Riskgrupper

Vissa kan drabbas av allvarlig sjukdom om de smittas av covid-19 vilket kan leda till andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död. Om man dessutom har vissa andra sjukdomar ökar risken ytterligare.
Uppdaterades

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder. Enligt Folkhälsomyndigheten är det främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt.

Sjukdomar som också kan öka risken för allvarlig sjukdom: 

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
 • Downs syndrom

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad som ökar risken att drabbas allvarligt av covid-19.

Socialstyrelsen har också sammanställt en lista över riskgrupper (PDF). I Socialstyrelsens lista finns även diagnoserna:

 • Schizofreni
 • Bipolär sjukdom

Gravida

Studier visar att gravida löper en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt och andra allvarliga komplikationer. Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida att vara extra försiktiga. Detta gäller kvinnor i graviditetsvecka 20-36. Risken för allvarlig sjukdom kan också öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma.

Alla gravida bör allmänt vara extra noggranna med att följa de rekommendationer som finns om att hålla avstånd, vara noga med handhygien, samt undvika sociala kontakter utanför en mindre krets och undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten vill också uppmana gravida att vaccinera sig mot den vanliga säsongsinfluensan. Det är också viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen. En luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan innebära risker.

Gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas 4. Om man är gravid och inte har någon underliggande sjukdom rekommenderas man att vaccinera sig efter 12:e graviditetsveckan. Gravida som ingår i riskgrupper kan vaccineras mot covid-19 med mrna-vaccin under fas 3. Det gäller när kvinnan har ett tillstånd eller sjukdom som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. 

Barn kan smittas med covid-19 men det verkar väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Friska barn behöver därför inte separeras från mamman efter förlossningen.

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen

Du som är gravid ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att du exponeras för coronaviruset. Som gravid ska du inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Försiktighetsprincipen ska råda, alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få.

Folkhälsomyndighetens information till dig som är gravid

Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19 på arbetsplatsen

Mer information om riskgrupper

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (PDF)

Förebyggande sjukpenning

Vissa riskgrupper löper en särskilt hög risk för att bli allvarligt sjuka om de drabbas av covid-19 och kan då ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för att undvika att smittas.

Du kan få ersättning om du:

 • har arbete men en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19
 • saknar möjlighet att arbeta hemifrån och att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen för att undvika smittspridning
 •  har ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19.

Ansökan om ersättning hos Försäkringskassan

Information hos Försäkringskassan om villkor för att få förebyggande sjukpenning

Så håller du dig frisk

Du som har någon av ovanstående sjukdomar eller tillstånd bör rådgöra med din behandlande läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19