Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige

Har du reagerat på att hanteringen av coronaviruset covid-19 kan skilja sig åt mellan olika verksamheter eller delar av landet? Det beror på Sveriges principer för krishantering.

Den svenska krishanteringen bygger på tre grundprinciper som syftar till att skapa ett så säkert och robust system som möjligt – att man anpassar åtgärder efter hur situationen ser ut lokalt utifrån nationella riktlinjer.

Tre principer styr krishantering i Sverige

Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har även ansvar för den i en krissituation. Det betyder exempelvis att kommuner har ansvar för att sköta skola och äldreomsorg även under en pandemi som covid-19.


Likhetsprincipen
Så långt det är möjligt ska verksamheten skötas precis som vanligt, i den mån det är möjligt med hänsyn till nationella riktlinjer. Det betyder att om det är möjligt ska exempelvis skolor hållas öppna. Däremot kanske man vidtar åtgärder som att alla ska tvätta händerna, att ha mindre klassrumsundervisning eller att sjuka elever ska hållas hemma lite längre.

Närhetsprincipen
Den som är närmast där en kris inträffar har ansvar för att hantera den. Om det är stor smittspridning i en kommun kan den kommunen välja att vidta större åtgärder än vad som sker i en mindre drabbad kommun, baserat på nationella riktlinjer från ansvariga myndigheter.

God kunskap och kännedom ska styra

Dessa tre principer samverkar för att skapa ett samhälle med god förmåga att hantera kriser då de som hanterar kriserna har god kännedom om de lokala förutsättningarna. Om exempelvis en kommun behöver stöd i sin hantering av en krishändelse får den stöd av kringliggande kommuner och länsstyrelse.

På samma sätt fungerar det inom andra delar av samhället. Man börjar med att hantera krisen i dess omedelbara närhet, samtidigt som det finns resurser beredda på regional och nationell nivå om händelserna blir för omfattande för att hantera på lokal nivå.

Covid-19 hanteras lokalt, regionalt och nationellt

I fallet med coronaviruset covid-19 är myndigheter på lokal, regional och nationell nivå igång och arbetar utifrån sina ansvarsområden. På nationell nivå styrs myndigheterna av regleringsbrev från regeringen om vad som är deras grunduppdrag.

Utifrån sina uppdrag samverkar de myndigheter som har en roll i hanteringen av covid-19. Folkhälsomyndigheten, UD, Skolverket, MSB, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket är några av de myndigheter som utifrån sina olika uppdrag är inblandade i hanteringen av covid-19.

Uppdaterades

Läs mer om så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige