Riskgrupper

Vissa kan få svårare symtom om de smittas av covid-19, framförallt av de som har lunginflammation och andningsbesvär. Eftersom sjukdomen är ny saknas heltäckande kunskap om vilka grupper som löper störst risk att bli svårt sjuka.
Uppdaterades

Från och med 22 oktober gäller de allmänna råden för att förhindra smittspridning för alla i samhället, även för riskgrupper och de som är 70 år och äldre. Folkhälsomyndigheten har tagit bort rekommendationen om att dessa grupper bör undvika kontakter med andra.

70+ och andra riskgrupper

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder. Här nedan har vi listat sjukdomar som också kan öka risken. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad som ökar risken att drabbas allvarligt av covid-19.

Besök på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten kan införa lokala besöksförbud på äldreboenden. På platser där lokalt besöksförbud införs kommer verksamheten kunna göra vissa undantag och tillåta besök från till exempel make, maka och partner. Förordningen som medger lokala besöksförbud trädde i kraft 21 november och gäller till och med sista februari 2021.

Kontakta det aktuella äldreboendet för att ta reda på vad som gäller för besök. Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att smitta inte kommer in och sprids till boende och personal. Anhöriga och boende har också ansvar att följa de allmänna råden för att begränsa smittspridning.

Gravida

Studier visar att gravida löper en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt och andra allvarliga komplikationer. Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida att vara extra försiktiga. Detta gäller alla gravida och särskilt i slutet av graviditeten från och med graviditetsvecka 36. Risken för allvarlig sjukdom kan också öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma.

Alla gravida bör allmänt vara extra noggranna med att följa de rekommendationer som finns om att hålla avstånd, vara noga med handhygien, samt undvika sociala kontakter utanför en mindre krets och undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten vill också uppmana gravida att vaccinera sig mot den vanliga säsongsinfluensan. Det är också viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen. En luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan innebära risker.

En covid-19-infektion verkar inte föras över till fostret under graviditeten eller vid amning. Barn kan smittas med covid-19 men det verkar väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Friska barn behöver därför inte separeras från mamman efter förlossningen.

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen

Du som är gravid ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att du exponeras för coronaviruset. Som gravid ska du inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Försiktighetsprincipen ska råda, alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få.

Folkhälsomyndighetens information till dig som är gravid

Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19 på arbetsplatsen

Mer information om riskgrupper

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (PDF)

Förebyggande sjukpenning

Vissa riskgrupper löper en särskilt hög risk för att bli allvarligt sjuka om de drabbas av covid-19 och kan då ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för att undvika att smittas.

Du kan få ersättning om du:

 • har arbete men en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19
 • saknar möjlighet att arbeta hemifrån och att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen för att undvika smittspridning
 •  har ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19.

Ansökan om ersättning hos Försäkringskassan

Information hos Försäkringskassan om villkor för att få förebyggande sjukpenning

Så håller du dig frisk

Du som har någon av ovanstående sjukdomar eller tillstånd bör rådgöra med din behandlande läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19