Afrikansk svinpest, frågor och svar

Foderinförsel och afrikansk svinpest

 • Vilka åtgärder bör vidtas om man misstänker att ett importerat fodret inte är av god hygienisk kvalitet?

  Om du hittar rester av djurkroppar som inte kan uteslutas vara vildsvin i infört grovfoder bör du kontakta Djurhälsoenheten på Jordbruksverket via Jordbruksverkets växel 036-15 50 00 eller mail foderdjurprodukter@jordbruksverket.se. I väntan på instruktioner bör du förvara fodret som ska kasseras på ett sådant sätt att vildsvin inte kommer åt det. Jordbruksverket utreder risken i varje enskilt fall. Om vi beslutar att fodret ska destrueras på grund av risk för smitta med afrikansk svinpest kan du som äger fodret ansöka om ersättning från staten för destruktionskostnaderna. Vid andra tecken på dålig hygienisk kvalitet på infört foder ansvarar du själv som foderföretagare för den vidare hanteringen.

  Källa: Jordbruksverket | 19 aug 2019 13:09
 • Om jag köper grovfoder i Sverige för att utfodra mina djur - hur vet jag varifrån fodret kommer?

  Fråga din foderleverantör/foderproducent om varifrån fodret kommer. Det ska finnas en ansvarig foderleverantör för foder som förs in från andra länder och släpps ut på den svenska marknaden. Alla foderleverantörer ska vara registrerade hos Jordbruksverket. En foderleverantör ansvarar för spårbarheten av det foder som säljs i Sverige.

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 09:51
 • Hur tar jag reda på varifrån fodret kommer om jag vill föra in grovfoder från annat land?

  Undvik om möjligt att föra in grovfoder eller halm från områden inom EU där afrikansk svinpest förekommer. (Mer restriktiva krav gäller om du vill importera hö och halm från länder utanför EU.) Om du ändå planerar att ta in grovfoder eller halm från sådana områden inom EU bör du kontakta myndigheterna i producentlandet redan på planeringsstadiet för att kontrollera smittsituationen där fodret är producerat. Tänk på att fodret kan ha handlats i flera led. Fodret bör ha lagrats i minst två månader innan det förs in i landet. Det finns krav på spårbarhet i hela foderkedjan enligt EU:s foderlagstiftning. Varje led ska veta varifrån fodret kommer ett steg bakåt i kedjan. Du kan ställa frågan till producenten av fodret eller till den som förmedlar fodret till dig om du inte köper fodret direkt från producenten. Du bör då kunna få svar på ursprunget och i vilket i vilket land det är producerat.

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 10:07
 • Vad innebär det om man hittar rester av ett vildsvinskadaver i foder som förts in från ett annat land?

  Ett grovfoder som innehåller rester av djurkroppar är inte av god hygienisk kvalitet och är inte tjänligt som foder åt något djur. Det kan bland annat orsaka botulism. Kommer fodret från ett område där afrikansk svinpest förekommer, skulle det dessutom kunna föra över afrikansk svinpest till vildsvin om de kommer åt att äta av det. Därför är det viktigt att sådana foderrester destrueras på ett smittskyddsmässigt säkert sätt, och i väntan på destruktion förvaras oåtkomligt för vildsvin.

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 09:52
 • Hur stor är risken att få in afrikansk svinpest till Sverige via foder från andra EU-länder?

  Sannolikheten för överföring av afrikansk svinpest via väl torkat hö och halm samt ensilage och inplastat stråfoder anses generellt vara låg, under förutsättning att den hygieniska kvaliteten är god. Förlängd lagringstid minskar risken för överföring av smitta. Därför rekommenderas att grovfodret lagrats under minst två månader före införseltillfället från länder eller områden inom EU där smittan förekommer. Grovfoder och halm med ursprung i infekterade områden och som innehåller rester av döda vildsvin och således inte uppfyller kraven på god hygienisk kvalitet utgör en högre risk, även om detta lagras enligt ovan, och bör inte användas. Om inte särskilda försiktighetsåtgärder vidtas när sådant foder kasseras finns risk att afrikansk svinpest sprids till vildsvin i Sverige. Sjukdomen afrikansk svinpest förekommer också i länder utanför EU, exempelvis i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Från dessa länder är det dock inte tillåtet att importera hö och halm. För vissa andra länder utanför EU finns en möjlighet att importera hö och halm men särskilda, mer restriktiva krav gäller (än inom EU).

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 09:53
 • Vem betalar för destruktion av infört foder med kadaverrester?

  Jordbruksverket utreder risken i varje enskilt fall. Om vi bedömer att materialet utgör en smittrisk avseende afrikansk svinpest så beslutar vi att fodret ska destrueras på ett smittskyddsmässigt säkert sätt. Den som äger fodret får instruktioner om på vilket sätt fodret ska kasseras och kan sedan ansöka hos Jordbruksverket om ersättning för destruktionskostnaderna.

  Källa: Jordbruksverket | 19 sep 2018 09:48

Om sjukdomen

 • Vad är afrikansk svinpest?

  Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Dödligheten är hög hos smittade grisar.

  Sjukdomen omfattas av epizootilagen.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 7 jun 2018 09:11
 • I vilka länder finns Afrikansk svinpest?

  De senaste åren har afrikansk svinpest spridit sig i Europa. Sedan 2014 har afrikansk svinpest påvisats inom EU i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien och Belgien. Sjukdomen finns också i till exempel Ryssland, Moldavien och Ukraina.
  På OIE:s webbplats finns karta med länder där sjukdomen förekommer. Du måste själv ange vilken tidsperiod du vill se fall från (exempelvis 1 jan 2018 - dagens datum 2018). Du kan klicka på kartan för att välja område och förstora för att se enskilda länder.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 20 sep 2018 15:50
 • Finns det något land som har lyckats bekämpa afrikansk svinpest?

  Ja, Tjeckien
  Tjeckien fick sitt första fall av Afrikansk svinpest på vildsvin i juni 2017.
  De har haft totalt 230 fall på vildsvin, inga på tamsvin. Sista fallet var 8 februari 2018.

  Metoder för bekämpning:  - Man har sedan många år tillbaka haft en hög övervakning för att kunna hitta smittan på ett tidigt stadium
  - Man har delat in den drabbade delen av landet i områden beroende på låg eller hög smittrisk, och vidtagit olika åtgärder i dessa områden.


  - I högriskområdet har man hägnat in 57 km2 kring området där man hittade de första smittade vildsvinen. Här var stammens täthet då 9,1 vildsvin/km2. Där har man inledningsvis haft tillträdesförbud för allmänheten. Man har först förbjudit jakt, sedan utrotat vildsvinen med hjälp av särskilt utbildade jägare och poliser. Totalt har mer än 520 vildsvin hittat eller skjutits inom detta område. 32 fällor har använts. Majsfält och andra fält har lämnats oskördade som skydd för vildsvinen, för att underlätta jakten.


  - Man har jagat intensivt i det yttre området på 8500 km2. Totalt har man provtagit 2318 skjutna vildsvin.
  - Jägarna har fått skottpeng för att leverera skjutna vildsvin för provtagning och destruktion.
  - Alla skjutna och självdöda vildsvin har provtagits för att kontinuerligt kontrollera utbredningen. Totalt
  - Man har aktivt letat efter självdöda vildsvin för att provta dem och ta dem till destruktion.
  - Övervakningen på tamgrisar har ökats i den drabbade delen av landet.
  - Man har ökat biosäkerheten i tamgrisbesättningar, lagt vissa restriktioner och hindrat all direkt och indirekt kontakt med vildsvin.
  - Förflyttningar av tamgrisar till, från och inom området har belagts med tillstånd och kontrollerats.
  - Alla åtgärder har byggt på samarbete mellan myndigheter, djurhållare, bransch och jägare. Det krävs intensivt samarbete och god kommunikation!

  Källa: Jordbruksverket | 8 mar 2019 09:26
 • Kan afrikansk svinpest smitta människor?

  Nej, afrikansk svinpest smittar inte till människa.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 7 jun 2018 09:10
 • Hur smittar afrikansk svinpest?

  Afrikansk svinpest smittar:

  • Vid direkt eller indirekt kontakt mellan tamgrisar, mellan vildsvin samt mellan tamgrisar och vildsvin.
  • Via blod och andra kroppsvätskor från smittade djur. Blod på kläder eller utrustning kan alltså föra smittan vidare.
  • Via kött från smittade tamgrisar och vildsvin. Viruset finns kvar även om man fryser köttet. Viruset avdödas vid upphettning men kan finnas kvar i både kallrökta, torkade och saltade charkprodukter såsom korv, salami och skinka.

  Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön. Viruset smittar inte till människa.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Livsmedelsverket | 7 jun 2018 09:11
 • Hur sprids afrikansk svinpest?

  Smittan kan spridas långa sträckor av människor via mat och produkter med virus i. Den kan också spridas med kläder och utrustning som det kommit kroppsvätskor från smittade djur på och som inte rengjorts. Vildsvin kan sprida smittan lokalt inom sitt hemområde, sådan smittspridning utan hjälp av människor är långsam.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket | 7 jun 2018 09:10
 • Vad ska man tänka på för att förhindra spridning av afrikansk svinpest?

  Det finns mycket man kan göra för att förhindra smittspridning. Några exempel:

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av gris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Lägg inte matavfall innehållande kött eller köttprodukter från gris eller vildsvin i öppna komposter.
  • Kontakta Jordbruksverket om du hittar kadaverrester som kan vara vildsvin i infört grovfoder.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket | 24 sep 2018 15:57
 • Exempel på situationer som kan resultera i att afrikansk svinpest kan spridas till Sverige?

  Exempel på situationer som skulle kunna leda till introduktion av afrikansk svinpest till Sverige:

  • Markko i Lettland har arbetat med sina sjuka grisar. Han har på sig samma kläder när han senare hjälper sin granne Johani med vaccination av smågrisar. Markkos besättning visar sig ha varit smittad med afrikansk svinpest och kläderna för med smittan så att Johanis besättning också smittas.
  • Anna åker till Estland över helgen för att jaga. Hon hittar ett vildsvin som nyligen självdött. Hon hjälper till att forsla det ut ur skogen. När Anna kommer hem till Sverige efter helgen går hon till stallet och ser till sina tamgrisar. I sulmönstret på Annas stövlar har det fastnat blod från det självdöda vildsvinet. Eftersom Anna använder samma stövlar hos sina egna grisar, utan att först rengöra stövlarna, smittas hennes grisar av afrikansk svinpest.
  • Familjen Svensson har varit på fotbolls-VM i Ryssland och tar med sig en lokalproducerad kallrökt korv tillbaka till Sverige. På vägen hem från flygplatsen upptäcker de att korven ser dålig ut och kastar den i diket. Korven, som innehåller smittat ryskt griskött, blir samma natt uppäten av ett vildsvin, som därmed smittas av afrikansk svinpest.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket | 7 jun 2018 09:09
 • Varför är det viktigt att förhindra Afrikansk svinpest från att komma in i landet?

  Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Att få in smittan i landet skulle medföra stort djurlidande och stora kostnader för bekämpning.

  Källa: Jordbruksverket | 24 sep 2018 15:56
 • Vad ska jag som djurhållare tänka på för att förhindra att mina grisar smittas av afrikansk svinpest?

  • Mata inte grisar med matrester.
  • Se till att alla besökare använder skyddskläder (gårdens egna skyddskläder, skyddskläder av engångstyp eller andra rena skyddskläder).
  • Se till att dina anställda följer besättningen smittskyddsrutiner.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Kontakta alltid veterinär vid tecken på sjukdom hos dina grisar. Det är inte säkert att smitta med afrikansk svinpest omedelbart ger dramatiska symtom. 

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket | 7 jun 2018 09:09
 • Hur är det med importkött från slakterier i till exempel Tyskland? Tar myndigheterna prover på varje individ för att upptäcka eventuell smitta i köttet?

  De länder som har svinpest bland vildsvin eller tamgris provtar tamgrisar som finns inom smittade områden innan de får gå till slakt. Svinpest smittar inte människor.

  Källa: Jordbruksverket | 19 aug 2019 13:10
 • Vilka är symtomen på afrikansk svinpest?

  Symtombilden kan variera. Det kan vara endast ett djur som är drabbat till en början.

  Exempel på symtom:
  • Dödsfall (även utan andra symtom)
  • Hög feber
  • Förlorad aptit
  • Djuren ligger gärna ner, ofta tryckta mot varandra
  • Diarré
  • Andningsbesvär
  • Stapplande gång
  • Rödlila områden på huden
  • Dräktiga suggor kan kasta eller föda döda eller missbildade smågrisar.

  Vildsvin och tamgrisar har samma typ av symtom. Sjuka vildsvin drar sig ofta undan vilket gör att man oftast hittar vildsvin först efter att de har dött.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 7 jun 2018 09:11
 • Hur lång tid tar det innan grisar som smittats visar sjukdomstecken?

  Det tar vanligtvis mellan tre till åtta dagar från det att djuren smittats av afrikansk svinpest till att de visar sjukdomstecken.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 7 jun 2018 09:10
 • Vad ska jag som jägare tänka på för att förhindra att afrikansk svinpest sprids till Sverige?

  Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: 

  • Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige.
  • Om du jagat med jakthund i ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk. 
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.

  • Anmäl fynd av självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt genom att ringa 018-67 40 00 eller via formuläret Rapporteravilt på deras webbplats.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket,Naturvårdsverket | 19 aug 2019 13:12
 • Detta gör svenska myndigheter för att förhindra att afrikansk svinpest sprids till Sverige

  • Förmedlar riktad information till djurhållare, grisbranschen, jägare, veterinärer och allmänheten om afrikansk svinpest: hur man undviker smittrisker och förebygger smitta.
  • Förbereder viktiga åtgärder som behöver vidtas om grisar eller vildsvin i Sverige smittas av afrikansk svinpest.
  • Har kontinuerlig omvärldsbevakning som ligger till grund för riskvärderingar. Utifrån riskvärderingarna avgörs om ytterligare förebyggande åtgärder behöver göras.
  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Jordbruksverket,Naturvårdsverket | 7 jun 2018 09:09