 • ቀልጢፍካ ክትገይሽ ኣድላዪ እንተ ኾይኑ ግን፡ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምጋሽ ናይ ኮቪድ ምስክር ኣየድልን ኢዩ። እቲ ምስክር፡ ነቲ መገሻ ንምቅላል ኢሉ ኢዩ ተሰሪሑ። ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ግዜ ሓጋይ፡ ወላ'ውን እንተ ዘይተኸተብካ ወይ ናይ ኮቪድ ምስክር እንተ ዘይብልካ፡ ምጋሽ ይከኣል ኢዩ። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቲ ናይ ኮቪድ ምስክር ኪተኣታቶ ከሎ ናይ ግዜያዊ/ተሳጋሪ ሕግታት ስለ ዝገበሩሉ ኢዩ። እቲ ተሳጋሪ ወይ ግዜያዊ ሕጊ ክሳዕ ነሓሰ 12 ከገልግል ኢዩ፡ በዚ ድማ ኣብ ክንዲ ናይ ኮቪድ ምስክር፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ዘርእይ ናይ መገሻ ወረቐት ምስክር ከተርእይ ትኽእል ኢኻ ማለት ኢዩ። 

ኣብቲ ናይ ኮቪድ ምስክርካ፡ ናይቲ ክታበት ዓቐን ምስ ዘይህሉ እንታይ ክትገብር ከም ዚግበኣካ ኣብቲ ናይ   ናይ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ወብሳይት  ብተወሳኺ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ንህጻናትከ ናይ ኮቪድ ምስክር ይውሃቦም ዲዩ?

 • ኣብዚ እዋን'ዚ ገለ ህጻናት ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም፡ ንኣብነት፡ ገለ ሕማም ዘለዎም፡ ይኽተቡ ኣለዉ። ወለዶም ካብቲ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና E-hälsomydigheten ምስክር ኮቪድ ኪሓቱሎም ይኽእሉ ኢዮም።
 • እቶም 16 ዓመት ዝወድኡን ኢ-ለጊቲማኹን ዘለዎምን ነቲ ናይ ኮቪድ ምስክሮም ካብ Covidbevis.se ዳውንሎድ ኪገብሩዎ ይኽእሉ ኢዮም። ጸኒሑ ኣብ ወርሓት ሓጋይ፡ ሓደ ሰብ ተመርሚሩ ከብቅዕ ኮቪድ-19 ምስ ዘይህሉዎ፡ ብቕድሚኡ ድማ ኮቪድ ሒዙዎ እንተ ነበረ፡ ናይ ኮቪድ ምስክር ኪረክብ ይኽእል ኢዩ። ነዚ ድማ ካብቲ ባዕላዊ ናይ ቅምሶ መርመራ ዝወሰደሉ ቦታ ኢዩ ዚረኽቦ።

ብዛዕባ ናይ ኮቪድ መረጋገጺ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ኤለትሮኒካዊ ሰበ-ስልጣን መርበብ ሓበሬታ ኣንብብ። (እቲ ገጽ ብቋንቋ ሽወደን እዩ)።