Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.
Uppdaterades
Ambulanspersonal.

Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom ett meddelande i radio och tv. Vid högsta beredskap i hela Sverige kan beredskapslarm användas. Beredskapslarmet är en utomhusvarning med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 sekunders tystnad i fem minuter.

Högsta beredskap

Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Högsta beredskap betyder att den som är krigsplacerad ska inställa sig på sin tjänstgöringsort och att myndigheter, kommuner och regioner samt vissa organisationer och företag organiseras om för totalförsvar. Vid högsta beredskap börjar ett antal lagar tillämpas som ger samhället extra befogenheter. Dessa ska stärka Sveriges samlade försvarsförmåga. Lagarna reglerar bland annat handel, sjöfart, gränsövervakning, skolor, arbetsförmedling, betalningsväsende, vattenkraft, folkbokföring och domstolsväsendet. I och med de lagarna används får staten till exempel möjlighet att ransonera varor och att använda privat egendom. Det blir också lättare att rekrytera personal till totalförsvaret. 

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen ska under höjd beredskap samordna de civila försvarsåtgärderna. Tillsammans med Försvarsmakten också verka för att det civila och det militära försvaret i länet samordnas samt för att tillgångar i länet fördelas och utnyttjas på bästa sätt. Om förbindelsen med regeringen avbryts får länsstyrelsen fullgöra vissa uppgifter som normalt regeringen ansvarar för och därmed agera självständigt som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet.

Regering, riksdag och krigsdelegation

I krig och krigsfara kan en krigsdelegation ersätta riksdagen. Krigsdelegationen utses av riksdagen och består av talmannen och 50 riksdagsledamöter och/eller ministrar. Om varken riksdagen eller krigsdelegationen kan fullgöra sina uppgifter får regeringen ersätta krigsdelegationen för att skydda riket och slutföra kriget. Regeringen får då inte stifta, ändra eller upphäva grundlagar.

Vid ockupation

Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar (kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige) får inte hållas på ockuperat område. Svenska myndigheter ska verka för försvaret, skydd av civilbefolkningen och andra svenska intressen. Ingen svensk myndighet får ta beslut som innebär hjälp eller stöd till ockupationsmakten.

Informationen kommer från regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).