Samhällets ansvar

Ansvaret för krishantering ligger i första hand hos de närmast berörda – den kommun som drabbas och den eller de sektorer av samhället som är inblandade.
Uppdaterades
Allvarliga störningar i godstransporter skulle kunna påverka el och uppvärmning och beröra många aktörer, både myndigheter och privata.

Kommunerna har en central roll vid hanteringen av kriser. Kriser ska hanteras lokalt av dem som är närmast berörda. Men det är inte alltid så lätt att förstå vem som har ansvar vid olika händelser.

Fler blandas in när händelsen växer

När krisen utvecklas blandas andra aktörer in i allt högre grad. Är exempelvis bara en kommun drabbad behöver kanske inte den drabbade kommunen hjälp från länsstyrelsen. Men ju fler kommuner som får problem desto större roll får i allmänhet länsstyrelsen. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på nationell nivå.

På samma sätt fungerar det inom andra delar av samhället. Man börjar med att hantera krisen i dess omedelbara närhet, samtidigt som det finns resurser beredda på regional och nationell nivå om händelserna blir för omfattande för att hantera på lokal nivå.

Ingen har ensam allt ansvar

Att det inte finns en gemensam organisation som har ansvar för hela landet i alla kriser gör att systemet för krishantering kan verka svåröverskådligt. Men det blir lättare om man har fokus på själva händelsen som utlöser krisen. Ungefär som när man kastar en sten i en spegelblank sjö och ser ringarna på vattnet sprida sig.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR), Länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

mer om ämnet

  • Fler berättelser

    Här hittar du fler intervjuer med yrkespersoner som har ett särskilt ansvar i krishanteringssystemet i Sverige.

  • Myndigheter med särskilt ansvar

    Den 1 oktober 2022 förändras många myndigheters ansvar i kris och krig. Detta på grund av en större satsning på det civila försvaret. Här beskriver vi vad som kommer att ändras.

  • Kommuner

    Grunden för samhällets krisberedskap är kommunerna. Ju bättre de är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på att klara kriser.