Frågor och svar om ehec

 • Vad är ehec?

  Ehec är en typ av bakterier som lever i tarmen hos idisslare såsom nötkreatur, får och getter. Djuren blir inte sjuka, men människor kan smittas av ehec. Du kan exempelvis smittas

  • via livsmedel som blivit förorenade med ehec-bakterier. Det kan till exempel vara rå köttfärs eller grönsaker som bevattnats med gödselförorenat vatten. 
  • genom dålig hygien i köket
  • vid kontakt med djur eller deras närmiljö.

  Ehec är en variant av E.coli-bakterier. De flesta E.coli-bakterier är harmlösa och de är vanliga hos människor och djur. Däremot kan ehec bilda gifter som gör människor sjuka. Det behövs få bakterier för att smittas. Ehec dör vid upphettning, men bakterien tål frysning och kyllagring och kan överleva länge i sura miljöer.

  Källa: Jordbruksverket | 17 jun 2020 10:03
 • Vilka symtom ger ehec?

  Sjukdomen kan vara allt från mild till mycket allvarlig. Olika varianter av ehec-bakterien kan ge olika symtom. Man kan även vara bärare av ehec utan att ha symtom. Ofta börjar sjukdomen med magkramper och diarré, men sällan feber. Illamående och kräkningar kan förekomma. Efter ett par dygn kan diarrén bli blodblandad. Sjukdomen går normalt över inom en vecka. Cirka 5 procent av patienterna (framförallt äldre människor och barn under 5 år) utvecklar njursvikt (HUS), som uppträder inom 2–14 dygn. Symtom kan vara såväl oblodiga som blodiga diarréer (hemorragisk kolit), sönderfall av de röda blodkropparna och HUS, andra koagulations- och blödningsrubbningar samt påverkan på nervsystemet.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 22 aug 2018 10:30
 • Vad ska jag göra om jag tror att jag har blivit smittad av ehec? 

  Om du drabbas av mag- och tarmsymtom kan du kontakta din vårdcentral eller ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 22 aug 2018 10:30
 • Finns det någon effektiv behandling mot ehec?

  Infektion med ehec behandlas som regel inte men man kan behöva vård och få vätskeersättning om det finns en risk för uttorkning. Infektionen läker oftast ut av sig själv.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 22 aug 2018 10:30

Så smittar ehec

 • Hur vanligt är det att människor blir smittade av ehec?

  Under de senaste 5 åren (2014-2018) har mellan 472 och 892 fall per år rapporterats i Sverige. Omkring två tredjedelar har smittats i Sverige, och resten i andra länder. Ibland kan man se ett samband mellan de smittade personerna i ett utbrott och på så sätt hitta smittkällan. Ofta handlar det dock om sporadiska ehec-fall där man inte vet hur personen blivit smittad.

  Källa: Jordbruksverket,Folkhälsomyndigheten | 10 jul 2019 10:27
 • Hur blir människor smittade av ehec och vilka är de vanligaste smittkällorna för ehec till människa?

  Du kan smittas genom att du får in bakterien i munnen. Smittan finns framför allt hos nötkreatur, men kan även finnas hos andra idisslare som får och getter. Bakterien finns i djurens avföring och i gödseln, och kan sprida sig på flera olika sätt. Djuren blir inte sjuka. Människor kan bli smittad via:

  • livsmedel som blivit förorenade med ehec-bakterier, exempelvis genom dålig hygien i samband med matlagning och dåligt sköljda grönsaker. 
  • direkt eller indirekt kontakt med djur och djurens närmiljö, till exempel genom att ha picknick i kohagen.

  Smittdosen kan vara mycket låg, så lite som ett hundratal bakterier kan räcka för att man ska bli sjuk av vissa ehec-varianter. (Som jämförelse kan man ta en salmonellainfektion där det kan krävas många fler bakterier, 100 000 till 1 miljon för att bli sjuk.) En smittad person måste upprätthålla god handhygien, för annars kan smittan föras vidare till andra personer.

  Källa: Jordbruksverket | 17 jun 2020 10:42
 • Kan djur bli sjuka av ehec?

  Alla varmblodiga djur kan få bakterierna som ger ehec-infektion hos människa men det är oftast idisslare och framför allt nötkreatur som bär på bakterien. Djuren får inga symtom så man kan inte se om de bär på smittan utan att ta prover.

  Källa: Jordbruksverket | 21 aug 2018 20:17
 • Kan jag bli smittad av djur?

  Ja, du kan bli smittad av djur. Det är främst nötkreatur, får och getter som kan ha bakterien. Bakterien finns i djurens avföring men hamnar även på pälsen och i djurens närmiljö. Om du exempelvis klappar en ko med ehec-bakterier i pälsen kan du lätt få in ehec-bakterier i munnen om du inte tvättar händerna.

  Källa: Jordbruksverket | 21 aug 2018 20:16
 • Hur sprids smittan mellan gårdar?

  Man vet att bakterien kan smitta mellan närliggande besättningar, vilket tyder på någon form av spridning via miljön. Djuren kan till exempel smittas när de är på bete. Smittan kan också spridas via förflyttningar av smittade djur.

  Källa: Jordbruksverket | 17 jun 2020 10:45
 • Hur kan jag skydda mig från att bli smittad av djur?

  Genom att följa några enkla hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad. Det är extra viktigt att du hjälper små barn att följa råden. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna.

  Här är några råd för att undvika att bli smittad av ehec vid kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö:

  • Ta del av den hygieninformation du får vid ett gårdsbesök och läs eventuella skyltar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter du varit i kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö.
  • Hjälp barnen med handtvätten.
  • Tänk på att ha uppsikt över barn för att undvika att de får in smittämnen i munnen via fingrar eller föremål.r.
  • Tänk på att även andra personer kan ha svårt att ta till sig hygienråd.
  • Tvätta alltid händerna innan du äte
  • Undvik att äta i djurens närmiljö.
  • Drick inte mjölk och ät inte färskost som inte är pastöriserad, kokt eller värmebehandlad på annat sätt.
  • Ha inte picknick i beteshagar där det går kor, får och getter.
  • Bada inte i närheten av betesmarker där kor, får eller getter kommer åt vattnet.
  Källa: Jordbruksverket | 17 jun 2020 10:49
 • Hur kan jag skydda mig från att bli smittad via livsmedel?

  Här är några råd för att undvika ehec-smitta via livsmedel:

  • Smaka inte på rå köttfärs.
  • Genomstek köttfärs.
  • Tvätta händerna noga innan du hanterar livsmedel.
  • När du skurit rått kött; diska kniv och skärbräda noga innan du använder dem igen.
  • Skölj bladgrönsaker.
  • Drick inte opastöriserad mjölk utan att först koka den.
  • Ät inte färskostar gjorda på opastöriserad mjölk.
  • Koka dricksvatten om det finns risk för att det är förorenat.

  Eftersom det finns en risk för person-till-person-smitta bör personer med symtom inte laga mat åt andra samt vara extra noga med handhygienen.

  Källa: Livsmedelsverket | 10 jul 2019 15:54
 • Varifrån får idisslare smittan?

  Man vet inte alla smittvägar men smittan är vanligare i södra delarna av landet och framför allt i områden där gårdarna med idisslare ligger tätt.

  Källa: Jordbruksverket | 17 jun 2020 10:51
 • Var i Sverige finns ehec?

  Ehec-bakterier som ger allvarliga symtom hos människor har oftast hittats i södra delarna av landet, framför allt i djurtäta områden. Utbrott via livsmedel kan uppträda varsomhelst eftersom livsmedel transporteras över hela landet.

  Källa: Jordbruksverket | 21 aug 2018 20:16

Så arbetar myndigheterna för att minska sprittspridning

 • Vad gör myndigheterna för att minska risken för smitta hos människor?

  Myndigheterna övervakar kontinuerligt förekomsten av ehec både bland djur och bland människor. När man identifierar en ansamling av sjukdomsfall med samma typ av ehec-bakterier, exempelvis i en utbrottssituation, arbetar myndigheterna tillsammans för att spåra smittkällan och därmed försöka bryta smittkedjan.

  Det pågår också olika samarbetsprojekt och vetenskapliga studier för att bättre förstå smittan och smittspridningen. Jordbruksverket har i många år finansierat övervakning hos djur (nötkreatur och i ett fåtal undersökningar även får) och flera olika studier för att öka kunskapen om smittämnet.

  Källa: Jordbruksverket | 10 jul 2019 10:36
 • Hur kartläggs ehec hos djur och i deras miljö?

  Jordbruksverket finansierar övervakning där Statens veterinärmedicinska anstalt samordnar provtagning för specifika varianter av ehec hos nötkreatur och även hos andra idisslare vid behov. På så sätt kan man kartlägga områden där flera besättningar bär på bakterien.

  Källa: Jordbruksverket | 17 jun 2020 10:55
 • Vad gör Jordbruksverket när man har påvisat ett samband mellan smitta hos människa och ehec-förekomst hos djur?

  För att minska risken för spridning till människor eller andra djuranläggningar skickar Jordbruksverket ut hygien- och besöksrekommendationer till djurhållaren och information om hur man kan göra för att bli av med smittan.

  Källa: Jordbruksverket | 21 aug 2018 20:14
 • Vad händer på en gård med ehec-smitta?

  Vid misstanke om smitta från djur till människa görs en smittspårning enligt smittskyddslagen, vilket kan leda till provtagning av djuren. Smittade gårdar följs upp av veterinär efter beslut från Jordbruksverket och får hygien- och besöksrekommendationer samt rådgivning om hur de med utökade hygienrutiner kan arbeta för att snabbare bli av med smittan. Uppföljande provtagningar görs regelbundet till dess att besättningen uppvisar minst två negativa provresultat i följd. I regel försvinner smittan inom 4–6 månader.

  Källa: Jordbruksverket | 21 aug 2018 20:15