Om Krisinformation.se

Vad är Krisinformation.se?

Så fungerar Krisinformation.se

 • Vad kan jag hitta för information på Krisinformation.se?

  Före krisen finns information om hur samhällets krishantering och krisberedskap fungerar. Här finns faktatexter och förklarande texter, samt länkar till fördjupning hos de aktörer som har ansvar inom olika områden. Under en kris ges en översiktlig bild av krisen, och länkar till berörda aktörernas hemsidor för att få information om aktuellt läge och om vad de gör.

  Källa: Krisinformation.se | 8 maj 2008 13:34
 • Vad publicerar Krisinformation.se för nyheter?

  Allmänhetens behov av information styr vad vi publicerar. I vår omvärldsbevakning letar vi efter frågor som allmänhet och medier ställer. Det är dessa frågor vi i första hand försöker besvara.

  Vi publicerar alltid

  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
  • SMHI:s vädervarningar klass 2 och 3.
  • När myndigheter och andra aktörer behöver stöd att nå ut med viktig information.
  • Nyheter som inte tyder på en omedelbar kris men som på ett bra sätt visar hur krishanteringssystemet fungerar kan vi också publicera.
  Källa: Krisinformation.se | 5 apr 2018 11:11
 • Hur får redaktionen informationen bekräftad?

  All information som Krisinformation.se publicerar måste ha bekräftats av ansvarig myndighet eller aktör. Vi använder inte uppgifter som enbart förekommer i medier.

  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:29
 • Vad styr vilket innehåll som kan publiceras?

  Det är främst händelseutvecklingen, tillgången på bekräftad information hos ansvariga myndigheter eller information som grundats på t ex myndighetsgemensamma möten som styr innehållet. Målet är att medborgarnas behov av information ska styra vilket innehåll som prioriteras och publiceras. All information på Krisinformation.se ska vara korrekt och bekräftad. Redaktionen styr över hur den paketeras och struktureras på webbplatsen. 

  Du kan läsa mer om hur vi arbetar här 

  Källa: Krisinformation.se | 5 apr 2018 11:08
 • Kan jag få nyheter från Krisinformation.se på annat sätt än via webbplatsen?

  Krisinformation.ses nyheter publiceras också på Facebook och på Twitter. Det finns också en mobilapp. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på webbplatsen men du kan välja vilket eller vilka län du vill följa. Läs mer om Krisinformation.se 

  Källa: Krisinformation.se | 15 jun 2018 10:30
 • Vilken status har informationen?

  All information på Krisinformation.se är bekräftad av myndigheter. Misstankar eller rykten  publiceras inte. Inte heller siffror eller statistik som inte är säkerställd. 

  Källa: Krisinformation.se | 8 maj 2008 13:34
 • Hur ofta uppdateras Krisinformation.se?

  Det styrs av allmänhetens behov av information. Redaktionen arbetar dagligen med omvärldsbevakning och publicering. Redaktionen har beredskap så publicering kommer att ske så fort behov uppstår. Utveckling av innehåll sker kontinuerligt i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Det är också tillgängligheten på ansvariga myndigheters/aktörers information om en händelse som avgör om Krisinformation.se kan gå ut med en nyhet eller liknande.

  Källa: Krisinformation.se | 5 maj 2014 10:14
 • Kan jag hitta information på Krisinformation.se som jag inte får någon annanstans?

  Den information som finns på Krisinformation.se finns i allmänhet hos ansvariga myndigheter. På Krisinformation.se samlas krisinformationen på ett ställe, oavsett vem eller vilka som hanterar krisen. Syftet är att det ska bli lättare för allmänheten att hitta till rätt information och till ansvarig aktör. Krisinformation.se är också en samlingsplats för myndigheters och aktörers gemensamma information om händelser och kriser.

  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:30

 • Hur många besökare har Krisinformation.se?

  En vanlig dag, när ingenting allvarligt händer, har webbplatsen cirka 1000 besökare. Under större händelser kan det bli betydligt mer. Ett exempel var juli 2018 under skogsbränderna då antalet besök på webbplatsen översteg en halv miljon, alltså tio gånger fler än normalt.

  Källa: Krisinformation.se | 6 dec 2018 13:04
 • Vad är Krisinfobloggen och vad skriver ni i den?

  Krisinfobloggen är en plats för texter som handlar om krishanteringssystemet. Det kan handla om att förklara hur delar av systemet fungerar eller att berätta hur redaktionen arbetar. Ibland bjuder vi in gästskribenter som kan berätta om sitt arbete inom krishanteringssystemet. Vid en större händelse kommer den huvudsakliga händelseutvecklingen dock att förmedlas via webbplatsen, på Twitter och på Facebook.

  Läs mer om Krisinformation.ses arbete i sociala medier

  Källa: Krisinformation.se | 15 jun 2018 10:43
 • Skriver ni om alla händelser och kriser i Sverige?

  Det kan vara så att en händelse hanteras bra av de lokalt ansvariga myndigheterna. Krisinformation.se följer rapporteringen om händelser som dricksvattenläckor, små strömavbrott och så vidare i vår dagliga omvärldsbevakning. Att det råder strömavbrott, eller att kommunen undersöker dricksvattnet efter bakterier, måste inte betyda att det råder en kris. Om däremot strömavbrottet orsakar andra störningar, till exempel så att människor riskerar att skadas, så gör vi en annan bedömning. Eller om kommunen, eller vattenbolaget, gör bedömningen att vattenkokningen ska gå ut som Viktigt meddelande till allmänheten. Här hittar du vår publiceringspolicy 

  Källa: Krisinformation.se | 6 dec 2018 13:24
 • Hur många når ni via sociala medier?

  Ett inlägg från Krisinformation.se får i genomsnitt upp till 30 000 visningar på Twitter och når upp till 30 000 användare på Facebook. Under skogsbränderna 2018 och terrorattentatet i Stockholm 2017 nådde vi hundratusentals människor genom sociala medier.

  Källa: Krisinformation.se | 20 mar 2019 14:00
 • Vad gör ni om internet går ner i ett område?

  Sveriges Radio P4 är samhällets beredskapskanal vid information om händelser. Det är också den huvudsakliga kanal som myndigheter ofta hänvisar till om internet och/eller telefoni skulle gå ner. Kommunen har ansvar att informera dem som befinner sig i kommunen under kriser. Därför kan det vara bra att höra med kommunen om vilka rutiner de har för att informera allmänheten om de ordinarie kommunikationskanalerna skulle sluta fungera.

  Källa: Krisinformation.se | 6 dec 2018 13:06
 • Finns Krisinformation.se på andra språk än svenska?

  Krisinformation.se finns på lättläst svenska vilket innebär att fler kan ta del av informationen, både personer med lässvårigheter och människor som har begränsade kunskaper i svenska. Krisinformation.se publicerar också nyheter på engelska. I övrigt hänvisar vi till översättningsverktyg på webben samt i sociala medier som Facebook och Twitter.

  Källa: Krisinformation.se | 6 dec 2018 13:04
 • Varför tar ni inte fram egna kartor över händelser som till exempel skogsbränder?

  I början av många större händelser kan kartor saknas om det inte är känt vilken utbredning exempelvis en skogsbrand har eller om elden sprider sig så snabbt att en karta blir inaktuell på en gång. Krisinformation.se känner till att många vill ha kartor över drabbade områden men redaktionen kan inte ta ansvar för att hålla sådana kartor uppdaterade och korrekta. Om det finns kartor hos ansvariga myndigheter över pågående allvarliga händelser så delar vi med oss av information om dessa.

  Källa: Krisinformation.se | 6 dec 2018 13:12

Bakgrund

 • Varför startades Krisinformation.se?

  I en statlig utredning, System för samordnad krisinformation (SOU 2003:11), konstaterades att det är svårt för allmänheten att få en samlad bild över Sveriges krishantering, dvs. vilka aktörer som kan bli involverade och har ett ansvar vid en viss typ av kris.


  ” … det är också svårt att finna övergripande information om hur man skall agera vid en sådan situation och vart man kan vända sig för att få mer information eller svar på sina frågor. De flesta myndigheter och andra aktörer använder hemsidor för att delge information. Informationen är av naturliga skäl utformad utifrån enskilda aktörers verksamhetsansvar och uppgift. Utredningen föreslår att Krisberedskapsmyndigheten får i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer inrätta en nationell portal för krisinformation.”


  Läs hela utredningen på regeringens webbplats

  Det var utifrån detta uppdrag som Krisberedskapsmyndigheten 2004 började utveckla den portal för krisinformation som du nu besöker. Den togs i drift i april 2008.


  Portalen är utvecklad i samverkan med andra myndigheter och är en av flera kanaler för en förbättrad samordning av samhällets krisinformation.

  Källa: Krisinformation.se | 29 dec 2008 10:19
 • Vem äger Krisinformation.se?

  Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal som drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

  Källa: Krisinformation.se | 20 mar 2019 14:03
 • Vem ansvarar för Krisinformation.se?

  Sedan 1 januari 2009 ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för driften och förvaltningen av Krisinformation.se, men informationsinnehållet tas fram gemensamt av berörda myndigheter.

  Källa: Krisinformation.se | 5 maj 2014 11:18
 • Vilken roll har Krisinformation.se i samhällets krishantering?

  Krisinformation.se är en webbplats som riktar sig mot allmänhet och media med information om samhällets krishantering. Krisinformation.se fyller en lucka i dagens krishanteringssystem genom att erbjuda en samlad ingång till krisinformation på webben – oavsett vem som hanterar krisen. Besökaren får hjälp att hitta vidare till ansvariga myndigheter.

  Under en kris kan man via Krisinformation.se nå de berörda aktörernas webbplatser för att få information om aktuellt läge och om vad myndigheterna gör. På Krisinformation.se ges även förklarande och grundläggande information om krishantering, en beskrivning av vilka myndigheter som ansvarar för olika frågor, frågor och svar med mera.

  Källa: Krisinformation.se | 4 nov 2010 14:41

Kontakt med redaktionen och myndigheter