ሰራሕተኛታት፡ ወሃብቲ ስራሕን ትካላትን

ሓሚመ ክሰርሕ እንተ ዘይከኣልኩ እንታይ ሳዕቤን ክህሉ ይኽእል? ከም ወናኒ ትካል እንታይ ዓይነት ሓገዛት ክረክብ እኽእል? ኣብ’ዛ ገጽ ኣብ ዝተፈላለያ ቤት ጽሕፈታትን በዓለ መዝታትን ብዛዕባ ትካል ዋኒን፡ ተቖጺርካ ምስራሕ፡ ብኲሪት ሕማምን ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ዝርከብሉ መወከሲታት ኣኪብና ኣቕሪብናዮም ኣለና።

ID28

ወሃቢ ስራሕ

ሰራሕተኛታት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ወሃብቲ ስራሕ ተኽእሎታት እንተለዎም፡ ኸምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝሓይሽ ከምዝኾነ ክሓስብሉ ኣለዎም። ኣብ ገዛኻ(ብርሑቕ) ኮይንካ ምስራሕ፡ ምዝርጋሕ ለበዳ ኣብ ምቕሃም እጃም ኣለዎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕክምና ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ክህሉ ዝኽእል ጾር የቃልል እዩ።

ID29

ንትካላት ዝኸኑ

ሓፈሻውያን ምኽርታት
ኲሉ ሰብ ሕማም ኮቪድ-19 ንኸይዝርጋሕ ክከላኸል ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ሽወደን ንዝርከባ ትካላት ዝምልከት ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ነዞም ዝስዕቡ ሓፈሻውያን ምኽርታት ኣስፊርዎም ኣሎ፡

 • ንበጻሕቲ፡ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ዝምልከት ሓበሬታ ከዳልዉ
 • ተርታ ኣብ ዝፍጠረሉ ቦታታት፡ ምፍንታት ምእንትን ክህሉ ኣብ ባይታ ምልክታት ከንብሩ
 • ምፍንታት ብዝፈጥር መንገዲ ኣቀማምጣ ኣቚሑት(ከም መናብርን ጣዋሉን) ምምዕርራይ
 • ኣኼባታት ብኢንተርነት ምክያድ
 • ሰብ ኣዳዉ ብሳምናን ማይን ወይ ብናይ ኢድ ኣልኮሆል ገይሩ ክሕጸብ ከም ዘለዎ ምርግጋጽ
 • ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ክህልዉ ዝኽእል ብዝሒ ሰባት ምድራት

ID30

ምኽሪ ንቤት-ብልዕን ባራትን

ምስፍሕፋሕ ሕማም ኮቪድ-19 ንምንካይ ንኣብያተ መግቢ፡ እንዳ ሻህን ባራትን ዝምልከት ሓደስቲ ደንብታት ኣለዉ።

 • ኣብ መስርዕ፡ ኣብ ጣውላ መኣዲ፡ ቡፈታትን(ደርዲርካ መግቢ ትወስደሉ ቤት-መግቢ) ባንኮታት፡ ኣብ መንጎ ሰባት ዘይምፍንታት ክህልዉ የብሎምን። ኣብ መንጎ ዓማዊል ምፍንታት ክህልው ኣለዎ።
 • ዓማዊል ኣብ ጣውላ መኣዲ ኮይኖም ክበልዑን ክሰትዩን ኣለዎም። ዝተኣዘዘ መግቢ ይኹን መስተ እቶም ሰራሕተኛታት ኣምጺኦም ክቕርብሎም ኣለዎም።
 • እቶም ዓማዊል ባዕሎም ከይዶም ክእዝዙን ዝኣዘዝዎ ክወስዱ ዝከኣል እንተኾይኑ፡ ክሳብ ምፍንታት ዘሎን ኣብ መስርዕ ምጽቕቓጥ ዘይፈጠረ፡ ፉቚድ’ዩ። 
 • ብደገ ኣዚዝካ መጺኻ ትወስዶ መግቢ፡ ኣብ መንጐ ሰባት ምፍንታት ክሳብ ዘሎ፡ ከም ቀደሙ ፉቚድ’ዩ።
 • ኣብ ኣብያተ መግብን ኣብ ቦታታት ምንሽርታት በረድ ዝርከባ ኣገልግሎት ድሕረ ምንሽርታት ዝህባ ትካላትን እዞም ደንብታት ይምልከተን’ዩ።
Publicerades