ናብ ወጻኢ ሃገር መገሻ

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ካብ ኲሉ ኣድላዪ ዘይኮነ መገሻ ናብ ኲለን ሃገራት ክንቊጠብ ይመክር። እዚ ዘሎ ኵነታት ዘይሩጉእን ቀልጢፉ ተቐያያርን’ዩ። ኣብ’ዛ ገጽ ካብ ዝተፈላለያ ቤት-ጽሕፈታትን በዓለ መዝታትን ብዛዕባ መገሻ ናብ ወጻኢ ሃገር ዝምልከቱ ሓበሬታታት ኣኪብና ኣስፊርናዮ ኣለና።

ID14

ግዝያዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቶም ናብ ሃገር ሽወደን ዝግበሩ መገሻታት 


ካብ ዕለት 19 መጋቢት ጀሚሩ ግድን ኣድለይቲ ዘይኮኑ ካብ ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ሃገር ሽወደን ዝግበሩ መገሻታት ተኣጊዶም ኣለዉ። ምጥፋእ ክሳብ June 15 ክሳብ ተግባራዊ ክኸውን ኢዩ። ዕላማ ናይ’ዚ እገዳ ነቶም ውጽኢት ቫይረስ ኮረና ዝኾነ ለበዳ ንምህዳእን ሕማም ኮቪድ-19 ከይራባሕ ድማ ንምንካይን’ዩ።
እዞም ዝስዕቡ ካብ እገዳ መገሻ ንውሽጢ ሃገር ነጻ እዮም፡

 • ሽወደናውያንዜጋታት
 • ቤተሰብዜጋታትሽወደንዝኾኑንኣብሽወደናዊትካል፡ሽወደናዊበዓልመዚወይኣብወጻኢኣብኣህጉራዊውድብዝሰርሑ፡እቲወሃቢስራሕንሰራሕተኛኡንወይብጻዩሰራሕተኛናብሽወደንክምለስእንተኣዚዝዎ።
 • ናይኣባልኤውሮጳዊቊጠባዊምትሕብባርሃገርዜጋዝኾነ፡ዜጋዓባይብርጣንያወይስዊዘርላንዝኾነወይናይኣባልኤውሮጳዊቊጠባዊምትሕብባርሃገር፡ዓባይብርጣንያወይስዊዘርላንኣባልስድራቤትዝኾነ፡ናብመንበሪኡሽወደንክምለስዝደሊ 
 • ኣብሽወደንወይሕብረትኤውሮጳመንበሪፍቓድወይመንበሪመሰልዘለዎምሰባትናብመንበሪኦምሽወደንክምለሱምስዝደልዩ
 • ዘይወደቐናይሽወደንቪዛዘለዎምንሰባትካብመገሻናብመንበሪኦምሽወደንክምለሱዝደልዩ
 • ፍሉይህጹጽጒዳይወይኣብሽወደንግድንክገብሮዘለዎውራይ(ዕዮ) እንተለዎ፡ካብእገዳነጻክኸውንይኽእልዩ።ንኣብነት
 • ሰራሕተኛክፍሊጥዕናንሕክምናን
 • ከምመግብንመድሃኒታትንዝኣመሰሉፍርያትኣብምጒዕዓዝዝሰርሑሰባት
 • ዝወርድንዝስቀልንመርከቤኛታትንመኪነኦምንተጸዓኒኣቊሕቶምንኣብሽወደንዘሎሞያውያንመራሕቲመኪና
 • ወዓልሕደርዘየብልጒዳይስድራቤትዘለዎምሰባት
 • ካብእገዳነጻዝኾኑነገራትተርጒሞምውሳነዝወስዱእቶምሽወደናውያንተቘጻጸርቲዶብእዮም። 

ID15

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ናብ ኲለን ሃገራት ዝግበሩ መገሻታት ደው ክብሉ ይመክር

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ናብ ኲለን ሃገራት ዝግበሩ መገሻታት ደው ክብሉ ይመክር። እቲ ምኽንያት ድማ ብሰንኪ ናይ’ዚ ሓዲሽ ቫይረስ ኮረናን ምስፍሕፋሕን እቲ መገሻን ብዝምልከት ዘሎ ዘይርጉእ ህልው ኲነታት’ዩ።
ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ነተን ቅድሚ ሕጂ እንተ ዘይተገሸን ይሓይሽ ዝበለን ሃገራት ወይ ከባብታት እቲ ውሳነ ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ። ናብ ኲለን ሃገራት እንተ ዘይተገሸ ይሓይሽ ዝብል ውሳነ ክሳብ 15 ሰነ ጸኒዑ ኣሎ። ድሕሪ ድማ ሓድሽ ግምገማ ክግበር እዩ።
ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ብዛዕባ ቫይረስ ኮረናን መገሻን ዝምልከት ሓድሽ ቊጽሪ ተሌፎን ከፊቱ ኣሎ፡ 08-405 92 00። ከም’ቲ ንቡር ንህጹጻት ቈንስላውያን ኲነታት ንናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ህጹጽ በዓል-ተራ ብቚጽሪ ተሌፎን 08-405 50 05 ክርከብ ይከኣል።ኣብ ክልቴአን ቊጽርታት ብሽወደንኛን ብእንግልዝኛን ኣገልግሎት ይህባ። ሽወደንኛ ወይ እንግልዝኛ ክትዛረብ እንተ ዘይክኢልካ፡ ዘመድካ ወይ መሓዛኻ ኣብ ምርኻብ ክሕግዘካ ይኽእል’ዩ።
ብዛዕባ ዝተመዝገበ(ዝተቖርጸ) ወይ ዝተመደበ መገሻ ዘተሓሳስበካ ነገር እንተሎ፡ ኣብ’ታ መገሻኻ ዝተመዝገብካላ (ዘቚረጽካላ)ትካል ወይ መገሻ ዘዳለወ ትካል፡ ዘድልየካ ሓበሬታ ድለ።

ID16

ኣብ ካልኦት ሃገራት እንታይ ዓይነት ደንብታት እዮም ጸኒዖም ዘለዉ?


ብዙሓት ሃገራት ሎሚ ለበዳ ከየስፋሕፍሕ ኣብ ሓጺር እዋን ዝተፈላለዩ ስጒምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እቶም ድንጋገታት ንኣብነት ካብ ደገ ናብ’ታ ሃገር ምእታው ወይ ምውሻብ ክኾኑ ይኽእሉ። እዚ ነቲ ኣብ’ታ ሃገር ክትኣቱ ወይ ክትነብር ዘሎ ተኽእሎታት ይጸልዎ’ዩ። ኣምባሳደራትን ቈንስላትን ሽወደን፡ ኣብ መካነ መርበር ስዊድን ኣብሮድ( Sweden Abroad) እዋናዊ ዝኾኑ ኣብ ወጻኢ ንዘለዉ ሽወደናውያን ዘገልግሉ ሓበሬታታት መገሻ ቀሪቦም ኣለዉ።

Publicerades