Foto: Jens Nørgaard, TT.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar.

Vi vet att människor kommer fortsätta att hamna i sjönöd, att giftiga ämnen kommer att släppas ut i naturen och att människor och egendom kommer att hotas av extrem väderlek.

Beredskap att begränsa skador

Genom samhällets räddningstjänst finns det en beredskap för att hindra och begränsa de skador på människor, egendom och miljö som trots allt uppstår.

Med Räddningstjänst avses i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Statlig räddningstjänst

Kommunen är ansvarig för all räddningstjänst utom sex speciella former av räddningstjänst som är statens ansvar:

  • Fjällräddningstjänst - Polisen
  • Flygräddningstjänst och Sjöräddningstjänst - Sjöfartsverket
  • Efterforskning av personer i annat fall - Polisen (Efterforskning av personer som försvunnit på annan plats än vad som omfattas av fjäll-, flyg- eller sjöräddning.)
  • Miljöräddningstjänst till sjöss - Kustbevakningen
  • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen - Länsstyrelsen

Länsstyrelserna och MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är central tillsynsmyndighet över den kommunala räddningstjänsten.

Länsstyrelserna har ansvar för att hantera utsläpp av radioaktiva ämnen.

All övrig räddningstjänst sköts alltså av den kommunala räddningstjänsten. Det gäller till exempel: brandbekämpning, trafikolyckor, vattendykning, storskalig oljebrandsläckning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor.

Den kommunala räddningstjänsten har också ansvar för räddningstjänst till sjöss när det gäller hamnar, kanaler och strandlinjer.

Räddningsledaren har en stark ställning               

Vid alla räddningsinsatser ska det finnas en räddningsledare med rätt kompetens. Det är en person med mycket stark ställning i lagen, inte minst under överhängande fara då han eller hon kan beordra myndigheter och företag att hjälpa till i räddningsarbetet.
Räddningsledaren kan också beordra alla medborgare i åldern 18 till 65 år att delta i den mån deras kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Han eller hon kan beordra inbrytning i fastigheter, trädgårdar och till och med låta riva eller spränga hus oavsett vad ägaren anser.

Räddningsledaren har en stark ställning

Vid alla räddningsinsatser ska det finnas en räddningsledare med rätt kompetens. Det är en person med mycket stark ställning i lagen, inte minst under överhängande fara då han eller hon kan beordra myndigheter och företag att hjälpa till i räddningsarbetet.

Räddningsledaren kan också beordra alla medborgare i åldern 18 till 65 år att delta i den mån deras kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Han eller hon kan beordra inbrytning i fastigheter, trädgårdar och till och med låta riva eller spränga hus oavsett vad ägaren anser.

Läs mer om räddningstjänst