ረብሻ ወይ ጭንቀት ምስ ዝስመዓካ

ኣብ እዋን ቅልውላው ጭነቕ ወይ ጓሂ ጸቕጢ እንተለካ ንቡር’ዩ። ብዙሓት ሰባት ብጥዕነኦምን ኲነታት ህይወቶምን ወይ ድማ ብሰንኪ ናይ ካልእ ሰብ ጥዕናን ህይወትን ይጭነቚ እዮም። ነቶም ጭንቂ ዝስመዖም ወይ ኲነታት ጥዕና ኣእምሮ ናይ ነብሶምን ካልኦትን ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብኸመይ ክከናኸንዎ ከም ዝኽእሉ ክፈልጡ ዝደልዩ፡ ኣብዛ ገጽ ሓበሬታታት ኣኪብናዮም ኣለና።

ID17

ብሰንኪ ቫይረስ ኮረና ትጭነቕ ወይ ትርበሽ እንተኾይንካ

ምስ ካልኦት ሰባት ዘለና ኣካላዊ ርክባት ምስ ዝጐድል፡ ስምዒት ብሕትውና፡ ቅዛነት ወይ ረብሻ(ጭንቀት) ከኸትል ይኽእል። ነብስና ይኹን ቀሪብና ብቫይረስ ከይንልከፍ ጭንቀትን ፍርሕን ክስመዓና ይኽእል።እዚ ዓለም ለኻዊ ለበዳ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘኸትሎ ለውጥታት፡ ኣብ ብዙሓት ሰባት ጭንቀትን ተስፋ-ቐቢጽነትን ክፈጥር ስለ ዝኽእልን እቲ ኲነታት መወዳእትኡ እንታይ ከም ዝኸውን ክፍለጥ ስለ ዘይከኣል፡ ብዙሕ ሳዕ እቶም ስምዒታት ይገዱ ወይ ይብእሱ። እዚ ዂነታት መወዳእታ ከም ዘለዎ ምዝካሩ ኣገዳሲ’ዩ።
ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ጽንኩር እዋን፡ ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ እዩ ዘርኢ። ብዙሕ ጭንቂ ዝስመዓካ እንተ ኾይኑ፡ ጸገም ድቃስ እንተለካ ወይ ሓሳብ ቫይረስ ካብ ኣእምሮኻ ክትኣልዮ እንተ ዘይክኢልካ፡ ዘጨንቐካን ጸቕጢ ዝገብረልካን ንኽትኣልዮ፡ ሒደት ክትገብሮም ትኽእል ነገራት ኣለዉ።

  • ብዝተኻእለ መጠን እቶም መዓልታዊ ትገብሮም ነገራት ከም’ቲ ንቡር ቀጽሎም።
  • ብቐጻሊ ደስታ ዝህቡኻ ነገራት ክትገብር ፈትን።
  • ዜና ዝርብሸካ ኾይኑ እንተ ተሰሚዑካ ወይ ሕማቕ ስምዒት ዝህበካ ኮይኑ – ነቲ ኣብ ምርኣይ ወይ ምስማዕ ዜና ትሕልፎ ግዜን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን(ማስሜድያ) ትጥቐመሉን ክትድርቶ ፈትን።
  • ኣብ እዋን ቅልውላው ጭንቀት ዝፈጥሩ ብዙሓት ጌጋ ዝኾኑ ሓበሬታታት ይዝርጉሑ’ዮም። ብዛዕባ ሕማም ኮቪድ-19 ትረኽቦም ሓበሬታታት ካብ እሙናት ምንጭታት ክኾኑ ከም ዘለዎም ክዝንጋዕ የብሉን።
  • ዘጨንቐካ ነገር እንታይ ምዃኑ ምፍላጡ ኣገዳሲ’ዩ። ንሓደ ትኣምኖ ሰብ ስሚዒትካ ኣካፍሎ። ምስ ቀሪብካ ዘይኮነ ክትዛረብ እንተ ደሊኻ ድማ፡ ብተሌፎንን ቻትን ኢሜልን ሓገዝ ዘበርክታ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ።

ኣብ መካነ መርበር ቀይሕ መስቀል፡ ፍርሒ ምስ ዝዕብልለካ ነብስኻ ብኸመይ ክትሕግዛ ከም ትኽእል ምኽሪ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ገንፊሉ ዘሎ ለበዳ ሓድሽ ቫያረስ ኮረና ምስ ትጭነቕ ወይ ትውጠር፡ ደዊልካ ምስ ገለ ሰብ ብሽወደንኛን እንግልዝኛን ክትዛረበሉ መታን ክትኽእል፡ ቀይሕ መስቀል ናይ ደገፍ ተሌፎን መሰመር ከፊቱ ኣሎ፡ 0771-900 800።  እዚ ናይ ተሌፎን ደገፍ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልትታት ካብ 12-16 ክፉት’ዩ።
ረዳ ቦርነት(Rädda barnen) ኣብ ቈልዑን ዓበይትን ብሰንኪ ቫይረስ ኮረና ዝነቕል ጭንቂ፡ ብኸመይ ክጐድል ከመ ዘለዎ ሓበሬታታት ኣኪቡ ኣሎ።

Publicerades