Vattenbrist - frågor och svar

Allmänt om torka och vattenbrist

 • Vad är vattenbrist?

  Vattenbrist uppstår när behovet är större än tillgången. Vattenbrist kan både vara kopplat till mark-, grund- och ytvatten i en kombination eller var för sig. Det kan alltså vara extremt låg markfuktighet samtidigt som det finns tillgång till grund- och ytvatten och vice versa. Därför kan olika typer av torka drabba olika delar av samhället. Markfuktigheten är t.ex. viktig för jordbruk och skogsbruk men inte för dricksvattenförsörjningen. Det är viktigt att förbrukningen inte överstiger tillflödet av vatten för att vattenanvändningen ska vara långsiktigt hållbar, annars kommer nivåerna i magasinen successivt sänkas.

  Källa: SMHI,Sveriges geologiska undersökning | 5 jun 2019 15:04
 • Varför är grundvattennivåerna så låga under sommaren?

  Under våren och sommaren är växterna aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas därför sammanlagt större vattenmängder upp av växterna (och minskar därmed grundvattenbildningen).

  Källa: Sveriges geologiska undersökning | 29 maj 2019 16:23
 • Hjälper en regnskur att "bota" torka?

  En regnskur kan fylla på små ytliga magasin och bidra till att markfuktigheten ökar, vilket får till följd att vegetationens vattenbehov kan tillgodoses kortvarigt. För att råda bot på ovanligt låga vattenstånd i sjöar och låga vattenflöden i vattendrag och återställa stora grundvattenmagasin krävs betydande vattenvolymer. Sannolikheten för att detta ska ske under sommarhalvåret är låg eftersom avdunstningen är hög då, utan det är framför allt nederbörden under vinterhalvåret som har betydelse.

  Källa: SMHI | 5 jun 2019 14:33
 • Vad ska man tänka på när grundvattennivåerna är låga?

  Under sommaren när grundvattnet sjunker successivt i och med att växterna tar upp det mesta av nederbörden kan det vara klokt att kontrollera nivån i brunnen med jämna intervall (till exempel en gång i veckan).

  Man bör undvika att vattna gräsmattan, tvätta bilen och att använda ”vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel pool och badkar.

  Andra sätt att spara vatten är till exempel snålspolande kranar och toaletter, regntunnor för bevattning och att spara dricksvatten i kylskåpet istället för att spola i kranen tills det blivit kallt. Det går även att frysa dricksvatten för att spara en längre tid.

  I skärgård och övriga kustnära områden, bör man generellt vara försiktig med vattenförbrukningen under sommaren, även när grundvattennivåerna är normala.

  Källa: Sveriges geologiska undersökning | 29 maj 2019 16:24
 • Spara vatten – Vad kan jag göra själv för att hushålla med vattnet?

  Det går ofta att göra mer än man tror. Bland annat att stänga av vattenkranen vid disk och tandborstning, duscha korta stunder, förvara vatten i kylen för att inte behova spola så länge innan det blir kallt, och att i förväg samla regnvatten för vattning av växter. Livsmedelsverket ger tips om vad du kan tänka på för att spara dricksvatten

  Källa: Livsmedelsverket | 17 jun 2019 12:49
 • Jag har kommunalt vatten - behöver jag då tänka på vattenbrist?

  En del kommuner har låga grundvattennivåer året om. Flera av dem har redan i början av 2019 infört bevattningsförbud. Det är alltså viktigt att spara på vattnet året om, och minst lika viktigt att spara på det kommunala dricksvattnet som vattnet i en egen brunn. Vattnet behövs till många viktiga verksamheter, till exempel livsmedelsproduktion, företag, jordbruk och offentliga verksamheter som skolor och sjukhus. Följ uppmaningar och råd från din kommun och/eller dricksvattenproducent.

  Svenskt vattens översikt över aktuella bevattningsförbud hittar du här

  Källa: Livsmedelsverket | 17 jun 2019 12:45
 • Hur ska man skydda naturen när det är torrt?

  När det är torka eller vattenbrist är det extra viktigt att följa eldningsförbud när man är ute i naturen. Även när eldningsförbud inte råder ska man vara försiktig när man handskas med öppen eld, grillar och stormkök m.m. Släck fimpar ordentligt och släng dem inte i naturen. Respektera också de bevattningsregler som gäller.

  Källa: Naturvårdsverket | 24 maj 2019 12:56
 • När fylls sjöar och vattenmagasin på?

  När det regnar eller när snön smälter fylls magasin i sjöar och grundvatten på. Under vår och sommar sker en stor avdunstning och vattenupptag från växtligheten, vilket innebär att det krävs mycket regn för att vattenmagasinen ska fyllas på. Små magasin och vattendrag stiger snabbare när det regnar och kan återhämta sig till normala nivåer på relativt kort tid. Större magasin reagerar däremot betydligt långsammare och det kan ta flera månader/år innan de stiger mot normala nivåer. Generellt fylls sjöar och grundvatten i södra Sverige på under hösten och vintern när avdunstningen är låg. I norra Sverige fylls magasinen på under vårfloden.

  Källa: SMHI | 31 maj 2019 14:27
 • Är det vanligt med torka/torrperioder som ger låga grundvattennivåer?

  Extrema tidigare torrår var 1976, 1989 och 1996
  2016, 2017 och 2018 har periodvis också varit väldigt torra i relativt stora delar av landet.
  2016 var hösten mycket nederbördsfattig vilket gjorde att nivåerna i de små magasinen var så pass låga att ett flertal stationer i små magasin inom SGUs grundvattennät noterade de lägsta uppmätta nivåer sedan mätningarna startade.

  2017 var ett år med lite nederbörd de inledande månaderna på året som är viktiga för grundvattenbildningen och det resulterade till ett flertal bottennoteringar i stora magasin. Sommaren 2018 var ovanligt varm och torr och under sensommaren noterades ett antal bottenrekord i de små grundvattenmagasinen.

  Källa: Sveriges geologiska undersökning | 29 maj 2019 16:25

Egen brunn

 • Jag har egen brunn – vad ska jag tänka på?

  Ta för vana att mäta hur mycket vatten du har. Testa kvaliteten minst var tredje år, oftare om små barn ska dricka av det. Kontakta din kommun för att få veta vart du vänder dig för att ta prover.


  Vid långvarig torka kan vattentillgången minska och påverka dricksvattnets kvalitet. Du bör inte dricka vattnet om det förändras, t.ex. om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa. Sänd vattenprov på analys.

  Se fler råd om egen brunn på Livsmedelverkets webbplats.

  Källa: Livsmedelsverket | 30 jun 2019 21:02

 • Vilka problem kan man få med vattnet i sin brunn i kustnära områden?

  I kustnära områden kan det bli problem med saltvatteninträngning. Kloridhalter över 300 mg/l ger smakförändringar, men även lägre halter från 100 mg/l kan medföra angrepp på t ex ledningar och pumpar.

  Kustnära områden har ofta problem med grundvattentillgång och risk för saltvatteninträngning även om nivåerna är normala. Detta beror bland annat på att jordlagren är tunna, vilket innebär en liten magasinerande förmåga. Den magasinerande förmågan i berg är också mycket liten.

  Källa: Sveriges geologiska undersökning | 29 maj 2019 16:24
 • Vattnet i brunnen räcker inte – vad kan jag göra?

  Ta först reda på om vattenförbrukningen har ökat eller om det är vattenmängden i brunnen som minskat. Om inte förbrukningen ökat kan det vara idé att kontrollera om vattenbristen har tekniska orsaker:

  Läckage, till exempel på vattenledningar eller i kopplingar, hydrofor, hydropress eller varmvattenberedare.
  En sliten eller gammal pump. Om det finns sand eller andra partiklar i vattnet kan pumpen slitas fortare.

  För liten hydrofor. Den största belastningen på brunnen är oftast under två timmar på morgonen och två timmar på kvällen. Har man en grund brunn med liten vattenkapacitet men god vattenkvalitet kan det vara idé att försöka lagra vatten.

  Om dessa orsaker kan uteslutas kan man vidta någon av följande åtgärder för bergborrade brunnar:

  Högtryckspolning (eller tryckning).
  Den absolut vanligaste metoden är att trycka brunnen. Med en högtryckspump öppnar man de sprickor som kan vara igentäppta av till exempel kemiska utfällningar eller sprickfyllnader. Med dagens borrteknik med höga lufttryck är det vanligt att borrhål degar om man endast får mindre vattenmängder vid borrning. Med detta menas att borrkax blandas med inkommande vatten och lägger sig som cement efter borrväggarna. Då verkar det som om brunnen är torr vid borrningen.

  Genom att trycka eller spola ur brunnen försvinner oftast detta problem. Om en äldre brunn ska tryckas bör brunnen spolas ren eftersom slam ofta lagrats på botten av brunnen. Detta slam kan tryckas ut i sprickorna och missfärga vattnet eller täppa igen sprickorna.

  Sprängning av brunnen.
  Denna metod var vanligare tidigare. Den har numera oftast ersatts med tryckning av brunn. Tekniken är att man spränger med dynamit i botten av brunnen. Genom den tryckvåg som bildas rensas och öppnas eventuella sprickor. Riskerna med denna metod är dels att borrhål kan rasa, dels att vattnet tar smak av dynamiten.

  Fördjupning av brunnen eller borrning av en ny brunn kan ibland vara det bästa alternativet.
  Vid borrning av ny brunn finns en vägledning för att borra brunn.

  Källa: Sveriges geologiska undersökning | 29 maj 2019 16:24

Djurs behov av vatten

Om klimatet

 • Beror förra årets torka (2018) på klimatförändringen?

  I ett globalt perspektiv har det blivit vanligare med varma temperaturextremer under de senaste decennierna. Scenarier för framtida klimat pekar på fortsatt varmare somrar och att det kan bli vanligare också med värmeböljor och torka som resultat av den globala uppvärmningen. Trots detta går det inte med säkerhet att säga att en enskild väderhändelse, eller vädret under säsong, beror på klimatförändringen. Däremot finns möjlighet att undersöka om förutsättningarna för en viss väderutveckling blivit mer eller mindre vanlig i ett ändrat klimat. Torkan 2018 var ett resultat av högtrycksdominerat väder med mycket höga temperaturer och endast lite nederbörd sedan början av maj vilket är extremt ovanligt. Framtida studier kan komma att säga i vilken grad klimatförändringen ökat risken för så långa varma och torra perioder som den vi observerade 2018.

  Källa: SMHI | 5 jun 2019 14:53
 • Har det aldrig regnat så lite som sommaren 2018?

  Sommaren 2018 var extremt varm och torr på de flesta håll i landet. Allra torrast har det varit i Götaland, där ett antal stationer med längre mätserier aldrig noterat så låg nederbörd under perioden maj-juli. Förhållandena i Lund är extrema med den minsta nederbörden för maj-juli sedan åtminstone mitten av 1700-talet. Juli blev tillsammans med maj den mest extrema månaden under 2018. Mängder med rekord för månadsmedeltemperatur slogs. Bara i västra Norrland överlevde de gamla månadsrekorden. För första gången noterades en månadsmedeltemperatur på över 20° i Norrland. Det var även ovanligt torrt och flera mätstationer i södra Sverige noterade ingen nederbörd alls under juli, vilket var rekordlågt. Kombinationen av lite nederbörd under hela perioden från början av maj, tillsammans med höga temperaturer, vilket leder till stor avdunstning, har lett till den utbredda torkan i stora delar av landet. Se mer information på smhi.se -> Klimat -> Årets väder -> Väderåret 2018.

  Källa: SMHI | 17 jun 2019 10:30
 • Hur vanlig blir torkan i ett framtida klimat?

  Klimatförändringen blir beror till stor del på hur stora framtida utsläpp av växthusgaser blir. Eftersom det är osäkert så använder man scenarier med olika utveckling för att beskriva möjliga framtida förhållanden. Dessutom beror det på definitionen av torka. Nederbörden förväntas i framtiden öka under vinterhalvåret i hela Sverige, vilket är positivt för grundvattenbildningen. På sommaren beräknas nederbörden vara oförändrad i södra delarna av landet eller öka något i norr. På grund av successivt högre temperaturer och allt längre växtsäsong ökar samtidigt avdunstningen och växternas vattenbehov. Det betyder att mängden tillgängligt vatten (till till exempel bevattning och dricksvatten) kan minska och att torra perioder kan bli längre. Här kan du läsa mer om SMHI:s forskning kling klimatscenarier.

  Källa: SMHI | 17 jun 2019 12:23
 • Vad kan göras på längre sikt för att anpassa oss till klimateffekterna kring just minskande vattentillgång i ett framtida klimat?

  Det finns olika sätt som samhället kan förbereda sig och anpassa sig för längre perioder av torka, men sannolikt blir åtgärder för att magasinera vatten mellan våta och torra perioder viktiga att genomföra. På Klimatanpassningsportalen finns mer information från myndigheter och även exempel på klimatanpassningsåtgärder.

  Källa: SMHI | 17 jun 2019 12:30