Publiceringsdokument för Krisinformation.se

Uppdaterad |
I Publiceringsdokumentet hittar du riktlinjer för vad Krisinformation.se publicerar på webbplatsen och i sociala medier.

Har du frågor som rör detta område, kontakta redaktionen@krisinformation.se.

Om Krisinformation.se, målgrupper och syfte

Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbplats vars främsta syfte är att sprida information vid större händelser och kriser från myndigheter och andra ansvariga aktörer till allmänhet och medier. Ansvariga aktörer kan vara myndigheter eller andra organisationer, företag eller nätverk som har ansvar för samhällsviktig verksamhet eller infrastruktur. 

Redaktionen ska hjälpa allmänheten att kunna fatta välgrundade beslut genom att guida dem till ansvariga aktörers information om en händelse. Med allmänhet menas svenska medborgare samt personer med koppling till Sverige, i Sverige och utomlands (nedan kallade svenskar).

Utöver webbplatsen finns Krisinformation.se på Twitter och Facebook samt som mobilapp där man kan ta del av de nyheter som redaktionen publicerar. Redaktionen driver även Krisinfobloggen.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men behandlar MSB som övriga myndigheter/aktörer när det gäller publicering av information på siten. MSB har ingen särställning i det urval som publiceras på Krisinformation.se.

Vad publicerar Krisinformation.se?

Krisinformation.se publicerar nyheter med länkar till bekräftad information från aktörer vid händelser efter att de ansvariga aktörerna själva har publicerat informationen i sina kanaler. Utöver det publicerar redaktionen bland annat faktatexter om risker och hot, information om det svenska krisberedskapssystemet, frågor och svar från ansvariga aktörer i en händelse, fördjupande eller breddande blogginlägg kopplat till krishantering, länksamlingar till ansvariga aktörer och redaktionens noteringar från omvärldsbevakning. I det här dokumentet behandlar vi framför allt värderingen av nyheter som vi publicerar på vår sajt och hur vi kommunicerar i sociala medier.

Redaktionens nyhetspublicering behandlar händelser som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Redaktionen bedömer händelser utifrån vilka omedelbara konsekvenser händelsen får på samhället och allmänheten. Det kan till exempel gälla konsekvenser för folkhälsa, resande eller framkomlighet. Vad, var och hur störningen påverkar är frågor Krisinformation.se försöker besvara i sina kanaler med hjälp av bekräftad information från ansvariga aktörer.

Krisinformation.se publicerar nyheter om händelser/risker som:

 • Riskerar att utvecklas till en kris.
 • Påverkar många (i Sverige eller med kopplingar till Sverige).
 • Kan vara lärande om hur krissystemet fungerar (exempelvis visar tydligt vilken myndighet som har ansvar vid händelsen).

Alla nyheter, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och Just nu som redaktionen lägger ut på webbplatsen Krisinformation.se publiceras även på Facebook och Twitter. På Krisinfobloggen publiceras inte nyheter.

Redaktionen publicerar alltid:

 • VMA – viktigt meddelande till allmänheten.

Redaktionen publicerar oftast:

 • En vädervarning klass 2 eller 3 från SMHI.
 • När aktörer i krishanteringssystemet behöver stöd med att nå ut med information (det gäller exempelvis om nödnumret 112, telefonväxlar eller webbplatser går ner eller om ett myndighetsmeddelande går ut).

Redaktionen publicerar (nästan) aldrig

 • Enbart polisiära angelägenheter (exempelvis efterlysningar, brott och utredningar).
 • Information om interna kriser på myndigheter, vilken inte påverkar samhällsviktig verksamhet.    
 • När en händelse är överspelad eller på väg att klaras upp utan större konsekvenser.
 • Vardagshändelser som exempelvis trafikstörningar.
 • Obekräftad information som enbart finns i media (utom SR P4 vid trafik/service).
 • Planerade störningar och avbrott (exempelvis strejker eller demonstrationer).
 • Namn eller bild på personer i händelser (exempelvis i vår omvärldsbevakning).

Vi publicerar information:

 • Om händelsen är av vikt för allmänheten.
 • Om vi kan hjälpa att guida allmänheten till bekräftad information eller ansvarig aktör.
 • Om vi kan hjälpa till att förklara hur de ansvariga aktörerna hanterar en händelse som berör samhällets krishantering.

Avlarmning av nyheter

Bara i undantagsfall avlarmar redaktionen en nyhet.

Redaktionens bedömning av händelser

En förutsättning för att redaktionen skriver en nyhet om en händelse är att ansvarig myndighet eller aktör har gått ut med information om händelsen i sina egna kanaler, som går att länka till.

Reseavrådan och reseinformation från Utrikesdepartementet

Redaktionen publicerar nyheter om reseavrådan för ett område där många svenskar befinner sig. I vissa fall publicerar redaktionen även reseinformation. I varje enskilt fall gör redaktionen en bedömning av risken för att många svenskar kan drabbas. Redaktionen tar även hänsyn till faktorer som kan göra att drabbade blir extra utsatta, till exempel språk, förhållanden på plats och mycket annat.   

Trafikinformation

Redaktionen är restriktiv med att publicera trafikinformation. Istället hänvisar redaktionen till sidor som ”Störningar och avbrott” på Krisinformation.se med länkar till trafikinformation från ansvariga aktörer.

Undantaget är om stoppet innebär en allvarlig störning för samhället eller en risk för många personers hälsa.

Elavbrott

Redaktionen är restriktiv med att publicera information om elavbrott. Undantaget är om avbrottet innebär en allvarlig störning för samhället eller en risk för många personers hälsa. Istället hänvisar redaktionen till sidor som ”Störningar och avbrott” på Krisinformation.se med länkar till driftinformation från ansvariga aktörer.

Vid bedömning tar redaktionen följande i beaktande:

 • Vilket väder det är (hur kallt det är)
 • Hur många som påverkas
 • Vilka verksamheter som påverkas (sjukhus eller annan samhällsviktig verksamhet)

Vattenförsörjning

Redaktionen publicerar om allvarliga störningar i dricksvattenförsörjning leder till stora konsekvenser för samhället eller människors hälsa och säkerhet.

Avbrott i telefoni/bredband

Redaktionen publicerar om möjligheten att ringa nödsamtal till 112 påverkas och om störningen riskerar att få stora konsekvenser för samhället eller människors hälsa och säkerhet.

Riktlinjer för Krisinformation.se:s arbete i sociala medier

 • På Facebook och Twitter puffar redaktionen för de nyheter, Just nu samt VMA som publiceras på webbplatsen.
 • Tillämpar redaktionen lika noggrann faktagranskning som för övrig publicering på Krisinformation.se.
 • Länkar redaktionen vid behov till information från myndigheter och andra aktörer.
 • Retweetar, delar eller länkar redaktionen till annan myndighetsinformation kopplat till krishantering som kan vara av intresse för allmänheten. Detta även om det inte finns information om händelsen på Krisinformation.ses webbplats.  
 • Retweetar, delar eller länkar redaktionen till relevant information från andra aktörer än de i krishanteringssystemet i de fall där det bedöms ge mervärde och viktig information för allmänheten.

Dialog i sociala medier

Redaktionen deltar i dialog i sociala medier för att sprida information och öka kunskapen om Sveriges krishanteringssystem.

 • Redaktionen svarar på frågor och kommentarer i sociala medier under kontorstid.
 • Redaktionen besvarar frågor utanför kontorstid i mån av tid.

Omvärldsbevakning

Krisinformation omvärldsbevakar flera gånger per dygn. I omvärldsbevakningen följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Omvärldsbevakningen görs också för att följa hur händelser och aktuella frågor uppmärksammas och hanteras av medier, myndigheter och andra källor. Vår omvärldsbevakningslogg är publik och öppen för alla. Du hittar loggen här.

Krisinfobloggen

Bloggen används till texter som breddar och fördjupar bilden av kriser och krishantering som ger mervärde för läsarna. Gästskribenter förekommer på bloggen.

Vid en större händelse är bloggen aktiv i mån av tid.

Krisinformation.se om språk

Redaktionen följer Myndigheternas skrivregler.