መገሻ ውሽጣዊ ሃገርን ሕዝባዊ መጐዓዓዝያን

እዚ ብሰፊሕ ዝላባዕ ዘሎ ሓድሽ ቫይረስ ኮረና፡ ንዂነታት ገያሾን ተመላለስትን ብቚልጡፍ ክቐይሮ ተኽእሎ ኣለዎ።ከም ገያሺ ንስኻ፡ ከተስተውዕለሎም ዘለካ ነገራት ኣብ’ዚ ሓበሬታ ኣሎ። ነዚ ምዕባለ ክትከታተሎን ኣብ ፍልጠት ዝተመስረቱ ውሳነታት ክትውስን እቲ ሓላፍነት ናይትካ’ዩ።

ID8

እቲ መገሻ ብሓቂ ኣድላዪ’ድዩ ኢልካ ሕሰብ


”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፡ ብምኽንያት ምልባዕ ናይ’ዚ ”ኮሮናቫይረስ’ዚ”፥ ኵሉ ሰብ ብዛዕባ’ቲ መዲብዎ ዝጸንሐ ናይ ኣውደ-ኣመት መገሻ ወይ ካልእ ኣብ ሽወደን ዚግበር መገሻታት፥ ብሓቂ እዚ መገሻ’ዚ የድልየኒድ’ዩ ኢሉ ንኽሓስብ ይመክር። እቲ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ፡ ብፍጹም ኪገይሽ የብሉን’ዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ኣንብብ።

ID18

ነዊሕ መገሻን ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣወግድ


ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ንዅሉ ሰብ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሽወደን መደብ ኣውጺእዎ ንዝነበረ መገሻ ከተግብሮ እንተ ኾይኑ ብሓቂ ኣድላዪ እንተ ኾይኑ መሊሱ ንኽሓስበሉ ይመክር። ብሓደ ወገን ናብ ካልእ ክፋል ናይዚ ሃገር ናይ ለበዳ ዝርግሐ ተኽእሎ ንምንካይ፣ ግን ከኣ ካብቲ ንስኻ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ እትረኣየሉ ኣብ ካልእ ዞባ ንዘሎ ኣገልግሎት ሕክምና ጾር ንኸይትኾኖ እዩ። ብህዝባዊ መጓዓዝያ ምጕዓዝ እውን ኣወግድ። እንተ ሓሚምካ፡ ንኻልኦት ሰባት ከይለበድካ ብሓደ ዝተኣማምን መገዲ ናብ ገዛኻ ክትከይድ ክትክእል የድልየካ።


ክሳብ ዘይሓመምካ፡ ካብ ገዛ ንሓደ ክልተ ሰዓት ዝወስድ መገሻታት ቅቡል እዩ። ግን ማሕበራዊ ርክባትካ ገደብ ክትገብረሉ ከም ዘለካ ሕሰበሉ፣ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀት ሓሉን ብዙሓት ሰባት ዝእከብሉ ቦታታት ኣውግድን።

ID11

ብዛዕባ መገሻ ውሽጣዊ ሃገርን ሕዝባዊ መጐዓዓዝያን እንታይ ይበሃል ኣሎ?


ብዙሓት ትካላት መጐዓዓዝያ፡ ኣብ መካነ መርበበን ብዛዕባ ኲነታት እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረና ሓበሬታታት ኣለወን። ሓበሬታ ብዛዕባ ትጐዓዘሎም መስመራትን ነቚጣታትን፡ ኣብ’ታ ዝምልከታ መካነ መርበር ረአ።

ID12

ቅድሚባቡር፡ ኣውቶቡስን ታክስን ምስፋርካ ነዚ ሕሰበሉ:

  • ኲሉሳዕ ነብስኻን ካልኦትን ካብ መልከፍቲ ብኸመይ ከም ትከላኸል፡ ነቶም ሓፈሻውያን ምኽርታት ሰዓቦም። እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛ ኹን፡ ኣእዳውካ ብተደጋጋሚ ተሓጸቦ፡ ክትስዕልን ክትህንጥስን ከለኻ፡ ኢድካ ዓጺፍካ ኣብ ናይ ቅድሚት ኲርናዕ ኢድካ ኣብል። ኣዒንትኻ፡ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ካብ ምሓዝ ተቘጠብ።
  • ካብ ካልኦት ተጐዓዝቲ ፍንትት በል።

  • መካነ መርበብ ናይ’ታ ሓላፍነት ትራፊክ ዘለዋ ትካል ረኣዮ። ምናልባት ፍሉያት ዝኾኑ ኣገባብ ክህልዋ ይኽእል’ዩ።

  • ድሕሪ መገሻ ወይ ጒዕዞ ኲሉ ሳዕ ኣእዳውካ ተሓጸብ።ኣማራጺ እንተ ዘይብልካ ድማ ናይ ኢድ ኣልኮሆል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

Publicerades