Frågor och svar om ehec

 • Ehec är en typ av bakterier som lever i tarmen hos idisslare såsom nötkreatur, får och getter. Djuren blir inte sjuka, men människor kan smittas av ehec. Du kan exempelvis smittas

  • via livsmedel som blivit förorenade med ehec-bakterier. Det kan till exempel vara rå köttfärs eller grönsaker som bevattnats med vatten som förorenats med gödsel
  • livsmedel som blivit förorenade med ehec-bakterier, exempelvis genom dålig hygien i samband med matlagning och dåligt sköljda grönsaker
  • vid kontakt med djur eller deras närmiljö.

  Ehec är en variant av E.coli-bakterier och de flesta är harmlösa och vanliga hos människor och djur. Däremot kan en speciell typ av E.coli, Enterohemorrhagisk Eshericia coli (ehec) bilda gifter som gör människor sjuka. Det behövs få bakterier för att smittas.

  Ehec dör vid upphettning, men bakterien tål frysning och kyllagring och kan överleva länge i sura miljöer.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:47
 • Sjukdomen kan vara mild till mycket allvarlig. Olika varianter av ehec-bakterien kan ge olika grad av symtom. Man kan även vara symtomfri bärare. Ofta börjar sjukdomen med magkramper och diarré. Illamående, kräkningar och låggradig feber kan förekomma. Efter två till tre dygn kan diarrén bli blodblandad (hemorragisk kolit). Sjukdomen går normalt över inom en vecka. Runt 5 procent av fallen utvecklar den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Det uppträder inom 2-14 dygn och kan drabba alla åldrar men framför allt barn under 5 år och äldre. HUS innebär sönderfall av röda blodkroppar och njursvikt, ibland med blödningar som följd och påverkan på nervsystemet. HUS kräver ofta intensivvårdsbehandling och dialys. Det är enbart vissa typer av ehec som kan orsaka allvarlig sjukdom såsom HUS.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 5 apr 2022 12:51
 • Om du drabbas av mag- och tarmsymtom kan du kontakta din vårdcentral eller ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 5 apr 2022 12:53
 • Infektion med ehec behandlas som regel inte men man kan behöva vård och få vätskeersättning om det finns en risk för uttorkning. Infektionen läker oftast ut av sig själv.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 22 aug 2018 10:30

Så smittar ehec

 • Under de senaste 5 åren (2017-2021) har mellan 491 och 892 fall per år rapporterats i Sverige. Omkring två tredjedelar har smittats i Sverige, resten utomlands. Ibland kan man se ett samband mellan de smittade personerna i ett utbrott och på så sätt hitta smittkällan. Ofta handlar det dock om sporadiska ehec-fall där man inte vet hur personen blivit smittad.

  Källa: Jordbruksverket,Folkhälsomyndigheten | 5 apr 2022 12:58
 • Du kan smittas genom att du får in bakterien i munnen. Smittan finns framför allt hos nötkreatur, men kan även finnas hos andra idisslare som får och getter. Bakterien finns i djurens avföring och i gödseln, och kan sprida sig på flera olika sätt. Djuren blir inte sjuka. Människor kan bli smittade via:

  • livsmedel som blivit förorenade med ehec-bakterier, exempelvis genom dålig hygien i samband med matlagning och dåligt sköljda grönsaker. 
  • direkt eller indirekt kontakt med djur och djurens närmiljö, till exempel genom att ha picknick i kohagen.

  Smittdosen kan vara mycket låg, så lite som ett hundratal bakterier kan räcka för att man ska bli sjuk av vissa ehec-varianter. (Som jämförelse kan man ta en salmonellainfektion där det kan krävas många fler bakterier, 100 000 till 1 miljon för att bli sjuk.) En smittad person måste upprätthålla god handhygien, för annars kan smittan föras vidare till andra personer.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:47
 • Alla varmblodiga djur kan få bakterierna som ger ehec-infektion hos människa men det är oftast idisslare och framför allt nötkreatur som bär på bakterien. Djuren får inga symtom så man kan inte se om de bär på smittan utan att ta prover.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:43
 • Ja, du kan bli smittad av djur. Det är främst nötkreatur, får och getter som kan ha bakterien. Bakterien finns i djurens avföring men hamnar även på pälsen och i djurens närmiljö. Om du exempelvis klappar en ko med ehec-bakterier i pälsen kan du lätt få in ehec-bakterier i munnen om du inte tvättar händerna efter kontakt med djuren eller deras närmiljö.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:44
 • Man vet att bakterien kan smitta mellan närliggande besättningar, vilket tyder på någon form av spridning via miljön. Djuren kan till exempel smittas när de är på bete om bakterien finns i området. Smittan kan också spridas via förflyttningar av smittade djur.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:48
 • Genom att följa några enkla hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad. Det är extra viktigt att du hjälper små barn att följa råden. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna.

  Här är några råd för att undvika att bli smittad av ehec vid kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö:

  • Ta del av den hygieninformation du får vid ett gårdsbesök och läs eventuella skyltar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter du varit i kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö.
  • Hjälp barnen med handtvätten.
  • Tänk på att ha uppsikt över barn för att undvika att de får in smittämnen i munnen via fingrar eller föremål.
  • Tänk på att även andra personer kan ha svårt att ta till sig hygienråd.
  • Tvätta alltid händerna innan du äter.
  • Undvik att äta i djurens närmiljö.
  • Drick inte mjölk och ät inte färskost som inte är pastöriserad, kokt eller värmebehandlad på annat sätt.
  • Ha inte picknick i beteshagar där det går kor, får och getter.
  • Bada inte i närheten av betesmarker där kor, får eller getter kommer åt vattnet.
  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:51
 • Här är några råd för att undvika ehec-smitta via livsmedel:

  • Tvätta händerna noga innan du hanterar livsmedel.
  • När du skurit rått kött; diska kniv och skärbräda noga innan du använder dem igen.
  • Håll isär rått kött från andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.
  • Använd lagom stark vattenstråle när du tvättar händer eller sköljer smutsiga skärbrädor och redskap så undviker du stänk till ytor, andra livsmedel i köket och till dig.
  • Håll rent på arbetsbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper, inte disktrasan.
  • Smaka inte på rå köttfärs.
  • Genomstek köttfärs.
  • Skölj bladgrönsaker.
  • Drick inte opastöriserad mjölk utan att först koka den.
  • Ät inte färskostar gjorda på opastöriserad mjölk.
  • Koka dricksvatten om det finns risk för att det är förorenat.

  Eftersom det finns en risk för person-till-person-smitta bör personer med symtom inte laga mat åt andra samt vara extra noga med handhygienen.

  Källa: Livsmedelsverket | 15 mar 2022 10:56
 • Man vet inte alla smittvägar men smittan är vanligare i södra delarna av landet och framför allt i områden där gårdarna med idisslare ligger tätt.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:56
 • Ehec-bakterier som ger allvarliga symtom hos människor har oftast hittats i södra delarna av landet, framför allt i djurtäta områden. Utbrott via livsmedel kan uppträda varsomhelst eftersom livsmedel transporteras över hela landet.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:58

Så arbetar myndigheterna för att minska sprittspridning

 • Myndigheterna övervakar kontinuerligt förekomsten av ehec både bland djur och bland människor. När man identifierar en ansamling av sjukdomsfall med samma typ av ehec-bakterier, exempelvis i en utbrottssituation, arbetar myndigheterna tillsammans för att spåra smittkällan och därmed försöka bryta smittkedjan.

  Det pågår också olika samarbetsprojekt och vetenskapliga studier för att bättre förstå smittan och smittspridningen. Jordbruksverket har i många år finansierat övervakning hos djur (nötkreatur och i ett fåtal undersökningar även får) och flera olika studier för att öka kunskapen om smittämnet.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 10:59
 • Jordbruksverket finansierar övervakning där Statens veterinärmedicinska anstalt samordnar provtagning för specifika varianter av ehec hos nötkreatur och även hos andra idisslare vid behov. På så sätt kan man kartlägga områden där flera besättningar bär på bakterien.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 11:00
 • Vid misstanke om koppling av smitta från djur till människa skickar Jordbruksverket ut hygien- och besöksrekommendationer till djurhållaren och information om hur man kan göra för att bli av med smittan. Detta för att minska risken för spridning till människor eller andra djuranläggningar

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 11:01
 • Vid misstanke om smitta från djur till människa görs en smittspårning enligt smittskyddslagen, vilket kan leda till provtagning av djuren. Smittade gårdar följs upp av veterinär efter beslut från Jordbruksverket och får hygien- och besöksrekommendationer samt erbjudande om rådgivning om hur de med utökade hygienrutiner kan arbeta för att snabbare bli av med smittan.

  Källa: Jordbruksverket | 15 mar 2022 11:02