Svar på frågor om ebola

Frågor om sjukdomen, smittspridning och behandling

 • Vad är ebola?

  Ebola tillhör en grupp sjukdomar som brukar kallas blödarfebrar. Dessa är allvarliga virusinfektioner som drabbar alla kroppens organ och bland annat leder till att kroppens förmåga att stoppa blödningar inte fungerar. Det leder till att personen snabbt blir allvarligt sjuk, kräver omfattande vård och att patienterna blöder från alla delar av kroppen. Dödligheten är mycket hög.

  Läs mer om ebolainfektion på Folkhälsomyndighetens hemsida

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 31 aug 2014 23:09
 • Varifrån kommer ebolaviruset?

  Man tror att flyghundar, en typ av fladdermöss, bär på smittan utan att själva vara sjuka. De överför sedan smittan till olika vilda djur, bland annat schimpanser, gorillor och skogsantiloper. Djuren blir sjuka och överför ebolasmittan till människor som har nära kontakt med djuren eller deras kroppsvätskor eller äter kött från sjuka djur.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:57
 • Hur smittar ebola mellan människor?

  Smittan är inte luftburen och sprids inte ute i samhället vid vanliga sociala kontakter eller från personer som är smittade men inte fått symtom. Ebola smittar genom kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, diarré och kräk från person som har sjukdomen och har utvecklat allvarliga symtom. Sjukdomen smittar vid nära kontakt med sjuka personer vanligen när de vårdas i hemmet eller på sjukhus utan att skyddsåtgärder finns på plats. Viruset smittar genom kontakt med slemhinnor som mun och öga. Viruset kan inte ta sig genom hel, oskadad hud. En annan situation när smittan sker är när man hanterar avlidna personer, så som traditionella begravningsceremonier där man har fysisk kontakt med den döda kroppen och inte vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 22 okt 2014 10:17
 • Kan ebolaviruset förändras och bli luftburet?

  Det finns inget som tyder på att ebolaviruset skulle kunna bli luftburet. De infektionssjukdomar vi känner till och har följt under det senaste seklet har aldrig förändrats och börjat smitta på ett helt nytt sätt. Ebolaviruset förökar sig dessutom i blodcellerna. Att det plötsligt skulle börja föröka sig i de övre luftvägarna och därmed öka risken för luftsmitta är osannolikt.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 22 okt 2014 11:23
 • Vilka är symtomen på en ebolainfektion?

  Symtomen på ebolainfektion kommer inom 2–21 dagar efter smittotillfället. Vanligast är 4 till 10 dagar. Under denna tid, inkubationstiden, är man inte smittsam. Patienten insjuknar därefter snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Kräkningar, diarré och halsont hör också till bilden men inte snuva. Hos svårt sjuka kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:55
 • Hur fastställer man att en person insjuknat i ebola?

  Genom blodprov kan man fastslå att en patient insjuknat i ebola. Analysen av blodprovet kan endast utföras på säkerhetslaboratoriet på Folkhälsomyndigheten i Solna.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 16:05
 • Hur behandlas de som har blivit sjuka med ebola?

  Det finns inget kliniskt testat och godkänt läkemedel som är verksamt mot ebolavirus. Behandlingen inriktas istället på att stödja sviktande organfunktioner och ersätta blodförluster. Andningen kan understödjas med respiratorbehandling.

  Källa: Socialstyrelsen | 29 aug 2014 15:44
 • Hur är risken för ytterligare spridning?

  Risken för fortsatt spridning i Västafrika är tyvärr stor. Utifrån den information som finns verkar det inte finnas effektiva motåtgärder på plats och därmed kommer sjukdomen troligen att spridas vidare.

  Risken att ebola sprids till andra delar av världen gäller i första hand enstaka resenärer som smittats i Västafrika och som sedan reser till ett annat land innan de hunnit bli sjuka. Den risken är liten utifrån tidigare erfarenheter. Risken är förstås större i länder med stort resande till regionen som till exempel Storbritannien men liten i Sverige med få resenärer.

  Men det är en risk som är viktig att ha beredskap för så att en smittad person kan omhändertas snabbt och få rätt vård och för att förhindra smittspridning. 

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 6 okt 2014 12:45
 • Hur undviker man att bli smittad av en ebolasjuk person?

  Ebola smittar bara vid nära kontakter med personer som är sjuka.

  Man bör undvika kontakt med blod och kroppsvätskor (kräkning, avföring, urin, sädesvätska) från en ebolasjuk person.

  Man bör undvika kontakt med alla typer av instrument, t.ex. nålar och föremål som varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor från en ebolasjuk person.

  God handhygien är mycket viktigt.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 16:04
 • Är man smittsam om man inte har några sjukdomssymtom?

  Nej, man är inte smittsam under inkubationstiden, dvs. tiden från smittotillfälle till dess att man börjar få symtom.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:37
 • Kan man bli smittad av hosta från en ebolasjuk person?

  Ebola sprids inte med luften men små vätskepartiklar kan komma upp med upphostning och man bör därför ha ett speciellt andningsskydd på sig när man vistas i närheten av en ebolasjuk person.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 16:04
 • Hur stor är risken att bli smittad av ebola vid olika typer av kontakt ute i samhället med någon som har eller misstänks ha ebola?

  Ebolavirus är inte alls lika smittsamt som t.ex. mässling, vattkoppor och influensa. Det fordras närkontakt med den som är sjuk för att bli smittad.

  Att t.ex. dela väntrum, färdas i samma buss eller samma tunnelbanevagn med någon som endast har feber men inga andra symtom på ebola, innebär ingen risk för smitta.

  Att enbart ha hudkontakt med någon som enbart har feber men inga andra symtom på ebola, innebär en väldigt liten risk att bli smittad.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:58
 • Hur smittar ebola mellan vilda djur och människa?

  I den afrikanska naturen finns viruset mellan utbrotten hos flyghundar, en typ av fladdermus. Apor och andra djur kan smittas av fladdermöss och på så sätt bära på viruset, men de blir snabbt sjuka på samma sätt som människor. Människor tycks vanligen smittas när de hanterar kött från vilda djur till exempel schimpans, gorilla och skogsantilop. Apor verkar vara den vanligaste smittkällan mellan djur och människa

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 6 okt 2014 12:21
 • I mitt arbete brukar jag ibland träffa på personer som kräks och mår dåligt. Behöver jag vara orolig för att smittas av ebola?

  Risken att sjuka personer som du kommer i kontakt med i ditt arbete är smittade av ebola är extremt liten. Däremot finns det andra vanligare smittsamma sjukdomar som du behöver skydda dig emot. Din arbetsgivare ska göra en bedömning av vilka smittrisker som finns i ditt arbete. Om det finns risk att du kan komma i kontakt med kroppsvätskor ska din arbetsgivare se till att du har den skyddsutrustning som behövs t.ex. handskar.

  Källa: Arbetsmiljöverket | 15 okt 2014 14:25
 • Finns det risk för att bli smittad av ebola genom att ta på föremål som en ebolasjuk person vidrört tidigare?

  Ebolavirus kan överleva några dagar i intorkat tillstånd utanför kroppen så därför avråds från att ha kontakt med föremål som varit i kontakt med alla typer av kroppsvätskor från en ebolasjuk person eller ebolasjukt djur.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:56
 • Vad ska jag göra om jag har träffat en person som varit i Västafrika och som fått feber?

  Om du har träffat en person som varit i Västafrika och som fått feber kontakta 1177 Vårdguiden för råd på telefonnummer 1177.

  Källa: 1177 Vårdguiden | 5 sep 2014 14:21
 • Hur har utbrottet som pågår nu utvecklats?

  Utbrottet har pågått åtminstone sedan årsskiftet 2013-14 och uppmärksammades i mars 2014. Det startade i gränstrakterna mellan Guinea, Sierra Leone och Liberia och har sedan spritts i de tre länderna och även i viss utsträckning nått större städer. Även Nigeria har drabbats. Trots stora insatser från nationella hälsovårdsmyndigheter, WHO, MSF och andra organisationer är det mycket svårt att kontrollera utbrottet. 

  Läs mer om utbrottet och antal smittade på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 2 sep 2014 21:26
 • Varför klassas ebola som samhällsfarlig sjukdom, när ni samtidigt säger att det knappt finns någon risk för att den sprids i Sverige?

  Risken för smittspridning av ebola i Sverige är mycket liten. Vi har en väl utbyggd och modern sjukvård, vi har goda resurser för att diagnostisera, ta hand om, isolera och behandla eventuellt sjuka personer på ett säkert sätt och vi har väl utbyggda rutiner för smittspårning om det skulle bli aktuellt.

  Trots det är det befogat att klassa ebola som en samhällsfarlig, istället för allmänfarlig, sjukdom. Det är nämligen först när vi har en sådan klassifikation som vi kan ta till särskilda insatser – s.k. extraordinära smittskyddsåtgärder – som skulle kunna bli aktuella om vi trots allt får ett eller ett flera misstänkta ebolafall i landet. Det kan röra t ex röra sig om utökade möjligheter att kunna genomföra hälsokontroll vid inresa till landet eller att ge reserestriktioner.

  Det finns inga planer på att vidta några sådana åtgärder, men skulle situationen förändras måste det finnas en beredskap för att snabbt kunna göra olika insatser. Det handlar helt enkelt om att vara så förberedda som möjligt för alla tänkbara scenarier.

  Det är regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska klassas som samhällsfarliga. Tidigare hade bara två mycket allvarliga infektioner – smittkoppor och sars – denna klassifikation. Beslut om själva åtgärdena eller insatserna fattas av antingen Socialstyrelsen eller berörd smittskyddsläkare i landstinget.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:38
 • Vilken roll spelar vilda djur vid utbrott av ebola?

  Vissa arter av fruktätande fladdermöss, även kallade flyghundar, kan bära på ebolavirus utan att visa tecken på sjukdom, och även sprida viruset vidare till apor och andra vilda däggdjur som i sin tur utvecklar blödarfebrar med hög dödlighet. Människor smittas sedan vid nära kontakt med infekterade vilda djur, till exempel vid hantering eller förtäring av kött från apor eller fladdermöss. Under utbrott av ebola, som det som nu pågår i Västafrika, sker dock smitta från människa till människa och djur bidrar så vitt det är känt inte till smittspridningen.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 20 okt 2014 11:44
 • Kan hundar, katter eller andra tamdjur bli infekterade och/eller sjuka av ebolavirus?

  Det finns inga rapporterade sjukdomsfall orsakade av ebolavirus hos vare sig hund eller katt. Det finns heller inga belägg för att smittspridning kan äga rum från hund eller katt till människa eller till andra djur. En enda vetenskaplig rapport antyder att hundar i miljöer med pågående utbrott är mottagliga för infektion med ebolavirus, och i sådana fall sannolikt genom att äta rester från djur som dött i sjukdomen.

  Att grisar kan infekteras med ebolavirus är belagt. Det finns ett flertal rapporter från Asien om naturlig infektion hos gris med ebola reston, ett virus som är skilt från de ebolavirus som förekommer i Afrika, och som inte ger upphov till sjukdom på människa. Dessutom har man visat att grisar i experimentell miljö även kan infekteras med de ebolavirus som nu cirkulerar i Västafrika, och även sprida virus vidare till apor. Huruvida grisar också kan infekteras med dessa virus under naturliga förutsättningar och bidra till smittspridning till människor eller andra djur är dock okänt.

  För den som vill läsa mera rekommenderas nedanstående länkar:

  http://www.cdc.gov/vhf/ebola/transmission/qas-pets.html

  https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/Pages/Ebola-virus.aspx?utm_source=smartbrief&utm_medium=email&utm_campaign=smartbrief-assoc-news

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 20 okt 2014 11:43
 • Kan det finnas ebolasmittat kött i Sverige?

  De länder där utbrottet pågår är inte godkända för import av kött till EU. Bushmeat är aldrig aktuellt för import till EU.

  Källa: Livsmedelsverket | 18 nov 2014 10:00
 • Kan ebola smitta via maten?

  Ebola kan smitta vid kontakt med döda eller levande djur som är infekterade. De djur som kan bära på ebola är till exempel primater (apor och schimpanser), skogsantiloper och fladdermöss. Jakt och slakt av sådana djur har vid tidigare utbrott varit en tänkbar smittkälla. Kött från dessa djur kallas ofta för bushmeat.

  Man kan smittas om man hanterar kött från infekterade djur. Men vi vet inte om någon smittats genom att äta sådant kött.

  Det finns inga uppgifter om att ebolasmitta skulle kunna spridas via annan mat, till exempel grönsaker, choklad och kaffe från de drabbade länderna.

  Du kan läsa mer om risken att smittas av ebola via maten på europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsas webbplats.

  Källa: Livsmedelsverket | 7 maj 2015 16:09
 • Vilken är säkerheten/rutinen på flygplatser och i hamnar när personer återvänder från Västafrika?

  I grunden handlar det om hemvändande personer visar symtom på smitta eller inte. Så länge man är symtomfri behöver inga åtgärder vidtas.

  Om det finns misstanke att en person på en båt eller i ett flygplan har symtom förenliga med ebola, kontaktas smittskyddsläkaren via tjänstgörande befäl på flygplatsen respektive hamnkaptenen. Flygplatser och hamnar har egna rutiner för hur passagerare, flygplan respektive båt hanteras när de når svensk mark. Socialstyrelsen och smittskyddsläkaren kan begära att flygbolaget samlar in uppgifter från passagerarna för att i efterhand kunna kontakta dem.

  Symtomen på ebolainfektion kommer inom 2–21 dagar efter smittotillfället. Vanligast är 4 till 10 dagar. Under denna tid, inkubationstiden, är man inte smittsam. Patienten insjuknar därefter snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Kräkningar, diarré och halsont hör också till bilden men inte snuva. Hos svårt sjuka kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:51

Frågor om läkemedel och vaccin

Europeiska unionens arbete mot ebola

 • Hur mycket pengar bidrar EU med för att bekämpa ebolautbrottet?

  Europeiska kommissionen tillsammans med medlemsländerna har sammanlagt bidragit med över 1 miljard euro för att hantera utbrottet av ebola. Av det sammanlagda stödfet har Europeiska kommissionen bidragit med cirka 350 miljoner euro i humanitärt stöd, utvecklingsstöd och forskningsstöd.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 13 nov 2014 11:04
 • Vad gör EU konkret för att bekämpa ebolautbrottet i västra Afrika?

  EU-kommissionen samordnar ländernas olika hjälp till den eboladrabbade regionen. En särskild samordnare som leder arbetet har utsetts, EU-kommissionären Christos Stylianides, ansvarig för humanitärt bistånd och krishantering. EU har också byggt upp ett system för medicinsk evakuering utifall internationella hjälparbetare skulle insjukna i ebola på plats i Västafrika.

  Vidare har EU aktiverat EU Civil Protection Mechanism (CPM) för att facilitera sekondering av humanitära experter och andra konkreta insatser. Utöver detta så hjälper EU medlemsländerna att samordna en del av sina transporter till området och den 6 november avgick ett holländskt militärt fraktfartyg med sammantaget 5000 ton lastat. På fartyget fanns bl.a. ambulanser, laboratorier, skyddsutrustning, fältsjukhus men även mycket annat, från flera EU-länder och UNICEF.

  Det humanitära stödet, som uppgår till 42 miljoner eoro, går till FN-organ asom Unicef, UNHAS och WHO, samt till organisationer som Läkare utan gränser och Rädda Barnen. Det humanitära stödet fokuserar främst på hälso- och sjukvård, medicinsk utbildning, medicinska förnödenheter och sjukvårdsutrustning. Forskningsstödet fokuserar främst på att försöka få fram vaccin och mediciner som hjälper mot ebola.

  Mer information om EU:s arbete finns via dessa länkar:

  http://ec.europa.eu/health/ebola/index_en.htm

  http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/ebola-outbreak-west-africa.aspx

  .eu/health/ebola/index_en.htm

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 13 nov 2014 11:03

Frågor om aktörers arbete och ansvar

 • Hur får jag som arbetstagare tag på skyddsutrustning?

  Din arbetsgivare ska förse dig med skyddsutrustning om arbetsgivarens riskbedömning visar att det behövs.

  Källa: Arbetsmiljöverket | 9 okt 2014 23:37
 • Hur gör jag som är arbetsgivare en riskbedömning när det gäller smitta?

  Om du som är arbetsgivare inte har kunskap om smittrisker i din verksamhet ska du hämta hjälp från expertis utifrån, t.ex. företagshälsovården, för att göra riskbedömningen. De olika arbetsmoment som förekommer i din verksamhet ska bedömas med avseende på smittrisker. Det är extra viktigt i arbeten där man träffar många människor t.ex. inom kollektivtrafiken.

  Källa: Arbetsmiljöverket | 9 okt 2014 23:36
 • Hur ser det nordiska samarbetet ut när det gäller vårdinsatser mot ebola?

  Det finns ett nordiskt avtal om hälsoberedskap, som bland annat innebär att de nordiska länderna ska hjälpa varandra vid behov. Det kan i praktiken innebära att t ex Sverige kan bistå vid en medicinsk evakuering av en nordisk medborgare eller att vi upplåter en vårdplats på högisoleringsenheten i Linköping till en patient från ett annat nordiskt land. På samma sätt kan vi få hjälp av våra grannländer om vi skulle få ett behov av t ex extra vårdplatser.

  Källa: Socialstyrelsen | 10 okt 2014 16:56
 • Vad gör Socialstyrelsen när det gäller beredskap och insatser mot ebola?

  Socialstyrelsen har flera uppgifter i det pågående arbetet med beredskap och insatser mot ebola. Bland dem kan nämnas:

  · Samarbeta och samordna insatser med övriga aktörer som på olika sätt är involverade i arbetet med beredskap och insatser mot ebola

  · Tillsammans med landstingen planera och förbereda inför behov av vård och behandling i Sverige av ebolasmittad patient

  · Planera för och samordna insatserna kring medicinsk evakuering, det vill säga om det uppstår ett behov av att transportera en ebolasmittad person ut ur den drabbade regionen i Västafrika

  · Samordnar insatserna kring utbildning för personal som planerar att resa ner till det drabbade området för olika former av stöd- och hjälpinsatser

  Källa: Socialstyrelsen | 18 sep 2015 15:44
 • Vilket ansvar har Läkemedelsverket?

  Läkemedelsverket ansvarar för att utreda och godkänna de läkemedel, inklusive vacciner, som används i Sverige. Målet är att sjukvården och allmänheten ska ha tillgång till säkra och effektiva läkemedel. I ansvaret ingår också kontroll och tillsyn av tillverkning, distribution, försäljning och hantering av läkemedel. Andra viktiga uppgifter är insamling och analys av biverkningsrapporter och kontroll av försäljning av olagliga läkemedel. Läkemedelsverket informerar även allmänheten och hälso- och sjukvården om läkemedel.

  Källa: Läkemedelsverket | 10 okt 2014 16:36
 • Vad har svenska staten för ansvar för svenskar som insjuknar i ebola?

  Den svenska staten har inget formellt ansvar för svenskar som insjuknar i ebola utomlands. Världshälsoorganisationen WHO har däremot uppmanat alla länder att vidta åtgärder som underlättar evakuering av medborgare som utsatts för ebolasmitta. En kontaktperson utomlands med medicinsk utbildning, högisoleringsenheten i Linköping och Socialstyrelsen står tillsammans för den medicinska bedömningen i det enskilda fallet.

  Källa: Socialstyrelsen | 28 okt 2014 12:17
 • Finns risk för fall av ebola i Sverige?

  Risken att någon ebolasmittad person skulle komma till Sverige är mycket låg, enligt en riskbedömning som Folkhälsomyndigheten har gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. Slutsatsen är baserad på uppgifter om antalet resenärer och migranter från de drabbade länderna, och på förekomsten av sjukdomen där. Om en smittad person trots allt skulle komma till Sverige bedöms risken för vidare smittspridning vara låg, förutsatt att nödvändiga skydds- och försiktighetsåtgärder vidtas tidigt. Detsamma gäller för en eventuell planerad transport av ebolasmittad person till Sverige.

  Om en smittad person skulle komma till Sverige under inkubationstiden, det vill säga innan sjukdomen har börjat visa symtom, och sedan insjukna i Sverige, bedöms risken för smittspridning till allmänheten vara låg. Under inkubationstiden smittar man inte. Det är endast när man blivit sjuk som det föreligger en smittrisk, vid direktkontakt med kroppsvätskor. Anhöriga och sjukvårdspersonal som inte har använt skyddsutrustning har i ett sådant läge en måttligt ökad risk, men inga andra grupper i samhället.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 6 okt 2014 12:21
 • Vilken beredskap finns på flygplatser i Sverige att ta hand om flygpassagerare med misstänkt ebola?

  Om det under flygfärd uppkommer misstanke om ebola hos en passagerare bör flygkaptenen kontakta flygplatsledningen på slutdestinationen och informera om den misstänkta smittan. Om möjligt ska flygplanet då dirigeras till någon av de fem s.k. karantänsflygplatserna i landet. Skulle flygplanet av någon anledning inte kunna flyga till någon av karantänsflygplatserna måste planets passagerare och besättning tas om hand på flygplatsen som man ankommer till.

  Den internationella luftfartsorganisationen IATA har utarbetat rekommendationer om hur en smittsam person ska tas om hand på ett flygplan och hur kommunikation med flygplatser ska ske. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har även publicerat riktlinjer för hur omhändertagandet i flygplanet och på marken ska gå till liksom hur kontaktspårningen ska utföras. Sverige följer dessa råd från ECDC och har inte utarbetat några egna rekommendationer.

  Här är länken till ECDC:s riktlinjer: http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/1012_gui_ragida_2.pdf

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:54
 • Vilket ansvar har landstingen när det gäller beredskapen mot ebola?

  Landstingens hälso-och sjukvård ansvarar för omhändertagandet av personer med säkerställd eller misstänkt högsmittsam infektion inklusive ebola. Alla sådana fall hänvisas till infektionsklinik för isolering och vård. 

  Smittskyddsläkarna (en i varje landsting/region), har det yttersta ansvaret för smittskyddet i sitt geografiska område och ger instruktioner och råd till sjukvårdens personal, landstingets ledning och enskilda individer om hur spridningen av ebola ska minimeras. Smittskyddsläkaren kan i vissa fall besluta om tvångsåtgärder för att hindra smittspridning.

  Skulle ebolasmitta konstateras i flera landsting samtidigt stödjer och deltar Socialstyrelsen aktivt i ledningen av sjukvården så att vårdresurserna används optimalt.

  Källa: Socialstyrelsen,Folkhälsomyndigheten | 18 sep 2015 15:33
 • Hur är Sveriges beredskap för att ta hand om misstänkta fall?

  Sverige har byggt en beredskap för denna typ av sjukdomar sedan 1990-talet. På de ca 25 infektionsklinikerna i landet finns kunskap om sjukdomen och planer för hur misstänkta fall ska hanteras och vid några sjukhus finns också speciella lokaler och tränad personal för att vårda patienter under kortare eller längre tid. På infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping finns en speciell högisoleringsenhet med möjlighet att vårda ebolapatienter under längre tid. Man har i Linköping tillgång till en speciellt anpassad ambulans och kan även hämta patienter med flygplan från övriga delar av landet.

  På Folkhälsomyndigheten finns ett säkerhetslaboratorium med dygnet-runt-beredskap för att snabbt och säkert ställa diagnos på prover från misstänkta patienter. Socialstyrelsen har utfärdat nationella rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av ebola som delgivits alla landets smittskyddsläkare och infektionskliniker.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 29 aug 2014 15:46
 • Vilket ansvar har Socialstyrelsen när det gäller beredskapen mot ebola?

  Socialstyrelsen ansvarar för att sjukvårdens personal får rekommendationer om hur vård och isolering ska bedrivas. Skulle ebolasmitta konstateras i flera landsting samtidigt ska Socialstyrelsen aktivt stödja och delta i ledningen av sjukvården så att vårdresurserna används optimalt.

  Socialstyrelsen följer hela tiden läget genom bland annat information från WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC i Solna. Myndigheten för information vidare till alla berörda myndigheter och andra aktörer så att de kan vidta lämpliga åtgärder.

  Källa: Socialstyrelsen | 29 aug 2014 15:43
 • Vad har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för ansvar?

  I frågor som rör risk för eller en faktisk pandemi har MSB flera uppgifter:

  För att stödja samhällets planering för att kunna möta en pandemi har vi, tillsammans med Socialstyrelsen, tagit fram vägledningen "Att planera för en pandemi" som finns här: https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-infor-kriser-Del-2-Att-planera-for-en-pandemi/

  Vi stödjer också samordningen av ansvariga myndigheters åtgärder och information, samt förmedlar information och lägesbilder till aktörer som berörs av allvarliga händelser och kriser. Det sker bland annat genom löpande lägesuppföljning, täta kontakter med de ansvariga myndigheterna och samverkanskonferenser med representanter för myndigheter på central och regional nivå. Inom ramen för samordningsrollen kan MSB också stödja samordningen av myndigheternas kommunikation med allmänheten med arbetsmetoder och verktyg. Denna samordnade information kan bland annat kanaliseras via den myndighetsgemensamma portalen Krisinformation.se.

  Vi finansierar även flera forskningsprojekt som handlar om hur man kan stoppa smittsamma sjukdomar.

  Mer information om samhällsviktig verksamhet finns på MSB:s webbplats https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-verksamhet/

  Vi kan också på förfrågan från internationella organ genomföra insatser av olika slag i andra länder. Det kan handla om att skicka personal eller material som stöd vid en händelse. Mer information finns på MSB:s webbplats https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Sa-har-arbetar-MSB/Forfragan/

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 8 okt 2014 14:45
 • Vilket ansvar har Folkhälsomyndigheten vid ett ebolautbrott?

  Folkhälsomyndigheten ansvarar för att följa utvecklingen av utbrottet och informera andra myndigheter och hälso- sjukvården. Folkhälsomyndigheten stöder andra myndigheter i deras hantering av situationen. Folkhälsomyndigheten gör också bedömningar av risker och av hur utbrottet kan utvecklas.

  Om misstänkta fall skulle upptäckas genomförs analys av prover för att ställa diagnos på laboratorier vid Folkhälsomyndigheten, och stöd kan ges till Sveriges smittskyddsenheters hantering som rör bland annat smittspårning, riskbedömningar och kommunikation.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 29 aug 2014 15:46
 • Vilket ansvar har företag och organisationer vid en pandemi, och hur kan vi förbereda vår organisation för en sådan situation?

  Företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer har ett eget ansvar för sina respektive verksamheter även under en pandemi med stor sjukfrånvaro. Varje arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagstiftningen göra en bedömning av smittriskerna för personalen och genom olika åtgärder se till att de blir så små som möjligt.

  Det är viktigt med en god kontinuitetsplanering, för att kunna upprätthålla den verksamheten på tillräcklig nivå, trots hög personalfrånvaro. Detta gäller särskilt sådana verksamheter som definieras som samhällsviktig verksamhet Som stöd i detta arbete tillhandahåller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vägledningen "Att planera för en pandemi" https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Vagledning-infor-kriser-Del-2-Att-planera-for-en-pandemi/

  Med samhällviktig verksamhet menas i det här sammanhanget verksamheter som måste fungera för att samhället ska fungera tillräckligt bra under en pandemi. Exempel kan vara sjukvård, renhållning, elförsörjning samt it- och telekom. Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen identifierat samhällsviktig verksamhet och haft kontakt med dem om deras kritiska funktioner vid en pandemi. Arbetet har skett i samverkan med kommuner, landsting, centrala myndigheter och företag.

  Mer information om samhällsviktig verksamhet finns på MSB:s webbplats https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-verksamhet/

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 10 okt 2014 11:41
 • Vad har Försvarsmakten för ansvar?

  Försvarsmakten har fått en beredduppgift att stödja Socialstyrelsen med flygtransport av ebolasmittade svenska medborgare, en så kallad medicinsk evakuering. Försvarsmakten kommer att stödja med en Hercules med besättning som kommer att utrustas med en infektionsambulansenhet från Linköpings sjukhus samt vårdpersonal. Besättningen och planet övas regelbundet för detta uppdrag.
  Försvarsmakten har även en pågående insats med personal i Mali, inte långt ifrån de områden där ebola brutit ut, vilket gör att Försvarsmakten följer utvecklingen mycket noga.

  Källa: Försvarsmakten | 15 okt 2014 14:17
 • Vilket ansvar har Arbetsmiljöverket?

  Arbetsmiljöverket är ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö och arbetstidsfrågor och har tillsyn över att lagar på dessa områden följs. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

  I egenskap av tillsynsmyndighet bedriver Arbetsmiljöverket inspektionsverksamhet när det gäller bland annat mikrobiologiska arbetsmiljörisker och ser genom tillsyn till att arbetsgivaren förebygger risker och minskar ohälsa genom systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Tillsynsrollen medför också ett ansvar för kontrollen av att det på arbetsplatsen finns en särskild beredskapsplan för smittämnen som kan orsaka allvarlig eller omfattande skada. Arbetsmiljöverket ger tillstånd till de laboratorier som avsiktligt använder smittämnen i riskklasserna 3 och 4. Myndigheten utfärdar även juridiskt bindande föreskrifter,

  I händelse av en krissituation med risk för arbetstagare kan Arbetsmiljöverket med stöd av arbetsmiljölagen med omedelbar verkan stänga arbetsplatser inklusive skolor från förskoleklasser och uppåt.

  Källa: Arbetsmiljöverket | 10 okt 2014 14:13
 • Vad gör Röda Korset?

  Röda Korset har sedan inledningen av utbrottet i februari 2014 varit på plats i de drabbade länderna Guinea, Sierra Leone, Liberia och Nigeria. De nationella rödakorsföreningarna kunde snabbt mobilisera sina frivilliga. Insatsen har främst riktat in sig på att informera och utbilda människor om ebola, hur viruset sprids och vad man kan göra för att undvika smitta. Mycket arbete handlar också om att dämpa rädsla och mytbildning kring sjukdomen. I takt med att spridningen eskalerat har Röda Korset tagit på sig arbetet att spåra och övervaka smittan genom att gå från dörr till dörr i byar, städer och förorter. I stort sett all hantering av döda kroppar i Guinea, Liberia och Sierra Leone sköts av Röda Korset. I september öppnades ett behandlingscenter för ebola i Kenema, Sierra Leone med kapacitet att ta emot 60 patienter. Här arbetar idag ett 100-tal lokalanställda och ungefär 20 internationella hälsovårdsdelegater. För full kapacitet krävs det 250 anställda. I november öppnade ytterligare ett behandlingscenter i Macenta, Guinea, med 50 sängplatser. Framöver kommer ännu ett behandlingscenter öppnas i Monrovia, Liberia. Röda Korset har hittills mobiliserat 200 anställda och fler än 9 000 frivilliga i 16 länder för att bekämpa smittspridningen. I länderna Sierra Leone, Guinea, Liberia och Nigeria handlar det om katastrofinsatser. I Mali, Elfenbenskusten, Kamerun, Benin, Togo, Tchad, Centralafrikanska Republiken, Gambia, Kenya och Senegal handlar det om förebyggande insatser. Totalt räknar Röda Korset med att under de närmaste månaderna nå 39 miljoner människor med information om ebola i dessa 16 länder, och ytterligare 5 000 frivilliga ska utbildas kring ebolabekämpning.

  Svenska Röda Korset driver sedan tidigare ett långsiktigt samarbete med Liberias Röda Kors. De 10 miljoner kronor som var tänkt att satsas på andra projekt i år har nu omfördelats till att finansiera ebolabekämpning. I våras gick Svenska Röda Korset in med 2,8 miljoner kronor för att stödja Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) appell för ebolainsatsen i Sierra Leone, Liberia och Guinea. Ytterligare 15 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor från Sida, sköts till den 28 oktober.

  Här finns mer information om Röda Korsets arbete med ebola: http://www.redcross.se/teman/ebola/

  Källa: Röda Korset | 27 nov 2014 15:30
 • Vad publicerar Krisinformation.se gällande ebola?

  Krisinformation.se publicerar information om ebola från ansvariga myndigheter och aktörer som redaktionen bedömer är viktig för en bredare allmänhet att känna till. Vi publicerar information från myndigheter om bekräftade ebolafall. Endast undantagsvis kommer vi att publicera information om misstänkta fall av ebola.

  Källa: Krisinformation.se | 20 okt 2014 12:50
 • Hur gör jag om jag inte hittade svaret på min fråga om ebola bland dessa frågor och svar?

  Om du har en fråga som du tycker borde finnas med bland dessa frågor och svar så kan du ställa den per telefon till 113 13 - Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Aktörerna ser då över om listan kan kompleteras med din fråga i samband med att frågelistan uppdateras.

  Källa: 113 13 | 4 nov 2014 15:47
 • Kan jag få information om ebola på andra språk än svenska?

  Det är möjligt att få information om ebola på andra språk än svenska när du ringer 113 13,Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser.

  Källa: 113 13 | 13 nov 2014 14:44