Risk för vattenbrist 2019

För lite regn tidigare under året har lett till låga grundvattennivåer i delar av landet. Det finns risk för vattenbrist i flera län. Grundvattnet i de små magasinen har återhämtat sig något den senaste tiden men i stora områden är vattennivåerna fortsatt under det normala. Fortfarande kan både enskilda brunnsägare och kommuner som är beroende av grundvatten komma att påverkas, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU.
Foto: Ulf Huett Nilsson/Johnér

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt används för kommunal vattenförsörjning, är under de normala i större delen av landet. Endast ett område längst i norr har nivåer nära det normala. I östra Svealand är nivåerna mycket under det normala. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader. 

I de små grundvattenmagasinen, som personer med egen brunn i regel tar vatten ifrån, är nivåerna mycket under de normala i mellersta Norrland, sydvästra Svealand och stora delar av Götaland. I övriga delar av landet är nivåerna under det normala förutom i nordöstra Norrland och västra Götaland där nivåerna är nära de normala

För att återgå till en normal grundvattensituation i berörda delar av landet krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång eftersom grundvattennivåerna brukar fortsätta att sjunka en bit in på hösten. Det skriver SGU i sin rapport om grundvattennivåerna i månadsskiftet augusti-september

  • SGU rekommenderar enskilda brunnsägare att vara uppmärksamma på sin vattentillgång.
  • Kommunerna uppmanas att bevaka utvecklingen noggrant och överväga att vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen om det behövs. 

Hur läget ser ut när det gäller risk för vattenbrist kan variera lokalt. För information om hur vattenläget ser ut där du bor, vänd dig till din kommun. 

Risk för vattenbrist i flera län

SMHI och SGU har utfärdat risk för vattenbrist kommande månad, på grund av låga grundvattennivåer eller låga flöden i vattendrag, i följande län (uppdaterat 17 septebmer):

Blekinge

Dalarna 

Gotland

Gävleborg

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg 

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland 

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Uppdaterades
Taggar för denna sida: