ናብ ወጻኢ ሃገር መገሻ

ምኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ (Utrikesdepartementet) ኣብዚ ጊዜ’ዚ ናብ ብዙሓት ሃገራት መገሻ ንኸይፍጸም መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። ከምኡ ውን፡ ካብ ”ሕብረት-ኤውሮጳ” (EU) ወጻኢ ዝዀና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ናይ ዘይኣድለይቲ መገሻታ እገዳ ኣውጺኡ ኣሎ። ኣብዚ ነቶም ንናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ኣመልኪቶም ዝወጹ መምርሒታት ኣኪብና ነቕርቦም ኣሎና።
Uppdaterades

ID120

ንወጻእተኛታት ዚምልከት ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት መርመራ ኣድላይነት

ብሓፈሻ፡ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ወጻእተኛታት፡ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ዘርእይ ቅቡል ወረቐት ምስክር ከርእዩ እንተ ደኣ ዘይክኢሎም፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ወረቐት ምስክር፡ ካብቲ ናይ ቅምሶ መርመራ እተኻየደሉ ግዜ ክሳዕ'ቲ ናይ ዶብ ምስጋር፡ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረ ኪኸውን ኣለዎ። 

ብስራሕ ዚመላለሱን፡ ናይ ዶብ ሰራሕተኛታትን፡ እንተ በዝሐ ክሳዕ ሓደ ሰሙን ዝዕድሚኡ ናይ መርመራ ውጽኢት ከርእዩ ይግባእ። እዚ ሓድሽ መምርሒ'ዚ፡ ነቲ ዝሓለፈ ናብ ሃገር ንምእታው ዚምልከት ክልከላ ዚምልእ እዩ።

እዞም ዚስዕቡ ዓይነት መርመራታት ቅቡላት እዮም፥ ጸረ-ኣካላት፡ PCR-መርመራን LAMP-መርመራን። እቲ ሓበሬታ ብንጹር መገዲ ብቛንቋታት ሽወደን፡ እንግሊዝ፡ ኖርወይ ወይ ዳንማርክ ኪግለጽ ይግባእ። 

ኣብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብተወሳኺ ኣንብብ ((እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID14

ካብተን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ጕዕዞ ዚምልከት ክልከላ

ክልከላ ነቲ ኣድላዪ ዘይኮነ ካብ ወጻኢ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ሽወደን ዝቐንዐ መገሻ ይምልከት። እቲ ክልከላ ወይ እገዳ ክሳዕ መጋቢት 31-2021 የገልግል።

ሽወደናውያን ዜጋታትን፡ ኣብ ካልእ ናይ EU/EES-ሃገራት ዜጋታት ዝኾኑን በዚ ክልከላ'ዚ ኣይቅይዱን። ካልኦት ንኽልከላ ምእታው ሃገር ዚምልከቱ ብዙሓት ሕድገታት ኣሎዉ፡ ንኣብነት ገለ ሃገራት፡ ትሑት ናይ ለበዳ ምዝርጋሕ ኣስጋእነት ከም ዘለወን እየን ዚቝጸራ። እዞም ኣብዘን ሕድገታት እተገብረለን ሃገራት ዚቕመጡ ሰባት፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዘርእዩ፡ ናብ ሽወደን ኪኣትዉ ይኽእሉ እዮም።

ንክልከላ ምእታው ሃገርን ንሕድገታትን ዚምልከት ናይ ፖሊስ ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ነቲ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን፡ ናብ ሽወደንን ዚግበር መገሻ ዚምልከት ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሕቶን መልስን  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

እቲ ናይ ሽወደን ተቖጻጻሪ ዶባት ነቲ ሕድገታት ብኸመይ መገዲ ከም ዚትግበርን ኣየናይ ውሳነ ከም ዚውሰድን ይሕብር፡ ይኹንምበር፡ ኣብቲ ናይ ዶባት መቆጻጸሪ ቦታታት፡ እቲ ገያሻይ እዩ ሕድገታት ዚምልከቶ እንተ ኾይኑ ኪገልጽ ዘለዎ።ሓደ ሰብ፡ ንኣብነት፡ ናይ ስራሕ ምስክር ወይ ካብ ናይ ህዝባዊ ቆጸራ ደብተር እተረኽበ ሓበሬታ ከርእይ ኪኽእል ይግባእ። 

ካብ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት  

ንወጻእተኛታት ዜጋታት ብዚምልከት፡ ነቲ ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ደንማርክን ኖርወይን ናብ ሽወደን ዝዓለመ መገሻታት፡ ግዜያዊ ክልከላ ተነቢሩሉ ኣሎ።

ሕድገታት ዚግበረሎም ኩነታትን ኣጋጣሚታትን፥

  • እቶም ኣብ ሽወደን ዚሰርሑን ዚነብሩን ሰባት ካብ ደንማርክ ኪመጹ ይኽእሉ እዮም።
  • እቶም ነቶም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ ወለዶም ኪበጽሑ ዝመጹ ህጻናትን ከምኡውን ናይቶም ህጻናት መሰነይታን።
  • እቶም ብናይ ሕክምና መጎዓዝያ ዚመጽኡ።

ብተወሳኺ፡ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኣብ ሃገር ሽወደን ኪኣትዉ ቅድሚ ዚፍቀደሎም፡ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ከርእዩ ይግባእ።

ኣብ ወጻኢ ሃገራት በጺሕካ እንተ ኔርካ

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ብራዚልን ኖርወይን፡ ኮቪድ-19 ዘኸትል ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ተረኺቡ ኣሎ። ንስኻ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብዘን እተጠቕሳ ሃገራት በጺሕካ እንተ ኔርካ ከምዚ ዚስዕብ ክትገብር ይግበኣካ፥

  • እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ጽናሕ
  • ክሳዕ ዚከኣለካ ምስ ካልኦት ካብ ምርኻብ ተቖጠብ
  • ናብ ሽወደን ምስ ኣቶኻ ተመርመር፡ ብድሕሪኡ፡ ሓሙሽተ መዓልቲ ጸኒሕካ ድማ መሊስካ ተመርመር

ኩሉ ናይ ቤተሰብ ኣባል እውን ክሳዕ ናይ ቅምሶ መርመራ መልሲ ዚረክብ ኣብ ገዛ ይጽናሕ።

ንኣኻ፡ ካብተን ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ዘለወን ሃገራት እትጓዓዝን ተጓዒዝካ ዝነበርካን ዚምልከት መምርሒ  (ብቛንቋ ሽወደን)

ID15

ናብ ኣየኖት ሃገራት ክገይሽ እኽእል?

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ መጋቢት 2020፡ ነቶም ኣብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ዚግበሩ ኣገደስቲ ዘይኮኑ መገሻታት ናይ ዘይምትብባዕ ምኽሪ ሂቡ እዩ። ኣገደስቲ ዘይኮኑ መገሻታት ኪብሃል ከሎ ሰብ ንምብጻሕን ከም ቱሪስት ኴንካ ምጋሽን ይምልከት። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ኣብ እተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ነቲ ዚህቦ ክልከላታት ከናውሖን ኪልውጦን ጸኒሑ እዩ።

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ነቶም ኣድለይቲ ዘይኮኑ ናብ ኖርወይ ዝዓለሙ መገሻታት ካብ 24 ጥሪ ጀሚሩ ከልኪሉዎም ኣሎ። እቲ ውሳነ ክሳዕ ብኻልእ ዚትካእ ከገልግል እዩ። ብኻልእ ወገን ነቶም ኣብ ውሽጢ EU, EES ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሸንገን ዚካየዱ መገሻታት ዚምልከት ናይ ዘይምትብባዕ መምርሒ የሎን።

ነቶም ካብ EU/EES/ ሃገራትን ዞባ ሸንገንን ወጻኢ ዚፍጸሙ ናይ ምብጻሕን ናይ ቱሪስትን መገሻታት ብዚምልከት እተዋህበ ናይ ዘይምትብባዕ መምርሒ ክሳዕ መጋቢት 15-2021 ኣብ ግብሪ ይውዕል።

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ብዛዕባ ቫይረስ ኮረናን መገሻን ዝምልከት ሓድሽ ቊጽሪ ተሌፎን ከፊቱ ኣሎ፡ 08-405 92 00። ከም’ቲ ንቡር ንህጹጻት ቈንስላውያን ኲነታት ንናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ህጹጽ በዓል-ተራ ብቚጽሪ ተሌፎን 08-405 50 05 ክርከብ ይከኣል።ኣብ ክልቴአን ቊጽርታት ብሽወደንኛን ብእንግልዝኛን ኣገልግሎት ይህባ። ሽወደንኛ ወይ እንግልዝኛ ክትዛረብ እንተ ዘይክኢልካ፡ ዘመድካ ወይ መሓዛኻ ኣብ ምርኻብ ክሕግዘካ ይኽእል’ዩ።
ብዛዕባ ዝተመዝገበ(ዝተቖርጸ) ወይ ዝተመደበ መገሻ ዘተሓሳስበካ ነገር እንተሎ፡ ኣብ’ታ መገሻኻ ዝተመዝገብካላ (ዘቚረጽካላ)ትካል ወይ መገሻ ዘዳለወ ትካል፡ ዘድልየካ ሓበሬታ ድለ።

እቲ ናብ ኵለን ካልኦት ሃገራት፥ ”ኣድላይነት-ዘይብሉ መገሻታት” ንዘይምግባር ዝተዋህበ መምርሒ፥ ናብ ሃገርካ ናብ ሽወደን ንኸይትምለስ ዚኽልክል ሓፈሻዊ መምርሒ ኣይኰነን። እቲ ዝበለጸ ግን፡ ንኣብነት ኣብዚ ዚመጽእ ዘሎ ናይ ቀረባ እዋን፥ ዝዀነ ዓይነት መገሻ ዘይምፍጻም እዩ። ነዚ ፍሉይ ዝዀነ ተርእዮ’ዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ፥ ንስኻ ከም ገያሻይ መጠን፡ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዘይርጉጽነት-ደረጃ’ዚ፥ ክትቅበሎ ዚግባእ’ዩ። ነቲ ናይ ርእስኻ ኩነታት ኣጽንዓዮ፥ ምስቶም ናይ መገሻ ኣዳለውቲ ወይ ናይ ነፈርቲ-ኩባንያ ድማ ርክብ ግበር። ነቲ መምርሒታትም ስዓቦ። ነቲ ካብቲ ዚምልከቶ ከባቢን፥ ካብ ”ምኒስትሪ ወጻኢ-ጉዳያት” ዚወሃብ ናይ መገሻ መምርሒን ምኽሪን ድማ ተኸታተሎ።

ID80

ብዛዕባ እቶም ክግየሸሎም ዘፍቀዱ ቦታታት ሓበሬታ ይሃሉኹም

ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩነታት ገና ውሑስ ኣይኰነን ዘሎ። ከም ገያሾ መጠን፡ መገሻኹም ክትመዝኑ ይግብኣኩም’ዩ፡ ኣዚኹም ሓበሬታ ዘለኩምን ነቶም ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ምኽርታትን ምልክታታትን ሰብ ሞያን ድማ ኣቦ ቦታኡ እትስዕቡን ኩኑ። ምልክታት ሕማም እንተለኩም፡ ክትገሹ ኣይግብኣኩምን’ዩ። እቶም ከባብያዊ መኸላእታታትን መምርሒታትን በበግዚኡ ክወጽኡን ቀልጢፎም ድማ ክቀያየሩን ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት መከላኸሊ፡ ኣፍ ግድን ክትገብር ዘገድድን ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ድማ ክህሉ ዘገድድን መምርሒ ክህሉ ይኽእል።

ብምኽንያት እዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት፡ ናብ ሽወደን ክትመጹ እንተዘይ ክኢልኩም UD ወይ ከኣ በዓል መዚ ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን ብመጓዓዝያ ክሕግዘኩም ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ’ዚ ምስቶም ትጓዓዙሎም ዘለኹም ትካል ርክብ ግበሩ ኢኹም፡ ከምኡውን ንመከላኸሊ መድሕንኩም ድማ  ረኣይዎ ኢኹም።

በዚ ኣፕ እዚ ኣቢልኩም appen UD Resklar ብዛዕባ እቲ እትገሽዎ ቦታ፡ ህሉው ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣምበሳደራት’ውን ህሉው ሓበሬታ መገሻ ኣብ ስዊድን ወጻኢ ዝብል ሓበሬታ ኣሎዎም። 

ID16

ኣብ ካልኦት ሃገራት እንታይ ዓይነት ደንብታት እዮም ጸኒዖም ዘለዉ?

ብዙሓት ሃገራት ሎሚ ለበዳ ከየስፋሕፍሕ ኣብ ሓጺር እዋን ዝተፈላለዩ ስጒምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እቶም ድንጋገታት ንኣብነት ካብ ደገ ናብ’ታ ሃገር ምእታው ወይ ምውሻብ ክኾኑ ይኽእሉ። እዚ ነቲ ኣብ’ታ ሃገር ክትኣቱ ወይ ክትነብር ዘሎ ተኽእሎታት ይጸልዎ’ዩ። ኣምባሳደራትን ቈንስላትን ሽወደን፡ ኣብ መካነ መርበር ስዊድን ኣብሮድ( Sweden Abroad) እዋናዊ ዝኾኑ ኣብ ወጻኢ ንዘለዉ ሽወደናውያን ዘገልግሉ ሓበሬታታት መገሻ ቀሪቦም ኣለዉ።

ገለ-ገለ ሃገራት፡ ጌሽካ መታን ናብኣተን ንምእታው ኪፍቀደልካ፥ ”ኮቪድ-19” ዘይብልካ ምዃኑ ናይ ምስክር-ወረቐት ኪህልወካ ይጠልባ እየን። ካልኦት ሃገራት ውን፡ ዜጋታተን እንተ ደኣ ነቲ ”ግዴታዊ-ውሸባ” ከይተገብረሎም ናብ ሃገሮም ኪምለሱ ኰይኖም፥ ምስክር-ወረቐት ኪህልዎም ይጠልባ እየን።

ናይ መገሻ ወረቐት-ምስክር ምሃብ፡ ናይ ማእከላት ጥዕና ልምዳዊ ስራሕ ኣይኮነን። ይኹንምበር፡ ነዚ ኣገልግሎት'ዚ ዘሳልጣ ብዙሓት ኩባንያታት ኣለዋ። ኣብዚ፡ ዝርዝር ናይተን ወረቐት-ምስክር መገሻ ዘቕርባ ኩባንያታት እነሆ፥

ሓበሬታ ከምኡ ውን መራኸቢ-ቀለቤት - ናብተን ናይ መገሻ ምስክር-ወረቐት ኪህባ ዚኽእላ ኩባንያታት (ብሽወደንኛ)

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ናይ ሽወደን ዝግበሩ ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ክኽልከሉ መንግስቲ ወሲኑ ኣሎ።እዚ ምኽልካል ክሳብ ዕለት 31 ነሓሰ ጸኒዑ ክጸንሕ’ዩ።ዕላማ ናይ’ዚ ምኽልካል ጽልዋ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ንምፍዃስን ምልባዕ ኮቪድ-19 ንምቕናስን’ዩ።