Frivilligorganisationer

Vad skulle du göra om en kris inträffar? Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. På den här sidan kan du läsa mer om olika typer av frivilligorganisationer i krisberedskapssystemet.
Uppdaterades
Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap.

Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått utbildning är alltid mer användbara än spontanfrivilliga i en krissituation då de kan bidra med olika typer av specialkompetenser. Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation eller någon annan frivilligorganisation som passar dig.

Frivilliga försvarsorganisationer (FFO)  

Frivilliga försvarsorganisationer har funnits i mer än 100 år och spelar en viktig roll i Sveriges kris- och krigsberedskap. Det finns i Sverige 18 frivilliga försvarsorganisationer med runt 350 000 engagerade i olika åldrar. De finns på lokal nivå i hela landet. FFO har särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar och finansieras av statliga medel genom MSB och Försvarsmakten. De har olika specialistkompetenser som är särskilt användbara när samhällsstörningar och kriser uppstår. Det kan handla om stabsarbete, radiosamband, transporter och logistik, men även MC-körning, fallskärmshoppning och eftersök med hund, för att ge några exempel.

Organisationerna stöttar både civila myndigheter och Försvarsmakten. Genom kurser och utbildningar av de frivilliga ser man till att specialkompetenserna bevaras och utvecklas i takt med att behoven förändras. Flera av organisationerna har verksamhet för ungdomar. 

De frivilliga försvarsorganisationernas betydelse lyfts fram av både regering och riksdagen och de har en särställning jämfört med andra ideella organisationer. Deras uppgifter bestäms av Försvarsmakten och MSB. Mer om de frivilliga försvarsorganisationerna och hur du blir medlem kan du hitta på respektive organisations hemsida (se länkar).

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen är ett sätt för en kommun att organisera frivilliga. Syftet med FRG är att ge tillgång till extra personalresurser om kommunen drabbas av en kris. Man kan till exempel hjälpa till med evakueringar, informationsspridning och andra praktiska saker som att dela ut vatten om kommunen drabbas av problem med vattenförsörjningen.

Som medlem i en FRG ingår även att ge första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade. En frivillig resursgrupp har även till uppgift att ta emot och organisera spontanfrivilliga i de fall kommunen bedömer att det behovet finns.

I en FRG ingår personer från olika frivilliga försvarsorganisationer. De har rekryterats just för att de har den erfarenhet och utbildning som krävs för att klara den uppgift gruppen kan ställas inför. För att bli medlem i en FRG-grupp krävs det att du går en grundutbildning där du bland annat utbildas i första hjälpen, hjärt- och lungräddning och förebyggande brandskyddskunskap.     

Trossamfund

Många trossamfund gör viktiga insatser i vid kriser, inte minst när det gäller att hjälpa människor i behov av stöd efter allvarliga händelser. Svenska kyrkan har en lång tradition av att vara en samlingspunkt vid kriser, men i takt med att Sverige blivit allt mer mångkulturellt har andra trossamfund kommit att dela den rollen med Svenska kyrkan, enligt Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Det kan vara viktigt för drabbade och anhöriga att få prata med någon som förstår såväl sorgen som den drabbades språk, kultur och trosuppfattning. Ritualer och ceremonier kan kännas särskilt viktiga efter en traumatisk händelse. Trossamfundens lokaler kan också vara lämpliga samlingsplatser för drabbade där man kan erbjuda stöd och förmedla information. 

Lista över alla statsbidragsberättigade trossamfund

Andra organisationer

Det finns många andra sorters organisationer som kan vara värdefulla i en kris. Till exempel boendeföreningar, patient- och närståendeföreningar, idrottsklubbar, kulturföreningar eller organisationer för barn, äldre och de som lever med en funktionsnedsättning. De och många andra ideella föreningar kan vara en viktig resurs i en kris, beroende på vad som har hänt och hur krisen hanteras.

Spontanfrivilliga

När en kris uppstår finns det ofta en stor vilja hos människor att hjälpa till. Alla frivilliga är viktiga men de personer som fått utbildning och övat inom exempelvis en frivillig försvarsorganisation är mer användbara i en krissituation.

Eftersom de aktörer som hanterar en kris brukar ha fullt upp är det oftast lättare att kontakta någon av de organisationer som redan är på plats och insatta i arbetet om man vill hjälpa till. Många av frivilligorganisationerna brukar kunna ta emot spontanfrivilliga.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Frivilliga resursgruppen och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Mer om ämnet

  • Trossamfundens insatser vid kriser

    Diskoteksbranden i Göteborg 1998, då många ungdomar förolyckades, är en av många svåra händelser där trossamfunden har haft en avgörande betydelse för krishanteringen.

  • Kommuner

    Grunden för samhällets krisberedskap är kommunerna. Ju bättre de är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på att klara kriser.

  • Räddningstjänst

    Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar.