Frågor och svar om vattenbrist och torka

Vattenbrist

 • Jordbruksverket har ett ansvar att stärka landsbygden och underlätta för lantbrukare och andra djurägare att hantera situationen på ett hållbart sätt. Jordbruksverkets inriktning är att svara upp på det informationsbehov som finns hos länsstyrelserna eller hos allmänheten. Det kan exempelvis gälla information om påverkan på djur utifrån smittskydd och djurskydd, eller hur vattensituationen påverkar EU-stöden. Jordbruksverket tittar också på konsekvenser av vattensituationen på kort och lång sikt.

  Källa: Jordbruksverket | 2 maj 2019 13:34
 • Tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet är en förutsättning för att djur ska överleva. Djurskyddslagen (2018:1192) specificerar att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten av god kvalitet och att foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

  Källa: Jordbruksverket | 13 maj 2019 16:36
 • Eftersom man inte kan se på en algblomning om den är giftig eller inte är det bra att hålla betesdjur och husdjur borta från algrikt vatten genom stängsling eller andra åtgärder. Har du observerat att det under tidigare år förekommit algblomning i ett specifikt vatten kan det även vara lämpligt att begränsa tillgången till sådant vatten i förebyggande syfte. Om man misstänker algblomning kan man skicka vattenprover till laboratorier som analyserar vatten. Tänk på att mängden och sorten av alger kan förändras på kort tid och att provtagningen därför kan behöva upprepas.

  Källa: Jordbruksverket | 13 maj 2019 16:41
 • Att pumpa upp vatten är inte tillåtet om det kan skada allmänna eller enskilda intressen. Vid låg vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men också summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

  För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i miljödomen eller vattendomen.
  Bestämmelserna om tillståndsplikt för vattenuttag ur sjöar och åar finns i kapitel 11 i miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som har bestämmanderätten.

  Källa: Jordbruksverket | 20 aug 2018 15:43
 • Det går ofta att göra mer än man tror. Bland annat att stänga av vattenkranen vid disk och tandborstning, duscha korta stunder, förvara vatten i kylen för att inte behöva spola så länge innan det blir kallt, och att i förväg samla regnvatten för vattning av växter. Livsmedelsverket ger tips om vad du kan tänka på för att spara dricksvatten

  Källa: Livsmedelsverket | 20 jan 2020 13:05
 • Om du har kommunal vattenförsörjning behöver du vara observant på information från kommunen gällande vattentillgången. Man kan vara sparsam genom att till exempel använda regnvatten för bevattning av trädgårdar, inte tvätta bilen själv, duscha kortare tid, spola toaletter mindre ofta, etc.

  Enskilda med egen brunn kan hålla koll på sin egen vattentillgång och förbrukning. Genom att föra anteckningar om brunnens vattennivå kan du bilda dig en uppfattning om vattentillgången och göra egna prognoser.

  Det finns information och råd på:
  krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter)
  MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
  Kommuner, länsstyrelser och lokala/regionala räddningstjänster kan också ha information.

  Källa: SMHI | 4 sep 2018 16:17
 • Man bör undvika att vattna gräsmattan, tvätta bilen och att använda ”vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel pool och badkar. 

  Andra sätt att spara vatten är till exempel snålspolande kranar och toaletter, regntunnor för bevattning och att spara dricksvatten i kylskåpet istället för att spola i kranen tills det blivit kallt. Det går även att frysa dricksvatten för att spara en längre tid.

  I skärgård och övriga kustnära områden, bör man generellt vara försiktig med vattenförbrukningen under sommaren, även när grundvattennivåerna är normala.

  Källa: Sveriges geologiska undersökning | 2 aug 2018 11:43
 • Vissa algtoxiner kan vara giftiga och dödliga för djur när de koncentreras i större mängder. Mer information om algtoxinpåverkan på djur och vilka symptom det ger finns på SVA:s webbplats.

  Källa: SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt | 17 jun 2019 12:34

Torka

 • Torka uppkommer när det varit väldigt lite nederbörd under en period. Det blir då brist på vatten i naturen och därmed risk för att vi människor får mindre tillgång på vatten - för våra hushåll, jordbruk och andra verksamheter.
  Torka är ett stort begrepp och kan omfatta:
  • Lite nederbörd
  • Låg markfuktighet
  • Låga vattenflöden
  • Låga vattennivåer i sjöar och
  • Låg grundvattennivå

  Mer om torka i Kunskapsbanken på smhi.se

  Källa: SMHI | 7 aug 2018 13:59
 • Hur stor framtida klimatförändring blir beror till stor del på hur stora framtida utsläpp av växthusgaser blir. Eftersom det är osäkert så använder man scenarier med olika utveckling för att beskriva möjliga framtida förhållanden.
  Dessutom beror det på definitionen av torka. Nederbörden förväntas i framtiden öka på vinterhalvåret i hela Sverige. Detta är positivt för grundvattenbildningen.
  På sommaren beräknas nederbörden vara oförändrad i södra delarna av landet eller öka något i norr. På grund av högre temperatur ökar samtidigt avdunstningen, växtsäsongen blir också längre. Det betyder att mängden tillgängligt vatten (till till exempel bevattning och dricksvatten) kan minska och att torra perioder kan bli längre.

  Mer om förändrat klimat på smhi.se

  Om förändring av antal dagar med låg markfuktighet på smhi.se

  Källa: SMHI | 7 aug 2018 13:52

Rapportering av djur vid flytt