Vaccin, läkemedel och behandling

Här hittar du information om planen för vaccinering, om hur samhället planerar att följa upp nytta och risker med vaccinet samt om läkemedel och behandling av covid-19.

Nationell plan för vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri till alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen.

Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 tas fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna.

Sverige ingår i ett EU-samarbete om ett gemensamt avtal för inköp av vaccin mot covid-19. Hittills har avtal slutits med AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech och CureVac. Läs regeringens senaste pressmeddelande om vilka avtal som slutits

Den 27 december inleddes vaccineringen mot covid-19 på äldreboenden i Sverige. 

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset.

Läs mer om innehållet i Pfizer/Biontechs vaccin

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccineringen mot covid-19

Ansvarsfördelning i arbetet med vaccionation mot coid-19

Prioriteringsordning för vaccin

Folkhälsomyndigheten bedömer att de som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först. Vaccineringen har därför delats in i fyra faser. Tillgången på vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

Fas 1
I den första fasen erbjuds följande grupper vaccin:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom hälso- och sjukvård som arbetar med denna riskgrupp.
 • Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2
I den andra fasen kommer följande grupper att erbjudas vaccin:

 • Övriga personer som är 70 år eller äldre. De äldsta vaccineras först.
 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare. 

Fas 3
I den tredje fasen kommer övriga vuxna personer som tillhör en riskgrupp att erbjudas vaccin. Arbetet med att specificera dessa grupper pågår.

Fas 4
I den fjärde och sista fasen kommer övriga vuxna som inte tillhör en riskgrupp att erbjudas vaccin. 

På grund av hög vårdbelastning och det pressade läget i delar av sjukvården kan det behövas lokala anpassningar. Regioner får till exempel möjlighet att tidigarelägga vaccinering av viss vårdpersonal.  

Folkhälsomyndigheten har valt att avvakta med att rekommendera vaccination av personer som är under 18 år. För barn som har vissa sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår covid-19-sjukdom kan vaccination i vissa fall ändå diskuteras med barnets läkare.

Vaccin måste godkännas av EU och Läkemedelsverket

Vaccin godkänns oftast centralt inom EU. Det innebär att det granskas av experter från alla medlemsländer, däribland svenska Läkemedelsverket. Godkännandet baserar sig på information och data från tillverkaren av vaccinet. Inom EU finns tydliga krav på vilka tester och kliniska studier som behöver göras och hur omfattande de behöver vara.

Vid bedömningen om ett vaccin ska godkännas eller inte vägs nyttan med vaccinet mot de eventuella risker man kan se i form av biverkningar som rapporterats i de kliniska studierna. Även när vaccinet är godkänt övervakas det för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar.

Information om hur vaccin godkänns från Läkemedelsverket

Godkända vaccin för covid-19

Det finns två godkända vaccin mot covid-19:

Om risker och biverkningar

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att följa upp risker och biverkningar av kommande vacciner mot covid-19.

Läkemedelsverket planerar att:

 • Underlätta för hälso- och sjukvård och allmänhet att rapportera misstänkta biverkningar.
 • Genomföra kommunikationsinsatser om vikten av att rapportera misstänkta biverkningar.
 • Signalspana efter misstänkta biverkningar i olika hälsodataregister.
 • Genomföra fördjupade registerstudier riktade mot misstänkta biverkningar.

Läkemedelsverkets lägesrapport om misstänkta biverkningar av vaccination mot covid-19 (7 januari 2021)

Om försäkring vid eventuella biverkningar

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel har du rätt att vända dig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB för att kostnadsfritt få din sak prövad. De utreder då skadan och om det bedöms vara en läkemedelsskada, kan du få ersättning. Detta gäller även för vaccination med något av de godkända vaccinen mot covid-19.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats

Information om överenskommelse gällande skador till följd av vaccinering mot covid-19 på Regeringens webbplats

Läkemedel

Två läkemedel mot covid-19 är godkända för behandling i Europa. Det handlar om det antivirala läkemedlet Veklury (remdesivir) och Dexametazon, ett läkemedel som minskar inflammation och dämpar immunförsvaret.

Läkemedelsverket om Veklury (remdesivir) och Dexametason.

Rapportera biverkningar

Om du får biverkningar av de läkemedel du får i samband med behandling av covid-19 är det viktigt att du rapporterar dem till Läkemedelsverket.

Behandling av covid-19

De flesta som får sjukdomen covid-19 känner igen symtomen från en vanlig förkylning eller influensa och behöver inte söka vård. En liten grupp av de som smittas blir allvarligt sjuka och kan behöva vård på sjukhus. Kontakta genast vården om du plötsligt blir sämre eller får andningsbesvär även när du vilar.

Egenvård vid lindriga symtom

Om du har lindriga symtom tipsar 1177 Vårdguiden om vad du själv kan göra för att må bättre:

 • Drick mycket. Det är extra viktigt om du har hosta eller feber.
 • Höj huvudändan på sängen genom att bädda med extra kuddar.
 • Du mår oftast bättre om du använder febernedsättande läkemedel vid hög feber.
 • Vila ordentligt men undvik att ligga stilla för länge. Det försämrar lungornas möjlighet att arbeta och kan försvåra läkningen av sjukdomen.

Fler råd finns hos 1177 Vårdguiden.

Behandling vid allvarlig sjukdom

En del som får covid-19 blir allvarligt sjuka i lunginflammation och kan få svårt att andas. Om du blir allvarligt sjuk får du behandling för att stödja funktionen hos lungor och andra organ som kan vara påverkade. Det kan till exempel handla om att du får extra syrgas eller hjälp med andningen via en respirator. 1177 Vårdguiden om hur det går till att behandlas i respirator.

Rehabilitering efter covid-19

Vårdtiderna för patienter som utvecklar covid-19 kan vara långa, speciellt för dem som intensivvårdats. Efter att ha genomgått covid-19 kan symtom i vissa fall märkas länge. Om du har varit smittad och känner av fysiska eller psykologiska besvär som inte går över kan du behöva kontakta vården. Din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden kan berätta mer om vart du bör vända dig för rehabilitering.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för personal inom hälso-och sjukvården för att möta ökat behov av rehabilitering och med konkreta råd för träning och behandling efter covid-19.

Varning för vilseledande produkter

Livsmedelsverket uppmanar allmänheten att se upp med kosttillskott och andra livsmedel som påstås bota eller förebygga covid-19. Flera produkter har dykt upp inom främst e-handeln, men att påstå att kosttillskott och andra livsmedel botar eller skyddar mot covid-19 är olagligt eftersom det saknas vetenskapliga bevis för detta. Livsmedelsverket arbetar med andra myndigheter för att stoppa försäljningen.

Om du kommer i kontakt med denna typ av produkter kan du göra en anmälan till kommunens livsmedelsinspektörer eller mejla till Livsmedelsverket på registrator@slv.se.

Uppdaterades