SMS om covid-19

Måndagen den 14 december skickades ett sms till Sveriges befolkning. Syftet var att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då började gälla i hela landet.

För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. 

Sms-utskicket görs för att så många som möjligt ska känna till de nya råden. Sms:et kommer inte att ha ett telefonnummer som avsändare, istället kommer det att stå "Fohm, MSB" i avsändarraden. 

I sms-meddelandet står det: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation". Meddelandet kommer att gå ut till alla mobiltelefonabonnenter i landet.

Informationen i meddelandet har tagits fram av MSB och Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen. Meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter.

Inga personuppgifter har samlats in

Folkhälsomyndigheten och MSB ansvarar för själva informationen i SMS:et, men har inte tillgång till dina personuppgifter eller ditt telefonnummer i samband med utskicket.
Det är din teleoperatör som ansvarar för att hantera dina personuppgifter och ditt telefonnummer i samband med SMS-utskicket.

Teleoperatörerna har skickat meddelandet till alla aktiva svenska mobilnummer utan att titta på vem som innehar det.

Myndigheternas personuppgiftsbehandling

Folkhälsomyndigheten och MSB ansvarar bara för hur dina personuppgifter behandlas om du besöker myndigheternas webbplatser. Den rättsliga grunden för behandlingen på webbplatserna är att den är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, att informera dig om att följa de nya skärpta föreskrifterna och allmänna råden för att begränsa spridningen av covid-19.

Du kan vända dig till MSB och Folkhälsomyndigheten för att få information om hur myndigheterna behandlat dina personuppgifter om du besökt våra webbplatser.
Du kan begära att få en kopia av de personuppgifter som myndigheterna behandlat om dig om du besökt någon av våra webbplatser.

Om du anser att personuppgifter som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. När myndigheter behandlar personuppgifter för utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst in-vända mot behandlingen. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du anser att myndigheterna har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du kan kontakta MSB:s dataskyddsombud via myndighetens växeltelefonnummer eller via e-postadressen dso@msb.se.

Du kan kontakta Folkhälsomyndighetens dataskyddsombud via myndighetens växeltelefonnummer eller via e-postadressen dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se.

 

Uppdaterades