Kommunal räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar. Alla kommuner ska ha en räddningstjänst.
Uppdaterades
Foto: Johan Eklund / MSB

Det går inte att försäkra sig mot alla olyckor – exempelvis bränder, utsläpp av farliga ämnen eller översvämningar. Men genom räddningstjänsten finns beredskap för att hindra och begränsa skador.

Med räddningstjänst avses i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Kommunen är ansvarig för all räddningstjänst utom sex speciella former av räddningstjänst som är statens ansvar:

 • Fjällräddningstjänst – Polisen
 • Flygräddningstjänst och Sjöräddningstjänst – Sjöfartsverket
 • Efterforskning av personer i annat fall – Polisen (Efterforskning av personer som försvunnit på annan plats än vad som omfattas av fjäll-, flyg- eller sjöräddning.)
 • Miljöräddningstjänst till sjöss – Kustbevakningen
 • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen – Länsstyrelsen

All övrig räddningstjänst sköts alltså av den kommunala räddningstjänsten. Det gäller till exempel: brandbekämpning, trafikolyckor, vattendykning, storskalig oljebrandsläckning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor.

Den kommunala räddningstjänsten har också ansvar för räddningstjänst till sjöss när det gäller hamnar, kanaler och strandlinjer. De fordon som används vid räddningstjänst är släckbilar, hävare, tankbilar och andra specialfordon. Dessa är välutrustade och rymmer allt från andningsapparater och kommunikationsutrustning till slangar, pumpar och kapmaskiner. Många räddningstjänster har också specialutrustade båtar för räddningsinsatser.

Medborgarna har också ett eget ansvar. Statens och kommunernas ansvar gäller inte alla olyckor. Här är några exempel på händelser som inte innebär räddningstjänstansvar:

 • Brand i mindre papperskorg eller askkopp utomhus – släck själv
 • Instängd i hiss – fastighetsägarens ansvar
 • Utelåst – eget ansvar
 • Taket på huset läcker – fastighetsägarens ansvar
 • Återkommande översvämningar vid regnväder – fastighetsägarens ansvar
 • Katt i träd – ägarens ansvar
 • Träd över väg – väghållarens ansvar
 • Olja på vägbanan – väghållarens ansvar
 • Kraftig rökutveckling när grannen eldar – miljö- och hälsoskyddskontor, polisen

Om räddningstjänsten har resurser tillgängliga kan de i vissa fall göra en insats även när händelsen inte uppfyller lagkriterierna för räddningstjänst. Ett exempel är att röja undan träd som faller över vägar under en storm. Den som beställer tjänsten kan dock komma att debiteras.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Taggar för denna sida: