ቈልዑን ወለድን

ንህጻናትን ወለድን ንኽልቲኦም ዝዓለመ ሓበሬታን መላግቦታትን’ውን ኣብዚ ኣኪብና ኣለና። ኣብ እትሻቐሉሉ እዋን ናበይ ክትከዱ ከም እትኽእሉ፡ መዓልታዊ ህይወት ከመይ ከተሕልፍዎ ከም እትኽእሉን፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ምስ ደቅኹም ከመይ ከም እትዛረቡን ብዝምልከት ሓሳብ ዝህብን ዝመክርን ድማ እዩ።
Uppdaterades

ID23

ንቈልዑን መናእሰይን – ደገፍ ብቋንቋ ሽወደንኛ

ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ ዚምልከት ስግኣት እንተ ደኣ ኣሎካ፡ ወይ ድማ ሕቶ እንተ ደኣ ኣሎካ፡ ነቲ  BRIS ንህጻናት ዚምልከት ናይ ደገፍ መስመር ተለፎን ክትድውለሉን ከተዋግዕን ትኽእል ኢኻ። እቲ ቁጽሪ ተለፎኖም 116 111 እዩ።  ኣብኡ፡ ምስቲ ኣማኻሪ ኢኻ እትዛረብ። እቲ ናይ ተለፎንን ናይ መዋግዕን መስመራት ኩሉ መዓልቲ ካብ ሰዓት 9-12 ከምኡውን ካብ ሰዓት 14-21 ክፉት እዩ። ናብ BRIS ኢመይል ምግባር እውን ይከኣል እዩ።

መ.ቈ.ኣ.ሕ (BRIS) ብዛዕባ ቫይረስ ኮረና ዝውቱራት ሕቶታትን መልስታቶምን ዘርዚርዎም ኣሎ።

ረዳ ቦርነት(Rädda Barnen) ብቫይረስ ኮረና ዝተጨነቚ ቈልዑዝህቦም ኣንፍታትን ምኽርታትን

ኡሞ(UMO) ብዛዕባ ቫይረስ ኮረና ኣብ መንጎ 13 25ን ንዝዕድመኦም ቈልዑን መናእሰይን ዝህቦም ሓበሬታ

ኡሞ (UMO): ኣብ ገዛ ብዙሕ ኮፍ ምስ ትብል ጽቡቕ ንኽስመዓካ ዝሕግዙ ኣንፍታት

ID24

ንወለድን ካልኦት ኣባጽሕን -  ብዛዕባ ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ቈልዑ በኽምዚ ትዛረብ

  • ኲነታት ተዓዘቦ. እቲ ቈልዓ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝፈልጥን ከመይ ከም ዝስመዖን ተረዳእ።
  • ንሕቶታት ኣተባብዕ። ነቶም ቈልዑ ዘተሓሳስቦም ነገራት ከም ዘሎ ምስ ትርዳእ መልሰሎም። ነቶም ቈልዑ ኣተስፍዎም።ኣብ’ዚ እዋን ብዙሓት ሰባት ኣሸገርቲ ዂነታት ኣብ ምፍታሕ ይርከቡ ኣለዉ። 
  • ነቶምቈልዑኣተስፍዎም።ኣብ’ዚእዋንብዙሓትሰባትኣሸገርቲዂነታትኣብምፍታሕይርከቡኣለዉ።

  • ንዓኻዘጨኑቚኻነገራትኣይተሕልፈሎም።ካብ’ቲቈልዑክፈልጥዎዝደልዩንዘድልዮምንነገራትተበገስ።

  • እለታዊኣሰራርሓኻዓቅቦ።ኣህድኣዮምከምኡ’ውንካብቫይረስወጻኢዝኾነካልእነገርኣዕልሎም።