Afrikansk svinpest, frågor och svar

Om sjukdomen

 • Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Dödligheten är hög hos smittade grisar.

  Sjukdomen omfattas av epizootilagen.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 2 okt 2020 12:58
 • Symtombilden kan variera. Det kan vara endast ett djur som är drabbat till en början. Vildsvin och tamgrisar har samma typ av symtom.

  Exempel på symtom:

  • Dödsfall (även utan andra symtom)
  • Hög feber
  • Förlorad aptit
  • Djuren ligger gärna ner, ofta tryckta mot varandra
  • Diarré
  • Andningsbesvär
  • Stapplande gång
  • Rödlila områden på huden
  • Dräktiga suggor kan kasta eller föda döda eller missbildade smågrisar.
  • Sjuka vildsvin drar sig ofta undan vilket gör att man oftast hittar vildsvin först efter att de har dött.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 2 okt 2020 14:36
 • Afrikansk svinpest smittar:

  • Vid direkt eller indirekt kontakt mellan tamgrisar, mellan vildsvin samt mellan tamgrisar och vildsvin.
  • Via blod och andra kroppsvätskor från smittade djur. Blod på kläder eller utrustning kan alltså föra smittan vidare.
  • Via kött från smittade tamgrisar och vildsvin. Viruset finns kvar även om man fryser köttet. Viruset avdödas vid upphettning men kan finnas kvar i både kallrökta, torkade och saltade charkprodukter såsom korv, salami och skinka.

  Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön. Viruset smittar inte till människa.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Livsmedelsverket | 7 jun 2018 09:11
 • Det tar vanligtvis mellan tre till åtta dagar från det att djuren smittats av afrikansk svinpest till att de visar sjukdomstecken.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 7 jun 2018 09:10
 • Nej, afrikansk svinpest smittar inte till människa.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 7 jun 2018 09:10
 • Smittan kan spridas långa sträckor av människor via mat och produkter med virus i. Den kan också spridas med kläder och utrustning som det kommit kroppsvätskor från smittade djur på och som inte rengjorts. Vildsvin kan sprida smittan lokalt inom sitt hemområde, sådan smittspridning utan hjälp av människor är långsam.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket | 7 jun 2018 09:10

Utbredningen av afrikansk svinpest

 • Afrikansk svinpest har länge funnits i Afrika, söder om Sahara. Den har förekommit i Europa i olika perioder, och är nu befäst där. Sedan introduktionen i EU år 2014 har afrikansk svinpest påvisats i bland annat Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ungern, Bulgarien och Belgien. Sjukdomen finns också i till exempel Ryssland, Moldavien och Ukraina. Spridningen är snabb också i Asien: Kina, Indien, och Thailand är exempel på länder som har drabbats.

  På OIE:s webbplats finns karta med länder där sjukdomen förekommer. Du måste själv ange vilken tidsperiod du vill se fall från (exempelvis 1 jan 2018 - dagens datum 2020). Du kan klicka på kartan för att välja område och förstora för att se enskilda länder.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 2 okt 2020 14:14

Åtgärder mot afrikansk svinpest

 • Ja, Tjeckien. 

  Tjeckien fick sitt första fall av Afrikansk svinpest på vildsvin i juni 2017.
  De har haft totalt 230 fall på vildsvin, inga på tamsvin. Sista fallet var 8 februari 2018.

  Metoder för bekämpning:

  Tjeckien fick sitt första fall av Afrikansk svinpest på vildsvin i juni 2017.
  De har haft totalt 230 fall på vildsvin, inga på tamsvin. Sista fallet var 8 februari 2018.

  1
  Källa: Jordbruksverket | 2 okt 2020 14:41

Om spridningen av afrikansk svinpest

 • Exempel på situationer som skulle kunna leda till introduktion av afrikansk svinpest till Sverige:

  • Markko i Lettland har arbetat med sina sjuka grisar. Han har på sig samma kläder när han senare hjälper sin granne Johani med vaccination av smågrisar. Markkos besättning visar sig ha varit smittad med afrikansk svinpest och kläderna för med smittan så att Johanis besättning också smittas.
  • Anna åker till Estland över helgen för att jaga. Hon hittar ett vildsvin som nyligen självdött. Hon hjälper till att forsla det ut ur skogen. När Anna kommer hem till Sverige efter helgen går hon till stallet och ser till sina tamgrisar. I sulmönstret på Annas stövlar har det fastnat blod från det självdöda vildsvinet. Eftersom Anna använder samma stövlar hos sina egna grisar, utan att först rengöra stövlarna, smittas hennes grisar av afrikansk svinpest.
  • Familjen Svensson har varit på fotbolls-VM i Ryssland och tar med sig en lokalproducerad kallrökt korv tillbaka till Sverige. På vägen hem från flygplatsen upptäcker de att korven ser dålig ut och kastar den i diket. Korven, som innehåller smittat ryskt griskött, blir samma natt uppäten av ett vildsvin, som därmed smittas av afrikansk svinpest.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket | 7 jun 2018 09:09
 • Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Att få in smittan i landet skulle medföra stort djurlidande och stora kostnader för bekämpning. Svenska grishållare skulle få stora förluster på grund av restriktioner, och exporten skulle kunna stoppas helt under en period.
  Afrikansk svinpest hos vildsvin leder till restriktioner för många aktiviteter i det smittade området.

  Källa: Jordbruksverket | 2 okt 2020 14:19
 • De länder som har svinpest bland vildsvin eller tamgris provtar tamgrisar som finns inom smittade områden innan de får gå till slakt. Svinpest smittar inte människor.

  Källa: Jordbruksverket | 19 aug 2019 13:10

Vad kan vi göra för att förhindra spridningen av afrikansk svinpest?

 • • Mata inte grisar med matrester.
  • Se till att alla besökare använder skyddskläder (gårdens egna skyddskläder, skyddskläder av engångstyp eller andra rena skyddskläder).
  • Se till att dina anställda följer besättningen smittskyddsrutiner.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Kontakta alltid veterinär vid tecken på sjukdom hos dina grisar. Det är inte säkert att smitta med afrikansk svinpest omedelbart ger dramatiska symtom. 

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket | 7 jun 2018 09:09
 • Det finns mycket man kan göra för att förhindra smittspridning. Några exempel:

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av gris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Lägg inte matavfall innehållande kött eller köttprodukter från gris eller vildsvin i öppna komposter.
  • Kontakta Jordbruksverket om du hittar kadaverrester som kan vara vildsvin i infört grovfoder.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket | 24 sep 2018 15:57
  • Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer ska du göra rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige.
  • Uppmana utländska jaktgäster att göra rent sin jaktutrustning, sina jaktkläder och stövlar innan de använder dem i Sverige.
  • Om du jagat med jakthund i ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa till smittat land eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Anmäl fynd av självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt genom att ringa 018-67 40 00 eller via formuläret Rapporteravilt på deras webbplats.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket,Naturvårdsverket | 2 okt 2020 14:22

Vad myndigheterna gör

  • Förmedlar riktad information till djurhållare, grisbranschen, jägare, skogsarbetare, veterinärer och allmänheten om afrikansk svinpest: hur man undviker smittrisker och förebygger smitta. Under 2019 och 2020 har Jordbruksverket i samarbete med Trafikverket satt upp skyltar på rastplatser, främst i södra Sverige. Informationen är på sex språk och gör allmänheten uppmärksam på att aldrig lämna kvar matrester där vildsvin kan komma åt dem.
  • Genomför kontinuerlig omvärldsbevakning som ligger till grund för riskvärderingar. Utifrån riskvärderingarna avgörs om ytterligare förebyggande åtgärder behöver göras.
  • Kontrollerar införsel av matvaror från tredje land.
  • Förhandlar om regelverket för kontroll av afrikansk svinpest inom EU.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket,Naturvårdsverket | 2 okt 2020 14:23

Foderinförsel och afrikansk svinpest

 • Om du hittar rester av djurkroppar som inte kan uteslutas vara vildsvin i infört grovfoder bör du kontakta Djurhälsoenheten på Jordbruksverket via Jordbruksverkets växel 036-15 50 00 eller mail foderdjurprodukter@jordbruksverket.se. I väntan på instruktioner bör du förvara fodret som ska kasseras på ett sådant sätt att vildsvin inte kommer åt det. Jordbruksverket utreder risken i varje enskilt fall. Om vi beslutar att fodret ska destrueras på grund av risk för smitta med afrikansk svinpest kan du som äger fodret ansöka om ersättning från staten för destruktionskostnaderna. Vid andra tecken på dålig hygienisk kvalitet på infört foder ansvarar du själv som foderföretagare för den vidare hanteringen.

  Källa: Jordbruksverket | 19 aug 2019 13:09
 • Fråga din foderleverantör/foderproducent om varifrån fodret kommer. Det ska finnas en ansvarig foderleverantör för foder som förs in från andra länder och släpps ut på den svenska marknaden. Alla foderleverantörer ska vara registrerade hos Jordbruksverket. En foderleverantör ansvarar för spårbarheten av det foder som säljs i Sverige.

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 09:51
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder eller halm från områden inom EU där afrikansk svinpest förekommer. (Mer restriktiva krav gäller om du vill importera hö och halm från länder utanför EU.) Om du ändå planerar att ta in grovfoder eller halm från sådana områden inom EU bör du kontakta myndigheterna i producentlandet redan på planeringsstadiet för att kontrollera smittsituationen där fodret är producerat. Tänk på att fodret kan ha handlats i flera led. Fodret bör ha lagrats i minst två månader innan det förs in i landet. Det finns krav på spårbarhet i hela foderkedjan enligt EU:s foderlagstiftning. Varje led ska veta varifrån fodret kommer ett steg bakåt i kedjan. Du kan ställa frågan till producenten av fodret eller till den som förmedlar fodret till dig om du inte köper fodret direkt från producenten. Du bör då kunna få svar på ursprunget och i vilket i vilket land det är producerat.

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 10:07
 • Ett grovfoder som innehåller rester av djurkroppar är inte av god hygienisk kvalitet och är inte tjänligt som foder åt något djur. Det kan bland annat orsaka botulism. Kommer fodret från ett område där afrikansk svinpest förekommer, skulle det dessutom kunna föra över afrikansk svinpest till vildsvin om de kommer åt att äta av det. Därför är det viktigt att sådana foderrester destrueras på ett smittskyddsmässigt säkert sätt, och i väntan på destruktion förvaras oåtkomligt för vildsvin.

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 09:52
 • Sannolikheten för överföring av afrikansk svinpest via väl torkat hö och halm samt ensilage och inplastat stråfoder anses generellt vara låg, under förutsättning att den hygieniska kvaliteten är god. Förlängd lagringstid minskar risken för överföring av smitta. Därför rekommenderas att grovfodret lagrats under minst två månader före införseltillfället från länder eller områden inom EU där smittan förekommer. Grovfoder och halm med ursprung i infekterade områden och som innehåller rester av döda vildsvin och således inte uppfyller kraven på god hygienisk kvalitet utgör en högre risk, även om detta lagras enligt ovan, och bör inte användas. Om inte särskilda försiktighetsåtgärder vidtas när sådant foder kasseras finns risk att afrikansk svinpest sprids till vildsvin i Sverige. Sjukdomen afrikansk svinpest förekommer också i länder utanför EU, exempelvis i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Från dessa länder är det dock inte tillåtet att importera hö och halm. För vissa andra länder utanför EU finns en möjlighet att importera hö och halm men särskilda, mer restriktiva krav gäller (än inom EU).

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 09:53
 • Jordbruksverket utreder risken i varje enskilt fall. Om vi bedömer att materialet utgör en smittrisk avseende afrikansk svinpest så beslutar vi att fodret ska destrueras på ett smittskyddsmässigt säkert sätt. Den som äger fodret får instruktioner om på vilket sätt fodret ska kasseras och kan sedan ansöka hos Jordbruksverket om ersättning för destruktionskostnaderna.

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 09:48