Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är alltså ingen egen organisation utan inkluderar all samhällsviktig verksamhet.
Uppdaterades
Det civila försvaret ska bland annat kunna stå emot olika påverkanskampanjer från främmande makt.

Ett civilt försvar ska upprätthålla samhällets grundläggande funktioner. I regeringens proposition om försvarspolitisk inriktning sägs att "målet för det civila försvaret ska vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld".

Det öppna samhället ska försvaras

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det senare innebär krig eller omedelbar risk för krig.

Även under extrema förhållanden som krig är det viktigt att bibehålla ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.

Dessa grundläggande värden bidrar till att öka befolkningens risk- och krismedvetenhet och försvarsvilja. På så sätt förbättras samhällets förmåga att hålla emot och avvärja påtryckningar från en eventuell motståndare.

Hot mot cybersäkerheten

Det civila försvaret ska också kunna stå emot olika påverkanskampanjer från främmande makt. Påverkanskampanjer kan till exempel vara opinionsbildning i sociala medier som syftar till att få befolkningen att ändra inställning om en konflikt.

Förmågan att hantera hot inom cybersäkerhet är också viktigt. Olika typer av intrång eller sabotage kan allvarligt skada samhällets viktigaste funktioner som elförsörjning och kommunikationer. Felaktig information kan dessutom spridas av en eventuellt fientlig makt.

Den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016 – 2020 utgår från den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa.

Regeringens proposition om försvarspolitisk inriktning

Informationen kommer från Regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer om civilt försvar

  • Om krisen kommer

    Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskap, men du har också ett personligt ansvar för din och dina näras säkerhet. Här hittar du information om hur du kan öka din egen krisberedskap.

  • Höjd beredskap

    Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

  • Ditt eget ansvar

    Sverige har sedan 1995 totalförsvarsplikt. Den innebär att samtliga svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan kallas in för tjänstgöring.